assigment pra

of 26 /26
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER : JANUARI/2011 KOD KURSUS : HBPS 2203 TAJUK KURSUS:PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK NAME : ROKINAH BTE ASAH NRIC : 71092212511402 TEL. NO : 012-8658809 E mel : [email protected] INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS TAWAU

Author: mira707

Post on 05-Jul-2015

1.443 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER : JANUARI/2011 KOD KURSUS : HBPS 2203 TAJUK KURSUS:PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK

NAME : ROKINAH BTE ASAH

NRIC : 71092212511402

TEL. NO : 012-8658809 E mel : [email protected]

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS TAWAU

Isi Kandungan a. Pengenalan b. Penilaiaan Formatif c. Penilaian Sumatif d. Pemilihan Penilaian Untuk Kanak-Kanak PraSekolah e. Apakah Senarai Semak f. Rekod Anekdot g. Rekod Berterusan h. Pemilihan Penilaian Kaedah formatif dan Pencapaiannya i. j. Penutup Rujukan

Muka Surat 1 2 3 4 4 5-6 6 -9 10 -13 14 15

Pengenalan Pendidikan bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun telah mula ditekankan.Kanak kanak merupakan individu yang menjadi tunggak generasi akan datang.Oleh itu mereka perlu diberi didikan sejak dari peringkat kecil lagi.Seorang kanak-kanak perkembangan yang berbeza-beza.Santrock 2008 dalam Haliza Hamzah dan N.Samuel mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan dalam corak biologi,kognitif,sosiemosi individu bermula diperingkat perkembangan percambahan sehingga keakhir hayat.Menurutd Dr.Ragbir Kaur

sebagai perubahan-perubahan yang sisitematik yang berterusan dalam diri

seseorang daripada ia lahir hingga akhri kehidupan atau kematian.Perubahan adalah perubahan kualatif yang berlaku secara progresif dalam diri manusia.Mengikut Mok Soon Sang(2009) perkembangan merupakan satu proses berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat matang. Pencapaian setiap kanak-kanak telah bermula dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun apabila dia telah berada dalam alam persekolahan.Untuk menentukan perkembangan seseorang kanak-kanak itu maka penilaian merupakan aspek penting yang harus diberi penekanan oleh guru prasekolah.Pencapaian setiap seorang kanak-kanak boleh dinilai atau diukur melalui pemerhatian seorang guru didalam kelas.Untuk itu penilaian amat penilaian amat penting dalam mengukur setiap kebolehan mereka.Penilaian adala bermakna kita mengumpul maklumat.Menurut Stufflebean (1977) penilaian adalah proses mengenalpasti,memperolehi dan menyediakan maklumat yang berkenaan.Penilaian adalah bermaksud proses dimana seseorang atau guru mengumpul maklumat untuk mengesan kemajuan seseorang kanak-kanak.Apabila seseorang kanak-kanak telah berada didalam persekitaran sekolah tentulah guru memainkan penting membentuk kanak-kanak itu menjadi seseorang yang seimbang dari segi perkembangan bahasa,kognitiif,sosioemosi.fizikal dan estetika serta pendidikan agama.Pendidikan Prasekolah menekan bahawa penilaian adalah sebahagaian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan.Ianya adalah proses maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.Penilaian merupakan cara menentukan serta mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi untuk diberi pengukuhan dan dipertingkatkan.Penilaian juga merupakan satu proses yang berterusan sistematik untuk mengumpul dan menganalis data bagi menentukan sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu tercapai.Guru akhirnya dapat membuat analisis,andaian,pertimbangan serta keputusan bagi mengesan setiap kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1

Apabila seseorang guru menjalankan penilaian ,ini membolehkan guru dapat mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru memperbaiki kelemahan yang ada bagi kanak-kanak.Terdapat dua jenis penilaian utama yang selalu digunakan untuk menilai dan penilaian sumatif.Kedua-dua penilaian ini sama pentingnya dalam mengukur setiap

Penilaian Formatif Penilaian formatif satu merupakan salah satu ujian yang dijalankan secara berterusan.Ujian dijalankan sebagai cara untuk mendapatkan maklumat serta data.Penilaian memerlukan perhatian utama dari guru penilai utama.Guru memainkan peranan utama dalam menilai tahap I kebolehan murid.Penilaian formatif menggunakan kaedah kaedah seperti senarai semak,rekod anekdot,rekod berterusan dan lain-lain rekod lagi.Seorang guru prasekolah merupakan individu yang paling rapat dan banyak memahami diri kanak-kanak apabila kanakkanak berada disekolah .Pelbagai cara diambil untuk menilai kanak-kanak di kelas dan ianya dari cara kanak-kanak berkominikasi,melalui hasil kerja,tingkahlaku,perbualan antara guru dan kanak-kanak berkenaan.Penilaian formatif merupakan sejenis penilaian yang memerlukan pemerhatian utama daripada guru ,dimana setiap topik yang diajar memerlukan penguasaan daripada kanak-kanak iaitu setiap topic hendaklah diberi tumpuan utama sebelum berpindah Penilaian guru menetapkan kanak-kanak akan diperhati dari pelbagai perkembangannya untuk memudahkan guru menentukan pencapaian mereka daripada pelbagai aspek penting dan idukelemahan yang ada.Pada asasnya penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki pengajaran kanak,membantu kanak-kanak menguasai sesuatu topikmemperbaiki cara guru itu mengajar berdasarkan keperluan untuk kanak-kanak dan mencari cara atau pendekatan yang lebih mudah difahami oleh kanak-kanak.

2

Oleh itu penilaian formatif merupakan penilaian yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan guru memberi tindakan susulan dan guru dapat memperbaiki kelemahan yang ada sama bagi diri guru sendiri dan kanak-kanak. Penilaian Sumatif Penilaian Sumatif merupakan penilaian yang menekankan atau menentukan pencapaian kanak-kanak pada akhir sesuatu penggal persekolahan.Penilaian Sumatif lebih menumpukan tahap penguasaan kanak-kanak dalam satu-satu topik pembelajaran.Penilaian akan ditentukan dengan memastikan setiap objektif objektif dalam sesuatu tajuk pengajaran dan pembelajaran dapat dikuasai.Pemberian grid atau ganjaran akan di diberi berdasarkan markah yang

diperolehi.Penilaian Sumatif merupakan kaedah yang dijalankan untuk memudahkan setiap topik selesai diajar dan memudahkan guru untuk membuat penilaian.Penilaian di peringkat prasekolah merupakan cara untuk menentukan murid telah dapat menguasai setiap perkembangan. Pemilihan Penilaian Untuk Kanak-kanak Prasekolah. Kanak-kanak dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun adalah mereka amat memerlukan perhatian apabila telah memasuki alam persekolahan.Apabila berada di sesebuah kelas prasekolah tentu guru atau rakan-rakan menjadi role model yang akan diikuti atau dicontohi oleh kanak-kanak berkenaan.Oleh itu guru memainkan peranan utama dalam pembentukan sahsiah setiap kanak-kanak.Kanak-kanak adalah individu memerlukan tunjukajar yang utama dan pada peringkat ini mereka amat berminat untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam diri mereka.Untuk itu kanak-kanak dikelas prasekolah atau kelas tadika memerlukan tumpuan sepenuhnya oleh guru.Oleh itu pemilihan penilaian formatif amat sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu kelas prasekolah. Oleh itu apabila membincangkan tentang penilaian yang sesuai dilakukan disesebuah kelas prasekolah ,melalui pengalaman selama beberapa tahun mengajar di kelas prasekolah,jelas

menunjukkan bahawa penilaian formatif merupakan penilaian yang sesuai serta berkesan untuk seseorang guru dapat menilai tahap kebolehan,kelemahan yang ada pada setiap kanak- kanak.

3

Penilaian

formatif

membolehkan

seorang

guru

mengesan

memerhati

sikap

,tabiat,kelebihan,kelemahan yang ada pada setiap kanak-kanak supaya dari penilaian itu mereka iaitu kanak-kanak dapat dinilai tahap kebolehan dan setiap kelemahan akan cuba diperbaiki. Penilaian formatif biasanya menggunakan kaedah kaedah yang sesuai untuk kanak-kanak contohnya melalui senarai semak,rekod anekdot ,rekod berterusan dan lain-lain. Apakah itu Senarai semak Senarai semak merupaka sesuatu borang yang disediakan bagi setiap pelajar disertakan dengan item dan

-item yang sesuai untuk menilai perkembangan dari segi

pengetahuan,kemahiran,sikap dan kebolehan .Senarai item akan menentukan tentang apakah tingkah laku yang berlaku,tingkah laku dapat diperhatikan dan kekerapan tingkah laku itu berlaku . Contoh Borang Senarai Semak Komponen: Bahasa dan Komunikasi Nama Murid: Kelas. Arahan: Sila tandakan (/) dalama petak dan ulasan pada ruang yang disediakan apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya.Sila tinggalkan kosong sekiranya murid belum menguasai kemahiran itu

4

Hasil Pembelajaran Kemahiran Bertutur 1.Berinteraksi dengan mesra - Berbual menggunakan bahasa yang mudah dan sebutan yang betul 2. Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila

Ulasan/Tarikh

Ulasan/Tarikh

Ulasan/Tarikh

-Tidak ramai kawan

Sudah boleh berbual semasa berkongsi barang

Sudah ramai kawan

Apabila disoal,boleh menjawab dengan satu dua patah perkataan

Sudah mula menggunakan ucapan terima kasih dan tolong

Yakin apabila bercakap

Sebutan jelas

3.Mengikut giliran

Boleh menunggu giliran untuk bercakap

4.Mengikut peringkat umur

Becakap menggunakan lebih daripada satu ayat mudah

Rekod Anekdot Kaedah penilaian menggunakan Rekod Anekdot adalah merupakan satu peristiwa yang dicatat oleh guru melalui pemerhatian tentang tingkah laku yang berlainan dari sikap kanakkanak kanak berkenaan dan dianggap istimewa,atau tingkah laku yang dianggap penting,unik duntuk direkodkan.Apabila melakukan pemerhatian hendaklah melakukan penilaian dengan mengambil kira perkara-perkara berikut: Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang Murid yang hendak diperhatikan tidak perlu ditentukan. Mengenalpasti peristiwa itu penting dan berkaitrapat dengan aspek perkembangan murid Penulisan adalah menggambarkan tentang perkembangan bahasa,kemahiran menyelesaikan masalah serta sesuatu peristiwa yang menarik. 5

Rekod Anekdot Nama Murid : Nuraqilah Farwijah Bte Mohd Saiful Lizan Umur Tarikh Masa Nama GuruCatatan

: 5 tahun : 14 Februari 2010 : 10 Pagi : Puan Rokinah AsUlasan

Selepas mengikuti sesi bercerita bersama guru Noraqilah ,Grace,Nuraliah ,Nurdini,Fairus sedang membilik semula buku cerita yang digunakan guru untuk bercerita dan tiba-tiba Nuraqilah membaca sedikit baris ayat Anak ayam itu makan .Grace ,Nuraliah,Nurdini serta Fairus rakan kepada Nuraqilah merasa terpegun dan Grace memuji Pandai SI aqilah membaca.Guru yang melihat keadaan itu memuji Nuraqilah kerana boleh membaca dengan baik.

Nuraqilah merupakan anak tunggal didalam keluarga dan menuraut ibunya dia merupakan seorang kanak-kanak yang rajin,suka mencuba dan selalu meminta ibu atau bapanya nmembeli buku bacaan yang mudah .Nuraqilah kanak-kanak yang amat berminat dengan bahan bacaan.

Rekod Berterusan Rekod Berterusan merupakan catatan yang dilakukan oleh guru.Pada kebiasaannya penilaian dibuat keatas individu atau kumpulan kanak-kanak .Pemerhatian yang dilakukan adalah secara berterusan dan mengambil masa yang singkat iaitu dalam tempoh 5-10 minit.Setiap perlakuan,tingkahlaku juga akan direkod.

6

Contoh Rekod Berterusan

Nama Umur Tarikh Masa

: Nuryanie bte Azri : 6 Tahun : 12 .10.2010 : 10.00 10.10 pagi

Nama Guru : Puan Rokinah AsahPermerhatian Ulasan

Nuryanie,Surinah,Elmah,Norazlina,Farah merupakan rakan yang amat rapat dan mereka sedang mebuat bangunan menggunakan blok-blok kayu.Kelihatan ramai kanak-kanak lain sedang cuba mengambil blok itu.

Nuryanie mempunyai cirri cirri yang tegas,berdikari.

Mempunyai perasaan suka menolong

Nuryanie : Jangan ambil blok tu kami ambil dulu tu. Farah : Cantik nya bangunan kamu tu Yanie kata Farah pada Yanie. Surinah : Apa tu Yanie

Melahirkan idea yang kreatif boleh mencipta bangunan menggunakan blok

Nuryanie :Mari kita buat sama-sama

Nurazlina : Tolong saya buat yang ni Yanie, Farah.

7

Penilaian yang dijalankan menggunakan kaedah-kaedah yang diterangkan jelas menunjukkan pada kita pemerhatian didalam kelas oleh guru tentulah dapat mengesan dengan tepat .Selain penilaian menggunakan kaedah Senarai Semak,Rekod Anekdot,Rekod Berterusan cara lain yang boleh diguanakan dari penilaian formatif adalah dengan menggunakan hasil kerja murid,buku latihan atau sesi soal jawab didalam kelas.Untuk melaksanakan penilaian yang dimaksudkan juga memerlukan langkah-langkah penting dalam proses perlaksanaan penilaian.

Untuk mendapat kesan penilaian yang baik seorang guru itu hendaklah membuat perancangan yang teliti iaitu Merancang

Mengenal pasti kanak-kanak yang dipilih pada satu-satu masa. Guru memilih pembelajaran yang sesuai dan mmeberi tumpuan pada topik berkenaan. Guru hendaklah memastikan apa yang hendak diperhatikan. Cara merkod dan masa untuk membuat pemerhatian. Membina item Pemilihan item yang dipilih adalah menekankan kepada pelbagai perkara utama tujuan penilaian,boleh diukur dengan tepat,menggunakan item item yang sesuai mengikut urutan. Melaksanakan Penilaian Penilaiaan adalah melalui pemerhatian dan seterusnya direkod dengan tepat,membuat senarai semak.Perlaksanaan penilaian adalah dilakukan melalui tingkah laku kanak-kanak,perbualan dan berdasarkan hasil kerja kanak-kanak.Pemerhatian yang dilakukan didalam atau diluar kelas boleh dilakukan semasa aktiviti bermain pondok-pondok bersama rakan,bermain bongkah kayu,bermain di taman permainan ,menyelesaikan masalah bersama rakan dan membuat kolaj dalam kumpulan. 8

Untuk menjalankan pemerhatian melalui perbualan ianya boleh dilakukan melalui perbualan atau interaksi antara murid dengan guru,perbualan antara murid,interaksi murid dengan bahan,main peranan dalam sesi bercerita,nyanyian,hafazan serta bacaan.Manakala penilaian melalui hasil kerja murid adalah melalui lukisan,tulisan,kraftangan,buku skrap dan lain-lain. Setelah meneliti setiap cara penilaian,cara perlaksanaan dan cara penyimpanan rekod jelas menunjukkan bahawa penilaian amat penting dalam aspek perkembangan bahasa,kognitif,perkembangan sosioemosi,perkembangan fizikal ,kreativiti dan estitika.Perkembangan yang amat penting dalam proses penilaian adalah perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif Perkembangan Bahasa Perkembangan kanak-kanak adalah amat utama dan perkembangan bahasa dan komunikasi merupakan kemampuan menerima,memahami dan melahirkan semula.Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa dan berkait antara satu sama lain.Seorang guru perlu memahami perkembangan bahasa dan komunikasi .Kefahaman dan pertuturan kanak-kanak adalah cara berkomunikasi yang digunakan oleh guru dan kanak-kanak di prasekolah.Kemahiran bahasa dan komunikasi adalah nadi utama dalam pengajaran dan pembelajaran kanakkanak.Kemahiran utama dalam kemahiran berbahasa iaitu mendengar,bertutur,membaca dan menulis. Perkembangan Kognitif Perkembangan kognitif adalah proses untuk memahami,mengalami dan mengetahui.Komponen perkembangan kognitif merupakan salah satu focus utama dalam pendidikan awal kanak-kanak.Ianya sebenarnya merupakan penguasaan asas terhadap sains dan matematik.Kemahiran kognitif adalah terdiri dari pengelasan,konsep ruang,konsep nombor.Manakala konsep bagi proses sains membolehkan murid berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam

9

Pemilihan Penilaian Formatif Dan Kesannya Dalam Mengukur Pencapaian Kanak-kanak. Penilaian Formatif yang dijalankan dikelas prasekolah amat bersesuaian kerana seorang guru dapat mengesan pencapaian kanak-kanak didalam didikannya.Memerhati kanak-kanak secara keseluruhannya didalam sebuah kelas prasekolah membolehkan guru dapat mengesan corak pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dijalankan berdasarkan tahap kebolehan kanakkanak.Apabila seorang kanak-kanak dinilai dengan pelbagai cara seperti melalui senarai semak contohnya akan memberi peluang kepada guru untuk mengesan kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap kanak-kanak,Penilaian menggunakan kaedah rekod anekdot pula dapat memberi peluang pada kanak-kanak menunjukan sesuatu keistimewaan dalam dirinya.Kanak-kanak akan lebih berkeyakinan serta berketrampilan dalam menonjolkan diri.Untuk melahirkan kanak-kanak yang aktif dalam nyanyian contohnya guru akan melakukan aktiviti nyanyian secara individu dan cara itu membolehkan pelajar yang berkebolehan dapat dikesan.Untuk melahirkan kanakkanak yang boleh membaca sajak ,hafazan cara untuk mengesannya melalui cara yang sama. Hasil temu bual dengan kanak-kanak,ibubapa kanak-kanak juga membolehkan pengesanan kebolehan yang ada pada diri kanak-kanak itu.Oleh itu aspek perkembangan bahasa dan kognitif harus diberi perhatian Penilaian untuk aspek perkembangan bahasa membolehkan guru boleh mengesan kanak-kanak yang mempunyai masalah sebutan iaitu melalui cara bertutur.Apabila setiap kelemahan dari pelbagai masalah yang dihadapi oleh sebahagian dari kanak-kanak,maka guru dapat memperbaiki cara pengajaran dan pembelajaran.Selain itu setelah kanak-kanak dapat dikesan terutama dalam aspek pertuturan guru akan berhubang dengan ibubapa pelajar berkenaan untuk sama-sama berusaha membaiki dan mempertingkat keupayaan untuk kanak-kanak ini menjadi lebih baik.Selaian itu melalui hasil pemerhatian melalui soal jawab,bacaan juga membolehkan guru mempelbagaikan cara untuk memudahkan kanak-kanak lebih berminat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagi aspek perkembangan kognitif pula penilaian adalah membolehkan pengesanan awal dari aspek pengelasan,seriasi,padanan,konsep nombor,operasi nombor,pengukuran,perbandingan ramalan ,penyelesaian masalah,konsep masa dan konsep ruang.Di sini jelas menunjukkan betapa pentingnya aspek perkembangan kognitif diberi perhatian dalam membuat penilaian 10

.Perkembangan kognitif pada masa kita dikaitkan dengan awal matematik dan awal sains.Keupayaan kanak-kanak dalam mempertingkat diri melalui penilaian dengan menekankan konsep nombor serta operasi nombor.Pemilihan rekod penilaian formatif yang pelbagai memboleh guru akan menentukan tahap kebolehan kanak-kanak.Pemerhatian terhadap kanakkanak dapat dilihat melalui satu contoh Rekod Pentaksiran Prasekolah berbentuk Senarai Semak untuk kedua-dua perkembangan iaitu perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif. Contoh Rekod Pentaksiran dan Senarai untuk komponen Bahasa dan Komponen Kognitif. REKOD PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK PEKAN SEMPORNA 11, PETI SURAT 319,91308 SEMPORNA 11 NAMA KELAS UMUR CITA-CITA : : : :

11

SENARAI SEMAK KOMPONEN BAHASA

KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN

Menguasai Tarikh /Tarikh

Ulasan/ Tarikh

Ulasan/ Tarikh

catatan

1.Mendengar

Murid boleh

-Mengecam pelbagai bunyi -Membezakan pelbagai bunyi -Mengulas apa yang didengar -Melakukan tindakbalas 2.Bertutur Murid boleh

-Bertutur dengan betul -sebutan -Intonasi -jed

Bertutur dengan lancar 3.Membaca Murid boleh

Membaca dengan betul -sebutan,intonasi,jeda dan nada Membaca dengan lancar

4.Menulis

Murid boleh -Menulis secara mekanis - Menulis dengan kemas

12

KOMPONEN KOGNITFKemahiran Hasil pembelajaran Menguasai Ulasan/ Tarikh 1.Pengelasan Murid boleh: -Mengelas objek dengan betul -Menyatakan tindakan dengan betul Murid boleh -Menyusun objek mengikut seriasi Murid boleh -Memadan objek dengan betul Murid boleh -Membilang nombor 1 hingga 50 -Memadan simbol dengan objek -Membina siri nombor Murid boleh -Mengira menggunakan operasi tambah -Mengira menggunakan operasi tolak Murid boleh -Mengukur objek - Merekod hasil pengukuran -Melapor Murid boleh -Membuat andaian -Ujikaji Murid boleh -Menyatakan sesuatu urutan mengikut masa -Membuat sesuatu urutan mengikut masa Murid boleh -Menyatakan kedudukan objek dalam ruang -Membina penghubung -Membuat lingkungan -Mereka bentuk pola Murid boleh -Memberi cadangan yang kreatif -Membuat keputu Ulasan/ Tarikh Catatan

2.Seriasi 3.Padanan 4.Konsep Nombor

5.Operasi nombor 6.Pengukuran

7. Ramalan

8.Konsep masa

9.Konsep Ruang

10.Penyelesain Masalah

13

Berdasarkan kepada senarai semak yang disediakan jelas menunjukkan bagaimana penekanan yang diberikan bagi aspek perkembangan bahasa dan kognitif adalah amat penting untuk meningkatkan tahap kebolehan kanak-kanak dalam perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran mereka.Pemilihan penilaian formatif memudahkan guru memperbaiki setiap kelemahan yang dihadapinya dalam penyediaan alat-alat mengajar,lembaran kerja yang sesuai,peralatan seperti kad imbasan ,kad bergambar dan lain-lain.Untuk itu guru akan memastikan apakah keperluan utama uyang boleh menarik minat pelajara terhadap aktivitaktivit didalam sesebuah kelas prasekolah.Selain guru ,ibubapa juga akan melihat setiap kebolehan dan kelemahan yang ada pada diri anak mereka,Penglibatan ibubapa dalam hal-hal di kelas prasekolah membolehkan mereka dapat mengesan ,membantu guru dengan menyumbang idea bagi menceriakan lagi prasekolah tempat anak mereka belajar.Peningkatan seseorang kanakkanak akan menjadi baik jika ada kerjasama dari ibubapa iaitu sentiasa memantau kebolehan anak mereka.Untuk itu apabila kerjasama erat telah berlaku tentulah setiap penilaian dapat dijalankan dengan sebaiknya.

Kesimpulan Perkembangan seseorang kanak-kanak adalah menjadi pendorong untuk mereka menjadi generasi yang cemerlang pada masa depan .Oleh itu aspek penilaian yang diadakan pada setiap kelas prasekolah amat penting untuk kemajuan sesebuah kelas prasekolah.Setiap penilaian yang diadakan di kelas prasekolah amat penting bagi murid serta guru sendiri .Ini disebabkan guru akan sentiasa memberi yang terbaik untu kanak-kanak dibawa kawalan.Kanak-kanak adalah individu yang amat unik dan menjadi tugas penting bagi guru,ibubapa,kominiti masyarakat bersama-sama memberi sumbangan yang sebaiknya untuk memajukan sesebuah kelas prasekolah itu .-Untuk itu tindakan susulan amat penting untuk membaiki setiap kelemahan untuk menjadikan kanak-kanak individu yang berketrampilan dalam semua aspek. 2.615 patah perkataan

14

RUJUKAN

Dr Mariani Md Nor dan Hamidah Sulaiman,HBPS 2203 Penilaian Dan Kemajuan Kanak kanak,2009 Putri Zabariah,Bustam Kamri,Raja Hamizah,Tadika Berkualiti,PTS Professional,2007. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan,Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia,2003. http//aacaanjip,bravehost,com/14 minggu/03aUjian Formatif,Sumatif http://impreschoolteacha,blogspot.com/2008/12/perkembangan bahasa http://luthfis.wordpresss.wordpress.com/2008/04/20/perkembangan kognitif http://penilaiancomputer.blogspm/2010/10/defini-pentaksiran

15