bab 2 radha

Click here to load reader

Post on 03-Oct-2015

249 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

thesis bab 2 kaedah membaca

TRANSCRIPT

BAB 2

SOROTAN LITERATUR

2.1Pengenalan

Menurut Azlina Abd. Rahman (2012), pada masa kini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan langkah ke arah pembangunan kemahiran dikalangan murid-murid sekolah khususnya bagi mereka yang menghadapi masalah 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Pemberatan kepada pemahaman ini amat penting kerana membawa kepada konsep pemahaman untuk menguasai membaca, menulis dan juga mengira. Literasi ini seharusnya dikuasai oleh murid-murid sekolah rendah agar ia boleh menjadi penyumbang kepada keberkesanan kefahaman mereka apabila menyambung pembelajaran di sekolah menengah nanti.

Dalam pengurusan kurikulum khususnya aspek pembangunan kemahiran, konsep pengupayaan guru untuk membina kemahiran dikalangan murid merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan proses pembelajaran yang baik dan berkesan serta berjaya. Ini disebabkan konsep pengupayaan guru merupakan satu cara untuk menarik semua ahli dalam sesebuah organisasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan keupayaan itu sendiri. Penglibatan secara kolektif ini akan mengeratkan ahli-ahli di dalam panitia pendidikan itu sendiri secara tidak langsung.Menurut Azlina Abd. Rahman (2012), konsep pengupayaan ini merupakan usaha bersungguh-sungguh panitia sekolah di dalam memastikan semua aspek kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid yang bermasalah pembelajaran dapat dipenuhi khususnya bagi mereka yang di dalam kelas pemulihan akan dapat belajar seperti mana murid-murid yang lain. Ini tidak bermaksud panitia sekolah hanya menumpukan sahaja kepada aspek pemulihan semata-mata, pengupayaan juga bermaksud guru turut mementingkan asas-asas pengayaan bagi murid-murid mereka yang berjaya. Pengupayaan merupakan satu konsep usaha-usaha guru di dalam memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar dan pada masa yang sama ia membina kemahiran murid yang dikehendaki. Menurut Ahmad Johari Sihes (2009) pembelajaran dianggap sebagai perolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat bermula sabaik sahaja dilahirkan . Pembelajaran bukan setakat merangkumi penguasaan pengetahuan kemahiran semata-mata, tetapi perkembangan emosi, sikap, nilai estetika dan kesenian serta ciri dalaman juga dipengaruhi oleh pembelajaran. Pembelajaran membawa perubahan pada diri seseorang, sama ada perubahan ke arah kebaikan ataupun keburukan. Walau bagaimana pun, perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan, makan, penyakit dan kelaparan tidak dianggap sebagai pembelajaran.Melalui konteks kajian ini, pembelajaran tentang kemahiran membaca merupakan usaha-usaha untuk mendalami pengetahuan dalam aspek bacaan khususnya meningkatkan kemahiran membaca perkataan kvkv dalam kalangan murid secara berterusan di dalam memastikan murid bukan sahaja mampu memperbaiki diri menjadi lebih berkeyakinan di dalam proses pembacaan itu sendiri malah meningkatkan kefahaman mereka tentang dua lagi kemahiran yang perlu ada iaitu mengira dan menulis.2.2Kajian dalam negara

Hussein Mahmood (1997) menerangkan bahawa proses pengupayaan pembelajaran adalah berkait dengan pemberian autonomi atau kuasa oleh pihak pengurusan pendidikan diperingkat pengurusan sekolah kepada guru-guru panitia. Kajian ini menunjukkan bahawa di dalam pengurusan sekolah, pelaksanaan pengupayaan adalah meluas dengan meliputi bidang pentandbiran, kurikulum, hal-ehwal murid, ko-kurikulum, perkhidmatan dan perjawatan, kewangan, perhubungan dan budaya sekolah. Guru berpeluang memasuki mana-mana ruang pengkajian bagi memastikan usaha pembangunan murid tidak terhalang. Manakala, Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993) menegaskan bahawa guru perlu melihat kelemahan yang dialami oleh murid-murid mereka bagi memastikan ia dapat dipulihkan dengan segera. Guru hendaklah menjadikan isu-isu penambahbaikan kemenjadian murid di dalam bilik darjah sebagai agenda utama pengajaran di dalam kelas itu sendiri. Guru yang peka dengan permasalahan anak murid mereka seperti ini sebenarnya adalah guru yang berkeyakinan dan mempunyai iltizam untuk memulihkan anak murid berkenaan. Salah satu cabang yang terdapat di dalam pengurusan pendidikan sedia ada ialah konsep pengupayaan yang di dalamnya menyebut tentang penambahan pengetahuan kendiri. Bagi Besterfield (2003) pula, berpendapat bahawa penglibatan semua staf dalam pentadbiran mampu menambahbaik kualiti dan meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi khususnya dalam aspek pembangunan kemahiran adalah usaha yang tekal dan berterusan. Penglibatan ini bukanlah bererti staf mengambilalih pengurusan organisasi tetapi dilihat sebagai cara yang lebih baik untuk mencapai matlamat atau sasaran organisasi sebaliknya bagi menambah pengetahuan yang mana ia terlibat sebagai pembelajaran murid-murid sekolah dan kemudiannya bagi membantu organisasi itu sendiri.

Menurut Azlina Abd. Rahman (2012), pernyataan tahap keterlibatan guru-guru dalam amalan pengupayaan kususnya memperbaiki dan menambah ilmu pengetahuan yang merupakan proses pembelajaran dikalangan murid-murid boleh dilakukan dan adalah tidak dinafikan. Maka kajian ini akan melihat sejauh manakah kecekapan dan komitmen guru khususnya dalam usaha meningkatkan kemahiran membaca perkataan kvkv dalam kalangan murid berkenaan. Setelah kriteria ini diambilkira oleh pentadbir, adakah guru bahasa melayu harus berupaya untuk merancang kelas-kelas pembangunan diri, kelas bahasa, kelas pemulihan dan sebagainya . 2.3Kajian luar negara

Menurut kajian yang dilakukan oleh Arash Shahin (2011) bertajuk An Investigation on the Influence of Total Quality Management on Financial Performance the Case of Boutan Industrial Corporation menjelaskan bahawa kualiti telah menjadi salah satu mata muridan kritikal dalam organisasi untuk memenuhi hasrat pelanggan dan mendapat keuntungan. Dalam hal ini, Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) diiktiraf sebagai salah satu sistem popular dan berkesan dalam organisasi. Walaupun kelebihan TQM adalah sangat besar, yang pelaksanaan adalah wajar hanya apabila ia mempunyai kesan yang bermakna dan besar ke atas prestasi kewangan organisasi. Hasil kajian menunjukkan bahawa hampir semua hipotesis adalah disahkan pada tahap 95% keyakinan, menunjukkan bahawa TQM boleh mempunyai pengaruh yang kuat dan positif ke atas prestasi kewangan dan status organisasi. Jika diberikan perbandingan dalam aspek perniagaan dengan pendidikan, contohnya adalah sama iaitu TQM menuntut keupayaan organisasi bergerak cergas dalam mendapatkan hasil yang terbaik (iaitu kewangan) manakala bidang pendidikan pula merujuk kepada kualiti pembangunan kemahiran murid di sekolah itu sendiri. Manakala pengurusan kualiti ini menyatakan bahawa proses penambahan pengetahuan yang merupakan pendidikan yang mementingkan aspek pembangunan kemahiran sepatutunya diberikan keutamaan kerana ia menambah kecekapan dan ruang memmuridi sesuatu yang baru itu membolehkan kualiti diri murid akan dapat dipertingkat.

Kajian luar negara ini secara kesimpulannya menjelaskan bahawa di mana pun kita berada, pengurusan kualiti amat mempengaruhi prestasi organisasi dalam memastikan ianya menjurus kepada kehendak kecemerlangan. Manakala peningkatan kemahiran membaca perkataan khususnya aspek kvkv dalam kalangan murid adalah salah satu daripada inti pati kepada peningkatan kualiti murid dan guru itu sendiri secara tidak langsung. Jika ianya dijadikan sandaran utama maka ahli-ahli di dalam gelung organisasi seharusnya sentiasa bertindak dalam keadaan sedar bagi memastikan pengaruh pengurusan yang berkualiti tidak dikesampingkan.2.4Definisi kualiti pembelajaran kemahiran

Menurut Mohd. Nasir Mohd. Ashraf (2000), secara keseluruhannya pelaksanaan kualiti padanya akan membolehkan peningkatan tahap kualiti bukan sahaja perkhidmatan dan produk yang dihasilkan oleh semua agensi kerajaan malah hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan diri murid juga berkaitan. Kualiti adalah dapatan tertinggi yang sebaik mungkin cuba didapati bagi memenuhi setiap objektif dan matlamat sesuatu perkara. Apa yang jelas dalam era semasa, keperluan maklumat oleh masyarakat menjadi semakin kompleks dengan terdapatnya konsep-konsep baru seperti "global knowledge sharing' dan `knowledge management' yang semuanya boleh digunakan untuk mempertingkatkan kualiti seperti yang dikehendaki. Bagi tujuan kajian ini, pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran membaca perkataan kvkv dalam kalangan murid sepanjang hayat adalah momentum yang utama di dalam mencapai tahap kualiti yang dikehendaki khususnya jika dilihat dari aspek objektif kajian itu sendiri.Menurut Prabagaran Raghavan (1998) peranan guru adalah begitu rumit dan mencabar. Keberkesanan sesebuah sekolah sangat bergantung kepada prestasi dan komitmen guru. Guru yang hanya mengekalkan 'status-quo' dan tidak menyahut cabaran bagi melaksanakan langkah yang berinovasi hanya mengekalkan keadaan yang statik. dalam semua aspek pengajaranpembelajaran. Dengan hal yang demikian amatlah penting supaya pihak pentadbir sekolah memikul tanggungjawab di dalam membentuk sekumpulan profesional yang mementingkan kualiti dan hasil. DaIam konteks ini, pihak pentadbir sekolah mempunyai peranan utama yang penting dalam membentuk satu ikIim organisasi yang menggalakkan dan mendorong guru-guru meningkatkan prestasi kerja mereka. Kualiti di sini membawa maksud meletakkan hasil yang terbaik dan seboleh mungkin menjadi matlamat utama kepada kejayaan dan kecemerlangan. Kajian berkenaan juga menunjukkan bahawa hubungan diantara iklim organisasi dengan pembelajaran sepanang hayat adalah saling berhubung dan aling melengkapi.

Menurutnya lagi, sekiranya guru mempunyai kepuasan kerja, mutu dan kualiti pendidikan maka secara langsung sekolah akan dapat dipertingkatkan serta dasar dan matlamat pendidikan negara juga tercapai. Untuk terus bergerak ke arah kecemerlangan, penumpuan harus diberi ter