bab 6: pembentukan kerajaan islam dan … · selepas nabi muhammad s.a.w. wafat, sistem...

25
BAB 6 (TING 4) hlm/ 1 BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Hasil Pembelajaran Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat; Memahami sistem pemerintahan khalifah al-Rasyidin Aras 1 Menyatakan maksud khalifah Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah Menyatakan tugas khalifah Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah Al-Rasyidin Aras 2 Menjelaskan cara pemilihan dan pelantikan khalifah al-Rasyidin Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-Rasyidin Aras 3 Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura, baiah ke arah pemantapan pemerintahan masa kini .............................. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin Selepas Nabi Muhammad s.a.w. wafat, sistem pemerintahan diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh khalifah. Dikenali sebagai zaman Khulafa al-Rasyidin. Tokoh-tokoh : Saidina Abu Bakar al-Siddiq (Bani Tamim, 632 634 M), Saidina Umar bin al-Khattab (Bani Adi, 634 644 M, Saidina Uthman bin Affan (Bani Umaiyah, 644 656 M) dan Saidina Ali bin Abu Talib (Bani Hasyim, 656 661 M). 1. a. Apakah Khalifah? (Rujuk Buku Teks m.s: 143-144) Khalifah : bahasa Arab - bererti pengganti (kata jamaknya, khulafa). Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Konteks agama: bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam dan tanggungjawab mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam. b. Nyatakan syarat-syarat menjadi Khalifah. Lelaki yang merdeka, beragama Islam, memiliki pengetahuan tentang Islam, mematuhi perintah Allah, sanggup melaksanakan hukum Allah, bersifat adil dan mempunyai akhlak yang baik.

Upload: nguyenthien

Post on 28-Apr-2019

269 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BAB 6 (TING 4) hlm/ 1

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat;

Memahami sistem pemerintahan khalifah al-Rasyidin

Aras 1

Menyatakan maksud khalifah

Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah

Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah

Menyatakan tugas khalifah

Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah Al-Rasyidin

Aras 2

Menjelaskan cara pemilihan dan pelantikan khalifah al-Rasyidin

Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-Rasyidin

Aras 3

Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura, baiah ke arah pemantapan

pemerintahan masa kini

..............................

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin

Selepas Nabi Muhammad s.a.w. wafat, sistem pemerintahan diteruskan

melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh khalifah.

Dikenali sebagai zaman Khulafa al-Rasyidin.

Tokoh-tokoh : Saidina Abu Bakar al-Siddiq (Bani Tamim, 632 – 634 M),

Saidina Umar bin al-Khattab (Bani Adi, 634 – 644 M, Saidina Uthman bin

Affan (Bani Umaiyah, 644 – 656 M) dan Saidina Ali bin Abu Talib (Bani

Hasyim, 656 – 661 M).

1. a. Apakah Khalifah? (Rujuk Buku Teks m.s: 143-144)

Khalifah : bahasa Arab - bererti pengganti (kata jamaknya, khulafa).

Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan tanggungjawab

pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh

Nabi Muhammad s.a.w..

Konteks agama: bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama

Islam dan tanggungjawab mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat

Islam.

b. Nyatakan syarat-syarat menjadi Khalifah.

Lelaki yang merdeka, beragama Islam, memiliki pengetahuan tentang Islam,

mematuhi perintah Allah, sanggup melaksanakan hukum Allah, bersifat adil

dan mempunyai akhlak yang baik.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 2

Calon mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna, berfikiran cerdas, warak

dan pandai mentadbir kerajaan

c. Terangkan kaedah memilih dan melantik seorang Khalifah.

Kaedah pemilihan dibahagikan kepada empat.

1. Melalui musyawarah atau syura.

Sewaktu perlantikan Saidina Abu Bakar. Pada waktu di Saqifah, golongan Ansar

daripada Bani Saadah, hampir melantik khalifah daripada kalangan mereka.

Namun, atas cadangan Saidina Umar dan dengan persetujuan ramai, akhirnya

Saidina Abu Bakar telah dilantik sebagai khalifah.

2. Cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu seperti pelantikan

Saidina Umar. Nama beliau telah diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum

kewafatannya.

3. Melalui pemilihan daripada beberapa orang calon.

Berlaku semasa pelantikan Saidina Uthman bin Affan. Sejumlah enam nama

telah diusulkan dan Saidina Uthman bin Affan akhirnya telah terpilih.

4. Pencalonan oleh sekelompok masyarakat seperti pencalonan Saidina Ali bin

Abu Talib.

Kesemua kaedah ini melalui proses syura atau musyawarah di kalangan umat

Islam dan diperkukuh dengan upacara angkat sumpah atau lafaz taat setia atau

baiah semasa calon itu dilantik sebagai khalifah.

d. Apakah tugas-tugas Khalifah

Khalifah bertugas memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir negara

mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan Sunah.

Khalifah juga berkewajipan menitikberatkan sistem politik, sosial dan

ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dengan

jasmani.

Dalam bidang politik :

# memastikan kelicinan pentadbiran negara

# mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh dan

# melantik, dan jika perlu, melucutkan jawatan pegawai pentadbiran Negara.

Dalam bidang sosial :

# menjaga kebajikan rakyat supaya dapat menikmati kehidupan yang

sejahtera di dunia dan di akhirat.

# menjaga dan meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui

Nabi Muhammad s.a.w.,

BAB 6 (TING 4) hlm/ 3

# mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah atau syura

# memantapkan sistem perundangan Islam.

Dalam bidang ekonomi :

# menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara juga

baitulmal

# mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat.

2. a. Terangkan latar belakang Khalifah Abu Bakar al-Siddiq.

(Rujuk Buku Teks m.s: 144-146)

Berketurunan Bani Tamim dan dilahirkan pada tahun 573 M..

Nama sebenarnya - Abdullah bin Abu Quhafah.

Dikenali sebagai al-Siddiq, yang bermaksud yang membenarkan kerana beliau

sentiasa meyakini kebenaran kata-kata Nabi Muhammad s.a.w.. Selain itu,

beliau juga bersifat ikhlas, jujur dan setia kepada baginda.

b. Terangkan cara perlantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah.

Setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat, orang Ansar bercadang untuk melantik

Saad bin Ubadah sebagai pemimpin untuk menggantikan baginda. Apabila

perkara ini diketahui oleh golongan Muhajirin, suatu pertemuan untuk

membincangkan perkara tersebut telah diadakan oleh kedua-dua pihak. Atas

cadangan Saidina Umar, mereka bersetuju memilih dan melantik Saidina Abu

Bakar menjadi khalifah kerajaan Islam Madinah.

c. Jelaskan sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq.

1. Berjaya mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam selepas kewafatan

Nabi Muhammad s.a.w.. Perpecahan berpunca daripada kewujudan golongan

murtad dan gerakan golongan al-Riddah (menyalahtafsirkan ayat al-Quran

hingga tidak mahu membayar zakat).

Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan tegas dan mendapat sokongan

seluruh masyarakat. Khalifah Abu Bakar menjadi sumber teladan.

2. Mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar.

Ancaman daripada kerajaan Parsi di sebelah timur dan kerajaan Rom Timur

(Byzantine) di sebelah barat. Beliau menghantar panglima perang, Khalid bin

al-Walid, menentang angkatan tentera Parsi di Iraq dan Usamah bin Zaid ke

Ghassan. Kedua-dua ekspedisi ini telah mengalahkan musuh Islam.

3. Melicinkan pentadbiran kerajaan

Membahagikan Tanah Arab kepada sepuluh wilayah, iaitu Makkah, Taif,

Yaman, al-Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh, Zabid, Hadhramaut, dan Nijran.

Beliau melantik seorang ketua atau amir untuk mentadbir wilayah-wilayah

tersebut.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 4

4. Memperkenalkan gaji untuk tentera.

Bayaran diperolehi melalui hasil harta rampasan perang, undang-undang

tanah, dan hak rakyat terutama berkaitan dengan golongan mawali (orang

bukan Arab yang memeluk Islam).

5. Sumbangan terbesar : mengumpulkan tulisan al-Quran. Kematian ramai hafiz

al-Quran sewaktu menentang golongan al-Riddah amat membimbangkan dan

mendorong beliau memerintahkan Zaid bin Thabit supaya menghimpunkan

tulisan ayat al-Quran pada batu, kulit binatang, kayu dan tulang serta

menyalinnya semula. Salinan itu kemudian disimpannya. Salinan itu

seterusnya disimpan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab, Hafsah (isteri Nabi

Muhammad s.a.w.) dan Khalifah Uthman bin Affan.

Digelar sebagai Penyelamat Umat Islam.

3. a. Terangkan latar belakang Khalifah Umar bin al-Khattab.

(Rujuk Buku Teks m.s: 146-147)

Berasal daripada Bani Adi dan dilahirkan pada tahun 583 M.

Nama sebenarnya, Umar bin al-Khattab bin Naufal, berketurunan Quraisy.

Terkenal dengan sifat berani, tegas, dan berterus terang.

b. Terangkan cara perlantikan Umar bin al-Khattab sebagai Khalifah.

Pelantikannya dicadangkan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq, iaitu pada

ketika Khalifah Abu Bakar sakit. Cadangan ini telah dipersetujui oleh para

sahabat dan orang ramai.

c. Jelaskan sumbangan Khalifah Umar bin al-Khattab.

Dianggap sebagai zaman Keemasan kerajaan Islam kerana banyak

pembaharuan dan perubahan yang berjaya dilakukan.

Dalam bidang politik :

# memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai.

# menubuhkan majlis syura yang dianggotai oleh wakil golongan Muhajirin

dan Ansar.

# membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah

# melantik wali atau gabenor sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir

awam dan panglima tentera.

# menubuhkan beberapa jabatan penting seperti Jabatan Tentera, Jabatan

Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Jabatan

diketuai oleh katib atau setiausaha.

# Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain untuk mengelakkan

salah laku oleh hakim. Hakim diberikan gaji bulanan yang tinggi, iaitu

sekitar 500 dirham.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 5

Dalam bidang sosial :

# Pendidikan : mengembangkan pengajaran al-Quran dengan menyediakan

tempat pembelajaran di kawasan masjid

# menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan

pendidikan. Contohnya, Abu Sufyan dihantar untuk mengajar orang Badwi

di kawasan pedalaman.

# memperkenalkan kalendar Islam dengan menjadikan tahun Hijrah sebagai

titik permulaan pengiraan tahun menurut Islam.

# menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera

sukarela. Tentera tetap diberikan gaji dan pakaian seragam.

# Markas tentera dibina di bandar utama manakala kubu pertahanan dibina di

sempadan yang menghadap negara musuh seperti di Madinah, Kufah,

Fustat dan Basrah.

Dalam bidang ekonomi,

# membina terusan dan tali air untuk menambahkan lagi hasil pertanian

seperti Empangan Abu Musa di Basrah dan Terusan Amirul Mukminin

sepanjang 111 kilometer di Mesir.

# Rakyat digalakkan meneroka tanah baru untuk pertanian di samping

mengusahakan tanah terbiar.

# memperkenalkan pelbagai jenis cukai. Cukai jizyah yang dikenakan

terhadap golongan zimmi tidak memberatkan. Cukai kharaj dikenakan

berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah. Tanaman barli dikenakan

kharaj sebanyak satu dirham, gandum dua dirham, sementara anggur

10 dirham.

# Bagi mengawal aliran masuk pendapatan negara melalui sistem jizyah dan

kharaj, maka, baitulmal telah didirikan.

Diberikan gelaran Amirul Mukminin atau Panglima Agung Mukmin.

4. a. Terangkan latar belakang Khalifah Uthman bin Affan.

(Rujuk Buku Teks m.s: 147-148)

Berasal daripada Bani Umaiyah. Lahir pada tahun 576 M..

Nama sebenarnya, Uthman bin Affan bin Abil As bin Umaiyah.

Terkenal sebagai hartawan yang dermawan, bersifat lemah lembut, bertolak

ansur, dan mempunyai sikap simpati yang tinggi terhadap golongan yang

memerlukan.

Digelar Zun Nurain (mempunyai dua cahaya) kerana pernah mengahwini

dua orang puteri Nabi Muhammad s.a.w. selepas salah seorang daripadanya

meninggal dunia.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 6

b. Terangkan cara perlantikan Uthman bin Affan sebagai Khalifah.

Melalui majlis syura.

Sebelum Khalifah Umar bin al-Khattab meninggal dunia, enam orang calon

telah dicadangkan termasuklah beliau dan Saidina Ali bin Abu Talib.

Dalam mesyuarat yang diadakan selepas Khalifah Umar meninggal dunia,

Saidina Ali dan Saidina Uthman telah mendapat undi yang sama banyak.

Abdul Rahman bin Auf sebagai pengerusi mesyuarat meninjau pendapat

orang ramai.

Dengan persetujuan orang ramai Saidina Uthman dilantik menjadi khalifah

yang ketiga.

c. Jelaskan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan.

1. Dari segi politik,

meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan, Samarkand, Cyprus dan

Tripoli.

bertanggungjawab mengukuhkan pertahanan negara dengan membin

angkatan tentera laut Islam yang dianggap sebagai yang pertama dalam

sejarah pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.

2. Dari segi sosial,

Apabila agama Islam semakin tersebar luas, berlakulah kepelbagaian cara

bacaan(qiraat) ayat al-Quran di pelbagai wilayah itu. Untuk menyelaraskan

bacaan tersebut, Khalifah Uthman telah mengisytiharkan sebuah naskhah

al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani.

membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan para

pengembara.

3. Dari segi ekonomi,

mengukuhkan peranan baitulmal dengan menggunakannya untuk

membiayai pembangunan negara

memperkuat angkatan tentera laut Islam seperti membeli peralatan senjata

dan kapal.

Jizyah yang dikenakan kepada penduduk bukan Islam juga dikekalkan dan

merupakan antara sumber pendapatan baitulmal.

5. a. Terangkan latar belakang Khalifah Ali bin Abu Talib.

(Rujuk Buku Teks m.s: 148-149)

Lahir pada tahun 602 M..

Berasal daripada Bani Hasyim, berketurunan Quraisy dan merupakan

sepupu kepada Nabi Muhammad s.a.w..

BAB 6 (TING 4) hlm/ 7

Terkenal dengan sifat keberanian dan kepahlawanannya dan berwatak tegas

serta berpengetahuan luas dalam perundangan Islam.

b. Terangkan cara perlantikan Ali bin Abu Talib sebagai Khalifah.

Dilantik menjadi khalifah selepas Khalifah Uthman meninggal dunia.

Pelantikan Khalifah Ali mendapat sokongan suara terbanyak. Sesuai dengan

kepakarannya dalam selok belok hukum,

Banyak membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan

masyarakat dan undang-undang Islam.

c. Jelaskan sumbangan Khalifah Ali bin Abu Talib.

1. Dari sudut sosial,

sentiasa berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.

Misalnya, dalam satu peperangan saudara, iaitu Perang Siffin, walaupun

tenteranya hampir mencapai kemenangan dalam peperangan tersebut,

tetapi disebabkan ada pihak lawan yang telah mengangkat al-Quran, maka,

beliau sanggup untuk menghentikan peperangan tersebut dan memulakan

proses rundingan.

tidak mengabaikan pertahanan negara dengan membina markas tentera di

Parsi dan di sempadan Syria.

2. Dari segi ekonomi,

untuk mengembangkan sistem ekonomi negara, kutipan jizyah diteruskan.

Perkara ini dinyatakan dalam surat yang dihantarkannya kepada al-Asytar.

Khalifah Ali meminta beliau mengikat perjanjian dengan golongan zimmi

untuk mengenakan jizyah kepada mereka.

..........

Khulafa al-Rasyidin merupakan suatu sistem pemerintahan Islam selepas

kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.. Kepimpinan empat khalifah amat

menitikberatkan kesejahteraan agama, rakyat dan negara.

Dengan perpaduan yang kukuh, kerajaan Islam di Madinah dapat berkembang

menjadi sebuah negara yang kuat dan mempunyai kawasan pentadbiran yang

luas. Kerajaan Islam di Madinah juga dapat menyaingi empayar Rom dan

Parsi yang kuat pada waktu tersebut.

Keempat-empat khalifah telah menjalankan tugas dengan penuh kesedaran

dan tanggungjawab. Mereka tidak mementingkan diri dan tidak mengamalkan

kehidupan mewah. Mereka telah berjuang untuk mengekalkan pembangunan,

kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyat jelata.

Kejayaan dan keupayaan pemerintah menjalankan tugas dengan baik telah

membolehkan golongan rakyat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran

hidup, maka, sewajarnyalah rakyat memberikan taat setia yang tidak berbelah

BAB 6 (TING 4) hlm/ 8

bahagi kepada pemerintah dan negara seperti yang kita lihat pada Zaman

Khulafa al-Rasyidin.

..........

Pada tahun 661 M., setelah Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia, maka,

berakhirlah kaedah pelantikan pemerintah kerajaan Islam mengikut sistem syura.

Kaedah itu telah diganti dengan sistem warisan. Berdasarkan sistem warisan,

jawatan ketua pemerintah kerajaan Islam diwarisi secara turun-temurun atau

dikenali sebagai pemerintahan monarki.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat;

Memahami latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan

Turki Uthmaniyah serta sumbangannya.

Aras 1

Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan

Turki Uthmaniyah

Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki

Uthmaniyah

Menyatakan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan

Islam ke Eropah

Aras 2

Mengklasifikasi sumbangan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki

Uthmaniyah dari segi politik, ekonomi dan sosial

Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan

Islam ke Eropah

Aras 3

Menghubungkait kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Bani

Abassiyah dan Turki Uthmaniyah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan

barat

6. a. Terangkan pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama.

(Rujuk Buku Teks m.s: 150-154)

Pentadbiran kerajaan Islam seterusnya ialah kerajaan Bani Umaiyah.

Nama kerajaan mengambil sempena keturunan Bani Umaiyah, iaitu Umaiyah

bin Abdu Shams bin Abdu Manaf. Beliau merupakan tokoh peniaga yang

terkenal dan dipandang tinggi oleh masyarakat Arab.

Pemerintahan Bani Umaiyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan,

berlaku berikutan penyerahan kuasa oleh Hassan bin Ali kepada Muawiyah.

Penyerahan kuasa dilakukan untuk mengelakkan umat Islam daripada terus

BAB 6 (TING 4) hlm/ 9

berpecah belah.

Bermula dari tahun 661 M. hingga tahun 750 M. dan berpusat di Damsyik.

Tahap ini dikatakan sebagai tahap pertama dan pada tahap ini pemimpin Bani

Umaiyah menggunakan gelaran khalifah.

b. Terangkan pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua.

Pemerintahan Bani Umaiyah di Sepanyol telah diasaskan oleh Abdul Rahman al-

Dakhil atau Abdul Rahman I dan berpusat di Cordova dengan Andalusia menjadi

ibu kotanya. Pemerintahan ini berlangsung dari tahun 756 M. hingga tahun 1031

M.. Tahap ini dikatakan sebagai tahap kedua. Pada tahap ini pemimpin Bani

Umaiyah menggunakan gelaran amir.

c. Senaraikan pemerintah Bani Umaiyah tahap pertama dan kedua.

1. Tahap Pertama,

Muawiyah bin Abu Sufyan (661 – 680 M)

Abdul Malik bin Malik (685 – 705 M)

Umar bin Abdul Aziz (717 – 720 M)

Hisyam bin Abdul Malik (724 – 743 M)

2. Tahap Kedua,

Abdul Rahman I (756 – 788 M)

Abdul Rahman II (822 – 825 M)

Abdul Rahman III (912 – 961 M)

Abdul Rahman IV (961 – 976 M)

d. Huraikan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama.

1. Dari segi politik,

Sistem pemerintahan dan pentadbiran. Terdapat empat aspek utama

Yang pertama ialah sistem khalifah, iaitu perlantikan khalifah sebagai ketua

pemerintah bagi menggantikan Nabi Muhammad s.a.w..

Yang kedua ialah sistem wazarah, iaitu pelantikan wazir untuk mengetuai

sistem pentadbiran negara di bahagian kerajaan pusat, sementara gabenor

dilantik untuk mengetuai pentadbiran wilayah.

Yang ketiga ialah sistem urus setia. Melalui sistem ini beberapa orang

pegawai utama dilantik bagi mengumpulkan rekod, mengurus surat menyurat

dan sebagainya. Sistem urus setia ini telah membahagikan urusan pentadbiran

kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian surat menyurat, bahagian cukai,

bahagian ketenteraan, bahagian polis, dan bahagian kehakiman.

Yang keempat ialah sistem hijabah. Melalui sistem ini seseorang pegawai

ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah, mengawal

BAB 6 (TING 4) hlm/ 10

keselamatan khalifah, dan juga sebagai pemegang amanah.

Semua ini memperlihatkan kewujudan pengurusan pentadbiran kerajaan yang

sistematik kerana bagi setiap jawatan yang dibentuk, tugas, dan fungsinya

adalah jelas.

Sistem pentadbiran turut diperkemas dengan penubuhan empat buah jabatan,

iaitu Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am, dan Jabatan

Urusan Cap Mohor Pemerintah (jabatan ini diasaskan oleh Muawiyah).

Sistem ketenteraan juga diperkemas. Diwanul Jundi (Jabatan ketenteraan)

ditubuhkan untuk pertahanan negara. Ini dikuti dengan penubuhan angkatan

tentera darat dan tentera laut.

2. Dalam bidang sosial pula,

ilmu pengetahuan semakin bertambah maju dan kota Basrah telah dikenali

sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu.

Lahir ilmuwan seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan filologi Arab) dan

Sibawayhi (ahli nahu Arab) serta sasterawan seperti al-Farazdaq, Jarir, Umar

ibn Abi Rabia'h dan Jamil al-Uzri. Pada masa inilah bahasa Arab mencapai

kemuncaknya apabila dijadikan sebagai bahasa rasmi negara.

Orang bukan Arab juga mendapat faedah daripada perkembangan ilmu ini

apabila tanda bunyi atau baris telah diperkenalkan pada tulisan al-Qur’an.

Kepesatan perkembangan ilmu agama, khasnya pada era, Khalifah Umar ibn

Abdul Aziz, lahir tokoh terkenal dalam bidang tertentu seperti Urwah bin al-

Zubayr dan Ibn Zihat al-Zuhri (hadis), Ibn Jarih (tafsir al-Qur'an), serta Hasan

al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin).

Taraf kesihatan turut diberikan perhatian dengan pembinaan hospital pertama

di Damsyik oleh Khalifah al-Walid bin Abdul Malik. Hospital penyakit kusta,

telah dibina oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.

Buku rujukan untuk pelbagai bidang ilmu diterjemahkan ke dalam bahasa

Arab. Misalnya, Ibn al-Nafis, pakar bedah termasyhur di Damsyik,

menghasilkan buku al-Shamil fis Sina'ah al-Tabibiyah (Kajian Umum

Profesion Kedoktoran) yang membicarakan teknik pembedahan dan rawatan

selepas pembedahan.

Perkembangan ilmu dalam bidang kimia dan astronomi juga berkembang.

Dalam sistem perundangan, hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad

dengan berpandukan al-Quran, sunah atau ijmak. Hakim tidak boleh

mempengaruhi mana-mana pihak, bebas, tidak cenderung kepada mana-mana

aliran politik pemerintah. Seseorang hakim mestilah adil dalam

penghakimannya tanpa mengira pengaruh atau latar belakang orang yg diadili.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 11

e. Huraikan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua.

Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua (Andalusia)

dari segi pendidikan. Pada abad ke-10 M.pusat pengajian tinggi di Cordova

telah diasaskan oleh Abdul Rahman III yang kemudiannya berkembang

menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah. Di sini juga telah dibina sebuah

perpustakaan yang diasaskan oleh al-Hakam II. Semasa pemerintahan kedua-

dua orang tokoh ini, wujud 17 buah pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan

di Andalusia. Selain Cordova, pusat keilmuan ini kemudiannya berkembang di

Seville, Toledo dan Granada.

Pembinaan sebuah pusat penterjemahan untuk menterjemahkan karya tokoh

Yunani ke dalam bahasa Arab di Toledo telah memberikan peluang kepada

masyarakat kerajaan Bani Umaiyah dan Arab utk mempelajari pelbagai ilmu.

Cordova dianggap sebagai pusat kegemilangan ilmu dan telah menjadi

jambatan pengetahuan antara dunia Islam dengan Eropah.

Keilmuan Islam telah memberikan faedah kepada masyarakat Eropah. Orang

Islam pula telah dapat menimba ilmu daripada karya Eropah melalui

terjemahan yang dihasilkan.

Kegemilangan seni bina Islam begitu terserlah seperti yang dilihat pada binaan

Masjid Cordova. Masjid ini mempunyai menara yang tingginya sekitar 36

meter. Kubah Masjid beralaskan kayu berukir dan mempunyai 1293 tiang yang

diperbuat daripada marmar. Pada waktu malam masjid ini diterangi dengan

4700 buah lampu dan memerlukan 11 tan minyak setahun.

Penubuhan baitulmal telah mewujudkan sistem kewangan yang dapat

mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara. Antara sumber

pendapatan kerajaan termasuklah Kharaj (cukai tanah), jizyah (cukai

perlindungan), zakat, usyur (cukai sebanyak 1 /10 daripada hasil pertanian

yang didapati oleh tuan tanah), dan ghanimah (harta yang dirampas oleh tentera

melalui peperangan).

Cordova juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa.

Kegiatan ekonomi orang Islam di Andalusia telah mengembangkan kemahiran

pembuatan barangan tembikar serta perhiasan daripada perak dan emas.

Perusahaan pembuatan barangan lain seperti memproses kulit dan membuat

senjata.

Sektor pertanian juga mencapai kemajuan. Sistem saliran dibina untuk

menyuburkan dan memajukan tanah pertanian. Penyelidikan dilakukan untuk

mendapatkan benih yg berkualiti supaya hasil pertanian dapat dipertingkatkan.

7. a. Jelaskan pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah.

(Rujuk Buku Teks m.s: 155-158)

Pada peringkat akhir pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah, penentangan berlaku

BAB 6 (TING 4) hlm/ 12

dari dalam dan luar negara. Penentangan tsb berpunca daripada pelbagai sebab,

i. Orang Islam yang bukan berketurunan Arab (golongan mawali) seperti

bangsa Parsi dan Barbar menganggap mereka telah didiskriminasikan.

Mereka tidak senang hati kerana tidak mendapat jawatan yang dianggap

layak oleh mereka. Selain itu, mereka juga dikenakan kadar cukai yang

lebih tinggi daripada kadar yangdikenakan kepada orang Arab Islam.

Akibatnya, golongan mawali ini menyokong dan menyertai gerakan

Abbasiyah menentang pemerintahan Bani Umaiyah.

ii. Pada masa yang sarna, iaitu pada peringkat akhir zaman Bani Umaiyah,

para khalifahnya telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap rakyat

disamping mengabaikan ajaran Islam. Sikap tersebut membangkitkan

kemarahan rakyat.

iii. Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan yang diamalkan oleh Bani

Umaiyah terus ditentang oleh sebilangan orang Islam, khasnya golongan

Syiah dan Khawarij.

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 M. selepas gerakan atau

Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.

Pada mulanya gerakan ini ditaja oleh Ali bin Abdullah dan bergerak secara

sulit, namun, bermula dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan ini telah

dikendalikan secara terbuka.

Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad

s.a.w.) untuk mendapatkan sokongan. Mereka menjadikan Khurasan, Kufah,

dan Humaimah sebagai pusat operasi.

Gerakan ini diperkukuh dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar, Abu

Salamah al-Khallal yang mengetuai gerakan di Kufah dan Abu Muslim

al-Khurasani yang menjadi ketua di Khurasan.

Kerajaan Bani Abbasiyah mengambil sempena nama al-Abbas, iaitu nama bapa

saudara Nabi Muhammad s.a.w.. Kerajaan ini juga mengamalkan pemerintahan

sistem warisan atau sistem monarki, iaitu pemerintahan keturunan raja.

Pada ketika Abu Jaafar al-Mansur memerintah, pusat pemerintahan telah

diubah dari Damsyik ke Baghdad.

Kerajaan ini berakhir pada tahun 1258 M. apabila ibu kotanya ditawan oleh

tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan.

b. Senaraikan pemerintah –pemerintah Kerajaan Bani Abbasiyah.

1. Abu Abbas al-Saffah (750 – 754 M)

2. Abu Jaafar al-Mansur (754 – 755 M)

3. Harun al-Rasyid (786 – 809 M)

4. Abdullah al-Makmun (813 – 833 M)

BAB 6 (TING 4) hlm/ 13

c. Huraikan sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah.

Zaman kegemilangan kerajaan ini adalah pada abad ke-9 Masihi, iaitu semasa

pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan puteranya al-Makmun. Kota

Baghdad berperanan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu.

Perkembangan keilmuan ini berlaku melalui penulisan dan penterjemahan

karya asing ke dalam bahasa Arab.

Di Baghdad dibina baitulhikmah, iaitu sebuah institusi keilmuan yang telah

diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi, institusi ini hanya

berkembang luas pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun.

a. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains

terutamanya daripada bahasa Yunani.

b. Kegiatan penulisan pula dilakukan mengikut tiga tahap, iaitu yang

pertama, mencatat segala idea atau percakapan; yang kedua,

mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi

Muhammad s.a.w. ke dalam sebuah buku; dan yang ketiga, mengarang.

Usaha terakhir ini lebih teliti kerana segala yang dicatatkan itu diatur ke

dalam bahagian dan bab tertentu, serta berbeza antara satu sama lain.

c. Penglibatan golongan ulama dalam penulisan. Pada tahun 761 M, ramai

ulama mula menyusun dan menghasilkan tulisan dalam bidang fikah,

tafsir, sejarah dan sebagainya. Antaranya; Imam Malik (penyusun buku al-

Muwatta'), Ibn Ishaq (penyusun sejarah hidup NabiMuhammad s.a.w.),

Abu Hanifah (penyusun fikah dan pendapat ijtihad), Imam Abu Hanifah,

Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

d. Terdapat pemisahan antara ilmu tafsir, ilmu sirah (sejarah hidup Nabi

Muhammad s.a.w.) dan ilmu hadis.

e. Perkembangan intelektual jelas bergantung pada usaha terjemahan yang

dibuat daripada bahasa Sanskrit, Suriani dan Yunani. Namun begitu,

terdapat dua perkara penting berkaitan dengan aspek ini. Yang pertama,

orang Islam bukan sahaja menterjemah malah mencipta dan membuat

pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Mereka menghuraikan dan membuat penambahbaikan terhadap karya

tersebut dengan memuatkan keterangan dan ulasan yang sangat bernilai

dan besar ertinya. Yang kedua, orang Islam memainkan peranan besar

dalam berbakti kepada kebudayaan dunia. Mereka telah memelihara

warisan ilmu daripada lenyap atau terkubur kerana mereka telah menerima

hasil penulisan itu pada masa Eropah dilanda oleh Zaman Gelap, iaitu pada

ketika, masyarakatnya kurang menghargai ilmu pengetahuan.

f. Penubuhan dan peranan pusat pengajian tinggi telah mempertingkatkan

kegiatan.penyelidikan hingga kedapatan hasil kajian sarjana Islam yang

sampai ke Eropah. Sejumlah kajian itu telah diterjemahkan ke dalam

bahasa asing, dan dari sinilah, bermula arus yang membawa kepada

BAB 6 (TING 4) hlm/ 14

kebangkitan Eropah.

g. Perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad, Cordova, dan tempat lain

berjaya membuka mata ilmuwan Eropah. Perkembangan keilmuan di

Eropah telah melahirkan zaman pemulihan budaya yg disebut

Renaissance.

h. Kegigihan para ulama dan ilmuwan Islam dalam penulisan bukan sahaja

telah mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman dengan mereka

tetapi yang lebih penting telah meninggalkan warisan yang sangat ternilai

kepada generasi kemudian.

i. Keterbukaan dan kesediaan masyarakat Islam menimba ilmu daripada

pelbagai sumber asing dengan cara menterjemahkan karya tersebut telah

memberikan banyak faedah. Bahkan golongan cendekiawan Islam telah

membaiki dan meningkatkan lagi mutu karya asalnya. Dengan itu

berlakulah percambahan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

8. a. Jelaskan pembentukan Kerajaan Turki Uthmaniyah.

(Rujuk Buku Teks m.s: 158-161)

Pada akhir pemerintahan kerajaan Abbasiyah, pemerintahan khalifah telah

menjadi lemah yang kemudiannya membawa kepada kemunculan kerajaan-

kerajaan kecil di kawasan Parsi dan Turki. Pemerintahan kerajaan Abbasiyah

berakhir pada tahun 1258 apabila Baghdad diserang oleh orang Mongol.

Antara kerjaan kecil di Turki termasuklah kerajaan Saljuk. Kerajaan

Uthmaniyah bermula sebagai salah sebuah kerajaan kecil yang terletak di

sebelah barat Anatolia (Turki hari ini).

Pemerintah Anatolia bebas daripada pengaruh Saljuk dalam urusan

pemerintahan dan pentadbiran.

Sungguh pun kawasan barat Anatolia merupakan sebuah kerajaan kecil,

namun, kerajaan ini berjaya menguasai kerajaan lain dan akhirnya

membentuk kerajaan Uthmaniyah.

Perkataan Uthmaniyah berasal daripada nama pengasas kerajaan ini, iaitu

Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah yang berasal daripada suku Qayi.

Pada peringkat awal, Uthman ialah amir ataupun gabenor Saljuk bagi

kawasan sebelah barat Anatolia. Kawasan ini bersempadan dengan kawasan

empayar Byzantine, ataupun dikenali juga sebagai Rom Timur. Oleh itu,

kawasan di bawah pentadbiran Uthman ini menghadapi ancaman yang lebih

tinggi berbanding dengan wilayah yang lain.

Pada tahun 1301 Uthman berjaya menumpaskan tentera Byzantine.

Kemenangan ini menyebabkan ramai ghazi ataupun pahlawan tentera serta

pemimpin masyarakat bersatu di bawah Uthman dalam memperluas kawasan

penaklukannya.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 15

Uthman mula menakluki kawasan sekitar Anatolia dan kemudiannya

menjadikan bandar Bursa sebagai ibu negeri. Uthman meninggal dunia pada

tahun 1326 dan usaha perluasan kuasa diteruskan oleh anaknya Orhan I dan

pemerintahan Uthmaniyah yang seterusnya.

Antara tahun 1336 - 1354 Orhan I berjaya menguasai kawasan Marmara dan

Pantai Aegean, Ankara dan Gallipoli.

Semasa pemerintahan Murad I dan Bayezid I, kerajaan Uthmaniyah berjaya

menguasai kawasan Balkan selatan dan Utara Bulgaria, Philippopolis, Sofia,

Salonica, Kosovo, utara Albania dan Wallachia.

Pada masa pemerintahan Mehmed II, beliau telah menjalankan dasar

perluasan wilayah dan berjaya menawan Istanbul (Constantinople), ibu negeri

Rom Timur, pada tahun 1453.

Zaman pengukuhan empayar Uthmaniyah bermula semasa pemerintahan

Mehmed II. Pengukuhan ini berlanjutan dari tarikh penguasaan terhadap

Istanbul, iaitu pada tahun 1453 hinggalah ke tarikh kematian Suleiman I pada

tahun 1566. Empayar ini berlanjutan hingga ke awal abad ke-20.

Antara faktor yang mengakibatkan kemerosotan kuasa ini termasuklah

terdapatnya pernimpin yang lemah, keruntuhan sistem pungutan cukai,

pemberontakan, dan pertambahan penduduk yang sangat pesat hingga sukar

dikawal sepenunya.

b. Senaraikan pemerintah –pemerintah Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Uthman Ertughrul (1280 – 1326 M)

Orhan I (1326 -1362 M)

Murad I (1362 – 1389 M)

Bayezid I (1389 – 1402 M)

Mehmed I (1413 – 1421 M)

Murad II (1421 – 1444 M)

Mehmed II (Fatih) (1444 – 1446 M; 1451 – 1481 M)

Bayezid II (1481 – 1512 M)

Selim (1512 – 1520 M)

Suleiman I (Kanuni) (1520 – 1566 M)

Selim II (1566 – 1574 M)

Murad III (1574 – 1595 M)

Mehmed III (1595 – 1603 M)

c. Huraikan sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Kerajaan Uthmaniyah telah bermula pada sekitar awal abad ke-14 dan berakhir

pada awal abad ke-20. Sebelum ini tidak ada sebuah kerajaan Islam yg mampu

bertahan selama hampir 600 tahun dan seluas kawasan kerajaan Uthmaniah.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 16

1. Empayar yang luas.

Kerajaan telah mewujudkan sebuah empayar dengan Istanbul dianggap sebagai

pusat pentadbiran Dunia Islam. Apabila Sultan Selim I berjaya menguasai Makkah

pada tahun 1517, kerajaan Uthmaniyah dilihat sebagai pelindung kepada umat

Islam di seluruh dunia.

2. Sistem perundangan.

Suleiman I telah memperkenalkan sistem perundangan yang mempertahankan dan

membela nyawa, harta, dan kehormatan, setiap individu tanpa mengenal bangsa

dan agama. Undang-undang baru ini dikenali sebagai Kanun Suleiman.

3. Sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam.

Jawatan seperti Kadi dan Mufti dijadikan sebagai sebahagian daripada organisasi

pentadbiran agama Islam. Jawatan Sheik-ul-Islam, iaitu ketua ulama telah

diperkenalkan untuk mengeluarkan fatwa. Malahan koleksi fatwa yang

dikeluarkan oleh Sheikh-ul-Islam pada zaman kerajaan Uthmaniyah merupakan

salah satu sumbangan utama kerajaan Uthmaniyah kepada agama dan sains

undang-undang yang kekal dan digunakan hingga ke hari ini.

4. Sektor ekonomi.

Sumbangan kerajaan Uthmaniyah kepada sektor ekonomi banyak bergantung pada

kedudukan geografi Istanbul sebagai kota atau pusat pertemuan dalam jalinan

perdagangan di antara timur dan Barat serta antara Dunia Islam dengan Dunia

Bukan Islam. Jalinan perdagangan kerajaan Uthmaniyah meliputi pelabuhan di

sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Laut Mediterranean. Jalinan

pelabuhan yang dikuasai oleh kerajaan Uthmaniyah juga telah membentuk Jalinan

Perdagangan Dunia Islam yang berpusat di Istanbul.

5. Sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu.

Sebelum kedatangan Islam ke kawasan Balkan, golongan atasan Eropah

mengamalkan sistem bangsawan yang berasaskan keturunan dalam susun lapis

masyarakat. Penguasaan kerajaan Uthmaniyah di Eropah terutamanya di kawasan

Balkan telah memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan

individu. Pengenalan sistem ini bermakna pembahagian masyarakat bergantung

pada hasil usaha setiap individu. Ini juga membawa kepada mobiliti sosial yang

lebih luas dalam masyarakat Eropah.

6. Perkembangan ilmu dan pendidikan.

Kerajaan Uthmaniyah juga berperanan besar dalam perkembangan ilmu

pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, penerbitan dan penterjemahan. Sistem

pendidikan Uthmaniyah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan

BAB 6 (TING 4) hlm/ 17

pendidikan dalam dunia Islam ialah sistem madrasah. Selain sistem madrasah

terdapat juga sistem pendidikan lain seperti sekolah pengetahuan akademik,

sekolah sastera, maktab tentera, maktab teknik, dan kolej perubatan. Salah satu

sumbangan besar golongan intelektual kerajaan Uthmaniyah adalah dalam bidang

penulisan ensiklopedia. Kepentingan ilmu semasa zaman Uthmaniyah juga

membawa kepada kepentingan perpustakaan. Kerajaan Uthmaniyah telah

menubuhkan perpustakaan di masjid, hospital dan rumah.

7. Bidang seni bina.

Kerajaan ini juga menyumbang kepada bidang seni bina, terutamanya seni bina

masjid. Tokoh seni bina Turki yang terkenal ialah Mimar Sinan (1490 – 1588).

Hasil seni beliau yang paling terkenal ialah Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) di

Istanbul.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat;

Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Aras 1

Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun

Islam

Menyatakan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Aras 2

Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

Aras 3

Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling

mempengaruhi

9. a. Jelaskan faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah.

(Rujuk Buku Teks m.s: 162-169)

Islam mula tersebar secara meluas dan kian menjadi kukuh di Eropah semasa

zaman kerajaan Bani Umaiyah terutamanya di kawasan Sicily dan Selatan

Sepanyol. Kerajaan yang berpusat di Cordova itu telah diasaskan oleh Khalifah

Abdul Rahman I pada tahun 756 M. Penaklukan Constantinople oleh Mehmed

Fatih pada tahun 1453 pula menandakan penyebaran Islam di kawasan Eropah

Timur yang dikenali sebagai kawasan Balkan.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 18

1. Faktor akidah dan akhlak orang Islam.

Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yamg tinggi dalam kalangan orang Islam

merupakan tunjang utama dalam penyebaran Islam ke Eropah semasa zaman Bani

Umaiyah dan Uthmaniyah. Tentera Islam semasa zaman Uthmaniyah mempunyai

semangat ghazi, iaitu semangat kepahlawan yang tidak gentar berkorban jiwa

demi penyebaran agama Islam. Ini menjadikan tentera Utmaniyah begitu

bersungguh-sungguh memperluas kawasan empayar Uthmaniyah ke Eropah.

2. Sistem ketenteraan dan penggunaan senjata moden.

Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang tersusun serta penggunaan peralatan

senjata moden juga merupakan faktor yang penting. Selain mempunyai tentera

berkuda dan kumpulan infantri yang kuat, tentera kerajaan Uthmaniyah juga

mempunyai kumpulan Janissari, iaitu kumpulan elit yang sangat terlatih dalam

selok-belok peperangan. Semasa perluasan kerajaan Uthmaniyah berada

pada tahap kecemerlangannya, iaitu semasa zaman Murad III (1574 - 1595), jumlah

ahli kumpulan ini meningkat kepada 54 000 orang. Dari segi ketenteraan, kerajaan

Uthmaniyah mempunyai senjata moden seperti meriam besar. Peralatan senjata

moden ini sangat membantu perluasan empayar Uthmaniyah seperti yang

dibuktikan dalam kes penaklukan Constantinople. Kerajaan Uthmaniyah juga

mempunyai armada laut yang kuat. Semasa pemerintahan Suleiman al-Kanuni

armada tentera laut Uthmaniyah mempunyai 300 buah kapal yang diguna untuk

mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean.

3. Keadaan politik di Eropah.

Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah, akibat daripada pertelingkahan dan

peperangan dalam kalangan kerajaan-kerajaan kecil telah membantu dan

memudahkan perluasan Islam di Eropah. Misalnya, kemasukan tentera Islam

Uthmaniyah ke Eropah pada peringkat awal adalah kerana permintaan Maharaja

John VI Cantacuzens. Pada tahun 1346 Maharaja tersebut telah membuat

perjanjian dengan Orhan untuk mendapatkan bantuan kerajaan Uthmaniyah dalam

usaha beliau menuntut takhta kerajaan Byzantine.

4. Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine.

Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine telah memberikan laluan kepada

penyebaran Islam, terutamanya dalam kalangan masyarakat Balkan. Institusi gereja

khususnya Gereja Greek Ortodoks, tidak lagi menjadi pelindung kepada

masyarakat. Insitusi itu tidak lagi mampu mendapatkan perlindungan daripada

kerajaan Byzantine. Pada masa yang sama, institusi gereja juga hampir hancur

disebabkan terdapatnya penyalahgunaan kuasa, pergaduhan para pemimpinnya,

serta kekurangan kewangan untuk beroperasi sepenuhnya. Dalam keadaan

BAB 6 (TING 4) hlm/ 19

beginilah ramai penganut agama Kristian tertarik kepada keistimewaan yang

terdapat dalam agama Islam.

5. Dasar politik dan hubungan keagamaan di Eropah.

Kerajaan Uthmaniyah telah menjalankan diplomasi dan toleransi. Perluasan

kawasan kerajaan Uthmaniyah ke kawasan Balkan tidak bermakna masyarakat

Balkan dipaksa untuk memeluk Islam. Kerajaan Uthmaniyah bukan sahaja

mengiktiraf kedudukan, perundangan, dan harta Gereja Ortodok tetapi turut

rnembenarkan institusi tersebut (Gereja Ortodoks) melindungi kepentingan

masyarakat Kristian di kawasan Balkan. Secara umumnya, kerajaan Uthmaniyah

tidak campurtangan dalam urusan keagamaan orang Kristian. Hal atau urusan

tersebut dipertanggungjawabkan kepada orang Kristian sendiri.

6. Dasar sosial Islam.

Dasar sosial Islam telah menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam. Ini

kerana dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu dan bukannya

keturunan. Sistem ini membolehkan setiap individu mendapat imbuhan hasil

daripada usahanya. Ini berbeza sekali daripada sistem sosial sebelum kedatangan

Islam yang menitikberatkan latar belakang keturunan. Di samping itu, kerajaan

Uthmaniyah membina semula sekolah, rumah sakit dan kawasan perdagangan demi

kemudahan rakyat. Dasar sosial kerajaan Uthmaniyah yang progresif inilah yang

telah menjadi tunjang kepada pembentukan masyarakat Islam terutamanya

masyarakat bandar.

7. Penghijrahan orang Turki dan usaha pendakwah.

Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan dan usaha para pendakwah juga

memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan penyebaran Islam di

Eropah semasa zaman Uthmaniyah. Ramai orang Turki telah berhijrah ke Balkan

terutamanya ke kawasan Thrace, Lembah Maritsa, utara Bulgaria, dan Albania

pada abad ke-14 dan abad ke-15. Orang Turki yang berhijrah ke Balkan telah

membina petempatan mereka di kawasan yang didiami oleh kumpulan mubaligh

Islam, iaitu kumpulan Sufi. Pengajaran ahli kumpulan Sufi yang banyak

menekankan toleransi dan asimilasi dalam ajaran mereka telah menarik ramai orang

Kristian untuk memeluk Islam. Yang jelasnya penyebaran Islam di kawasan Balkan

yang dimulakan oleh kerajaan Uthmaniyah ini berterusan hinggalah abad ke-17 dan

abad ke-18 apabila Islam turut tersebar ke kawasan utara Albania, Montenegro dan

Selatan-Barat Macedonia serta Crete.

b. Terangkan cara-cara pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di

dunia.

Sebelum penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w., tamadun lain di

BAB 6 (TING 4) hlm/ 20

dunia seperti tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, India, China, dan Rom telahpun

wujud. Tamadun Islam yang lahir daripada perkembangan agama Islam

telah bertembung dengan tamadun dunia yang lebih awal ini. Pada tahun 639

M., semasa pemerintahan Khalifah Umar, Amr ibn al-As telah menakluk Mesir.

Dengan itu, tamadun Islam telah bertembung dengan tamadun Yunani-Rom yang

sudah pun bertapak di Mesir. Perluasan kawasan kerajaan Islam ke Baghdad pula

telah menyebabkan berlakunya pertembungan antara tamadun Parsi dengan

tamadun Islam. Kemudian, apabila kerajaan Bani Umaiyah berjaya menakluk

Qayrawan di Utara Afrika pada tahun 670 M. dan mula tiba di pantai Sepanyol

pada tahun 711 M., tamadun Islam telah bertembung pula dengan tamadun Eropah.

Islam telah bertembung dengan tamadun lain di dunia melalui pelbagai cara.

1. Melalui perdagangan dan perniagaan.

Penguasaan Islam terhadap kawasan Teluk Parsi, Laut Merah, dan timur

Mediterranean telah membolehkan perdagangan jarak jauh laut menjadi salah satu

alat utama pertembungan Islam dengan tamadun lain. Seawal akhir abad ketujuh

Masihi lagi orang Islam telah menetap dan berdagang di Canton, China. Ini telah

membolehkan tamadun Islam bertembung dengan tamadun China.

2. Hubungan diplomatik.

Orang Islam mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup, cara berfikir dan cara

mentadbir daripada tamadun luar. Kerajaan Bani Umaiyah, contohnya, telah

menghantar kumpulan peneroka ke utara Selat Gibraltar di selatan Sepanyol.

Kumpulan ini telah bertemu dengan beberapa petempatan orang bukan Islam

seperti di Cordova, Valencia dan Rhonda. Kumpulan peneroka Islam ini berjaya

membuat hubungan diplomatik dengan kawasan-kawasan tersebut. Ini telah

membolehkan berlakunya pemahaman secara aman antara orang Islam dengan

orang bukan Islam tentang cara hidup, pandangan politik, keagamaan, ekonomi dan

pentadbiran.

3. Melalui penaklukan dan ketenteraan.

Dalam usaha memperluas kawasan dan penyebaran Islam, kerajaan Khulafa

al-Rasyidin, Bani Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah telah membentuk

ekspedisi ketenteraan. Apabila tentera Islam menguasai kawasan Iraq dan Iran,

contohnya, tamadun Islam telah bertembung dengan tamadun Parsi. Kedua-dua

tamadun ini saling mempengaruhi. Oleh itu, berlakulah interaksi dan asimilasi

antara tamadun Islam dengan tamadun lain yang diakibatkan oleh kegiatan

penaklukan dan ketenteraan. Apabila tentera Islam menakluk kawasan Mesir dan

Afrika Utara, tamadun Islam juga sudah mula bertembung dengan tamadun Eropah

terutamanya tamadun Rom, iaitu empayar Byzantine.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 21

4. Pertembungan kebudayaan.

Pertembungan kebudayaan antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Misalnya,

kemasukan Islam ke Sepanyol telah membawa kepada kemunculan kebudayaan

baru. Bahasa Arab telah menjadi bahasa utama di Sepanyol semasa zaman

Umaiyah yang berpusat di Cordova. Pada masa itu juga lahir golongan yang

dikenali sebagai Mozarab, iaitu orang tempatan yang beragama Kristian tetapi

mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab.

5. Pertembungan intelektual.

Pertembungan intelektual juga berlaku antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam.

Penyebaran Islam di Eropah bukan sahaja telah membolehkan pedagang Islam

berniaga di Eropah tetapi juga telah membawa keuntungan kepada para intelek

Islam. Ilmuwan Islam telah berjaya mendalami ilmu dan keilmuan tamadun

Eropah, dan seterusnya berjaya memperkembangkan lagi keilmuan tersebut

menurut pandangan intelektual Islam.

c. Huraikan kesan-kesan pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain

di dunia.

Kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia dapat

dilihat melalui sumbangan tamadun Islam kepada peradaban manusia.

1. Dari segi keagamaan.

Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya dan mereka yang di bawah

taklukannya. Islam membawa satu nilai akidah, iaitu kepercayaan kepada Allah

s.w.t. Islam menyediakan sistem perundangan yang berdasarkan al-Quran dan

hadis untuk dijadikan panduan dan pedoman para penganutnya. Islam yg

berasaskan akidah dan syariah ini mudah diterima kerana bersifat sarwajagat dan

tidak terbatas kepada bangsa atau kaum dan kawasan geografi. Walau

bagaimanapun, Islam tidak menghapuskan cara hidup, adat, dan budaya masyarakat

setempat.

2. Perluasan kawasan Islam.

Perluasan kawasan penyebaran Islam dan kawasan yang diperintah oleh orang

Islam. Dari segi politik, kesan pertembungan tamadun Islam ini telah melahirkan

pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat seperti kerajaan Delhi Mughal di India.

Walaupun kerajaan Islam tidak wujud di China, namun, wujud masyarakat Islam

yang berkekalan hingga ke hari ini di negara itu. Kerajaan Islam seperti Umaiyah,

Abbasiyah, dan Uthmaniyah telah mengamalkan sistem kerajaan pusat yang kuat

walaupun mempunyai perbezaan dari segi institusi dan organisasi. Walaupun

sistem pemerintahannya berbeza, namun, terdapat persamaan dari segi amalan

politik dalam Dunia Islam ini, iaitu sistem yang berasaskan akidah dan syariah.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 22

3. Penguasaan ekonomi.

Perluasan kuasa dan wilayah yang luas membolehkan orang Islam menguasai

ekonomi terutamanya dari segi perdagangan dengan lebih berkesan. Pemerintahan

kerajaan Islam telah memastikan keselamatan terhadap laluan perdagangan di

kawasan naungannya. Ini membolehkan aktiviti ekonomi dan perdagangan

dijalankan dengan licin. Kerajaan Uthmaniyah, contohnya, mempunyai armada laut

bagi memastikan keselamatan kapal-kapal pedagang di kawasan Teluk Parsi, Laut

Merah, Laut Mediterranean dan Laut Hindi. Kawasan pusat ekonomi Islam

meliputi kawasan seperti Aden, Siraf, Basra, Iskandariah dan Istanbul. Pedagang

Islam sejak abad ketujuh Masihi telah berjaya berdagang ke kawasan seperti India,

Ceylon, Kepulauan Melayu, dan China di sebelah Timur. Di kawasan sebelah Barat

pedagang Islam telah menjalankan perniagaan hingga ke Sepanyol, selatan

Perancis, Armenia, dan kawasan selatan gurun Sahara di benua Afrika. Pedagang

Islam menguasai perdagangan di Laut Merah dan juga di Laut Mediterranean,

Teluk Parsi, Lautan Hindi dan Laut China Selatan. Semasa zaman Uthmaniyah,

Istanbul merupakan pusat aktiviti perdagangan dan perniagaan, sesuai dgn

kedudukannya yg strategik sbg jambatan di antara dunia Timur dan dunia Barat.

4. Proses urbanisasi dan organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitarnya.

Kerajaan Islam mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama di

kawasan naungannya seperti yang berlaku di kawasan Balkan semasa pemerintahan

kerajaan Uthmaniyah.

5. Dari segi kebudayaan.

Orang Islam mempengaruhi perkembangan pendidikan dengan

membangunkan kurikulum yang memberikan penekanan bukan sahaja

kepada pendidikan berbentuk agama tetapi juga pendidikan yang

merangkumi bidang sains, matematik dan teknologi. Semasa zaman kerajaan

Abbasiyah, para pelajar yang ditempatkan di institusi pembelajaran Islam

diwajibkan juga mempelajari ilmu mantik (logik), matematik, geografi,

sejarah, sains fizikal dan biologi.

Orang Islam juga mempengaruhi tatatertib kehidupan harian melalui cara

berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang clan berpolitik. Semasa zaman

Umaiyah di Sepanyol, orang bukan Islam telah mengamalkan cara hidup

orang Islam. Selain bertutur dalam bahasa Arab, mereka juga berpakaian

seperti orang Islam. Tatasusila kehidupan harian orang Islam mempengaruhi

kehidupar harian orang Eropah dengan begitu kuat sehingga pengaruh itu

berterusan ke pertengahan Zaman Renaissance. Golongan yg memainkan

peranan penting dlm proses ini dikenali sbg golongan Mudejar (Orang Islam

setempat (minoriti) yg terus tingal di kawasan pemerintahan orang Kristian).

BAB 6 (TING 4) hlm/ 23

6. Perkembangan intelektual.

Perluasan kawasan penaklukan Islam telah membolehkan para cendekiawan

Islam dan bukan Islam bertukar pendapat antara satu sama lain. Pada

peringkat awal, cendekiawan Islam memberikan keutamaan kepada proses

pengumpulan maklumat dan teks penulisan para cendekiawan daripada

tamadun zaman sebelumnya. Kebanyakan hasil kerja yang diterjemahkan

oleh cendekiawan Islam merupakan hasil karya penulis Greek seperti

Aristotle, Plato, Galen dan Hipocrates.

Proses perkembangan penterjemahan dan intelektual orang Islam telah

dipertingkatkan dengan penubuhan sebuah perpustakaan, iaitu baitulhikmah

yang ditubuhkan oleh Khallifah Harun al-Rasyid semasa zaman kerajaan

Abbasiyah. Ini membolehkan bahan penulisan daripada tamadun lain

disimpan dan dikaji oleh cendekiawan Islam. Proses penterjemahan hasil

karya tamadun bukan Islam telah menghasilkan satu budaya keilmuan dan

intelektual yang sangat tinggi.

Zaman kemuncak kegemilangan keilmuan Islam berlangsung antara abad

kelapan hingga ke masa keruntuhan kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 M.

Zaman ini telah melahirkan para cendekiawan Islam dalam setiap bidang

keilmuan.

Dalam ilmu perubatan, Zakaria al-Razi (865-925 M.) : menyumbangkan

kepentingan perubatan klinikal dan menghasilkan lebih daripada 20 karya

termasuklah kitab Al-Hawi, sebuah ensiklopedia perubatan. Beliau

merupakan penterjemah utama hasil karya Galen, ahli perubatan Greek.

Al-Zahrawi (936-1013 M.) merupakan orang yang sangat arif dalam

kajian perubatan dan farmasi.

Dalam bidang matematik dan astronomi sumbangan cendekiawan Islam

seperti al-Khawarizmi, al-Battani, Abu Ishaq al-Biruji dan al-Biruni.

Dalam bidang pemikiran politik dan undang-undang, cendekiawan Islam

seperti al- Farabi (950 M.), al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan

beberapa karya penting dlm bidang undang-undang dan pemikiran

politik.

Dalam bidang ilmu mantik dan falsafah, termasuklah Ibn Sina, al-Kindi,

Fakhr al-Din, al-Razi, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

Mereka telah memberikan kesan mendalam terhadap perkembangan

pemikiran usuluddin, falsafah sains, pemikiran kritis dan kesedaran

agama.

6. Kesenian Islam khususnya seni bina.

Seni bina turut memberikan sumbangan dalam perkembangan ketamadunan di

dunia ini. Keindahan seni ukir dan seni bina orang Islam terdapat di Masjid

Cordova di Sepanyol, Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) di Istanbul dan Istana

BAB 6 (TING 4) hlm/ 24

Alhambra di Granada. Semua ini merupakan lambang ketinggian martabat tamadun

Islam. Tema kebanyakan seni Islam memaparkan elemen-elemen yang terdapat

dalam kepercayaan tauhid dan akidah.

7. Cendekiawan Islam turut memberikan sumbangan terhadap dunia kesusasteraan.

Antara penulis puisi dan novel agung,

Omar Khayyam yang menulis tentang Ruba'iyah,

al-Jahiz yang terkenal dengan Kitab al-Bayan.

Jalal ad-Din Rumi menghasilkan puisi ketuhanan.

Pemuisi wanita, iaitu Rabi'ah al-Adawiah yang menghasilkan puisi bertema

ketuhanan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan.

8. Pengembaraan.

Semasa zaman kemuncak keagungan tamadun Islam, ramai cendekiawan Islam

telah mengembara dan meneroka kawasan di luar naungan Islam untuk menambah

ilmu pengetahuan. Antaranya;

Ibn Battuta (1304-1377 M.) yang mengembara ke China, India dan Afrika.

Catatan Ibn Battuta sepanjang penerokaannya amat dihargai oleh sejarawan

dari segi ketepatan fakta tentang kawasan yang dilawatinya. Hasil tulisan

Ibn Battuta masih lagi menjadi rujukan sejarawan hingga ke hari ini.

al-Mascudi (945 M.) mengembara ke China, Parsi, India dan Timur Afrika.

Ibn Fadhlan yang mengembara ke utara Eropah pada abad ke-12.

9. Mengeluarkan Eropah dari Zaman Gelap.

Pada peringkat awal, ilmuwan Islam banyak bergantung pada hasil karya daripada

tamadun luar, namun, mereka berjaya mengembangkan ilmu tersebut sesuai dengan

ajaran Islam dan ditambah dengan idea mereka sendiri. Keilmuan Islam berjaya

mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropah dari aspek pemikiran, sistem politik

dan sosial. Akhirnya, masyarakat Eropah dapat memanfaatkan keilmuan Islam ini

sehingga berjaya membawa mereka keluar drpd Zaman Gelap dan mempengaruhi

perkembangan sejarah Eropah seterusnya, contohnya Revolusi Perindustrian.

10. a. Senaraikan pengajaran yang boleh kita alami melalui sejarah perkembangan

kerajaan dan tamadun Islam ini. (Rujuk Buku Teks m.s: 169-170)

1. Kepentingan perpaduan.

Zaman kerajaan Islam di Madinah terutamanya selepas kewafatan Nabi

Muhammad s.a.w. mengajar kita bahawa perpaduan amat penting dalam

menentukan penerusan sesuatu ummah. Pemimpin kerajaan Islam sentiasa

menekankan perpaduan dalam kalangan penduduk untuk memastikan

perkembangan Islam berterusan.

BAB 6 (TING 4) hlm/ 25

2. Sumbangan pemerintah dan golongan cerdik pandai.

Perkembangan kerajaan Islam juga menunjukkan bahawa pemerintahan dan

kepemimpinan sangat penting dalam menentukan jatuh bangun sesebuah tamadun,

misalnya, dalam aspek kegemilangan keilmuan pada zaman kerajaan Islam

Umaiyah dan Abbasiyah. Selain sumbangan golongan cerdik pandai, peranan

pemerintah juga penting. Pihak pernerintah telah memberikan galakan ke arah

tersebut dan juga membina kemudahan seperti kawasan pembelajaran dan

perpustakaan demi memajukan perkembangan intelektual.

3. Kepentingan dasar kompromi dan toleransi.

Kerajaan Umaiyah dan Uthmaniyah yang berkembang di Eropah mengajar kita

bahawa dasar konpromi dan toleransi amat penting dalam sesebuah negara yang

mempunyai pelbagai kaum dan anutan agama. Dasar kerajaan Islam yg

mengamalkan toleransi dan memberikan kebebasan beragama kepada rakyat

berjaya menjaga keamanan dan membawa kerajaan tsb ke zaman kegemilangan.

4. Pencapaian politik, ekonomi dan sosial boleh dilakukan sekali gus dengan

pencapaian keilmuan agama.

Perkembangan kerajaan Islam bukanlah bergantung sepenuhnya pada

perkembangan dan penguasaan dalam hal-hal keagamaan sahaja. Bermula dari

zaman Khulafa al-Rasyidin hinggalah ke zaman Uthmaniyah, kerajaan Islam

mampu menguasai segala bidang kehidupan seperti ekonomi dan perdagangan,

politik dan sosial. Kegemilangan setiap kerajaan Islam juga bermakna keupayaan

mereka menguasai ekonomi dan politik dunia pada ketika itu, berada pada tahap

yang paling tinggi. Walau bagaimanapun, penguasaan ekonomi tidak bermakna

kerajaan Islam pada masa itu melupakan perkembangan keilmuan agama.

Ketinggian pencapaian intelektual Islam semasa zaman Umaiyah dan Abbasiyah

sememangnya tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kerajaan di dunia pada

ketika itu. Ini juga menunjukkan bahawa pencapaian politik, ekonomi dan sosial

boleh dilakukan sekali gus dengan pencapaian keilmuan agama. Pemerintahan

kerajaan Islam telah membuktikan perkara ini.

“Ya Allah, teguhkan hatiku dalam mengerjakan solat,

Ya Allah, teguhkan hatiku dalam mengerjakan suruhanMu,

Ya Allah, teguhkan hatiku dalam menjauhi laranganMu,

Ya Allah, teguhkan hatiku dalam menjalani kehidupan sebagai

hambaMu yang terbaik.”