bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2016

320 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5

TRANSCRIPT

BAB 1

PENDAHULUAN1.1 PengenalanTerdapat beberapa kaedah Kodaly yang digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran muzik. Salah satu dari kaedah tersebut ialah kaedah nyanyian solfa. Penggunaan teknik nyanyian solfa telah membantu dalam pembelajaran nyanyian murid. Nyanyian solfa adalah suatu alat yang sangat sesuai untuk mengenali ton muzik, kombinasi ton dan perkaitan antara ton melalui fungsi telinga, badan, suara bercakap dan suara nyanyian. Dalam pembelajaran nyanyian solfa, Kodaly juga menggunakan sistem isyarat tangan yang mula-mula diperkenalkan oleh John Curwen di England pada tahun 1870. Isyarat tangan ini dibuat di antara bahagian atas kepala dan pinggang.Dalam pendekatan Dalcroze pula, beliau juga mementingkan solfa. Ia adalah bertujuan untuk latihan pendengaran. Ia boleh mempertingkatkan kesedaran pic dan perbezaan kualiti ton (tone quality). Pendengaran dalaman (inner-hearing) dapat mempertingkatkan daya ingatan. Pendengaran dalaman ialah keupayaan membunyikan sesebuah lagu hanya melihat pada skor lagu tanpa bantuan alat muzik. Lagu seperti yang tertulis pada skor seolah-olah sedang berbunyi di dalam minda seseorang.

Menurut Ghazali Abdul Ghani (2009) solfa mula dicipta di Itali dan solfa tonik pula berasal dari England. Solfa tonik adalah satu sistem yang terdiri dari suku kata do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Do adalah pusat tonal bagi semua nada major manakala la pula adalah pusat tonal bagi semua nada minor.

Teknik nyanyian solfa yang diperkenalkan oleh Kodaly adalah berdasarkan sistem Tonik Solfa. Dalam sistem ini, notasi silibel Do,Re, Mi digunakan untuk membantu pelajar mengenal pic not-not. Sistem ini menggunakan Moveable Do System di mana not Do berubah untuk nada yang berlainan. Sebagai contoh C natural adalah Do dalam nada C Major, D adalah Do dalam nada D Major, F adalah Do dalam nada F Major dan sebagainya.

Menurut Kodaly lagi, sistem Tonik Solfa adalah cara yang terbaik untuk melatih pendengaran muzikal dalam kanak-kanak kerana tumpuan utamanya diberi kepada hubungan bunyi sesama pic. Latihan nyanyian solfa haruslah bermula dengan not-not yang mudah dahulu. Dalam sistem nyanyian solfa, not Do hingga So diajar dahulu. Not-not Do, Re, Mi, Fa dan So diajar secara menaik dan menurun.

Selepas itu kanak-kanak diajar untuk menyanyi Do sehingga So dalam semua nada, boleh diteruskan dengan mengajar bunyi jeda perfek ke 5. Kanak-kanak harus di ajar untuk menyanyi jeda ini dalam mana-mana nada. Selepas jeda perfek ke 5, kanak-kanak perlu diajar jeda So Mi yang merupakan jeda minor ke 3. Jeda ini adalah susah untuk dinyanyikan dan latihan secukupnya harus diberikan kepada kanak-kanak agar mereka dapat menyanyikan jeda ini dalam semua nada asas.1.2 Pernyataan Masalah KajianMenurut Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (2000) Asas muzik iaitu irama dan pic, memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senang dan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik, memainkan peranan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. Disebabkan terdapat masalah nyanyian yang sumbang di kalangan murid-murid tahun 5 semasa sesi pembelajaran nyanyian dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik, maka kajian ini dijalankan untuk membantu memperbaiki kualiti nyanyian murid-murid tahun 5 ini ke tahap yang lebih baik.

Untuk mengimplementasi pembelajaran Pendidikan Muzik Tahun 5, adalah

penting untuk mengetahui kebolehan murid-murid terhadap:

i) nyanyian solfa; dan

ii) keberkesanan nyanyian solfa.

Menurut Mohd Azam Hj Sulong dan Mastor Hj Jarkaseh (Februari 2009) latihan nyanyian solfa oleh Prof. Kodaly mementingkan pendengaran dalaman. Oleh itu mulakan latihan dengan So dan Mi. Oleh yang demikian nyanyian solfa adalah perlu dalam membantu murid mencapai aras nyanyian yang terbaik.

Bagi Mahayuddin Abdul Rahim (2009) pula, dalam kaedah solfege Dalcroze, telinga dihubungkaitkan dengan bunyi, manakala keseluruhan saraf dikaitkan dengan irama. Solfege pula adalah pengetahuan tentang melodi dan harmoni. Seperti tubuh badan digunakan sebagai alat berirama semula jadi, suara pula adalah alat tonal yang natural. Justeru itu, suara bertindak sebagai bahan ekspresi dalam Latihan Solfege Dalcroze. Solfege bertindak sebagai ton, hubungkait antara ton dan ton kualiti (timber).

Tujuan solfege diperkenalkan adalah supaya pendidik muzik dapat merancang latihan dan aktiviti bagi tujuan memperkembangkan pendengaran secara aktif dan merangsang saraf pendengaran supaya peka terhadap ketepatan pic. Solfege dalam pendekatan Dalcroze adalah satu latihan pendengaran. Pendengaran boleh mempertingkatkan kesedaran tentang pic, perbezaan ton dan perbezaan kualiti ton. Pendengaran dalaman (inner hearing) juga dapat meningkatkan daya ingatan. Pendengaran dalaman juga adalah sebutan atau sebahagian daripada lirik nyanyian yang dinyanyikan dalam hati. Pendengaran dalaman dapat ditingkatkan melalui nyanyian, melodi, harmoni, pic atau perbezaan kualiti ton atau timber.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, menunjukkan betapa pentingnya nyanyian solafa dalam pembelajaran nyanyian.

1.3 Persoalan KajianPersoalan kajian ini adalah seperti berikut:i) Mengetahui adakah nyanyian solfa berkesan dalam membantu proses pembelajaran nyanyian Pendidikan Muzik KBSR.

ii) Mengetahui apakah penggunaan nyanyian solfa dapat membantu pembelajaran nyanyian murid.1.4 Objektif Kajian

Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk:

i) Mengetahui keberkesanan nyanyian solfa dalam membantu proses pembelajaran nyanyian Pendidikan Muzik KBSR.

ii) Mengetahui penggunaan nyanyian solfa dalam pembelajaran nyanyian murid.1.5 Kepentingan Kajian

Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti dan mengetahui penggunaan nyanyian solfa dalam pembelajaran nyanyian Pendidikan Muzik dapat membantu murid dalam bilik darjah.

Kajian ini juga dilakukan kerana terdapatnya nyanyian yang sumbang di kalangan murid-murid tahun 5 semasa sesi pembelajaran nyanyian dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik.

Menurut pendekatan Dalcroze, nyanyian solfa perlu diutamakan dan solfa adalah untuk melatih telinga, mata, pic, melodi dan harmoni. Berdasarkan pendekatan Dalcroze ini, nyanyian solfa berperanan membantu perkembangan diri pelajar.

1.6 Batasan KajianDapatan kajian ini hanya dianggap benar bagi murid-murid Tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Pedita Zaaba Tapah Road. Kajian ini terhad maka hasil dapatan tidak menggambarkan populasi penggunaan nyanyian solfa dalam pembelajaran nyanyian di tempat lain yang mungkin menjalankan bentuk pembelajaran yang lain pula. Oleh itu dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada murid-murid di sekolah lain di Malaysia. Walaupun begitu kajian ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja untuk dijadikan sebagai panduan.

1.7 Sampel Kajian Sampel kajian dijalankan secara pemerhatian dan temubual terhadap subjek kajian ini yang terdiri daripada 10 orang murid Tahun 5. Temubual dan pemerhatian membantu mendapatkan data nyanyian solfa dalam pembelajaran nyanyian Pendidikan Muzik.1.8 Prosedur Menjalankan Kajian

Menyemak semula tujuanSamada tercapai atau tidak.

Rajah 1.1: Prosedur Menjalankan KajianBAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan

Menurut buku Huraian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Pendidikan Muzik (2002)

program pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah memberikan penekanan pada pemerolehan ilmu pengetahuan tentang muzik dan membina kemahiran muzikal secara amali melalui aktiviti muzik vokal dan instrumental. Melalui program ini juga, murid akan mendapat pendedahan tentang seni muzik secara lebih sistematik. Oleh itu proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah berfokus pada bentuk amali agar aktiviti yang dijalankan menarik dan berkesan.

Menurut Mohd Nizam Haji Hasrifan (2009), nyanyian solfa adalah suatu alat yang sangat sesuai untuk mengenali ton muzik, kombinasi ton dan perkaitan antara ton melalui fungsi telinga, badan, suara bercakap dan suara nyanyian.

Dalam kajian ini peyelidik akan meninjau berkaitan fokus kajian nyanyian solfa dalam pembelajaran nyanyian. Kajian-kajian berkaitan penggunaan nyanyian solfa dan kelebihan penggunaan nyanyian solfa.

2.2 Kajian Keberkesanan Penggunaan Nyanyian Solfa dalam Pembelajaran Nyanyian Pendidikan Muzik.

Pengaruh untuk Mendapatkan Nyanyian yang Baik

Mengikut pendapat para ahli antropologi, semua tamadun dan kelompok manusia sepanjang zaman telah menghayati dan mengamalkan aktiviti-aktiviti muzik. Orang- orang Yunani purba percaya melalui pelbagai aktiviti dan latihan muzik, jimnastik serta peraturan, individu-individu yang berakhlak mulia boleh dihasilkan. Plato (dalam bukunyaRepublic) juga berpendapat bahawa sahsiah seseorang itu amat dipengaruhi oleh seni halus seperti muzik, sastera dan lukisan. Dengan ini akhlak seseorang itu boleh diperbaiki jika beliau didedahkan kepada muzik, bidang seni yang lain dan juga acara jimnastik yang sesuai. Aristotle (dalam bukunyaPolitics) pula mengatakan bahawa muzik boleh mempengaruhi niat manusia. Mengikut beliau, jika seseorang itu mendengar muzik yang menggambarkan sesuatu sifat manusia seperti kelembutan, kemarahan, keberanian, ketabahan hati, atau sifat-sifat yang sebaliknya, individu berkenaan akan memperlihatkan sifat-sifat berkenaan dalam perwatakannya. Ini bermakna peribadi seseorang itu boleh diperbaiki atau dirosakkan berdasarkan jenis muzik yang didengarnya.

Pendapat-pendapat ini boleh dikaitkan dengan nyanyian muzik solfa dalam nyanyian Pendidikan Muzik muzik nyanyian solfa yang didengar dapat memberi kesan atau mempengaruhi seseorang untuk menghasilkan nyanyian yang baik.

Penggunaan Tekni