assigment psv

Click here to load reader

Post on 22-Nov-2014

1.319 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 1 Pendidikan Seni visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Sukatan Pelajaran pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu sekolah rendah merangkumi tajuk-tajuk yang menegaskan penerokaan, proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh dan aspek kritikan. Kursus ini meminta kami untuk menyiapkan satu Kerja Kursus Projek PSV 3107 mengenai perancangan Rancangan Pengajaran Harian. Dalam tugasan ini kami dikehendaki menyediakan rancangan pengajaran harian yang mengandungi aktiviti- aktiviti yang menarik dan merangkumi Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.Di samping menyediakan Rancangan Pengajaran Harian, kami juga dikehendaki untuk menyediakan bahan bantu mengajar dan hasil aktiviti pendidikan seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran berlansung. Seperti yang dimaklumkan matlamat mata pelajaran seni visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang kearah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan Negara selaras dengan hasrat Falsafah pendidikan Kebangsaan.Justeru, di harapkan kerja Kursus Projek ini dapat memberi input positif kepada kami semua. 1.0 PENGENALAN
 • 2. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 2 Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tahun : 3 Azam Tarikh : 5 Mac 2013 Masa : 8.45 9.45 Pagi (60 minit) Bidang : Mengenal Kraf Tangan Tradisional Tajuk : Tengkolok Tema : Alat Perhiasan Diri Aktiviti : Murid menghasilkan kraf tangan dengan menggunakan surat khabar, media dan gabungan beberapa teknik dalam menghasilkan kraf tangan berbentuk tengkolok. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1. Menerangkan langkah-langkah membuat tengkolok berdasarkan aktiviti yang dijalankan. 2. Menghasilkan tengkolok dengan menggunakan lipatan kertas surat khabar. 3. Murid berasa bangga dengan penghasilan tengkolok masing-masing. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat perhiasan tengkolok ketika menghadiri majlis perkahwinan. 2.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
 • 3. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 3 Penerapan Nilai : a) Bekerjasama b) Kebersihan KBKK : Membanding beza BBM : a) LCD b) Komputer riba c) Tengkolok kertas d) Bahan-bahan seperti krayon, surat khabar,stapler Butiran Kegiatan Guru Hasil Pembelajaran Strategi P&P / Catatan Set Induksi (5 minit) a)Guru menayangkan video perkahwinan orang Melayu. b) Guru bersoal jawab dengan murid tentang tayangan video sebentar tadi. Contoh soalan : Apakah jenis perhiasan diri yang terdapat pada pakaian pengantin? Murid menonton video yang ditayangkan. Murid memberikan respon kepada guru mengenai apa yang dilihat melalui video yang ditayangkan. Contoh jawapan : Sampin, tengkolok,keris BSPP : LCD, Video, Laptop KBKK :Mengenalpasti jenis- jenis perhiasan pakaian pengantin.
 • 4. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 4 Aktiviti 1 ( 10 minit) a)Guru memberi penerangan kepada murid tentang aktiviti membuat tengkolok yang akan dilakukan. Aktiviti 2 ( 10 minit) a)Guru menunjukkan langkah-langkah membuat tengkolok kertas. b)Guru mengagihkan peralatan kepada murid- murid Aktiviti 3 (25 minit) Guru meminta murid untuk memulakan aktiviti . Guru memperingati murid untuk menjaga kebersihan kelas. Murid mendengar arahan daripada guru mengenai aktiviti membuat tengkolok yang akan dijalankan. Murid menyediakan bahan yang diperlukan Langkah-langkah. TKP: Interpersonal Intrapersonal Verbal Linguistik Tunjuk cara BSPP: Contoh tengkolok kertas Nilai : Kerjasama, kebersihan, kesungguhan, kreativiti
 • 5. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 5 Murid membuat tengkolok dengan bantuan tayangan slide. Murid dapat mengamalkan nilai- nilai murni dalam aktiviti yang dijalankan.
 • 6. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 6 Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) a) Guru membuat pameran hasil karya murid dihadapan kelas. b)Guru memilih beberapa orang murid untuk berlakon di hadapan kelas. c)Guru memberikan peneguhan positif diatas kerjasama yang diberikan oleh murid. Murid dapat membuat ulasan ringkas tentang hasil kerja yang dipamerkan. Murid berlakon sambil diiringi lagu Selamat Pengantin Baru. Murid bertepuk tangan . Apresiasi seni TKP : verbal linguistik Penerapan nilai- Nilai murni -Kesungguhan -kerjasama -kreativiti
 • 7. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 7 Pengajaran dan pembelajaran adalah berkait rapat antara satu sama lain. Justeru, di sinilah pentingnya kaedah, strategi dan teknik-teknik pengajaran di dalam kelas. Guru merupakan watak utama untuk membimbing pelajar mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Ini semua hanya akan dapat dilakukan sekiranya warga pendidik dapat melaksanakan peranan mereka untuk mengikuti kaedah pengajaran ini dengan sebaik mungkin dan mengaplikasikanya di dalam kelas terutamanya untuk membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan menghadapi globalisasi. Oleh yang demikian, berdasarkan tugasan ini, dapat disimpulkan bahawa penyediaan Rancangan Pengajaran Harian adalah perkara yang perlu dititik beratkan supaya dapat menyediakan Rancangan Pengajaran yang berkesan serta dapat menjalankan sesi pengajaran dengan lancar dan teratur. Oleh yang demikian, bagi mencapai sesi pengajaran yang baik, guru seharusnya menguasai segala strategi, kaedah dan teknik- teknik dalam pengajaran. Untuk itu, secara tidak langsung penyampaian yang dilakukan juga turut berkesan jika strategi pengajaran yang digunakan adalah bersesuaian dengan apa yang ingin diajar dan seterusnya sudah tentu dapat memenuhi objektif yang ingin dicapai. Namun demikian, perlu diingat bahawa aktiviti pengajaran juga haruslah bersesuaian dengan pelajar dan mengikut aras yang bersesuaian bermula dari aras rendah, sederhana dan tinggi. Selain itu, bahan bantu mengajar bagi subjek Seni Visual ini juga amatlah penting supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan secara berkesan dan dapat menarik perhatian murid untuk penglibatan secara menyeluruh. Kesimpulannya, kami dapati, perancangan yang baik serta pengintegrasian yang menarik amatlah membantu melicinkan sesi pengajaran dan pembelajaran di samping perkara lain, kerana sudah tentu murid lebih berkeyakinan dan seronok untuk belajar. 3.0 RUMUSAN
 • 8. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 8 Syukur ke Hadrat Ilahi kerana akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Sepanjang melakukan tugasan ini, saya dapat meningkatkan pengetahuan saya mengenai Rancangan Pengajaran Harian dan pengajaran dan pembelajaran berlansung di dalam kelas. Oleh itu, saya dapat mengenalpasti bagaimana sesuatu pengajaran dan pembelajaran berlaku berdasarkan pengetahuan dan pengunaan RPH yang berkesan di dalam kelas. Setelah mendapat tugasan ini, kami telah membahagikan ahli-ahli kumpulan bersama rakan-rakan sekelas lain. Saya berkumpulan bersama Fitri Norlida Bt Ibrahim. Selepas mendapat tugasan ini, kami terus membahagikan tugasan masing-masing dengan adil dan saksama. Kemudian,kami mencari bahan-bahan rujukan di perpustakaan, internet dan buku-buku ilmiah. Sepanjang melaksanakan tugasan ini, saya telah melalui pelbagai masalah, namun saya tetap menanamkan sikap rajin berusaha bagi menyiapkan tugasan ini. Di samping itu, dengan melaksanakan kerja kursus ini, saya telah mengkaji, memahami dan sedikit sebanyak dapat mengukuhkan pengetahuan berkenaan matapelajaran ini lebih-lebih lagi berkenaan penulisan Rancangan Pengajaran. Justeru, tugasan ini telah memberikan input dan pengalaman yang baik untuk saya dan rakan saya. Berdasarkan tugasan ini, kami dikehendaki untuk menjalankan pengajaran di dalam kelas berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan oleh kami.Dengan adanya ilmu serta penerangan yang jelas oleh pensyarah bimbingan iaitu Encik Sukri, Alhamdulillah kami dapat membina Rancangan Pengajaran Harian dengan baik.Walaupun mendapat kekangan kefahaman semasa melakukan RPH ini kerana RPH Pendidikan Seni tidak sama seperti RPH major pengajian Melayu,tetapi setelah perbincangan bersama pensyarah dan rakan-rakan, kami dapat menghasilkan RPH yang baik dan berjaya menjadikan ia sebagai satu amali pengajaran dan pembelajaran yang baik di dalam kelas. 4.0 REFLEKSI INDIVIDU: FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI
 • 9. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 9 Kami telah memilih bidang mengenal kraf tangan tradisional dan bertemakan alat perhiasan diri dalam RPH ini.Aktiviti yang dijalankan oleh kami ialah membuat tengkolok kertas.Kami telah membahagikan aktiviti-aktiviti pengajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. Saya mendapat pengajaran pada bahagian Set Induksi serta Sesi Apresiasi dan Refleksi manakala rakan saya mendapat pengajaran pada bahagian Aktiviti. Walaupun saya berasa takut pada permulaan pengajaran namun selepas itu saya dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran yang disampaikan.Hal ini berikutan rakan-rakan sekelas yang sangat memberi kerjasama kepada kumpulan saya kerana membantu melancarkan lagi pengajaran yang disampaikan. Tambahan pula, melalui kursus ini saya dapat membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi kelas biasa dengan menerapkan unsur-unsur seni yang telah dipelajari dalam .Berdasarkan pengalaman saya ketika melihat guru mengajar pada PBS yang lalu membantu saya untuk menyiapkan Rancangan Pengajaran Harian dalam kerja kursus ini. Sebagai bakal guru,saya perlulah mempelajari dan mengetahui cara-cara melakukan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) supaya saya dapat praktikkannya di sekolah nanti lebih-lebih lagi saya akan memulakan praktikum yang pertama saya tidak lama lagi. Kesimpulannya, dengan tugasan ini, dapatlah saya memperluaskan ilmu dan mengaplikasikanya untuk murid-murid di sekolah. Saya berterima kasih kepada pensyarah bimbingan iaitu Encik Sukri bin Osman atas segala pengajaran dan ilmu pengetahuan serta tunjuk ajar mengenai kursus ini. Justeru saya berharap ilmu yang ada dapat kekal dan akan digunakan semasa saya menjadi pendidik kelak dan dapat membantu dan membimbing murid-murid di dalam kelas dengan cara yang betul. Sekian, terima kasih.
 • 10. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 10 Sepanjang menjalankan Kerja Kursus projek bagi Pedagogi Pendidikan seni Visual ini, syukur Alhamdulillah banyak input-input dan pengalaman baru yang saya perolehi. Secara tidak langsung, tugasan ini juga banyak membantu saya dan rakan kumpulan saya iaitu Farah Fazriyana bt Basri untuk memahami dengan lebih mendalam lagi tentang subjek ini. Dalam pada itu, tugasan ini juga turut banyak memberikan impak yang besar bagi kami berdua dalam menyediakan sesi pengajaran yang menarik dan berkesan melalui pengajaran makro yang dijalankan. Oleh yang demikian, bagi melaksanakan tugasan ini secara sistematik dan berkesan, kami berdua telah membuat perancangan awal terlebih dahulu mengenai tugasan yang pertama, iaitu melibatkan satu penulisan Rancangan Persediaan Mengajar Harian (RPH). Untuk itu, kami berdua telah bersepakat untuk memilih membuat sesi pengajaran bagi tahun 3. Jadi, langkah pertama yang kami lakukan adalah melihat sukatan pelajaran serta mengumpul segala maklumat yang perlu dan seterusnya mengaitkan dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam Seni Visual bagi sekolah rendah. Berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan bersama, kami berdua telah bersetuju untuk mengajar cara-cara membuat tengkolok kertas iaitu dalam bidang kraf tangan untuk sesi pengajaran makro kami. Seterusnya, kami telah memilih beberapa elemen lain seperti muzik dan pergerakan untuk diintegrasikan dalam sesi pengajaran kami ini. Selain itu, kami juga telah mengaplikasikan pelbagai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam sesi pengajaran kami ini. Jadi, dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian ini, banyak perkara yang perlu kami titik beratkan supaya dapat menyediakan Rancangan Pengajaran yang berkesan untuk sesi pengajaran makro yang dijalankan. Oleh yang demikian, dengan pengetahuan- pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada serta maklumat-maklumat baru yang kami perolehi, Alhamdulilah kami berdua berjaya menyediakan RPH yang sesuai untuk sesi pengajaran mikro ini dan sesi pengajaran makro juga berjalan dengan lancar walaupun terdapat sedikit kelemahan dari segi penyampaian saya sendiri. 5.0 REFLEKSI INDIVIDU: FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM
 • 11. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 11 Selain itu, kelemahan lain juga ialah dari segi penggunaan papan putih dan kelemahan ini kami sedari setelah ditegur oleh Encik Sukri dan InsyaAllah selepas ini walaupun tidak perlu menggunakan papan putih sebagai bahan bantu mengajar, tajuk pembelajaran pada hari itu haruslah ditulis di papan putih tersebut. Alhamdulillah, jika sebelum ini saya tidak faham serta tidak mengambil berat tentang perkara sebegini serta teori pengajaran dan pembelajaran PSV ini, kini setelah sesi pengajaran makro yang dibuat, maklumat-maklumat yang berkaitan, secara tidak langsung telah memberikan banyak idea dan pengetahuan baru kepada saya untuk diaplikasikan pada masa akan datang. Malah, dalam sesi pengajaran, saya juga sedar bahawa bahan bantu mengajar adalah amat penting untuk mata pelajaran seni visual ini supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan secara berkesan dan dapat menarik perhatian murid untuk penglibatan secara menyeluruh. Di samping itu, dengan bantuan bahan bantu mengajar yang menarik juga, saya dapati pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan murid tidak akan bosan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dan Alhamdulillah kami juga berjaya menyediakan bahan bantu mengajar seperti video dan tengkolok kertas dengan baik dan dapat membantu dalam sesi pengajaran kami ini. Berdasarkan tugasan ini juga, saya mula sedar bahawa bertapa pentingnya untuk menulis Rancangan Pengajaran Harian. Hal ini kerana, apabila kita dapat merancang pengajaran dengan baik iaitu dimulakan dengan set induksi yang menarik, kemudian disertakan dengan sesi pengajaran yang berkesan dengan berbantukan bahan bantu mengajar yang menarik dan penutup yang sempurna, secara tidak langsung dapat memudahkan kita dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan dan bersistematik. Malahan secara tidak langsung, pengajaran kita juga dapat melibatkan kesemua pelajar secara menyeluruh dan murid juga tidak mudah bosan dengan penyampaian guru.
 • 12. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 12 Disamping itu, saya juga dapati, perancangan yang baik dan pengintegrasian yang menarik juga membantu melicinkan sesi pengajaran dan pembelajaran serta murid juga lebih berkeyakinan dan seronok untuk belajar.Tuntasnya, tugasan ini banyak memberi kesan yang positif dan kebaikan terhadap diri saya. Ia juga telah membuka pemikiran saya terhadap bidang Pedagogi Pendidikan Seni Visual ini. Jadi saya berharap ilmu ini dapat saya aplikasikan dengan lebih produktif dalam profesion perguruan kelak. Akhir kata terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhamad Sukri bin Osman pensyarah Pedagogi Pendidikan Seni Visual saya diatas segala tunjuk ajar dan teguran yang diberikan serta tidak lupa kepada rakan kumpulan saya iaitu Farah Fazriyana binti Basri diatas kerjasama yang diberikan. InsyaAllah, saya dan rakan- rakan akan gunakan ilmu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih.
 • 13. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 13 Ikhsan Othman, Norila Md Salleh. (2005). Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah. Perak: Quantum Books. Kamarudin Hj Husin. (1993). Perkaedahan Mengajar Bahasa. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mok Soon Sang. (2010). Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran .Perak: Multimedia Sdn. Bhd. Loy Chee Luen, Mazlina Che Mustafa, Norly Jamil, Azila Alias.(2011). Perkembangan Seni dan Kraf Kanak-kanak. Selangor: Gerak Ilmu Sdn Bhd. APA Format - 6th Edition RUJUKAN
 • 14. PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 14 LAMPIRAN