aturcara sivil & jenayah

51

Upload: intan-nurhazwani

Post on 07-Jan-2016

129 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Pengajian Am

TRANSCRIPT

Page 1: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 1/51

Page 2: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 2/51

  2.3.5 : ATURCARA MAHKAMAH I) ATURCARA SIVIL

 II)ATURCARA JENAYAHI) ATURCARA SIVIL

  DEFINISI :

  - tindaan !ndan"-!ndan" #an"$%&'( dia$i& %&'( *'*'%+an"indi,id!&ainti/) !nt! 'nda0a

%+an" &aind'/'ndan) #an" t'&a('&an""a+ (an#a.

Page 3: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 3/51

  2.3.5 : ATURCARA MAHKAMAH I) ATURCARA SIVIL

 II)ATURCARA JENAYAHI) ATURCARA SIVIL

K'* *i,i& t'+di+i d+ :

a) T!nt!tan "anti+!"i1aa*an$) Daatan '+inta(1'n"i*#ti(a+an

a(aa(

) '+'+aiand) '+tiaian (a

Page 4: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 4/51

R4SIDIN SIVIL

 6. // '!a a/ida,it di a(. 7

*'+a( 889RIT d D'/'ndan

88naa //naa d'/

'n"'*a(an t!nt!tan

2. 9+it di*aaian %&'( '"!a&ainti/1 $ai&i/1 i&an di *!+at(a$a+ 

Page 5: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 5/51

R4SIDIN SIVIL

 

3. D'/ '$'&a di+i '&a&!i

*!+at "!aan ;'n'!an

d%!'n<

=. K'd!a2 i(a '$'+ian't'+an"an a*in"2

>E>AN >UKTI : >UKTI DI ATASIM>ANAN KE>ARANKALIAN

Page 6: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 6/51

R4SIDIN SIVIL

 5. 'n#'&'*aian di &!a+

a(aa( $%&'( di$!at.

?. '+$ia+aan t'+$!a. i(a #"a&a( d& '+$ia+aan di'('ndai

'$a#a+ %* '+$ia+aan.

Page 7: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 7/51

ATURCARA JENAYAH

i) ENDAHULUAN :

K'* @'na#a( '&i!ti

'*a&a(an t'+(ada n'"a+adan %+an" a0a #an"'&an""a+ !ndan"2 @'na#a(

Page 8: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 8/51

II) >ADAN2 ENDAK9A

  - Ja$atan %&i*  - Ja$atan Ka*ta

  - JJ

- KDNKK

Page 9: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 9/51

III) CARA2 TERTUDUH >4LEH

DI>A9A KE MAHKAMAH

Page 10: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 10/51

IV) HAK ASASI 9ARANEARA

  ERKARA 5

i) Di$'+ita(! *'$a$ ditan"a

ii)  Tida di$%&'( dita(an i(a %&i* &$(d+ 2= @a '!a&i '$'na+an a@i*t+'t

iii) Di$'na+an $'+!ndin" d"n '"!ai&i(an

i,) >%&'( '$'&a di+i *'ndi+i di0ai&i

'"!a

Page 11: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 11/51

IV) HAK ASASI 9ARANEARA

  ERKARA 5

,) M'*ti di$'$a*an @ia da0aan tida$'+a*a*

,i) Jia dita(an tida 'n"i!t !ndan"2

$%&'( '%(%n (a$'a* %+!*,ii)S'*'%+" #" di$'$a*an d+ *'*!at!

'*a&a(an tida $%&'( di$ia+aan

*'!&a.

Page 12: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 12/51

V) R4SIDIN JENAYAH

 

6. i(a 'nda0a aan

'nda0a t'+t!d!( di

a(aa(. Ct( : '"!a

N'"a+a 'n. 'nda0a+a#a

2. 'nda0a tan""!n" $'$an $!ti :

;>!ti *'(in""a tida ada *#a0a*an"a !na*a$a(<

Page 13: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 13/51

V) R4SIDIN JENAYAH

 3. 'nda0a dan '"!a$'&a

'an""i& *a*i !t $'+i

't'+an"an di a(aa(

=. Sa*i 'nda0a aan di*%a& $a&a*

%&'( '"!a $'&a888SAINA888

Page 14: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 14/51

V) R4SIDIN JENAYAH

  5. '"!a $'&a 'n""!&!n"

(!@a( dan dii!ti 'nda0a

?. S'i+an#a (ai tida '+a#a d

$!ti i(a 'nda0a t'+t!d!(di$'$a*an tana '$'&a di+i

Page 15: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 15/51

V) R4SIDIN JENAYAH

 

B. Jia 0!@!d +ia /a2i'

(ai aan 'n"a+a(an

t'+t!d!( '$'&a di+i

. T'+t!d!( '$'&a di+i '&a&!i 3 a+a :a) >'+i 't'+an"an di andan" %+" $'+*a&a(  tiada ''+i*aan $a&a*)$) >'+i 't'+an"an $'+*!a( $&( $)

) >'+dia di+i 'nda0a $!tiant'+t!d!( $'+*a&a()

Page 16: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 16/51

V) R4SIDIN JENAYAH

 

. Jia t'+t!d!( di$'&a %&'(

'"!a '"!a $'&a aan

'$i$in" 'n@a0a$

*%a&an

6.Hai 'nd'n"a+ (!@a( i(a'nda0a 7 '$'&a '!dian

'$!at '!t!*an.

Page 17: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 17/51

ISTILAH KEHAKIMAN

Afdavit – Kenyataan bersumpah/bertulistentang pengauan sese!rang dlm es

sivil "#enayah$rit – %erintah mahamah mengarahan

de&endan dalam es sivil hadir emahamah

 Alibi ' (uti yg tun#uan sese!rg )berada di tempat e#adian

(aili& ' %!smen mahamah

In#unsi' %erintah mahamah mengehendai

sesuatu piha melauan sesuatu " tida %rima &a*ie' (uti uuh untu memulaan

perbi*araan di mahamah

Page 18: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 18/51

2.3.6 : ERKHIDMATANERUNDANAN

a) EUAM NEARA

$) EUAMCARA NEARA

) ENU>AL UNDAN2ARLIMEN

d) >IR4 >ANTUAN UAMAN >>)

') ERSURUHJAYA SUMAH

Page 19: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 19/51

  a) EUAM NEARA

i) '&antian

- YDA M

ii) T'%( Ja0atan

- Sandan" @a0atan *'(in""adi'+'nan %&'( YDA

iii)T!"a* Utaa

- Na*i(at YDA t'ntan" !ndan"2- Na*i(at Ka$in't tt" !ndan"2

-  M'n@adi 'nda0a Ra#a

Page 20: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 20/51

  a) EUAM NEARA

i,)>idan" K!a*a '"!a N'"a+a

-'na*i(at !taa '+a@aan

-M!&a @&n $'+('nti ana2 '+$ia+aan @'na#a( '!a&i Ma(. S#a+ia( M.>!i!t'+a 7 M. T'nt'+a

-!$a& '+!ndan"an $" K.'+*'!t!an

-Di$'+i '!taaan da&a '+$ia+aana(aa(

Page 21: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 21/51

PEGUAM CARA

NEGARA

TIMBALAN

PEGUAM CARA 1

NEGARA 2

Datuk Tun Abd Majid bin

Tun Hamzah

Datuk Azailiza binti

Mhd Ahad

Page 22: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 22/51

Datuk En!ku N"

#aizah binti En!ku

At$k

Dat% &hadijah bintiId"i'

TIMBALAN

PEGUAM CARA (TIMBALAN

PEGUAM CARA 2

Page 23: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 23/51

  $) EUAM CARA NEARA

TUAS :

i) >ant! '"!a n'"a+a 7 @&nan/!n"*i '"!a n'"a+a

ii) anti t'at '"!a n'"a+a

iii) K'nda&i !+!*an t'!d!"a'n"a$i&an '+t!a+an'n'atan dan 'naianan"at '"a0ai-'"a0ai

Page 24: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 24/51

 

2) ENU>AL UNDAN ARLIMEN

TUAS :

i) !$a& dan *'a Ran" Undan"2d& $a(a*a '$an"*aan dan$a(a*a In""'+i* !nt!

di$'ntan"an di a+&i'nii) !$a& dan *'a '+!ndan"an

*!$*idia+i

iii) T'+@'a( ' da&a $a(a*a'$an"*aan %nt+a '+@an@ian$%+an"

Page 25: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 25/51

 ) ENU>AL UNDAN2 ARLIMEN

TUAS :

i,) S'dia d+a/ @a0aan $a"i *%a&an$'+t!&i* ata! &i*an di a+&i'n

,) >ant! K''nt'+ian ata! a"'n*i

K'+a@aan 'n#'diaan na*(a(Ran" Undan"-Undan" !nt!'$'ntan"an di a+&i'n

,i) '+anta+a anta+a K''nt'+ian1Ja$atan d'n"an '+'taanNa*i%na& Ma&a#*ia >'+(ad

 

Page 26: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 26/51

 d) >IR4 >ANTUAN UAMAN

i) ENU>UHAN

 - S't'$'+ 6B

 - 6? Jan 26 di'na&i *'$a"aiJA>ATAN >ANTUAN UAMAN

ii) 4>JEKTIF UTAMA

beri bantuan guaman +hidmat nasihat pd g!l, ygurang beremampuan,

Page 27: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 27/51

iii) FUNSI

 -, (eri hidmat nasihat

guaman dalam semua peraraundang.

., (eri bantuan guaman essivil + #enayah dalampr!siding di semua mahamah

, (eri hidmat pengantaraan

0, (eri esedaran undang. pd

rayat

Page 28: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 28/51

i,) >IDAN KUASA

a) K'* ''&!a+"aan *#a+ia(

GCt( : M!taa( Na/a( C'+aiHa+ta S''na+ian Had(ana(

$)K'* ''&!a+"aan *i,i&

GCt( : H.S''na+ianJa"aan

C'+ai

Page 29: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 29/51

i,) >IDAN KUASA

) K'* *i,i&

GCt( : aa*an ''+@aHa+ta!*aa 'i& t!nt!tan 'n""!na*'0a-'n#'0a 'a&an"an

d) K'* @'na#a(

GCt( : 'n"a!an *a&a( @'na#a(

 @'na#a( ana2 '*a&a(an 'i& @'na#a(

 

Page 30: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 30/51

,) KELAYAKAN J>

6)>ant!an !aan '+!a

- S!$'+ &$( RM25 *'t(n

- Fi nd/t+an : RM2.

2)>ant!an !aan d"n S!$an"an

- S!$'+ &$( d+ RM25 tt!+an" d+ RM3 *'t(n

- Fi nd/t+an : RM2. RM3.

Page 31: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 31/51

8MAKSUD SUM>ER KE9ANAN

- 'ndaatan d& a*a 62 $&n *$&

'+%(%nan *'t'&a( dit%&aa) 'nda(!&!an di+i GRM2

  $) S'tia tan""!n"an '%(%n

  RM6 *'%+an"

) S'0a +!a( RM65

d) S!$an"an K9S1ERKES4

Page 32: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 32/51

 ') ESURUHJAYA SUMAH

i) ELANTIKAN

 - Di&anti %&'( S!+!(an@a#a S!a(Ma&a#*ia

ii) SIAAKAH S

Sasi yg sah pd auanbersumpah1a2davit3

sese!rang

Page 33: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 33/51

 ') ESURUHJAYA SUMAH

iii) KELAYAKAN

a) S'%+" '"!a$'&a '"!a a+aMa(aa( Tin""i *'!+an"2n#a Bt(n.

$) '"a0ai a0a #" di*a(an @a0atan)  91n'"a+a M*ia

d)  U!+ 26-?5 t(n

')  >'+'&a!an $ai/)  *i(at da+i *'"i /iia& dan 'nta&

")  Tida !/&i*

Page 34: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 34/51

 ') ESURUHJAYA SUMAH

i,) FUNSI

  Ambil pengauan siap drp!ntrat!r yg lasana er#a!ntra drp era#aan

%engauan elahiran – hilangsi#il elahiran

%ersetu#uan t!la harta pusaa

Page 35: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 35/51

 ') ESURUHJAYA SUMAH

iii) FUNSI

  %engauan hilang d!umenhamili tanah4 pasp!rt

%engauan mengurus tabungamanah

%engauan buan penagih "

pen#enayah bagi pelantianperhidmatan era#aan

Page 36: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 36/51

 ') ESURUHJAYA SUMAH

iii) FUNSI

  %engauan balu ut terimapen*en

Keluar afdavit bg tu#uanperbi*araan di mahamah

Sumpah erahsiaan e#entempat mengundi

Page 37: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 37/51

 ') ESURUHJAYA SUMAH

iii) FUNSI

  Ambil pengauan siap drp!ntrat!r yg lasana r#e!ntra drp era#aan

%engauan elahiran – hilangsi#il elahiran

%ersetu#uan t!la harta pusaa

Page 38: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 38/51

 ?.? LEM>AA ENAMUNAN

i) L ERSEKUTUAN

ii) L NEERI

Page 39: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 39/51

 ?.? LEM>AA ENAMUNAN

- Dit!$!(an di *'tia n'"'+i

- 4$@'ti/ :

i)'+ti$an"an +a#!an'n"a!nan

ii) Na*i(at YDA1Ra@a1YDN

Page 40: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 40/51

  LEM>AA ENAMUNAN ERSEKUTUAN

KEAN4TAAN

'+a+a =25)

a) YDA 'n"'+!*i)

$) '"!a N'"a+a) M

d) 3 %+" &ain di&anti YDA

 TEM4H JA9ATAN- 3 ta(!n

LEM>AA ENAMUNAN NEERI

Page 41: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 41/51

 LEM>AA ENAMUNAN NEERI

KEAN4TAAN

'+a+a =25) a) Ra@a1S!&tan1YDN 'n"'+!*i)

$) '"!a N'"a+a

) M>1KM

d) 3 %+" &ain di&anti R@1S!&tan1YDN

 TEM4H JA9ATAN

- 3 ta(!n

>IDAN KUASA

Page 42: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 42/51

 >IDAN KUASA

- YDA $&( a!nan '*a&a(an

dia) Ma(. T'nt'+a

$) Ma(. A0a di 9KL !t+a@a#aLa$!an

) Ma(. S#a+ia( di n'"'+i2

$'+a@a- S!&tan1Ra@a1YDN a!nan di

n'"'+i a*in"2

LEM>AA ENAMUNAN

Page 43: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 43/51

 /) LEM>AA ENAMUNAN

- YDA1Ra@a1S!&tan1YDN

$'+!a*a :i) a!nan '*a&a(an

ii) tan""!(1+'it (!!an

iii) K!+an"an (!!an

/) LEM>AA ENAMUNAN

Page 44: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 44/51

 /) LEM>AA ENAMUNAN

R4SEDUR ENAMUNAN

YDA1RAJA1YDN1KAUM KERA>AT- YDA M $&( (adi+ 

- Ra@a - M> $&( (adi+ 

- K!a*a 'n"a!nan t'+&'taada Ma@&i* Ra@a2 ata* na*i(at

'"!a N'"a+a

CA>AR MINDA ANDA

Page 45: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 45/51

 CA>AR MINDA ANDA

6. Yan" anaa( anta+a $'+i!t

$!an an""%ta L'$a"a'n"a!nan '+*'!t!an

A '"!a N'"a+a

> '+dana M'nt'+iC K't!a %&i* N'"a+a

D Yan" di-'+t!an A"%n"

CA>AR MINDA ANDA

Page 46: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 46/51

 CA>AR MINDA ANDA

2. En. Saad t'&a( di@at!(an (!!an"ant!n" *aai ati '+ana t'+&i$atda&a '$!n!(an *'%+an" +'a@a diK'&antan ada J!n 23.

Siaaa( #an" &a#a 'n"a!nan

'*a&a(an di ata*A '"!a N'"a+a

> S!&tan K'&antan

C K't!a Hai N'"a+aD YDA

Page 47: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 47/51

Page 48: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 48/51

Page 49: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 49/51

Page 50: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 50/51

Page 51: ATURCARA SIVIL & JENAYAH

7/17/2019 ATURCARA SIVIL & JENAYAH

http://slidepdf.com/reader/full/aturcara-sivil-jenayah 51/51