aturcara pentadbiran majlis malam anugerah sukan pelajar 2010.docx

Upload: thy93dont90

Post on 23-Feb-2018

304 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  1/14

  [ATUR CARA PENTADBIRAN]

  MAJLIS ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010

  Tarikh : 9 Ma 2011

  Ma!a : "#$% &a'a&

  T(&)a* : D(+a, K-'(. /aa

  Ma!a P(rkara Ti,aka,

  1800 1# B3k3 Pr-4ra&

  i. Buku Program perlu diletakkan pada

  semua kerusi tetamu kecuali pada meja

  VVIP dan VIP.

  ii. Buat tagging pada kerusi VVIP dan VIP.

  Urusetia

  Urusetia

  1975 2# K(*iaa, )ara a*'(*

  Ajk am!utan uruskan mengenai"

  i. Penda#taran atlet

  ii. Beri nom!or meja

  iii. Iring mereka ke meja $jika perlu%

  &uruacara menjemput para tetamu dan 'adirin

  mengam!il tempat duduk masing(masing

  Ajk am!utan

  &uruacara

  )000 5# K(*iaa, T(*a&3 J(&)3*a,6 MPE7 DEKAN 8

  Ajk am!utan !ersedia untuk"

  i. Iring para jemputan ke meja

  ii. *unjukkan tempat duduk

  iii. Beri !uku Program

  Ajk am!utan

  1

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  2/14

  +asa Perkara *indakan

  )0,0 $# K(*iaa, Ti&a'a, Nai Ca,('-r

  #Bh4 Pr-; Dr# Shahar3i, Bi, A3'

  A

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  3/14

  )0=5 %# P(r!(&aha, M3'*i&(ia 7 M-,*a.

  i. emua lampu dipadamkan dan screen

  dipasang untuk persem!a'an ta-angan

  ideo.ii. *a-angan ideo akan dimainkan selama ,

  minit.

  iii. elesai ta-angan ta-angan ideo3 lampu

  din-alakan dan screen disimpankan

  semula.

  i. /alam masa -ang sama &uruacara +ajlis

  siap sedia mengam!il tempat -ang tela'

  disediakan.

  =# Ma.'i! A,34(rah S3ka, P('a.ar 2011

  i&3'aka,#

  i. &uruacara mem!eri kata(kata aluan +ajlis

  Anugera' ukan Pelajar )011.

  ii. Pem!aca doa !ersiap sedia untuk

  mengam!il tempat -ang tela' disediakan.

  "# Baaa, D-a

  i. audara 4ik +u'amad 'a#i> 4asreen

  !in Ismail mengetuai !acaan doa +ajlis

  Anugera' ukan Pelajar )011 dalam masa

  ) minit.

  ii. elesai !acaan doa3 pem!aca doa kem!ali

  ke tempat duduk

  ># Ua)a, A'3a, K(*3a P3!a* S3ka,

  UPSI a,4 B(r3!aha Dr M A&i, Bi,

  M Ta;;

  I. &uruacara menjemput ang Berusa'a /r

  +d Amin Bin +d *a## untuk

  men-ampaikan ucapan aluan.

  II. ang Berusa'a /r. +d Amin Bin +d

  *a## mengam!il tempat di atas pentas

  Ajk *eknikal dan Peralatan

  Ajk *eknikal dan Peralatan

  Ajk *eknikal dan Peralatan

  &uruacara

  &uruacara

  Pem!aca /oa

  Pem!aca /oa

  &uruacara

  3

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  4/14

  untuk !erucap dan kem!ali ke tempat

  duduk setela' selesai !erucap.

  III. Pen-am!ut *etamu !ersedia dengan

  salinan teks ucapan $jika perlu%.

  IV. &uruacara mengucapkan terima kasi'.

  9# Ua)a, P(ra!&ia, -'(h #Bh4 Pr-; Dr#

  Shahar3i, Bi, A3' A

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  5/14

  Pegaai Belia dan ukan

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  6/14

  )1,0 11# Ja&3a, Maka, Ma'a& @

  P(r!(&aha, K(3a?aa,#

  I. &uruacara menjemput .B'g /ato3 tetamu

  jemputan dan para 'adirin untuk

  menikmati jamuan -ang tela' disediakan.

  II. emasa &amuan makan3 kumpulan

  ke!uda-aan mengam!il tempat di atas

  pentas untuk mem!uat persem!a'an

  secara !erselang antara tarian dan

  n-an-ian selama ,0 minit.

  I. /alam masa -ang sama Ajk teknikalterus memainkan lagu persem!a'an.

  II. elesai persem!a'an3 kumpulan

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  7/14

  emasa juruacara mengumumkan

  pemenang3 mu2ik dimainkan.

  Ajk am!utan pastikan pemenang naik ke

  pentas menerima 'adia' dan kem!ali ke

  tempat duduk.

  ampu arna arni 'endakla'

  dipasangkan.

  Ajk 6adia' siap sedia dengan ijil

  Peng'aragaan -ang 'endak disampaikan.

  Pastikan ijil !erada di dalam dulang.

  Kategori Anugerah Pengurus Terbaik 2010

  eterusn-a +ajlis menjemput

  untuk

  men-ampaikan.

  &uruacara memaklumkan alon(calon !agi

  Anugera' ini

  1%

  )%

  ,%

  ?am!ar(gam!ar alon akan dita-angkan

  pada la-ar

  emasa juruacara mengumumkan

  pemenang3 mu2ik dimainkan.

  Ajk am!utan pastikan pemenang naik ke

  pentas menerima 'adia' dan kem!ali ke

  tempat duduk.

  ampu arna arni 'endakla'

  dipasangkan.

  Ajk 6adia' siap sedia dengan ijil

  Peng'aragaan -ang 'endak disampaikan.

  Pastikan ijil !erada di dalam dulang.

  Kategori Anugerah Jurulatih Terbaik 2010

  &uruacara

  &uruacara ; Ajk *eknikal

  Ajk am!utan

  Ajk *eknikal

  Ajk 6adia'

  &uruacara

  &uruacara dan pemenang

  Ajk *eknikal

  &uruacara

  Ajk am!utan

  Ajk *eknikal

  Ajk 6adia'

  7

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  8/14

  &uruacara memaklumkan alon(calon !agi

  Anugera' ini.

  1%

  )%

  ,%

  ?am!ar(gam!ar alon akan dita-angkan

  pada la-ar

  emasa juruacara mengumumkan

  pemenang3 mu2ik dimainkan.

  Ajk am!utan pastikan pemenang naik ke

  pentas menerima 'adia' dan kem!ali ke

  tempat duduk.

  ampu arna arni 'endakla'

  dipasangkan.

  Ajk 6adia' siap sedia dengan ijil

  Peng'aragaan -ang 'endak disampaikan.

  Pastikan ijil !erada di dalam dulang.

  Kategori Anugerah Pasukan Terbaik 2010

  &uruacara memaklumkan alon(calon !agi

  Anugera' ini.

  1%

  )%

  ,%

  ?am!ar(gam!ar alon akan dita-angkan

  pada la-ar

  emasa juruacara mengumumkan

  pemenang3 mu2ik dimainkan.

  Ajk am!utan pastikan pemenang naik ke

  pentas menerima 'adia' dan kem!ali ke

  tempat duduk.

  ampu arna arni 'endakla'

  dipasangkan.

  Ajk 6adia' siap sedia dengan ijil

  Peng'aragaan -ang 'endak disampaikan.

  Pastikan ijil !erada di dalam dulang.

  &uruacara

  Ajk *eknikal

  &uruacara

  Ajk am!utan

  Ajk *eknikal

  Ajk 6adia'

  &uruacara

  Ajk *eknikal

  8

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  9/14

  Kategori Anugerah Bintang Harapan Lelaki

  2010

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  10/14

  emasa juruacara mengumumkan

  pemenang3 mu2ik dimainkan.

  Ajk am!utan pastikan pemenang naik ke

  pentas menerima 'adia' dan kem!ali ke

  tempat duduk.

  ampu arna arni 'endakla'

  dipasangkan.

  Ajk 6adia' siap sedia dengan ijil

  Peng'aragaan -ang 'endak disampaikan.

  Pastikan ijil !erada di dalam dulang.

  Kategori Anugerah Tokoh Sukan 2010

  eterusn-a +ajlis menjemput

  untuk

  men-ampaikan &uruacara mengumumkan

  pemenang !agi Anugera' ini.

  emasa juruacara mengumumkan

  pemenang3 mu2ik dimainkan.

  Ajk am!utan pastikan pemenang naik ke

  pentas menerima 'adia' dan kem!ali ke

  tempat duduk.

  ampu arna arni 'endakla'

  dipasangkan.

  Ajk 6adia' siap sedia dengan ijil

  Peng'argaan -ang 'endak disampaikan.

  Pastikan ijil !erada di dalam dulang.

  Kategori Anugerah Olahragaati 2010

  Bagi pen-ampaian anugera' seterusn-a3

  majlis menjemput *im!alan 4ai!

  ancelor $6PA%3 .B'g Pro# /r.

  'a'aruddin Bin A!dul A2i2.

  &uruacara menjemput a'-,a'-,

  @la'ragaati naik ke pentas

  &uruacara memaklumkan a'-,a'-,!agi

  &uruacara

  Ajk teknikal

  Ajk teknikal

  Ajk am!utan dan

  pemenang

  Ajk teknikal

  Ajk 6adia'

  &uruacara

  10

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  11/14

  Anugera' ini adala' "

  1%

  )%

  ,%

  ?am!ar(gam!ar calon akan dita-angkan

  pada la-ar.

  emasa &uruacara mengumumkan

  pemenang3 mu2ik iringan 'endakla'

  dimainkan.

  Ajk am!utan pastikan a'-,a'-,naik

  ke pentas.

  ampu arna(arni 'endakla'

  dipasangkan.

  Ajk 6adia' pastikan tro#i3 sijil dan ang

  tunai tela' tersedia untuk pemenang.

  Kategori Anugerah Olahragaan 2010

  &uruacara menjemput a'-,a'-,

  @la'ragaati untuk naik ke pentas. &uruacara memaklumkan a'-,a'-,!agi

  Anugera' ini adala' "

  1%

  )%

  ,%

  ?am!ar(gam!ar calon akan dita-angkan

  pada la-ar.

  emasa &uruacara mengumumkan

  pemenang3 mu2ik iringan 'endakla'

  dimainkan.

  Ajk am!utan pastikan a'-,a'-,naik

  ke pentas.

  ampu arna(arni 'endakla'

  dipasangkan.

  Ajk 6adia' pastikan tro#i3 sijil dan ang

  tunai tela' tersedia untuk pemenang.

  Ajk teknikal

  Ajk teknikal

  Ajk am!utan dan

  pemenang

  Ajk teknikal

  Ajk 6adia'

  &uruacara

  Ajk teknikal

  Ajk teknikal

  Ajk am!utan dan

  pemenang

  Ajk teknikal

  Ajk 6adia'

  11

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  12/14

  Pen!a"paian #enderahati kepada $% Bhg%

  &ato' (aib #an)elor *PS+

  eterusn-a +ajlis menjemput ang

  Berusa'a /r +d Amin Bin +d *a##3

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  13/14

  ))00

  )),0

  tahun hadapan

  Ajk *eknikal

  Ajk am!utan dan Ca'-,

  a'-,

  Ajk *eknikal

  Ajk 6adia'

  &uruacara3

 • 7/24/2019 ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS MALAM ANUGERAH SUKAN PELAJAR 2010.docx

  14/14

  Pelajar dan tetamu jemputan

  &uruacara dan Ajk *eknikal

  Ajk *eknikal

  14