assigment pm eq

Click here to load reader

Post on 24-Dec-2015

255 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pm

TRANSCRIPT

Kecerdasan emosi mungkin perkara baru kepada ibubapa

Noriyati binti Tasiman

660602105090002

HBME2103-Pendidikan Moral Tahun 2

BILPERKARAMUKA SURAT

1.2.

3.

4.

5.PENGHARGAAN

ABSTRAK

ISI KANDUNGAN

1. Pendahuluan 2. Definisi Emotional Quotient (EQ)

3. Kepentingan EQ dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Moral

4. Bagaimana memasukkan EQ atau kecerdasan emosi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral.

KESIMPULAN

RUJUKAN

1

2

3

4-7

8-11

12-27

27

28

5. Bahan sokongan

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah, Segala puji-pujian kepada Allah s.w.t dan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w. Dengan berkat kurniaNya serta bantuanNya juga dapatlah saya menyiapakan tugasan ini. Saya amat bersyukur kehadrat Allah s.w.t kerana telah memberi kekuatan, semangat dan kesabaran untuk menyiapkan tugasan ini, walaupun terpaksa menempuh pelbagai cabaran.

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada En Awab bin Said selaku tutor Kursus HBME2103 Pendidikan Moral 2 yang telah mengajar saya dan memberi idea-idea yang baik sehingga saya berjaya menyiapkan tugasan ini. Penghargaan ini juga turut diberikan kepada semua pensyarah di Universiti Terbuka Malaysia dan rakan-rakan seperjuangan serta semua yang terlibat dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini.

Akhirnya saya ingin merakamkan kejayaan ini kepada keluarga tersayang. Buat suamiku dan anak-anakku yang dikasihi, segala pengorbanan kalian akan tetap dikenang dan semoga diberkati Allah. Kejayaan ini tidak mungkin diperolehi tanpa semangat, dorongan dan kesabaran keluargaku tersayang.

Noriyati binti TasimanABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kecerdasan emosi (EQ) pelajar serta hubungannya dengan pencapaian akademik, seterusnya cara bagaimana memasukan EQ dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Pengenalan Falsafah Pendidikan Negara pada tahun 1987 telah menggariskan beberapa faktor penting yang perlu dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Dalam sesebuah negara pendidikan adalah teras bagi menjamin penghasilan sumber manusia yang dapat memenuhi keperluan di dalam pelbagai bidang. Melalui pendidikan juga akan dapat melahirkan rakyat yang berdisiplin, jujur dan berakhlak mulia. Lantaran itu falsafah pendidikan negara telah menggariskan kenyataan berikut:

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

Hasil daripada penelitian terhadap falsafah pendidikan di atas, adalah jelas bahawa Pendidikan Moral di negara ini adalah mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Unsur EQ di dalam kajian ini meliputi aspek intelek, emosi dan rohani.

i. Bincangkan kepentingan Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan emosi dalam pengajaran Pendidikan Moral.1. PendahuluanPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysiayang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuranmasyarakat dan negara.

Jika kita lihat di dalam falsafah ini, terdapat 4 aspek yg ditekankan di dalam falsafah pendidikan iaitu JASMANI (Physical quotient), EMOSI (Emotional Quotient), ROHANI (Spiritual Quotient) dan INTELEKTUAL (Intelectual Quotient). Ke-4 elemen ini menjadi teras kepada proses perkembangan potensi sumber manusia (dalam konteks di Malaysia). Kemudian elemen ini diteruskan atau dilandaskan kepada nilai kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Kecerdasan emosi mungkin perkara baru kepada ibubapa. Ia dikenali juga sebagai EQ (Emotional Quotient). Mungkin sebelum ini ibu bapa biasa mendengar konsep IQ (Intelligent Quotient) yang mana lebih merujuk kepada pengukuran kecerdasan seseorang individu dalam aspek berkaitan akademik. Seseorang yang mempunyai IQ sebanyak 80 dianggap pula sebagai lemah dari segi intelek dan 160 sebagai Otak Geliga.. Walau bagaimana pun, pemahaman konsep IQ atau intelek cara begini dianggap sempit. Ini adalah kerana kecerdasan itu boleh wujud dalam pelbagai bentuk.

2. Definisi Emotional Quotient (EQ)Emotional intelligence is a set of acquired skills and competencies that predict positive outcomes at home with ones family, in school and at work. People who possess these are healthier, less depressed, more productive at work and have better relationships.Konsep EQ atau Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi ini adalah satu konsep kecerdasan yang lebih luas dan ada kaitan dengan kesedaran terhadap emosi dan perasaan dan bagaimana perasaan boleh berinteraksi dengan kecerdasan mental atau IQ. Istilah EQ mula diperkenalkan oleh dua orang ahli psikologi, iaitu Peter Salovey dan John Mayer. Takrifan EQ Daniel Golernan dengan menggunakan model Salovey dan Mayor untuk melihat bagaimana EQ berkaitan dengan cara hidup kerja melalui buku tersohornya Emotional Intelligence. Menurut Salovey, emosi diri sendiri dan orang lain, membezakan antara mereka serta menggunakan maklumat tersebut untuk memimpin tindakan dan pemikiran seseorang itu. Dalam definisi ini, EQ mempunyai empat aspek penting. I dan Mayer (1990), EQ didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengawal perasaan;i) mengenal pasti emosi - keupayaan untuk mengenal pasti dengan betul bagaimana perasaan seseorang.ii) menggunakan emosi - keupayaan untuk mewujudkan emosi serta mengintegrasikan perasaan ke dalam bentuk pemikiran.iii) memahami emosi - keupayaan untuk memahami punca-punca emosi

iv) menguruskan emosi - keupayaan untuk memikirkan strategi berkesan untuk menggunakan emosi bagi mem bantu mencapai matlamat daripada hanya digunakan oleh emosi.Peranan Goleman tentang EQ dalam menjana kejayaan dalam hidup ini adalah tidak dapat dinafikan. Goleman, (1998) mentakrifkan EQ sebagai kebolehan untuk mengenal pasti emosi diri sendiri dan orang lain, untuk memotivasikan diri kita dan menguruskan emosi dengan baik dalam diri kita serta pembinaan hubungan antara perorangan yang dapat dikategorikan kepada lima dimensi EQ seperti berikut:

i) Kesedaran kendiri (self-awareness)

Satu kecerdasan emosi yang paling asas adalah keupayaan menyedari satu-satu perasaan dan dapat memberikanya identifikasi tertentu. Aras ini juga merujuk kepada kesedaran tentang hubungan antara buah fikiran, perasaan, dan tindakan. Sedar tentang pemikiran yang mana (jenis apa) yang meransangi perasaan tertentu. Sementara sedar pula apakah perasaan yang akan terbit akibat sesuatu tindakan itu.

ii) Kawalan diri(self-regulation)

Menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesan positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum mencapainya sesuatu sasaran, mampu segera pulih kembali dari tekanan emosi.

iii) Mengendalikan motivasi (managing emotion)

Adalah penting kita menyedari apa yang sebenarnya berada disebalik sesuatu perasaan atau emosi itu. Kepercayaan dan keyakinan mempunyai satu kesan yang kuat kepada kebolehan seseorang bertindak dan bagaimana satu-satu tindakan dilakukan. Ramai orang secara berterusan dikuasai atau dipengaruhi oleh fahaman negatif. Harapan dan rasa optimis, sebaliknya, adalah satu harta yang amat berguna dalam menjana kejayaan. Adalah penting kita mencari jalan meredakan perasaan meluap kerana marah atau kecewa. Kita cuba memahami apa yang akan terjadi apabila emosi amarah menggelodak bila tidak dapat dikawal. Fikirkan sejenak tentang akibat baik dan buruknya satu perkataan yang dihamburkan ketika emosi tidak terkawal. Kebolehan mengalihkan emosi kepada satu-satu yang positif adalah anak kunci kepada kecemerlangan sikap.

iv) Timbangrasa atau empati (empathy)

Kebolehan menguasai sesuatu keadaan dan boleh bertindak bijak memerlukan keperihatinan kita terhadap perasaan orang lain dan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Timbang-rasa atau empathy yang membolehkan kita mendengar pendapat orang lain tanpa menjadikan kita terlalu emosi (emotional) adalah penting. Kebolehan membezakan apa yang dikatakan oleh orang lain dari tindakan dan penilaian yang bersifat personal adalah amat penting.

v) Kemahiran sosial (social skills)

Kebolehan menjalin hubungan silaturrahim yang sihat mempunya kesan positif kepada semua yang terlibat. Sedar tentang apakah jenis perasaan yang cuba dikomunikasikan kepada orang lain. Kegembiraan dan pengharapan adalah berkait-berkait dengan pessimism dan perasaan negatif. Kebolehan melahirkan perasaan atau pendapat tanpa melahirkan kemarahan adalah kunci kepada sesuatu kejayaan.Seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Quran, Nabi Muhammad S.A.W telah menyatakan dengan jelas bahawa:

Dalam badan manusia itu ada seketul daging,

Sekiranya baik daging itu,

Maka baiklah badan itu,

Sekiranya busuk daging itu,

Maka busuklah badan itu,

Dan daging itu adalah hati.

Dapat dilihat peranan hati yang menjadi tunjang kepada perasaan dan emosi (EQ) itu mempunyai pertalian rapat