aturan urusan mesyuarat - filebadan pencegah rasuah (bpr) lemah dalam menangani rasuah sehinggakan...

Click here to load reader

Post on 09-Apr-2019

257 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MALAYSIA

DEWAN RAKYAT

ATURAN URUSAN MESYUARATHART SELASA, 25 OKTOBER, 1994 PUKUL 2.30 PETANG

Bil. 36 1

PERTANYAAN-PERTANYAAN BAG! J AWAB MULUT

*1. . Dr. Nawawi Mat Awin minta Perdana Menteri menyatakan:-

(a) definisi kemiskinan yang dipakai sekarang dalamperancangan ekonomi dan sosial Kerajaan (dalamnilai sebenar berasaskan RM tahun 1970);

(b) berapakah angka terkini rakyat yang tergulungdalam definisi itu, dipecahkan mengikut negeri;dan

(c) sama ada Kerajaan bercadang meminda definisikemiskinan yang ada sekarang.

*2. Tuan Ong Tin Kim minta Menteri Perdagangan Dalam Negeridan Hal Ehwal Pengguna menyatakan adakah beliau sedar bahawa padahari kebelakangan ini harga barang -barang makanan naik melambung.Apakah strategi dan langkah disusun dan diambil untuk mengawalkeadaan mi.

*3. Tuan Lim Hock Seng minta Menteri Dalam Negeri menyatakanmengapa Kerajaan perlu mengharamkan perniagaan antara Myanmar(Burma ) dengan Pulau Pinang melalui perkapalan (Penang -Burma bartertrade ). Bukankah Cara-cara yang sesuai untuk membendung penyeludupanmanusia dan barangan sehingga is perlu diharamkan. Apakah caraalternative untuk menghidupkan perniagaan mi.

*4. Datin Paduka Hajah Rakibah bte Haj,i Abd. Manap mintaMenteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyatakanapakah usaha yang sedang dijalankan untuk menyekat gejala bare yangdisebut 'bohsia' sebelum is menular dengan teruk di kalangan gadis-gadisbelasan tahun. Nyatakan bagaimanakah perkara buruk ini boleh berlakudan apakah puncanya dan tindakan selanjutnya.

*5. Tuan Hari Nik Abdullah Arshad minta Menteri Luar Negerimenyatakan:-

(a) adakah Y . A.B Perdana Menteri mendapatmaklumat sebelum berangkat ke Paris danmenginap di hotel yang sama Perdana MenteriIsrael ketika kunjungan resmi beliau ke Perancis.

2

J ika ya, mengapa kunjungan itu diteruskan. J ikatidak, apakah tindakan Kerajaan terhadap DutaMalaysia di Paris dan terhadap Kerajaan Perancisyang tidak memaklumkannya;

(b) adakah YAB Perdana Menteri tidak menjangkabahawa pemergian ke Paris ketika PerdanaMenteri Israel juga berada di sana tidak sensitifkepada masyarakat Malaysia. Mengapa sensitivitiitu tidak diambil kira; dan

(c) media asing menyebut YAB Perdana Menterimenemui Perdana Menteri Israel. Apakah YABPerdana Menteri masih menaf ikannya dan jikatidak apakah perkara yang dirundingkan.

6. Puan Hajah Ilani binti Dato' Hail Isahak minta PerdanaMenteri menyatakan apakah Kerajaan sedar bahawa sudah begitu jelasBadan Pencegah Rasuah (BPR) lemah dalam menangani rasuahsehinggakan rasuah menular dengan begitu dahsyat di negara ini dalampelbagai bidang khususnya sukan dan politik; oleh itu adakah Kerajaanbercadang untuk membaiki kewibawaannya dengan meletak BPR di bawahpenguasaan Parlimen.

*7. Tuan Ahmad Omar minta Menteri Kewangan menyatakan:

(a) pinjaman Kerajaan Pusat yang telah diberikan didalam tahun 1993 hingga 1994 mengikut negeri-negeri yang ada di Malaysia;

(b) di antara negeri-negeri itu, negeri manakah yangpaling berupaya dan tidak berupaya untukmembayar balik pinjaman tersebut; dan

(c) apakah syarat dan kaedah bayaran balik pinjamanyang dikenakan oleh Kerajaan Pusat.

*8. Tuan Kerk Kim Hock minta Menteri Pengangkutan menyatakansejak 1.1.90:

(a) berada kes kejadian kemalangan yang membabitkanbas telah berlaku, mengikut pecahan jenis bas;

(b) berapkah orang penumpang yang telah terkorban;dan

(c) jumlah lesen memandu yang telah ditarik balikoleh kerana pemandu bas didapati memandu secaracuai dan membahayakan keselamatan penumpang.

*9. Tuan Geoffrey Yee Lung_ minta Menteri Tenaga, Telekomdan Pos menyatakan masalah pemotongan tenaga elektrik dan kegelapanadalah masih besar di Sabah. Walaupun Kerajaan Persekutuan telahmemperuntukkan berjuta ringgit untuk membeli generator bare untukKota Kinabalu, Sandakan dan Tawau.

3

(a) mengapa generator itu selalu rosak di Sabah baru-baru mi. Adakah jentera dan Generator itu sudahterlalu lama atau tua;

(b) atau apakah pegawai-pegawai tidak layak atautidak mengambil perhatian series menjaga jenteratersebut; dan

(c) adakah disangka orang senjaga merosakkannya.Oleh itu adakah Kementerian bersedia menghantarpasukan khas untuk memeriksa tiap-tiap stesyen diKota Kinabalu, Sandakan dan Tawau.

X10. Tuan Abdol Mulok Awang Damit minta Menteri PerpaduanNegara dan Pembangunan Masyarakat menyatakan:

(a) jumlah kes -kes penderaan yang melibatkan anakdan ibu bapa;

(b) berapakah jumlah kes yang mengakibatkankematian;

(c) peratus mengikut negeri; dan

(d) usaha Kementerian yang menyeluruh bagimengurangkan dan menghapuskan jenayah mi.

X11. Tuan Richard Riot ak laem minta Menteri Pendidikanmenyatakan:-

(a) memandangkan kebanyakan bangunan-bangunansekolah ( bilik daejah dan rumah guru) di daerahSerian adakah dalam keadaan yang amatmenyedihkan, apakah langkah - langkah yang diambiloleh Kerajaan bagi memperbaiki keadaan ini;

(b) jumlah peruntukan yang telah diberikan olehKerajaan melalui "Grant Code Regulations 1956" -Pembaikan Kecil (B26 ) dan Penyelenggaraan (P26)kepada sekolah -sekolah rendah mubaligh (mission-aided primary schools) di kawasan Parlimen Serianbagi tempoh 1990 hingga 1994;

(c) bilakah Pejabat Pendidikan Daerah Serian akanmempunyai bangunannya sendiri; dan

(d) adakah Kerajaan bercadang untuk menubuhkansebuah sekolah menengah di daerah kecil Tebedu,Serian.

X12. Tuan Ahmad Nor minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:-

(a) jumlah pekerja asing setakat ini mengikut sektorpekerjaan;

(b) jumlah levi ke atas pekerja asing yang dipungutmengikut sektor pekerjaan dan jumlah yang

(c)

tertonggak; dan

apakah kesan yang wujud dengan kedatanganpekerja asing dari segi masalah perumahan,kesihatan dan perubatan , pendidikan dan lain-lainperkhidmatan sosial.

*13 . Tuan Saidin Adam minta Menteri Kesihatan menyatakan:

(a) berapa peratuskah warga negara yang menghadapisakit jantung. Apakah punca penyebabnya danapakah Kementerian bercadang untuk memberisubsidi kepada pesakit-pesakit jantung yangberpendapatan rendah bagi mengatasi masalahkewangan mereka untuk melakukan pembedahanjantung; dan

(b) bilakah Kementerian akan memperkenalkan unit-unit Rawatan Koronari (CCU) yang lebih moden keseluruh negara bagi menggantikan Unit RawatanInsentif ( ICU) yang ada sekarang.

*14 . Tuan Lim Kit Siang minta Menteri Tenaga, Telekom dan Posmenyatakan sama ada dua majlis yang mendapat laporan hangar di manaPerdana Menteri melancarkan projek empangan Bakun RM15 juta diTempat Peranginan Santubong Kuching pada 30 Januari 1994, danupacara 'perpecahan tanah' (earth-breaking) di Belaga pada 19 September1994 sebelum sebarang laporan EIA diluluskan ataupun disiapkan, adalahsama seperti mengeluarkan sekeping 'cek kosong' kepada Ekran Bhd olehKerajaan Persekutuan supaya meneruskan dengan projek Bakun dansebagai satu jaminan bahawa f aktor persekitaran tidak akan dibenarkanuntuk menghalang projek berkenaan.

X15. Dato' Haii Mohd. Zihin bin Haii Mohd . Hassan minta MenteriPendidikan menyatakan seperti berikut:-

(a) berapakah perbelanjaan mendirikan UniversitiSarawak dan Sabah setakat ini;

(b) berapa orang penuntut-penuntut yang sudah diambiltermasuk pensyarah-pensyarah dan professor-professornya;

(c) apakah kursus utama yang sedang dan akandipelajari di kedua-dua Universiti itu; dan

(d) bilangan penuntut yang bukan dari Sarawak danSabah di kedua-dua universiti itu.

5

*16 . Tuan Ibrahim bin Pateh Mohamad minta Menteri Tanah danPembangunan Koperasi menyatakan apakah Kerajaan sedar bahawa Feldaada membuat pelaburan di dalam syarikat-syarikat yang tersenarai diBSKL. Berapakah jumlah wang yang dilaburkan dan berapakah nilaipelaburan itu sekarang. Senaraikan nama lima syarikat di mana Feldatelah membuat pelaburan yang terbesar. Berapa banyakkah hasilpelaburan itu diagihkan semula kepada para peneroka.

X17. Tuan Wan Hanafiah bin Wan Mat Saman minta MenteriPerpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyatakan adakahrancangan Kementerian untuk memungut semua peminta sedekah yangada di seluruh negara termasuk peminta-peminta sedekah dari luar dandikumpul di suatu tempat seperti yang dilakukan oleh KementerianDalam Negeri terhadap penagih-penagih dadah.

*18 . Dr. Othman Minudin minta Menteri Kerja Raya menyatakan:

(a) berapa jumlah peruntukan untuk mengendalikan.kerja-kerja pembaikan jalanraya Tamparuli/Ranaudan bilakah kerja-kerja pembaikan itu dijangkasiap; dan

(b) siapakah yang bertanggungjawab untuk membuatkerja-kerja pembaikan jalanraya Ranau/Telupid.

*19 . Tuan Wahab bin Suhaili minta Menteri Tenaga, Telekom danPos menyatakan:-

(a) adakah penyelarasan dilakukan oleh pihak. Kementerian tentang kadar pembayaran tarif

elektrik di seluruh negara; dan

(b) apakah sebabnya setelah Hidro Batang Al slap,pengguna-pengguna elektrik di Sarawak masih lagidibebankan dengan pembayaran tarif elektrik yangbegitu tinggi jika dibandingkan dengan dulu.

X20. Tuan Haii Abdul Hadi bin Awang minta Perdana Menterimenyatakan sebab-sebab di atas penolakan Enakmen Jenayah Syariah IIKelantan oleh beliau bare-baru mi.

X21. Puan Lim Lav Hoon minta Menteri Dalam Negeri menyatakanlangkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Kementerian SumberManusia untuk mengatasi masalah sosial dan keselamatan akibatkemasukan tenaga buruh asing ke negara kita.

X22. Dr. Tan Sent Giaw mints Perdana Menteri menyatakan apakahdasar Kera jaan mengenai kemudahan-kemudahan dan kawasan-kawasanhijau di Kuala Lumpur. Apakah jumlah keluasan kawasan-kawasan hijaudi bandaraya mi. Sila sebutkan satu persatu. Adakah DBKL bercadanguntuk membina taman-taman rekre