assigment pra

of 26 /26
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER : JANUARI/2011 KOD KURSUS : HBPS 2203 TAJUK KURSUS:PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK NAME : ROKINAH BTE ASAH NRIC : 71092212511402 TEL. NO : 012-8658809 E mel : [email protected] INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS TAWAU

Upload: mira707

Post on 05-Jul-2015

1.462 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: assigment pra

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER : JANUARI/2011

KOD KURSUS : HBPS 2203

TAJUK KURSUS:PENILAIAN DAN KEMAJUAN KANAK-KANAK

NAME : ROKINAH BTE ASAH

NRIC : 71092212511402

TEL. NO : 012-8658809

E mel : [email protected]

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA,

KAMPUS TAWAU

Page 2: assigment pra

Isi Kandungan Muka Surat

a. Pengenalan 1

b. Penilaiaan Formatif 2

c. Penilaian Sumatif 3

d. Pemilihan Penilaian Untuk Kanak-Kanak PraSekolah 4

e. Apakah Senarai Semak 4

f. Rekod Anekdot 5 - 6

g. Rekod Berterusan 6 - 9

h. Pemilihan Penilaian Kaedah formatif dan Pencapaiannya 10 -13

i. Penutup 14

j. Rujukan 15

Page 3: assigment pra

Pengenalan

Pendidikan bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun telah

mula ditekankan.Kanak –kanak merupakan individu yang menjadi tunggak generasi akan

datang.Oleh itu mereka perlu diberi didikan sejak dari peringkat kecil lagi.Seorang kanak-kanak

perkembangan yang berbeza-beza.Santrock 2008 dalam Haliza Hamzah dan N.Samuel

mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan dalam corak biologi,kognitif,sosiemosi individu

bermula diperingkat percambahan sehingga keakhir hayat.Menurutd Dr.Ragbir Kaur

perkembangan sebagai perubahan-perubahan yang sisitematik yang berterusan dalam diri

seseorang daripada ia lahir hingga akhri kehidupan atau kematian.Perubahan adalah perubahan

kualatif yang berlaku secara progresif dalam diri manusia.Mengikut Mok Soon Sang(2009)

perkembangan merupakan satu proses berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat matang.

Pencapaian setiap kanak-kanak telah bermula dalam lingkungan umur empat hingga

enam tahun apabila dia telah berada dalam alam persekolahan.Untuk menentukan perkembangan

seseorang kanak-kanak itu maka penilaian merupakan aspek penting yang harus diberi

penekanan oleh guru prasekolah.Pencapaian setiap seorang kanak-kanak boleh dinilai atau

diukur melalui pemerhatian seorang guru didalam kelas.Untuk itu penilaian amat penilaian amat

penting dalam mengukur setiap kebolehan mereka.Penilaian adala bermakna kita mengumpul

maklumat.Menurut Stufflebean (1977) penilaian adalah proses mengenalpasti,memperolehi dan

menyediakan maklumat yang berkenaan.Penilaian adalah bermaksud proses dimana seseorang

atau guru mengumpul maklumat untuk mengesan kemajuan seseorang kanak-kanak.Apabila

seseorang kanak-kanak telah berada didalam persekitaran sekolah tentulah guru memainkan

penting membentuk kanak-kanak itu menjadi seseorang yang seimbang dari segi perkembangan

bahasa,kognitiif,sosioemosi.fizikal dan estetika serta pendidikan agama.Pendidikan Prasekolah

menekan bahawa penilaian adalah sebahagaian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan

dijalankan secara berterusan.Ianya adalah proses maklumat tentang perkembangan dan

kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.Penilaian merupakan cara menentukan

serta mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi untuk diberi pengukuhan dan

dipertingkatkan.Penilaian juga merupakan satu proses yang berterusan sistematik untuk

mengumpul dan menganalis data bagi menentukan sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu

tercapai.Guru akhirnya dapat membuat analisis,andaian,pertimbangan serta keputusan bagi

mengesan setiap kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1

Page 4: assigment pra

Apabila seseorang guru menjalankan penilaian ,ini membolehkan guru dapat mengambil

tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru memperbaiki kelemahan yang

ada bagi kanak-kanak.Terdapat dua jenis penilaian utama yang selalu digunakan untuk menilai

dan penilaian sumatif.Kedua-dua penilaian ini sama pentingnya dalam mengukur setiap

Penilaian Formatif

Penilaian formatif satu merupakan salah satu ujian yang dijalankan secara

berterusan.Ujian dijalankan sebagai cara untuk mendapatkan maklumat serta data.Penilaian

memerlukan perhatian utama dari guru penilai utama.Guru memainkan peranan utama dalam

menilai tahap I kebolehan murid.Penilaian formatif menggunakan kaedah kaedah seperti senarai

semak,rekod anekdot,rekod berterusan dan lain-lain rekod lagi.Seorang guru prasekolah

merupakan individu yang paling rapat dan banyak memahami diri kanak-kanak apabila kanak-

kanak berada disekolah .Pelbagai cara diambil untuk menilai kanak-kanak di kelas dan ianya

dari cara kanak-kanak berkominikasi,melalui hasil kerja,tingkahlaku,perbualan antara guru dan

kanak-kanak berkenaan.Penilaian formatif merupakan sejenis penilaian yang memerlukan

pemerhatian utama daripada guru ,dimana setiap topik yang diajar memerlukan penguasaan

daripada kanak-kanak iaitu setiap topic hendaklah diberi tumpuan utama sebelum berpindah

Penilaian guru menetapkan kanak-kanak akan diperhati dari pelbagai perkembangannya

untuk memudahkan guru menentukan pencapaian mereka daripada pelbagai aspek penting dan

idukelemahan yang ada.Pada asasnya penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki

pengajaran kanak,membantu kanak-kanak menguasai sesuatu topikmemperbaiki cara guru itu

mengajar berdasarkan keperluan untuk kanak-kanak dan mencari cara atau pendekatan yang

lebih mudah difahami oleh kanak-kanak.

2

Page 5: assigment pra

Oleh itu penilaian formatif merupakan penilaian yang amat penting dalam proses pengajaran dan

pembelajaran yang membolehkan guru memberi tindakan susulan dan guru dapat memperbaiki

kelemahan yang ada sama bagi diri guru sendiri dan kanak-kanak.

Penilaian Sumatif

Penilaian Sumatif merupakan penilaian yang menekankan atau menentukan pencapaian

kanak-kanak pada akhir sesuatu penggal persekolahan.Penilaian Sumatif lebih menumpukan

tahap penguasaan kanak-kanak dalam satu-satu topik pembelajaran.Penilaian akan ditentukan

dengan memastikan setiap objektif objektif dalam sesuatu tajuk pengajaran dan pembelajaran

dapat dikuasai.Pemberian grid atau ganjaran akan di diberi berdasarkan markah yang

diperolehi.Penilaian Sumatif merupakan kaedah yang dijalankan untuk memudahkan setiap topik

selesai diajar dan memudahkan guru untuk membuat penilaian.Penilaian di peringkat prasekolah

merupakan cara untuk menentukan murid telah dapat menguasai setiap perkembangan.

Pemilihan Penilaian Untuk Kanak-kanak Prasekolah.

Kanak-kanak dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun adalah mereka amat

memerlukan perhatian apabila telah memasuki alam persekolahan.Apabila berada di sesebuah

kelas prasekolah tentu guru atau rakan-rakan menjadi role model yang akan diikuti atau

dicontohi oleh kanak-kanak berkenaan.Oleh itu guru memainkan peranan utama dalam

pembentukan sahsiah setiap kanak-kanak.Kanak-kanak adalah individu memerlukan tunjukajar

yang utama dan pada peringkat ini mereka amat berminat untuk mempelajari sesuatu yang baru

dalam diri mereka.Untuk itu kanak-kanak dikelas prasekolah atau kelas tadika memerlukan

tumpuan sepenuhnya oleh guru.Oleh itu pemilihan penilaian formatif amat sesuai dalam

pengajaran dan pembelajaran sesuatu kelas prasekolah.

Oleh itu apabila membincangkan tentang penilaian yang sesuai dilakukan disesebuah kelas

prasekolah ,melalui pengalaman selama beberapa tahun mengajar di kelas prasekolah,jelas

menunjukkan bahawa penilaian formatif merupakan penilaian yang sesuai serta berkesan untuk

seseorang guru dapat menilai tahap kebolehan,kelemahan yang ada pada setiap kanak- kanak.

3

Page 6: assigment pra

Penilaian formatif membolehkan seorang guru mengesan memerhati

sikap ,tabiat,kelebihan,kelemahan yang ada pada setiap kanak-kanak supaya dari penilaian itu

mereka iaitu kanak-kanak dapat dinilai tahap kebolehan dan setiap kelemahan akan cuba

diperbaiki. Penilaian formatif biasanya menggunakan kaedah kaedah yang sesuai untuk kanak-

kanak contohnya melalui senarai semak,rekod anekdot ,rekod berterusan dan lain-lain.

Apakah itu Senarai semak

Senarai semak merupaka sesuatu borang yang disediakan bagi setiap pelajar dan

disertakan dengan item -item yang sesuai untuk menilai perkembangan dari segi

pengetahuan,kemahiran,sikap dan kebolehan .Senarai item akan menentukan tentang apakah

tingkah laku yang berlaku,tingkah laku dapat diperhatikan dan kekerapan tingkah laku itu

berlaku .

Contoh Borang Senarai Semak

Komponen: Bahasa dan Komunikasi

Nama Murid:…………………………… Kelas………………….

Arahan: Sila tandakan (/) dalama petak dan ulasan pada ruang yang disediakan apabila murid

sudah menunjukkan kebolehannya.Sila tinggalkan kosong sekiranya murid belum menguasai

kemahiran itu

4

Page 7: assigment pra

Hasil Pembelajaran Ulasan/Tarikh Ulasan/Tarikh Ulasan/Tarikh

Kemahiran Bertutur

1.Berinteraksi dengan mesra

- Berbual menggunakan

bahasa yang mudah dan

sebutan yang betul

-Tidak ramai

kawan

Sudah boleh

berbual semasa

berkongsi barang

Sudah ramai

kawan

2. Berinteraksi secara

sopan dan bertatasusila

Apabila

disoal,boleh

menjawab dengan

satu dua patah

perkataan

Sudah mula

menggunakan

ucapan terima

kasih dan tolong

Yakin apabila

bercakap

Sebutan jelas

3.Mengikut giliran Boleh menunggu

giliran untuk

bercakap

4.Mengikut peringkat umur Becakap

menggunakan

lebih daripada satu

ayat mudah

Rekod Anekdot

Kaedah penilaian menggunakan Rekod Anekdot adalah merupakan satu peristiwa yang

dicatat oleh guru melalui pemerhatian tentang tingkah laku yang berlainan dari sikap kanak-

kanak –kanak berkenaan dan dianggap istimewa,atau tingkah laku yang dianggap penting,unik

duntuk direkodkan.Apabila melakukan pemerhatian hendaklah melakukan penilaian dengan

mengambil kira perkara-perkara berikut:

Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang

Murid yang hendak diperhatikan tidak perlu ditentukan.

Mengenalpasti peristiwa itu penting dan berkaitrapat dengan aspek perkembangan murid

Penulisan adalah menggambarkan tentang perkembangan bahasa,kemahiran

menyelesaikan masalah serta sesuatu peristiwa yang menarik.

5

Page 8: assigment pra

Rekod Anekdot

Nama Murid : Nuraqilah Farwijah Bte Mohd Saiful Lizan

Umur : 5 tahun

Tarikh : 14 Februari 2010

Masa : 10 Pagi

Nama Guru : Puan Rokinah As

Catatan Ulasan

Selepas mengikuti sesi bercerita bersama guru

Noraqilah ,Grace,Nuraliah ,Nurdini,Fairus sedang

membilik semula buku cerita yang digunakan guru

untuk bercerita dan tiba-tiba Nuraqilah membaca

sedikit baris ayat Anak ayam itu

makan .Grace ,Nuraliah,Nurdini serta Fairus rakan

kepada Nuraqilah merasa terpegun dan Grace

memuji Pandai SI aqilah membaca.Guru yang

melihat keadaan itu memuji Nuraqilah kerana boleh

membaca dengan baik.

Nuraqilah merupakan anak tunggal didalam

keluarga dan menuraut ibunya dia merupakan

seorang kanak-kanak yang rajin,suka mencuba dan

selalu meminta ibu atau bapanya nmembeli buku

bacaan yang mudah .Nuraqilah kanak-kanak yang

amat berminat dengan bahan bacaan.

Rekod Berterusan

Rekod Berterusan merupakan catatan yang dilakukan oleh guru.Pada kebiasaannya penilaian

dibuat keatas individu atau kumpulan kanak-kanak .Pemerhatian yang dilakukan adalah secara

berterusan dan mengambil masa yang singkat iaitu dalam tempoh 5-10 minit.Setiap

perlakuan,tingkahlaku juga akan direkod.

6

Page 9: assigment pra

Contoh Rekod Berterusan

Nama : Nuryanie bte Azri

Umur : 6 Tahun

Tarikh : 12 .10.2010

Masa : 10.00 – 10.10 pagi

Nama Guru : Puan Rokinah Asah

Permerhatian Ulasan

Nuryanie,Surinah,Elmah,Norazlina,Farah

merupakan rakan yang amat rapat dan mereka

sedang mebuat bangunan menggunakan blok-blok

kayu.Kelihatan ramai kanak-kanak lain sedang

cuba mengambil blok itu.

Nuryanie : Jangan ambil blok tu kami ambil

dulu tu.

Farah : Cantik nya bangunan kamu tu

Yanie kata Farah pada Yanie.

Surinah : Apa tu Yanie

Nuryanie :Mari kita buat sama-sama

Nurazlina : Tolong saya buat yang ni Yanie,

Farah.

Nuryanie mempunyai cirri cirri yang

tegas,berdikari.

Mempunyai perasaan suka menolong

Melahirkan idea yang kreatif boleh mencipta

bangunan menggunakan blok

7

Page 10: assigment pra

Penilaian yang dijalankan menggunakan kaedah-kaedah yang diterangkan jelas menunjukkan

pada kita pemerhatian didalam kelas oleh guru tentulah dapat mengesan dengan tepat .Selain

penilaian menggunakan kaedah Senarai Semak,Rekod Anekdot,Rekod Berterusan cara lain yang

boleh diguanakan dari penilaian formatif adalah dengan menggunakan hasil kerja murid,buku

latihan atau sesi soal jawab didalam kelas.Untuk melaksanakan penilaian yang dimaksudkan juga

memerlukan langkah-langkah penting dalam proses perlaksanaan penilaian.

Untuk mendapat kesan penilaian yang baik seorang guru itu hendaklah membuat perancangan

yang teliti iaitu

Merancang

Mengenal pasti kanak-kanak yang dipilih pada satu-satu masa.

Guru memilih pembelajaran yang sesuai dan mmeberi tumpuan pada topik berkenaan.

Guru hendaklah memastikan apa yang hendak diperhatikan.

Cara merkod dan masa untuk membuat pemerhatian.

Membina item

Pemilihan item yang dipilih adalah menekankan kepada pelbagai perkara utama tujuan

penilaian,boleh diukur dengan tepat,menggunakan item item yang sesuai mengikut urutan.

Melaksanakan Penilaian

Penilaiaan adalah melalui pemerhatian dan seterusnya direkod dengan tepat,membuat senarai

semak.Perlaksanaan penilaian adalah dilakukan melalui tingkah laku kanak-kanak,perbualan dan

berdasarkan hasil kerja kanak-kanak.Pemerhatian yang dilakukan didalam atau diluar kelas boleh

dilakukan semasa aktiviti bermain pondok-pondok bersama rakan,bermain bongkah

kayu,bermain di taman permainan ,menyelesaikan masalah bersama rakan dan membuat kolaj

dalam kumpulan.

8

Page 11: assigment pra

Untuk menjalankan pemerhatian melalui perbualan ianya boleh dilakukan melalui perbualan

atau interaksi antara murid dengan guru,perbualan antara murid,interaksi murid dengan

bahan,main peranan dalam sesi bercerita,nyanyian,hafazan serta bacaan.Manakala penilaian

melalui hasil kerja murid adalah melalui lukisan,tulisan,kraftangan,buku skrap dan lain-lain.

Setelah meneliti setiap cara penilaian,cara perlaksanaan dan cara penyimpanan rekod jelas

menunjukkan bahawa penilaian amat penting dalam aspek perkembangan

bahasa,kognitif,perkembangan sosioemosi,perkembangan fizikal ,kreativiti dan

estitika.Perkembangan yang amat penting dalam proses penilaian adalah perkembangan bahasa

dan perkembangan kognitif

Perkembangan Bahasa

Perkembangan kanak-kanak adalah amat utama dan perkembangan bahasa dan komunikasi

merupakan kemampuan menerima,memahami dan melahirkan semula.Kemampuan ini

berkembang beransur-ansur mengikut masa dan berkait antara satu sama lain.Seorang guru perlu

memahami perkembangan bahasa dan komunikasi .Kefahaman dan pertuturan kanak-kanak

adalah cara berkomunikasi yang digunakan oleh guru dan kanak-kanak di prasekolah.Kemahiran

bahasa dan komunikasi adalah nadi utama dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-

kanak.Kemahiran utama dalam kemahiran berbahasa iaitu mendengar,bertutur,membaca dan

menulis.

Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif adalah proses untuk memahami,mengalami dan

mengetahui.Komponen perkembangan kognitif merupakan salah satu focus utama dalam

pendidikan awal kanak-kanak.Ianya sebenarnya merupakan penguasaan asas terhadap sains dan

matematik.Kemahiran kognitif adalah terdiri dari pengelasan,konsep ruang,konsep

nombor.Manakala konsep bagi proses sains membolehkan murid berinteraksi dengan bahan dan

fenomena alam

9

Page 12: assigment pra

Pemilihan Penilaian Formatif Dan Kesannya Dalam Mengukur Pencapaian Kanak-kanak.

Penilaian Formatif yang dijalankan dikelas prasekolah amat bersesuaian kerana seorang guru

dapat mengesan pencapaian kanak-kanak didalam didikannya.Memerhati kanak-kanak secara

keseluruhannya didalam sebuah kelas prasekolah membolehkan guru dapat mengesan corak

pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dijalankan berdasarkan tahap kebolehan kanak-

kanak.Apabila seorang kanak-kanak dinilai dengan pelbagai cara seperti melalui senarai semak

contohnya akan memberi peluang kepada guru untuk mengesan kelemahan-kelemahan yang ada

pada setiap kanak-kanak,Penilaian menggunakan kaedah rekod anekdot pula dapat memberi

peluang pada kanak-kanak menunjukan sesuatu keistimewaan dalam dirinya.Kanak-kanak akan

lebih berkeyakinan serta berketrampilan dalam menonjolkan diri.Untuk melahirkan kanak-kanak

yang aktif dalam nyanyian contohnya guru akan melakukan aktiviti nyanyian secara individu

dan cara itu membolehkan pelajar yang berkebolehan dapat dikesan.Untuk melahirkan kanak-

kanak yang boleh membaca sajak ,hafazan cara untuk mengesannya melalui cara yang sama.

Hasil temu bual dengan kanak-kanak,ibubapa kanak-kanak juga membolehkan pengesanan

kebolehan yang ada pada diri kanak-kanak itu.Oleh itu aspek perkembangan bahasa dan kognitif

harus diberi perhatian Penilaian untuk aspek perkembangan bahasa membolehkan guru boleh

mengesan kanak-kanak yang mempunyai masalah sebutan iaitu melalui cara bertutur.Apabila

setiap kelemahan dari pelbagai masalah yang dihadapi oleh sebahagian dari kanak-kanak,maka

guru dapat memperbaiki cara pengajaran dan pembelajaran.Selain itu setelah kanak-kanak dapat

dikesan terutama dalam aspek pertuturan guru akan berhubang dengan ibubapa pelajar berkenaan

untuk sama-sama berusaha membaiki dan mempertingkat keupayaan untuk kanak-kanak ini

menjadi lebih baik.Selaian itu melalui hasil pemerhatian melalui soal jawab,bacaan juga

membolehkan guru mempelbagaikan cara untuk memudahkan kanak-kanak lebih berminat

dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Bagi aspek perkembangan kognitif pula penilaian adalah membolehkan pengesanan awal

dari aspek pengelasan,seriasi,padanan,konsep nombor,operasi nombor,pengukuran,perbandingan

ramalan ,penyelesaian masalah,konsep masa dan konsep ruang.Di sini jelas menunjukkan betapa

pentingnya aspek perkembangan kognitif diberi perhatian dalam membuat penilaian

10

Page 13: assigment pra

.Perkembangan kognitif pada masa kita dikaitkan dengan awal matematik dan awal

sains.Keupayaan kanak-kanak dalam mempertingkat diri melalui penilaian dengan menekankan

konsep nombor serta operasi nombor.Pemilihan rekod penilaian formatif yang pelbagai

memboleh guru akan menentukan tahap kebolehan kanak-kanak.Pemerhatian terhadap kanak-

kanak dapat dilihat melalui satu contoh Rekod Pentaksiran Prasekolah berbentuk Senarai

Semak untuk kedua-dua perkembangan iaitu perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif.

Contoh Rekod Pentaksiran dan Senarai untuk komponen Bahasa dan Komponen Kognitif.

REKOD PENTAKSIRAN PRASEKOLAH

SK PEKAN SEMPORNA 11,

PETI SURAT 319,91308 SEMPORNA 11

NAMA :

KELAS :

UMUR :

CITA-CITA :

11

Page 14: assigment pra

SENARAI SEMAK

KOMPONEN BAHASA

KEMAHIRA

N

HASIL PEMBELAJARAN Menguasai Tarikh

/Tarikh

Ulasan/

Tarikh

Ulasan/

Tarikh

catatan

1.Mendengar Murid boleh

-Mengecam pelbagai bunyi

-Membezakan pelbagai bunyi

-Mengulas apa yang didengar

-Melakukan tindakbalas

2.Bertutur Murid boleh

-Bertutur dengan betul

-sebutan

-Intonasi

-jed

Bertutur dengan lancar

3.Membaca Murid boleh

Membaca dengan

betul

-sebutan,intonasi,jeda

dan nada

Membaca dengan lancar

4.Menulis Murid boleh

-Menulis secara mekanis

- Menulis dengan kemas

12

Page 15: assigment pra

KOMPONEN KOGNITF

Kemahiran Hasil pembelajaran Menguasai Ulasan/

Tarikh

Ulasan/

Tarikh

Catatan

1.Pengelasan Murid boleh:-Mengelas objek dengan betul-Menyatakan tindakan dengan betul

2.Seriasi Murid boleh-Menyusun objek mengikut seriasi

3.Padanan Murid boleh-Memadan objek dengan betul

4.Konsep Nombor

Murid boleh-Membilang nombor 1 hingga 50-Memadan simbol dengan objek-Membina siri nombor

5.Operasi nombor

Murid boleh-Mengira menggunakan operasi tambah-Mengira menggunakan operasi tolak

6.Pengukuran Murid boleh-Mengukur objek- Merekod hasil pengukuran-Melapor

7. Ramalan Murid boleh-Membuat andaian-Ujikaji

8.Konsep masa Murid boleh-Menyatakan sesuatu urutan mengikut masa-Membuat sesuatu urutan mengikut masa

9.Konsep Ruang

Murid boleh-Menyatakan kedudukan objek dalam ruang-Membina penghubung-Membuat lingkungan-Mereka bentuk pola

10.Penyelesain Masalah

Murid boleh-Memberi cadangan yang kreatif-Membuat keputu

13

Page 16: assigment pra

Berdasarkan kepada senarai semak yang disediakan jelas menunjukkan bagaimana

penekanan yang diberikan bagi aspek perkembangan bahasa dan kognitif adalah amat penting

untuk meningkatkan tahap kebolehan kanak-kanak dalam perkara yang berkaitan dengan

pengajaran dan pembelajaran mereka.Pemilihan penilaian formatif memudahkan guru

memperbaiki setiap kelemahan yang dihadapinya dalam penyediaan alat-alat mengajar,lembaran

kerja yang sesuai,peralatan seperti kad imbasan ,kad bergambar dan lain-lain.Untuk itu guru

akan memastikan apakah keperluan utama uyang boleh menarik minat pelajara terhadap aktivit-

aktivit didalam sesebuah kelas prasekolah.Selain guru ,ibubapa juga akan melihat setiap

kebolehan dan kelemahan yang ada pada diri anak mereka,Penglibatan ibubapa dalam hal-hal di

kelas prasekolah membolehkan mereka dapat mengesan ,membantu guru dengan menyumbang

idea bagi menceriakan lagi prasekolah tempat anak mereka belajar.Peningkatan seseorang kanak-

kanak akan menjadi baik jika ada kerjasama dari ibubapa iaitu sentiasa memantau kebolehan

anak mereka.Untuk itu apabila kerjasama erat telah berlaku tentulah setiap penilaian dapat

dijalankan dengan sebaiknya.

Kesimpulan

Perkembangan seseorang kanak-kanak adalah menjadi pendorong untuk mereka menjadi

generasi yang cemerlang pada masa depan .Oleh itu aspek penilaian yang diadakan pada setiap

kelas prasekolah amat penting untuk kemajuan sesebuah kelas prasekolah.Setiap penilaian yang

diadakan di kelas prasekolah amat penting bagi murid serta guru sendiri .Ini disebabkan guru

akan sentiasa memberi yang terbaik untu kanak-kanak dibawa kawalan.Kanak-kanak adalah

individu yang amat unik dan menjadi tugas penting bagi guru,ibubapa,kominiti masyarakat

bersama-sama memberi sumbangan yang sebaiknya untuk memajukan sesebuah kelas prasekolah

itu .-Untuk itu tindakan susulan amat penting untuk membaiki setiap kelemahan untuk

menjadikan kanak-kanak individu yang berketrampilan dalam semua aspek.

2.615 patah perkataan

14

Page 17: assigment pra

RUJUKAN

Dr Mariani Md Nor dan Hamidah Sulaiman,HBPS 2203 Penilaian Dan Kemajuan Kanak

kanak,2009

Putri Zabariah,Bustam Kamri,Raja Hamizah,Tadika Berkualiti,PTS Professional,2007.

Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan,Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian

Pendidikan Malaysia,2003.

http//aacaanjip,bravehost,com/14 minggu/03aUjian Formatif,Sumatif

http://impreschoolteacha,blogspot.com/2008/12/perkembangan bahasa

http://luthfis.wordpresss.wordpress.com/2008/04/20/perkembangan kognitif

http://penilaiancomputer.blogspm/2010/10/defini-pentaksiran

15

Page 18: assigment pra