bab 2 tambahan

of 50/50
DISEDIAKAN OLEH : HASNUL MUNAWAR BIN GHANI POLITEKNIK JOHOR BAHRU JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL BAB DUA ( 2 ) ALAT – ALAT TANGAN

Post on 19-Jun-2015

4.596 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB DUA ( 2 )
    ALAT ALAT TANGAN
    Disediakan oleh :hasnul munawar bin ghaniPOLITEKNIK JOHOR BAHRUJABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

2. ALATAN TANGAN
PEMBARIS KELULI , PENGGARIT , PENEBUK , SESIKU L , JANGKA TOLOK
JANGKARIT , SESIKU BERGABUNG , PLAT SUDUT , TOLOK PERMUKAAN
ANGKUP , SESIKU SERONG , JANGKA SUDUT , TOLOK JEJARI DAN TOLOK KEMBI
TOLOK PERENGGANG , BONGKAH VEE , PENGAPIT ALAT TUKANG
BILAH SELARI , MEDIA PENANDA , MEJA PENANDA
PLAT PERMUKAAN , JANGKA SUDUT VERNIER , TOLOK DAIL
3. GAMBARAJAH PEMBARIS KELULI
4. Pembariskeluli
-Diperbuatdaripadakelulikalis karat ataukelulialat.
-Skalanyaialahdalam unit incidanmetrik.
-Bolehdidapatidalamberbagai-bagai unit panjang, iaitudaripada 6 milimeterhingga 1 meter.Bagaimanapun yang lazim digunakan ialah ukuran 150mm hingga 300mm.
-pembariskelulimetrikdisenggatkankepadasetengahdansatumilimetermanakalapembariskeluliincidisenggatkandalampecahandanperpuluhan.
-pembariskelulimetriklebihsenangdibacakeranaiatidakdibuatdalambentukpecahandantidakperludikecilkan.
5. KEGUNAANYA
-mengukurjaraklelurus.
-mengujikeratanpermukaanbendakerja.
-membuatgarisanlurus.
6. GAMBARAJAH PENGGARIT
7. PENGGARIT
-Diperbuatdaripadakelulialat yang dikeraskandandibaja. Matanya halus dan tajam, hujungnya pula bengkok.
-kegunaanutamapenggaritialahuntukmembuatgarisandiataspemukaanbendakerjadanbiasanyadigunakanbersama-samaalat lain.
-matanyamestilahsentiasatajamsupayagarisan-garisan yang dibuatterangdanjelas.
-terdapatjugapenggaritjeniskocek yang mudahdibawa.
8. KEGUNAANNYA
-matapenggaritmestilahdicondongkanberhampirandengantepipembaris.

  • Penggarit pula mestilahdicondongkanmengikutarahgarisan.

-gariskandenganteguhbagimendapatkangarisan yang jelas.
9. GAMBARAJAH PENEBUK
10. PENEBUK
-Terdapat 2 jenispenebuk :
Penebukcucukdanpenebukpusat.
Penebukcemat.
PENEBUK CUCUK DAN PENEBUK PUSAT
-diperbuatdaripadakeluliberkarbontinggi yang dikeraskandandibaja.
-mempunyaibentuk yang hampirsamakecualihujungmatanyaberlainansudut.
-penebukcucukmempunyaihujungmata yang halus, biasanyaiadicanaudengansudut 30-60.
-hujungmatapenebukpusat pula dicanaidengansudut 90 untukmendapatkankesantebuk yang lebihlebar.
PENEBUK CEMAT
-berbezadaripadapenebuklaindadrisegibentukdanhujungnya.
-garispusatbahagianhujung yang tirusialah 3mm hingga 6mm sementarajenisselarimempunyaigarispusat 1.5mm hingga 8mm.
11. KEGUNAANNYA
PENEBUK CUCUK
-Membuattandatekan yang haluspadagarisantandaansupayatandaantidakhilang.
-menempatkan kaki jangkatolokuntukmelukiskanbulatan.
PENEBUK PUSAT
-menandalubangpusatgerudi.pusat lubang yang ditebuk mestilah tepat kedudukannya.
PENEBUK CEMAT
-digunakanuntukmengeluarkancematataumenanggalkan rivet daribendakerja.
12. GAMBARAJAH SESIKU L
13. SESIKU L
-Merupakansatutolok yang digunakanuntukmemasangdanmengukursudut 90 samaadabahagianluarataupundalam.
-bahagianbadansesiku L lebihtebaldanlebihpendekdaripadabahagianmata.
-matadipasangbersuduttepatdenganbadandengancaramenerpaataumerivet.
-Panjangsesuatusesiku L bergantungpadamatanya.
-diperbuatdaripadakeluli yang dikeraskansupayatidakmudahhaus.
14. KEGUNAANNYA
-mengujiketepatansuduttepat 90.
-membuatgarisantegakdanselari.
-mengesetbendakerjasupayategak.
15. GAMBARAJAH JANGKA TOLOK
16. JANGKA TOLOK
-mempunyaiduabatangpenggaritkeluli yang dikeraskan.
-hujungmatanyatajamdanpadapangkalnya pula terdapatpegas yang disanggadengantuasbagimembolehkaniadilaraskandenganmudah.
KEGUNAAN JANGKA TOLOK
-membuatlengkokdanbulatan.
-mengukurdanmengujijarak.
17. JENIS-JENIS JANGKA TOLOK
Jangkatolokbercantumpegas
Jangkatoloksukubulat
Jangkatolokbergabung
Jangkatolok
18. GAMBARAJAH JANGKARIT
19. -terdiridaripadasatubatangrusuk yang lurusdanpanjang.
-duakepalajangkarit yang bolehdigerakkanpadabatangrusukmemegangmatanya.
-salahsatudaripadakepalapenggaritdilekapkandengannatpelarashalussupayamudahdianjakkan.
KEGUNAANNYA
-menandabulatanataulengkok yang besar yang tidakbolehdibuatolehjangkatolokbiasa.
-membahagigarisandanmenandaselari.
JANGKARIT
20. GAMBARAJAH SESIKU BERGABUNG
21. -merupakankombinasiempatalat yang dipasangkanpadapembaris , iaitu :
Pembariskeluli
Kepalasesiku
Kepalajangkasudut
Kepalapusat
Pembariskeluli
-bahagianbelakangnyaterdapatlurahbagimembolehkanbahagiankepalaberkesot.
Kepalasesiku
-mempunyaisuduttepat 90 dan 45.
-dilengkapidenganpengaras spirit.
-kombinasikepalasesikudanpembarisinimembolehkaniadigunakanuntukmenandagarisanselariataubersuduttepat.
-sebagaitolokpengujidalamdanjugamengujisuduttepatatausudut 45.
SESIKU BERGABUNG
22. GAMBARAJAH PLAT SUDUT
23. Kepalajangkasudut
-iadisengatkankepada 0-180 atau 0-90 sebelahmenyebelah.
-membolehpembarisdisetkankepadasebarangsudut.
Kepalapusat
-digunakanuntukmenandapusat bar bulatanataumembuatgarisanpadasisibongkahbersuduttepi.
24. PLAT SUDUT
-berbentuk L dandiperbuatdaripadabesituangataukeluli yang dikeraskan.
-dicanai rata danbersuduttepat 90.
-saiznyaialahantara 75mm-300mm panjang.
KEGUNAAN PLAT SUDUT
-untukmenyokongbendakerjasupayakedudukannyakukuhsemasamenanda.-bendakerjabiasanyadiikatataudiapitpada plat sudutini.
25. GAMBARAJAH TOLOK PERMUKAAN
26. TOLOK PERMUKAAN
-digunakanbersama-sama plat permukaanuntukmenandakangarisan.
-terdiridaripadatigabahagian :
Tapak
Turus
Penggarit
TAPAK
Diperbuatdaripadabesituangataukeluli.iaadalahberatsupaya kedudukannya tetap.bentuk tapak ini samada segiempat atau bulat.lurah vee terdapat pada bahagian bawah tapak
TURUS
Dipasangkanteruspadatapakberbentukbulat, ataumenerusijumpelang.lenganjumpelangbolehdijongketkansupayamembolehkanturusdikilasdenganbebas.
PENGGARIT
Diperbuatdaripadakelulitahanlasak yang dikeraskandandibaja.satudaripadahujungmatanyalurusdansatulagibengkok.
27. KEGUNAANNYA
-menandakangarisanselaridiatas plat permukaanataumejapenanda.
-menandakeselarianataupenjajaran.
-mengujiataumengesetbendakerjabulatdalamcukmesinpelariksupayakedudukannyasepusatdenganpusatcuk.
-mencaripusatbahagianhujungbendakerjabulat.
28. GAMBARAJAH SESIKU SERONG
29. -memindahkanukuran.
-kaki angkup yang disendikandibahagianpangkalnyabolehdilaraskan.
-terbahagikepadaduaiaituangkupbercantumketatdanbercantumpegas.
Angkupbercantumketat
-kakinyabercantumdenganketatmenggunakanskrusegienamdan nat.
Angkupbercantumpegas
-terdapatsatupencengkampegas yang bolehmengenakantekananpadanatpelarasnya.
JENIS JENIS ANGKUP
Angkupluar
Angkupdalam
Angkuppemindah
Angkupvernier
Angkup jenny
ANGKUP
30. 31. SESIKU SERONG
-diperbuatdaripadakeluliberkarbondansemuapermukaansertatepinyadicanai
-terdapatdalamberbagai-bagaibentuk , matanyabolehdikilaskankepadasebarangsudutdandikuncikankepadasebarangkedudukan.
KEGUNAANNYA
-menandagarisanbersudut
-mengujiketepatantepiserong.
32. GAMBARAJAH JANGKA SUDUT
33. JANGKA SUDUT
-badanjangkasudutberbentukseparuhbulatandanmempunyaiskala 0-180.
-bilahkelulibolehdikilassepertijarum jam dandikuncikankepadasebarangsudut.
KEGUNAANNYA
-untukmenandagarisanbersudut.
-untukmenguji, mengesetataumemindahkansudut yang diketahuikepadabendakerja.
34. GAMBARAJAH TOLOK JEJARI
35. -terdiridaripadakepingankeluli yang mempunyaijejari yang terdapatdalamberbagai-bagaisaiz.
-kepingantolokiniterdapatberpasang-pasangdantersusundalamsaturumah.
-saiznyabolehdidapatidalam unit incidanmetrik
KEGUNAANNYA
-untukmengujipermukaan yang melengkungdanpepenjurujejari.
TOLOK JEJARI
36. GAMBARAJAH TOLOK PERENGGANG
37. -merupakanbilah-bilahkelulinipis yang dijambakdalamrumah.
KEGUNAANNYA
-untukmengambilukuran yang kecilsepertilurahsempit.
-untukmenentukanjenisgegasdalampemasangankompenenmesin.
-didalambengkel auto, iadigunakanuntukmenetapkantelusanbagiinjapataupalampencucuh.
-untukmemberiruangkecildiantaramataperautdenganbongkahpenetap.
TOLOK PERENGGANG
38. Gambarajahbongkahvee
39. -diperbuatdaripadabesituangataukeluli yang dikeraskan.
-terdapatdualurahberbentukveedandikedua-duabelahtepinya pula dibuatlengkunglurahbersudut 90.
-terbahagikepadajenisiaitubongkahveekecildanbesar.
-bongkahveekecildiperbuatdaripadakelulitahanlasakyang dikeraskandandibajamanakalabongkahveebesardiperbuatdaripadaesituang.
KEGUNAANNYA
-untukmemegangdanmenyokongbendakerjabulatsemasamenandaataumenggerudi.
BONGKAH VEE
40. -digunakanuntukmengapitbendakerjabulat yang diletakkanpadabongkahveesemasamenandaataumenggerudi.
-kerapdigunakanuntukmengapitkepinganlogam yang banyak.
PENGAPIT
41. -terdiridaripadaduapengapit yang dipegangdenganduaskrupelaras.
-kegunaannyasamadenganpengapit.
PENGAPIT ALAT TUKANG
42. -diperbuatdaripadakeluliberkarbon yang dikeraskandandibaja.
-iadicanai rata.
-bentuknyasegiempattepatatausegiempatbujur yang berbezaukuranpanjangnya.
KEGUNAANNYA
-untukmenyokongdanmelapikbendakerjasupaya rata kedudukannyadiatasmeja.
-dalamkerjamemesin, bilahselarisangatbergunauntukmelapikbendakerjasupayaketinggianbendakerjadapatdilaraskan.
BILAH SELARI
43. -media penandaialahbahan yang disapukandiatasdiataspermukaanbendakerjasamaadakasarataupunlicin.
KEGUNAANNYA
-untukmemastikangarisan-garisan yang ditandanampakjelas, terdapatbarbagai-bagaibahan yang bolehdijadikan media penanda, iaitu :
Kapurtulis
Larutankupriksulfit
Plumbumputihdanturpentin
Kapurcairdicampurdengan air
Warnawarnapenanda
varnish
MEDIA PENANDA
44. -diperbuatdaripadabesituang.
-saiznyaantara 300mm x 1mm 6mm x 1mm.
-permukaannyadicanaihingga rata.
-kaki mejabiasanyadilengkapkandengannatpelarassupayapermukaannyabetul-betuldatar.
KEGUNAANNYA
-mengujikeselariandankesejajarankompenen yang telahdimesin.
-menandabendakerja yang besarsepertikelonsong, engkol, mejamesin, turusdanbaranganfabrikasi yang lain.
MEJA PENANDA
45. -diperbuatdaripadabesituang, granitatauseramik yang bermututinggi.
-saiznyaantara 100mm x 150mm hingga 1m x 1m.
-plat permukaanmempunyaiberbagai-bagaigred.gred A mempunyaiketepatankurangdaripada 0.02 mm, iadicanaidandikikis.
KEGUNAANNYA
-digunakanuntukkerja-kerjapenandaan yang jitu.
-bahagianbawah plat permukaanadalahbertulanguntukmengelakkannyadaripadamelending.
PLAT PERMUKAAN
46. GAMBARAJAH JANGKA SUDUT VERNIER
47. KEGUNAANNYA
-untukmengukursudutdengantepat.
-ketepatanbolehdibacasehinggakepada 5 atau 1/12.
-untukkerja-kerjamenandaataumengujisudut.
Bahagianjangkasudutvernier
Bilah
-Mempunyaiberbagai-bagaiukuran, biasanya 150mm atau 300mm.
-iadimasokkankedalamdail, bolehdikilas, dilaraskandandikuncipadasebarangsudut.
Dail
-terdiridaripada 2 skala
Skalautama
Skalavernier
JANGKA SUDUT VERNIER
48. GAMBARAJAH TOLOK DAIL
49. -mempunyaisenggatan-senggatantentukuranuntukmenunjukkanjumlahralatbagisesuatusaizataupenjajaran yang diuji.
-tolokdailmetrikmempunyaisenggatan 1/100mm ataupun 1/200mm.tolok dail imperial pula mempunyaisenggatanpada 1/100inci ataupun 1/10000inci.
-terdapatduabentuksenggatanpadatolokdail, iaitu :
Senggatanimbangan
Senggatanterus
-putaranjantungnyabergantungpadapanjangpelocok.
-biasanyajarumhanyaberputardalamsatuputaran.
-dail yang berputarlebihdaripadasatuputaranmempunyaijarum yang bolehmembilangberapa kali jarumdailberputar.
KEGUNAANNYA
-mengujipenjajaransesuatukomponendengantepat.
-menempatkanbendakerja yang hendakdimesinpadasatukedudukan.
-mengujidenganpantasbenda-benda yang berukuranserbasama.
TOLOK DAIL