assigment krl 3043

Click here to load reader

Post on 26-Dec-2015

209 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

assignment 3

TRANSCRIPT

 • KRL 3043 Latihan Ilmiah

  D20102043220 UPSI 52 ARBAIYAH SOYONO

  1

  PPGPJJ (A141PJJ) SEMESTER 1 SESI 2014/2015

  KRL 3043

  LATIHAN ILMIAH (BAB 1,BAB 2 & BAB 3)

  TAJUK

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. MATRIK

  ARBAIYAH BINTI SOYONO D20102043220

  KUMPULAN : UPSI 52

  NAMA PENSYARAH : PROF. DATO DR. ABDUL RAHMAN BIN DAUD

  TARIKH SERAH : 4 OKTOBER 2014

  PEMARKAHAN

  ANALISIS KEMAHIRAN MENULIS DENGAN KEMAS DAN

  TERATUR DALAM BAHASA MALAYSIA BAGI MURID TAHUN

  SATU

 • KRL 3043 Latihan Ilmiah

  D20102043220 UPSI 52 ARBAIYAH SOYONO

  2

  PERKARA MUKA SURAT

  1.0Pendahuluan 1

  2.0Latar Belakang Kajian 4

  3.0 Fokus Kajian 12

  4.0 Tinjauan Awal Masalah 14

  5.0 Objektif Kajian 18

  6.0 Persoalan Kajian 18

  7.0 .Perancangan Dan Pelaksanaan Tindakan 20

  8.0 Langkah Yang Dijalankan 21

  9.0 Pelaksanaan Tindakan Dan Pemerhatian/ Penilaian 23

  10.0 Metodologi 38

  11.0 Teknik Menganalisis Data 39

  12.0 Dapatan Kajian 41

  13.0 Rumusan Pemerhatian 42

  14.0 Cadangan Kajian Seterusnya

  15.0 Refleksi Keberkesanan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 43

  16.0Penutup 45

  17.0Bibliografi 49

 • KRL 3043 Latihan Ilmiah

  D20102043220 UPSI 52 ARBAIYAH SOYONO

  3

  ANALISIS KEMAHIRAN MENULIS DENGAN KEMAS DAN TERATUR DALAM

  BAHASA MALAYSIA BAGI MURID TAHUN SATU

  ARBAIYAH BINTI SOYONO NO MATRIK: D20102043220

  UPSI : 52

  SK Sungai Buloh, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan

  Tel: 03-61561669 Fax: 03-61571926

  Emel: [email protected]

  ABSTRAK

  Kajian ini dilaksanakan bertujuan mengkaji punca masalah tulisan tidak kemas seorang

  murid pemulihan yang bernama Muhammad Afiq. Beliau merupakan seorang murid yang

  dimasukkan ke kelas Pemulihan Khas disebabkan tulisan yang tidak kemas. Kajian ini

  dijalankan berdasarkan kajian terdahulu yang dilaksanakan oleh Levine (1987) serta

  Pressey dan Pressey (1926). Saya telah melaksanakan beberapa tindakan iaitu mengajar

  cara memegang pensel dengan betul, menulis dengan postur badan yang betul, serta

  menyediakan banyak latihan menulis.

  Saya menfokuskan bentuk tulisan yang betul dan kemas. Tinjauan awal yang dibuat melalui

  pengumpulan data menunjukkan bahawa murid kurang peka terhadap kepentingan

  bentuk semasa menulis sesuatu ayat. Oleh itu, saya menggunakan sistem tiga garisan untuk

  mensifarkan kesalahan bentuk semasa menulis. Saya dengan bantuan Ahli Jawatan Kuasa

  telah merancang beberapa langkah. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat

  memberikan satu keputusan yang baik berbanding sebelumnya. Murid-murid tersebut juga

  menunjukkan sikap lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

 • KRL 3043 Latihan Ilmiah

  D20102043220 UPSI 52 ARBAIYAH SOYONO

  4

  1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN

  Masalah tulisan yang tidak kemas bagi seseorang murid akan menyebabkan proses

  pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Saya seorang guru

  Bahasa Malaysia di Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh. Sekolah ini dikategorikan sebagai

  sekolah Gred A yang mempunyai kira-kira 1500 orang murid. Terdapat seramai 80 orang

  guru di sekolah ini. Sekolah ini mempunyai 6 buah kelas di tahun 1.

  Pada awal tahun ini, saya telah berpeluang untuk mengajar mata pelajaran Bahasa

  Melayu untuk kelas Tahun 1. Bagaimanapun untuk kelas Bahasa Melayu Tahun 1, masalah

  yang menjadi fokus saya adalah masalah tulisan murid yang tidak kemas. Walaupun

  kebanyakan murid telah menguasai kemahiran membaca dengan baik. Jumlah murid yang

  agak ramai sehingga mencecah lebih dari 35 orang dalam sekelas menyebabkan saya tidak

  dapat memberikan tumpuan kepada setiap murid. Murid-murid yang tidak mendapat tumpuan

  inilah yang kadang-kadang keciciran di dalam proses pembelajaran.

  Dalam kajian ini, saya mengenengahkan masalah yang dihadapi oleh beberapa orang

  murid dari kelas Tahun 1. Masalah yang dihadapi oleh kelas tersebut ialah tulisan cakar

  ayam. Tulisan mereka buruk, bengkang bengkok, tidak menulis mengikut garisan yang

  terdapat pada buku latihan dan saiz antara perkataan tidak sama. Tulisan mereka juga sukar

  untuk dibaca. Antara kesilapan gaya penulisan yang sering didapati dalam kalangan murid ini

  ialah cara memegang pensel yang tidak betul, kedudukan tangan dan buku yang tidak betul,

  saiz antara perkataan yang tidak konsisten, ruang antara perkataan yang tidak tepat dan tidak

  dapat menulis perkataan dengan betul.

 • KRL 3043 Latihan Ilmiah

  D20102043220 UPSI 52 ARBAIYAH SOYONO

  5

  Kajian tindakan yang telah dijalankan adalah bertujuan untuk membantu murid dalam

  kelas Tahun 1, menulis dengan teratur dan kemas. Kaedah ansur maju merupakan kaedah

  murid mempelajari kemahiran menulis secara beransur-ansur yang bermula dengan langkah

  paling asas dan kemudian beralih kepada langkah yang lebih sukar sehingga mereka

  menguasai kemahiran menulis. Beberapa instrumen seperti soalan temu bual, borang soal

  selidik, borang taburan keputusan murid dan borang pemerhatian telah digunakan untuk

  mengumpul data kajian. Data kemudian dianalisis menggunakan peratus dan bilangan. Secara

  keseluruhannya, kajian mencadangkan kaedah ansur maju mempunyai kesan dalam

  membaiki tulisan murid. Kebanyakan murid berpandangan kaedah ansur maju yang dipilih

  sesuai dalam membaiki tulisan tulisan mereka agar menjadi kemas dan teratur.

  Penulisan ialah satu proses yang melibatkan penyusunan dan pembentangan idea-idea

  oleh penulis tentang sesuatu isu untuk dipersembahkan kepada pembaca. Setiap idea yang

  disampaikan itu hendaklah jelas maksudnya iaitu berkemampuan menyalurkan idea kepada

  pembaca, menerusi penggunaan bahasa yang tepat dan berkeupayaan menggunakan teknik

  penulisan yang sesuai.

  Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah misalnya memberi tumpuan

  kepada kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca

  dan kemahiran menulis.

  Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara

  berkesan dalam kehidupan seharian dan juga sebagai bahasa ilmu dalam pembelajaran

  seumur hidup bagi perhubungan sosial dan komunikasi yang berkesan. Salah satu kemahiran

  yang diberi penekanan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah ialah

  kemahiran menulis.

 • KRL 3043 Latihan Ilmiah

  D20102043220 UPSI 52 ARBAIYAH SOYONO

  6

  Kemahiran menulis merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan

  tugas mencabar bagi guru dan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, aspek

  pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di bilik darjah perlu mendapat perhatian

  yang sewajarnya oleh para pendidik.

  Oleh itu, pengajaran karangan sepatutnya dipelbagaikan dan tidak hanya

  menggunakan kaedah biasa iaitu guru memberikan soalan, diikuti oleh perbincangan isi

  penting dan murid dikehendaki menulis karangan.

  Penulisan karangan merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. Pada

  peringkat ini, murid-murid diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di

  peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk membina ayat, mengarang cerita,

  mengarang pantun,sajak, teka-teki dan menulis surat kiriman.

  Kemahiran menulis adalah kemahiran tertinggi yang perlu dikuasai oleh pelajar

  selain kemahiran lisan dan kemahiran membaca. Tulisan juga merupakan satu bentuk

  komunikasi penting bagi manusia yang tidak sentiasa dapat berkomunikasi secara

  bersemuka sepanjang masa.

  Pengajaran kemahiran menulis kepada murid-murid bukanlah perkara mudah

  dilaksanakan kerana aktiviti menulis melibatkan kognitif, pengamatan, koordinasi

  mata-tangan dan ketekunan.

  Bagi murid-murid yang lemah menguasai kemahiran menulis, guru-guru

  hendaklah melaksanakan pengajaran pemulihan. Setiap kelemahan yang dikesan,

  hendaklah diberi pemulihan supaya murid-murid dapat membaiki kelemahan tersebut

  agar memberi kesan kepada pencapaian dalam pelajaran.

 • KRL 3043 Latihan Ilmiah

  D20102043220 UPSI 52 ARBAIYAH SOYONO

  7

  KEMAHIRAN MENULIS

  Menulis merupakan proses penghasilan pertuturan simbol-simbol grafik yang disusun

  berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat.

  Ayat-ayat yang disusun itu adakalanya panjang dan adakalanya pendek berdasarkan beberapa

  urutan bermakna yang membentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak.

  Chomsky (1957) mengatakan tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah

  dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Kamarudin

  Haji Husin (1997) pula mengatakan tulisan ialah bahasa yang bertulis dengan lambang-

  lambang bunyi. Tulisan ialah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan.

  Ramai pakar bidang penulisan bahasa berpendapat bahawa menulis adalah satu

  kemahiran yang memerlukan penulis mengeluarkan idea, merancang dan menyiapkan teks

  penulisan mengikut peratusan lazim penulisan standard (Graham 1982; Graham & Harris

  1989; Graham, Harris & Sawyer 1987; Graham, Harris, MacArthur & Schwartz 1991;

  MacArthur & Graham 1987).

  Tindal & Marston (1990) mengata