bab 2 moral

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2015

235 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Teori Moral dan Sistem Nilai

erdapat banyak teori etika dalam sejarah falsafah. Teori-teori etika ini memberi bimbingan kepada manusia untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu dan sama ada perbuatan tersebut bermoral atau tidak. Perbincangan dalam bab ini hanya memfokuskan kepada beberapa teori penting, antaranya Teori Kemoralan Sosial, Etika Keperibadian Mulia, Teori Teleologi dan Teori Deontologi.

T

Teori Kemoralan Sosial Teori dan Sistem Nilai

Etika Keperibadian Mulia

Bahagian ini akan memperkenalkan satu teori moral yang dikenali sebagai Teori Kemoralan Sosial. Ia akan dimul~kan dengan pengenalan ke atas teori kemoralan sosial, diikuti dengan ciri-ciri penting teori dan diakhiri dengan kelemahan-kelemahan teori tersebut. Teori Kemoralan Sosial adalah satu teori' etika berkenaan dengan masyarakat yang terbit apabila konsep ethos (etika) dan mores (moral) yang dikaitkan dengan peraturan, adat dan undang-undang yang ada dalam sesebuah masyarakat. Ianya merupakan satu teori yang berkaitan dengan peraturan moral untuk sesebuah masyarakat yang akan mempengaruhi kehidupan sosial dan moral sesebuah masyarakat tersebut. Teori ini juga boleh dipengaruhi oleh pegangan agama sesebuah masyarakat tersebut. Teori etika ini adalah satu teori yang bersifat ma~yarakat dan wujud di luar diri seseorang individu. Segala peraturan dan pantang-Iarang yang ditetapkan adalah untuk kepentingan dan kebaikan sesebuah masyarakat dan bukannya untuk diri seseorang individu sahaja. Ini bermakna segala peraturan, undang-undang, adat, tradisi, adab sopan, tatasusila, yang ada dalam sesebuah masyarakat adalah diciptakan untuk memastikan masyarakat mempunyai etika atau moral yang baik. Dengan adanya perkara-perkara yang diizinkan dan dilarang dalam sesebuah masyarakat, maka masyarakat itu akan dapat hidup dalam keadaan aman damai dan harmoni. Contohnya, di Malaysia ada peraturan yang diwujudkan supaya masyarakatnya yang berbilang bangsa menghormati agama dan adat resam sesuatu kaum yang lain. Oleh itu, kita dapat melihat pelbagai perayaan yang disambut di Malaysia dalam keadaan yang harmoni dan aman. Dalam Teori Kemoralan Sosial, segala peraturan, nilai dan ad at yang diwujudkan dalam sesebuah kumpulan masyarakat itu adalah sesuatu yang dipersetujui bersama. Ini adalah kerana peraturan, nilai dan adat tersebut adalah diwujudkan untuk kepentingan, kebaikan dan keselamatan kumpulan masyarakat tersebut. Oleh yang demikian, teori ini diyakini akan

dapat membawa kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, peraturan untuk tidak berbohong dan mencuri adalah peraturan kehidupan bermasyarakat yang akan membawa kebaikan kepada semua manusia. Satu lagi ciri penting yang ada di dalam Teori Kemoralan Sosial ini ialah peraturan masyarakat tersebut akan memperlihatkan penglibatan pemerintah atau pihak berkuasa atau autoriti dalam masyarakat tersebut dalam penetapan dan penentuan sesuatu peraturan masyarakat itu. Oleh sebab itu, setiap individu perlu menuruti peraturan yang telah ditetapkan. Dalam erti kata lain, teori ini lahir daripada kepatuhan seseorang individu itu kepada autoriti yang sah seperti mana yang diperkatakan oleh Weber, bapa kepada Teori Birokrasi. Teori Kemoralan Sosial ini tidak dapat lari daripada beberapa kelemahan dan kritikan. Memandangkan teori etika ini adalah bermatlamatkan kepentingan masyarakat dan bukannya individu, maka ciri ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada salah satu kelemahan teori tersebut. Teori ini dikatakan sebagai bersifat authoritarian. Maksudnya, teori ini menyekat kuasa individu dan membataskan kebebasan individu dalam memilih, menilai dan mengkritik peraturan-peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya. Seseorang individu itu terpaksa mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakatnya dan dia tidak mendapat ruang untuk melakukan pertimbangan sendiri dan memberi penilaian secara bebas terhadap sesuatu peraturan masyarakat yang telah ditetapkan itu. Satu lagi kelemahan yang menjadi perbualan terhadap teori ini adalah jika semua masyarakat mempunyai peraturan moralnya yang tersendiri, maka ini akan membawa kepada perbezaan yang akan menjurus kepada konflik di kemudian hari. Ini boleh terjadi kerana peraturan moral sesebuah masyarakat boleh bertentangan dengan peraturan moral masyarakat yang lain yang boleh mengakibatkan pertikaian dan pergaduhan antara satu sarna lain.

Kelemahan teori ini seterusnya merujuk kepada peraturan masyarakat itu sendiri. Sesuatu peraturan masyarakat yang ditetapkan itu mungkin tidak betul, tiada nilai moral dan boleh membawa kepada kesan yang buruk. Ini mungkin berlaku kerana peraturan itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri yang mempunyai kelemahannya yang tersendiri. Contoh kepada kelemahan ini dapat dilihat menerusi amalan diskriminasi ras dan imperialisme. Kelemahan teori ini disusuli dengan keadaan manusia dan dunia ini yang semakin kompleks. Masa dan keadaan yang berubah-ubah akan memberi kesan yang mendalam dan mempengaruhi kekuatan dan amalan teori etika ini. Kelemahan seterusnya dapat dilihat apabila seseorang individu yang terlibat tidak berpegang teguh kepada teori ini apabila dia keluar daripada lingkungan masyarakatnya. Teori iIii membuka ruang kepada individu tersebut untuk berkelakuan yang bertentangan dengan peraturan masyarakatnya dan menyembunyikan perbuatannya itu. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada kurangnya pengaruh teori ini kepada masyarakatnya. Teori etika ini juga melibatkan individu itu patuh kepada autoriti sah yang menetapkan peraturan masyarakat tersebut. Keadaan ini boleh membawa kesan yang buruk kerana keadaan seperti ini akan mengajar seseorang itu untuk patuh secara membuta tuli tanpa memikirkan kesan kepatuhan dan perbuatannya itu dikenali sebagai bersifat dogmatik. Lama-kelamaan keadaan ini akan membuatkan individu itu kehilangan perasaan tanggungjawab moral hanya kerana asyik mengikut arahan untuk melaksanakan sesuatu tugas tanpa memikirkan kesan perbuatannya itu. Sekiranya ada kesan buruk yang terhasil daripada perbuatannya itu, dia akan meletakkan sepenuhnya alasan perbuatannya ke atas tanggungjawab yang perlu dilaksanakan terhadap autoriti yang memberi arahan tersebut. Kesimpulannya, Teori Kemoralan Sosial ini menjadi antara teori etika yang tidak boleh kita ketepikan apabila kita cuba membincangkan tentang topik moral, namun ianya juga tidak lari daripada beberapa kelemahan dan kritikan yang perlu kita kaji.

Konsep etika ini diperkenalkan oleh ahli falsafah Yunani, Aristotle Nichomachus (384-322sm). Beliau merupakan salah seorang murid Plato. Konsep etika ini banyak dibincangkan dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics. Menurut Aristotle, etika dikaitkan kepada keperibadian, sifat, perangai atau ciri-ciri perwatakan. Konsep ini meliputi keadilan, menahan diri, murah hati, berani, jujur, sabar dan bijak. Kesemua ini memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi dan moral seseorang. Persoalan yang ditekankan ialah individu, bukan perbuatan atau prinsip. Contohnya, "Apakah yang patut saya jadi?" dan bukan "Apakah yang patut saya lakukan". Pandangan Aristotle bahawa manusia perlu fokus kepada membina keperibadian mulia mendapat sokongan daripada ahli falsafah moden. Mereka berpendapat konsep etika moden terlalu menekankan kepada perbuatan, iaitu perbuatan yang patut dilakukan dan perbuatan yang tidak patut dilakukan. (Clark, 1975 & MacKinnon, 2001). Aristotle berpendapat tujuan terakhir atau tujuan tertinggi manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan (eudaimonia) hidup. Eudaimonia dikatakan menyerupai konsep enlightenment dan nirvana dalam agama Buddha. Namun, konsep kebahagiaan ini berbeza daripada apa yang ditekankan dalam Utilitarianisme (Boss, 2001). Seseorang boleh mencapai tujuan terakhimya dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan terakhir pemain muzik adalah bermain muzik dengan baik. Oleh itu, jika manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, dia juga mencapai tujuan terakhimya, iaitu kebahagiaan. Keperibadian mulia akan mendorong seseorang mencapai kebahagiaan. Setiap perbuatan manusia ingin mencapai satu tujuan, seperti kekayaan, kemuliaan, kesenangan dan sebagainya. Namun, Aristotle berpendapat bahawa perkara-perkara tersebut tidak dapat diterima sebagai tujuan terakhir kerana selalunya kita mencari satu tujuan untuk mencapai tujuan yang lain. Contohnya, kekayaan dianggap untuk mencapai kebahagiaan hid up.

Terdapat dua jenis keperibadian mulia, keperibadian mulia intelektual dan keperibadian mulia moral. Keperibadian mulia intelektual adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat taakulan yang baik. Aristotle menganggap bahawa sifat intelektual ini boleh dipelajari daripada seorang guru serta boleh diperolehi melalui pertumbuhan dan pengalaman. Hasil penyelidikan psikologi juga telah menunjukkan bahawa peringkat-peringkat tepat untuk seseorang individu untuk membina keperibadian mulianya adalah seperti tumbesaran dan perkembangan fizikal yang mempunyai peringkat-peringkat yang boleh dikenal pasti semasa pertumbuhan tersebut (Eow Boon Hin, 2002). Keperibadian mulia moral pula ialah seperti murah hati, berani, jujur dan lain-lain lagi. Keperibadian mulia moral tidak terhasil dalam seorang individu secara semula jadi, iaitu seseorang itu tidak dilahirkan dengan sifat baik dan jahat. Mengikut Aristotle, manusia dilahirkan dengan potensi untuk mempunyai sifat mulia dengan melatih sifat tersebut. Sifat-sifat ini tidak dipelajari melalui ajaran seorang guru tetapi, melalui latihan untuk memupuk sifat-sifat mulia tersebut. Menerusi latihan, ia diulang sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya, dengan selalu mengamalkan sifat jujur, kita akan menjadi lebih jujur dan lama-kelamaan sifat tersebut menjadi sebati dengan diri kita. Seperti juga bermain alat muzik, latihan yang berterusan akan membuatkan permainan menjadi lebih mudah. Perkara yang sar