assigment psv

19
PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR Pendidikan Seni visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Sukatan Pelajaran pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu sekolah rendah merangkumi tajuk-tajuk yang menegaskan penerokaan, proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh dan aspek kritikan. Kursus ini meminta kami untuk menyiapkan satu Kerja Kursus Projek PSV 3107 mengenai perancangan Rancangan Pengajaran Harian. Dalam tugasan ini kami dikehendaki menyediakan rancangan pengajaran harian yang mengandungi aktiviti-aktiviti yang menarik dan merangkumi Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.Di samping menyediakan Rancangan Pengajaran Harian, kami juga dikehendaki untuk menyediakan bahan bantu mengajar dan hasil aktiviti pendidikan seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran berlansung. Seperti yang dimaklumkan matlamat mata pelajaran seni visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 1 1.0 PENGENALAN

Upload: fitri-ibrahim

Post on 22-Nov-2014

1.362 views

Category:

Education


5 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Pendidikan Seni visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah.

Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik

budaya kesenian. Sukatan Pelajaran pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu

sekolah rendah merangkumi tajuk-tajuk yang menegaskan penerokaan, proses

penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh dan aspek kritikan.

Kursus ini meminta kami untuk menyiapkan satu Kerja Kursus Projek PSV 3107

mengenai perancangan Rancangan Pengajaran Harian. Dalam tugasan ini kami

dikehendaki menyediakan rancangan pengajaran harian yang mengandungi aktiviti-

aktiviti yang menarik dan merangkumi Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual

sekolah rendah.Di samping menyediakan Rancangan Pengajaran Harian, kami juga

dikehendaki untuk menyediakan bahan bantu mengajar dan hasil aktiviti pendidikan

seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran berlansung.

Seperti yang dimaklumkan matlamat mata pelajaran seni visual sekolah rendah

adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi

pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid

meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam

persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang kearah

pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan Negara selaras dengan hasrat Falsafah

pendidikan Kebangsaan.Justeru, di harapkan kerja Kursus Projek ini dapat memberi

input positif kepada kami semua.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 1

1.0 PENGENALAN

Page 2: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Tahun : 3 Azam

Tarikh : 5 Mac 2013

Masa : 8.45 – 9.45 Pagi (60 minit)

Bidang : Mengenal Kraf Tangan Tradisional

Tajuk : Tengkolok

Tema : Alat Perhiasan Diri

Aktiviti : Murid menghasilkan kraf tangan dengan menggunakan

surat khabar, media dan gabungan beberapa

teknik dalam menghasilkan kraf tangan berbentuk

tengkolok.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Menerangkan langkah-langkah membuat tengkolok berdasarkan aktiviti yang

dijalankan.

2. Menghasilkan tengkolok dengan menggunakan lipatan kertas surat khabar.

3. Murid berasa bangga dengan penghasilan tengkolok masing-masing.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat perhiasan tengkolok ketika

menghadiri majlis perkahwinan.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 2

2.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Page 3: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Penerapan Nilai : a) Bekerjasama

b) Kebersihan

KBKK : Membanding beza

BBM : a) LCD

b) Komputer riba

c) Tengkolok kertas

d) Bahan-bahan seperti krayon, surat khabar,stapler

Butiran Kegiatan Guru Hasil Pembelajaran Strategi P&P / Catatan

Set Induksi (5 minit)

a)Guru menayangkan

video perkahwinan orang

Melayu.

b) Guru bersoal jawab dengan murid tentang tayangan video sebentar tadi.

Contoh soalan :Apakah jenis perhiasan

diri yang terdapat pada

pakaian pengantin?

Murid menonton video yang

ditayangkan.

Murid memberikan respon kepada

guru mengenai apa yang dilihat

melalui video yang ditayangkan.

Contoh jawapan :

Sampin, tengkolok,keris

BSPP :LCD, Video, Laptop

KBKK :Mengenalpasti

jenis- jenis

perhiasan pakaian

pengantin.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 3

Page 4: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Aktiviti 1( 10 minit)

a)Guru memberi

penerangan kepada

murid tentang aktiviti

membuat tengkolok yang

akan dilakukan.

Aktiviti 2 ( 10 minit)

a)Guru menunjukkan

langkah-langkah

membuat tengkolok

kertas.

b)Guru mengagihkan

peralatan kepada murid-

murid

Aktiviti 3 (25 minit)

Guru meminta murid

untuk memulakan aktiviti

.

Guru memperingati murid

untuk menjaga

kebersihan kelas.

Murid mendengar arahan daripada

guru mengenai aktiviti membuat

tengkolok yang akan dijalankan.

Murid menyediakan bahan yang

diperlukan

Langkah-langkah.

TKP:Interpersonal

Intrapersonal

Verbal Linguistik

Tunjuk caraBSPP:Contoh tengkolok

kertas

Nilai :Kerjasama,

kebersihan,

kesungguhan,

kreativiti

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 4

Page 5: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Murid membuat tengkolok dengan

bantuan tayangan slide.

Murid dapat mengamalkan nilai-

nilai murni dalam aktiviti yang

dijalankan.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 5

Page 6: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Sesi Apresiasi dan Refleksi(10 minit)

a) Guru membuat

pameran hasil karya

murid dihadapan kelas.

b)Guru memilih beberapa

orang murid untuk

berlakon di hadapan

kelas.

c)Guru memberikan

peneguhan positif

diatas kerjasama yang

diberikan oleh murid.

Murid dapat membuat ulasan

ringkas tentang hasil kerja yang

dipamerkan.

Murid berlakon sambil diiringi lagu

‘Selamat Pengantin Baru’.

Murid bertepuk tangan .

Apresiasi seni TKP : verbal –

linguistik

Penerapan nilai-Nilai murni

-Kesungguhan

-kerjasama

-kreativiti

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 6

Page 7: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Pengajaran dan pembelajaran adalah berkait rapat antara satu sama lain. Justeru, di

sinilah pentingnya kaedah, strategi dan teknik-teknik pengajaran di dalam kelas. Guru

merupakan watak utama untuk membimbing pelajar mengikuti pembelajaran di dalam

kelas. Ini semua hanya akan dapat dilakukan sekiranya warga pendidik dapat

melaksanakan peranan mereka untuk mengikuti kaedah pengajaran ini dengan sebaik

mungkin dan mengaplikasikanya di dalam kelas terutamanya untuk membangunkan

sumber manusia bersesuaian dengan keperluan menghadapi globalisasi. Oleh yang

demikian, berdasarkan tugasan ini, dapat disimpulkan bahawa penyediaan Rancangan

Pengajaran Harian adalah perkara yang perlu dititik beratkan supaya dapat

menyediakan Rancangan Pengajaran yang berkesan serta dapat menjalankan sesi

pengajaran dengan lancar dan teratur. Oleh yang demikian, bagi mencapai sesi

pengajaran yang baik, guru seharusnya menguasai segala strategi, kaedah dan teknik-

teknik dalam pengajaran. Untuk itu, secara tidak langsung penyampaian yang dilakukan

juga turut berkesan jika strategi pengajaran yang digunakan adalah bersesuaian

dengan apa yang ingin diajar dan seterusnya sudah tentu dapat memenuhi objektif

yang ingin dicapai. Namun demikian, perlu diingat bahawa aktiviti pengajaran juga

haruslah bersesuaian dengan pelajar dan mengikut aras yang bersesuaian bermula dari

aras rendah, sederhana dan tinggi. Selain itu, bahan bantu mengajar bagi subjek Seni

Visual ini juga amatlah penting supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dapat

berjalan secara berkesan dan dapat menarik perhatian murid untuk penglibatan secara

menyeluruh. Kesimpulannya, kami dapati, perancangan yang baik serta

pengintegrasian yang menarik amatlah membantu melicinkan sesi pengajaran dan

pembelajaran di samping perkara lain, kerana sudah tentu murid lebih berkeyakinan

dan seronok untuk belajar.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 7

3.0 RUMUSAN

Page 8: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Syukur ke Hadrat Ilahi kerana akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini

dengan jayanya mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Sepanjang melakukan tugasan

ini, saya dapat meningkatkan pengetahuan saya mengenai Rancangan Pengajaran

Harian dan pengajaran dan pembelajaran berlansung di dalam kelas. Oleh itu, saya

dapat mengenalpasti bagaimana sesuatu pengajaran dan pembelajaran berlaku

berdasarkan pengetahuan dan pengunaan RPH yang berkesan di dalam kelas.

Setelah mendapat tugasan ini, kami telah membahagikan ahli-ahli kumpulan

bersama rakan-rakan sekelas lain. Saya berkumpulan bersama Fitri Norlida Bt Ibrahim.

Selepas mendapat tugasan ini, kami terus membahagikan tugasan masing-masing

dengan adil dan saksama. Kemudian,kami mencari bahan-bahan rujukan di

perpustakaan, internet dan buku-buku ilmiah.

Sepanjang melaksanakan tugasan ini, saya telah melalui pelbagai masalah,

namun saya tetap menanamkan sikap rajin berusaha bagi menyiapkan tugasan ini. Di

samping itu, dengan melaksanakan kerja kursus ini, saya telah mengkaji, memahami

dan sedikit sebanyak dapat mengukuhkan pengetahuan berkenaan matapelajaran ini

lebih-lebih lagi berkenaan penulisan Rancangan Pengajaran. Justeru, tugasan ini telah

memberikan input dan pengalaman yang baik untuk saya dan rakan saya.

Berdasarkan tugasan ini, kami dikehendaki untuk menjalankan pengajaran di

dalam kelas berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan oleh

kami.Dengan adanya ilmu serta penerangan yang jelas oleh pensyarah bimbingan iaitu

Encik Sukri, Alhamdulillah kami dapat membina Rancangan Pengajaran Harian dengan

baik.Walaupun mendapat kekangan kefahaman semasa melakukan RPH ini kerana

RPH Pendidikan Seni tidak sama seperti RPH major pengajian Melayu,tetapi setelah

perbincangan bersama pensyarah dan rakan-rakan, kami dapat menghasilkan RPH

yang baik dan berjaya menjadikan ia sebagai satu amali pengajaran dan pembelajaran

yang baik di dalam kelas.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 8

4.0 REFLEKSI INDIVIDU: FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI

Page 9: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Kami telah memilih bidang mengenal kraf tangan tradisional dan bertemakan alat

perhiasan diri dalam RPH ini.Aktiviti yang dijalankan oleh kami ialah membuat

tengkolok kertas.Kami telah membahagikan aktiviti-aktiviti pengajaran yang akan

disampaikan di dalam kelas. Saya mendapat pengajaran pada bahagian Set Induksi

serta Sesi Apresiasi dan Refleksi manakala rakan saya mendapat pengajaran pada

bahagian Aktiviti. Walaupun saya berasa takut pada permulaan pengajaran namun

selepas itu saya dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran yang disampaikan.Hal ini

berikutan rakan-rakan sekelas yang sangat memberi kerjasama kepada kumpulan saya

kerana membantu melancarkan lagi pengajaran yang disampaikan.

Tambahan pula, melalui kursus ini saya dapat membuat Rancangan Pengajaran

Harian (RPH) bagi kelas biasa dengan menerapkan unsur-unsur seni yang telah

dipelajari dalam .Berdasarkan pengalaman saya ketika melihat guru mengajar pada

PBS yang lalu membantu saya untuk menyiapkan Rancangan Pengajaran Harian

dalam kerja kursus ini. Sebagai bakal guru,saya perlulah mempelajari dan mengetahui

cara-cara melakukan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) supaya saya dapat

praktikkannya di sekolah nanti lebih-lebih lagi saya akan memulakan praktikum yang

pertama saya tidak lama lagi.

Kesimpulannya, dengan tugasan ini, dapatlah saya memperluaskan ilmu dan

mengaplikasikanya untuk murid-murid di sekolah. Saya berterima kasih kepada

pensyarah bimbingan iaitu Encik Sukri bin Osman atas segala pengajaran dan ilmu

pengetahuan serta tunjuk ajar mengenai kursus ini. Justeru saya berharap ilmu yang

ada dapat kekal dan akan digunakan semasa saya menjadi pendidik kelak dan dapat

membantu dan membimbing murid-murid di dalam kelas dengan cara yang betul.

Sekian, terima kasih.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 9

Page 10: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Sepanjang menjalankan Kerja Kursus projek bagi Pedagogi Pendidikan seni

Visual ini, syukur Alhamdulillah banyak input-input dan pengalaman baru yang saya

perolehi. Secara tidak langsung, tugasan ini juga banyak membantu saya dan rakan

kumpulan saya iaitu Farah Fazriyana bt Basri untuk memahami dengan lebih mendalam

lagi tentang subjek ini. Dalam pada itu, tugasan ini juga turut banyak memberikan

impak yang besar bagi kami berdua dalam menyediakan sesi pengajaran yang menarik

dan berkesan melalui pengajaran makro yang dijalankan. Oleh yang demikian, bagi

melaksanakan tugasan ini secara sistematik dan berkesan, kami berdua telah membuat

perancangan awal terlebih dahulu mengenai tugasan yang pertama, iaitu melibatkan

satu penulisan Rancangan Persediaan Mengajar Harian (RPH). Untuk itu, kami berdua

telah bersepakat untuk memilih membuat sesi pengajaran bagi tahun 3. Jadi, langkah

pertama yang kami lakukan adalah melihat sukatan pelajaran serta mengumpul segala

maklumat yang perlu dan seterusnya mengaitkan dengan pengetahuan dan kemahiran

asas dalam Seni Visual bagi sekolah rendah.

Berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan bersama, kami berdua telah

bersetuju untuk mengajar cara-cara membuat tengkolok kertas iaitu dalam bidang kraf

tangan untuk sesi pengajaran makro kami. Seterusnya, kami telah memilih beberapa

elemen lain seperti muzik dan pergerakan untuk diintegrasikan dalam sesi pengajaran

kami ini. Selain itu, kami juga telah mengaplikasikan pelbagai pendekatan, strategi,

kaedah dan teknik dalam sesi pengajaran kami ini. Jadi, dalam menyediakan

Rancangan Pengajaran Harian ini, banyak perkara yang perlu kami titik beratkan

supaya dapat menyediakan Rancangan Pengajaran yang berkesan untuk sesi

pengajaran makro yang dijalankan. Oleh yang demikian, dengan pengetahuan-

pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada serta maklumat-maklumat baru yang

kami perolehi, Alhamdulilah kami berdua berjaya menyediakan RPH yang sesuai untuk

sesi pengajaran mikro ini dan sesi pengajaran makro juga berjalan dengan lancar

walaupun terdapat sedikit kelemahan dari segi penyampaian saya sendiri.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 10

5.0 REFLEKSI INDIVIDU: FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM

Page 11: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Selain itu, kelemahan lain juga ialah dari segi penggunaan papan putih dan

kelemahan ini kami sedari setelah ditegur oleh Encik Sukri dan InsyaAllah selepas ini

walaupun tidak perlu menggunakan papan putih sebagai bahan bantu mengajar, tajuk

pembelajaran pada hari itu haruslah ditulis di papan putih tersebut. Alhamdulillah, jika

sebelum ini saya tidak faham serta tidak mengambil berat tentang perkara sebegini

serta teori pengajaran dan pembelajaran PSV ini, kini setelah sesi pengajaran makro

yang dibuat, maklumat-maklumat yang berkaitan, secara tidak langsung telah

memberikan banyak idea dan pengetahuan baru kepada saya untuk diaplikasikan pada

masa akan datang. Malah, dalam sesi pengajaran, saya juga sedar bahawa bahan

bantu mengajar adalah amat penting untuk mata pelajaran seni visual ini supaya sesi

pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan secara berkesan dan dapat menarik

perhatian murid untuk penglibatan secara menyeluruh.

Di samping itu, dengan bantuan bahan bantu mengajar yang menarik juga, saya

dapati pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan murid tidak akan bosan dalam sesi

pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dan Alhamdulillah kami juga berjaya

menyediakan bahan bantu mengajar seperti video dan tengkolok kertas dengan baik

dan dapat membantu dalam sesi pengajaran kami ini. Berdasarkan tugasan ini juga,

saya mula sedar bahawa bertapa pentingnya untuk menulis Rancangan Pengajaran

Harian. Hal ini kerana, apabila kita dapat merancang pengajaran dengan baik iaitu

dimulakan dengan set induksi yang menarik, kemudian disertakan dengan sesi

pengajaran yang berkesan dengan berbantukan bahan bantu mengajar yang menarik

dan penutup yang sempurna, secara tidak langsung dapat memudahkan kita dalam

menyampaikan pengajaran secara berkesan dan bersistematik. Malahan secara tidak

langsung, pengajaran kita juga dapat melibatkan kesemua pelajar secara menyeluruh

dan murid juga tidak mudah bosan dengan penyampaian guru.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 11

Page 12: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Disamping itu, saya juga dapati, perancangan yang baik dan pengintegrasian

yang menarik juga membantu melicinkan sesi pengajaran dan pembelajaran serta

murid juga lebih berkeyakinan dan seronok untuk belajar.Tuntasnya, tugasan ini banyak

memberi kesan yang positif dan kebaikan terhadap diri saya. Ia juga telah membuka

pemikiran saya terhadap bidang Pedagogi Pendidikan Seni Visual ini. Jadi saya

berharap ilmu ini dapat saya aplikasikan dengan lebih produktif dalam profesion

perguruan kelak. Akhir kata terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhamad Sukri

bin Osman pensyarah Pedagogi Pendidikan Seni Visual saya diatas segala tunjuk ajar

dan teguran yang diberikan serta tidak lupa kepada rakan kumpulan saya iaitu Farah

Fazriyana binti Basri diatas kerjasama yang diberikan. InsyaAllah, saya dan rakan-

rakan akan gunakan ilmu yang ada ini dengan sebaik-baiknya.

Sekian, terima kasih.

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 12

Page 13: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Ikhsan Othman, Norila Md Salleh. (2005). Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah.

Perak: Quantum Books.

Kamarudin Hj Husin. (1993). Perkaedahan Mengajar Bahasa. Selangor: Kumpulan

Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. (2010). Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran .Perak:

Multimedia Sdn. Bhd.

Loy Chee Luen, Mazlina Che Mustafa, Norly Jamil, Azila Alias.(2011). Perkembangan

Seni dan Kraf Kanak-kanak. Selangor: Gerak Ilmu Sdn Bhd.

APA Format - 6th Edition

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 13

RUJUKAN

Page 14: assigment psv

PSV 3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PISMP SEMESTER 5 | BAHASA MELAYU C 14

LAMPIRAN