assigment esei

Click here to load reader

Post on 08-Dec-2015

45 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMARKAHAN

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) SEMESTER II SESI 2014/2015

KRB 3023: PRINSIP PENGAJARAN PENULISANTAJUK ESEI ILMIAH

Berdasarkan pengalaman pembelajaran dan pengajaran di sekolah, buat kajian tentang peringkat pengajaran menulis

DISEDIAKAN OLEH:NAMANO. MATRIK

HASHIMAH BT ABD RAHMANZURAINI BT ISMAILFAUZIAH BT SENAWIPPG/ 23368 / 12PPG / 23553 / 12PPG / 23355 / 12

PUSAT PEMBELAJARAN: PULAU PINANGPENSYARAH : PN NOORULAFIZA ABDUL MUTHALIB

TARIKH SERAHAN : 15 NOVEMBER 2014 ISI KANDUNGAN

BIL.

TAJUKMUKA SURAT

1.0

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.0

PENGENALAN

3-4

PENGAJARAN MENULIS DI SEKOLAH

Teori Pengajaran Menulis di Sekolah Rendah

Model Pengajaran Menulis di Sekolah Pertanian

Pendekatan Pengajaran Menulis

4-8

8-12

12-14

Kaedah Pengajaran Menulis di Sekolah

Teknik yang Digunakan oleh Guru

PENUTUP14-16

17-21

21

RUJUKAN22-23

1.0PENGENALANPada umumnya, pengajaran bahasa telah menjadi kelumrahan dalam dunia pendidikan kerana pengajaran bahasa mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan nusa dan juga bangsa meliputi semua bidang. Tidak kira dalam apa juga pengajaran bahasa termasuk Bahasa Melayu, pihak berkuasa pendidikan dan guru-guru sering menghadapi pelbagai masalah dalam usaha untuk menjadikan para murid sebagai golongan yang mahir berbahasa. Kemahiran berbahasa yang ditekankan di dalam pengajaran bahasa terdiri daripada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan juga menulis (Azizi dan Zurihanmi, 2005).Antara keempat-empat kemahiran yang dinyatakan, kemahiran menulis adalah antara kemahiran yang agak kompleks dan sukar dikuasai oleh murid. Kesukaran penguasaan kemahiran menulis melibatkan pemikiran yang paling rumit kerana sesuatu label atau memorandum pendek akan menjadi ekspresi berkesan hanya apabila ia dikarang dengan baik dan difikirkan dengan teliti. Namun demikian walaupun kemahiran ini sukar dikuasai tetapi penguasaan kebolehan menulis amat membantu seseorang murid mencapai kejayaan bukan hanya dalam bidang akademik tetapi juga untuk kerjaya mereka pada masa akan datang (Othman, 2001). Menulis ialah suatu kegiatan penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun atur menjadi perkataan, yang seterusnya membentuk ayat-ayat yang bermakna. Dalam konteks yang lebih luas, penulisan bermaksud penghasilan wacana-wacana yang bermakna dan juga bermaklumat. Oleh yang demikian, kemahiran menulis secara mekanis iaitu kemahiran membentuk dan menyusun simbol-simbol tulisan tidak akan selesai pada peringkat ini sahaja sebaliknya ia perlu diteruskan dengan aktiviti yang seterusnya iaitu mengarang. Aktiviti mengarang memerlukan penggemblengan dari aspek psikologi dan juga kognitif (Othman, 2001).Kemahiran menulis merupakan satu kemahiran yang paling tinggi dan penting berbanding kemahiran bahasa lain untuk dikuasai oleh murid-murid bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi juga untuk beberapa mata muridan lain. Terdapat beberapa fungsi penting menulis kepada murid yang perlu diambil perhatian oleh guru seperti memotivasi atau merangsang idea dan perasaan untuk diterjemahkan dalam bentuk tulisan, murid-murid berpeluang untuk menerokai pelbagai bidang bahasa, melatih murid mengeluarkan pendapat dan idea dalam bentuk tulisan, Menggunakan seluruh anggota mekanis iaitu mata, tangan, akal dan lain-lain untuk merangsang pembelajaran dan sebagainya (Othman, 2001).Disebabkan itu, pengajaran menulis perlu dititikberatkan oleh seseorang guru dalam proses pembelajaran terhadap semua muridnya supaya mereka menguasainya. Peranan guru dalam memastikan murid menguasai kemahiran menulis perlu diambil perhatian. Guru perlu menyediakan satu suasana pembelajaran yang berkesan di samping mendedahkan murid dengan pelbagai pengalaman menulis dalam pengajaran mereka. Kesesuaian teknik dan kaedah yang betul serta mampu menarik minat murid terutamanya terhadap kanak-kanak di sekolah rendah akan membantu murid berkenaan menguasai kemahiran menulis dengan baik. 2.0PENGAJARAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAHMemandangkan pengajaran menulis amat penting dalam pembelajaran di sekolah, maka terdapat begitu banyak kajian terdahulu yang menyentuh berkaitan dengan menulis dalam kalangan murid-murid di sekolah. Beberapa kaitan tentang pengajaran menulis akan dikemukakan antaranya seperti teori berkaitan menulis, model-model yang dikemukakan, pendekatan yang sewajarnya boleh diambil dan kaedah yang boleh diaplikasikan dalam bilik darjah. 2.1Teori Pengajaran Menulis di Sekolah Rendah Berkaitan dengan pengajaran menulis di sekolah terutama dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa Melayu, kemahiran menulis memerlukan sokongan kemahiran mendengar, berinteraksi lisan, kemahiran membaca dan berfikir demi kelancaran pengungkapan idea dan penulisan. Justeru itu, terdapat banyak kajian terdahulu yang memperkatakan berkenaan dengan teori kemahiran bahasa dan aspek menulis.a) Teori psikologi Vygotsky (1978)Teori Psikologi Leo S.Vygotsky dalam Proses Penulisan Pelbagai Perspektif mempengaruhi pengajaran kemahiran literasi amnya, dan penulisan khususnya seperti perspektif pemprosesan maklumat, perspektif naturalis, dan perspektif Vygotskian. Teori psikologi Vygotsky yang mengaitkan interaksi lisan dengan pemikiran, sejarah sosial dan budaya melahirkan perspektif baru tentang proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual, dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. Interaksi lisan memungkinkan pembinaan pengetahuan, kefahaman dan makna berdasarkan idea dan pemikiran yang murid miliki, dan perolehi daripada orang lain (Yahya et al., 2009).Untuk kajian ini, perspektif Vygotskian yang menghubungkaitkan proses kognitif dengan sejarah dan budaya komuniti menjadi sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual, dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. Sehubungan dengan itu, pembelajaran akan berfokuskan perbincangan dalam kumpulan iaitu murid berinteraksi antara satu sama lain secara lisan untuk mendapatkan idea dan bertukar-tukar pendapat dalam proses pembelajaran penulisan (Yahya et al., 2009). Harste dalam Mahzan Arshad (2003), berpendapat bahawa manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan apa yang orang lain tahu. Apabila guru memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti interaksi dalam kelas, lebih banyak pembelajaran berlaku.Dalam hal ini, murid-murid akan belajar apabila mereka terlibat dengan aktiviti budaya dan sosial di sekeliling mereka. Interaksi dengan orang lain di persekitaran mereka terutamanya ibu bapa dan rakan sebaya akan membantu mereka dalam proses perkembangan (Vygotsky, 1978 dalam Roselan Baki, 2003). Hasil daripada interaksi dengan orang lain, murid-murid belajar untuk memahami sesuatu atau mula mendapat pengetahuan. Pengetahuan itu akan menjadi pengalaman yang membantu proses pembelajaran.Dalam kajian Marohaini Yusoff (1999) mendapati bahawa sepanjang proses menulis, murid seringkali berinteraksi dengan kawan-kawan walaupun guru tidak membenarkan mereka bercakap dan berkongsi pendapat ketika menulis dalam bilik darjah. Sauders dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya bekerjasama dengan rakan sebaya dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka, menulis bersama, membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama.b) Perspektif Psikologi SosiolinguitikBerdasarkan perspektif psikologi sosiolinguitik pula yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif, sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) murid. Hal ini disebabkan murid-murid menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasaan literasi mereka jika mereka dapat berinteraksi dalam masyarakat secara bermakna (Evans dan Brueckner, 1990).Terdapat tiga kaedah menulis iaitu menulis bebas, menulis berkolabratif dan menulis berkoperatif. Menulis bebas hanya memerlukan bantuan yang minima daripada guru dan sumber lain. Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid bebas menggunakan kreativiti untuk menghasilkan karya yang diingini. Menulis berkolabratif dilakukan secara berpasangan secara bergilir-gilir untuk berkongsi idea seperti bergilir-gilir menghasilkan perenggan dalam karangan untuk membantu murid yang kurang bermotivasi dalam menulis. Menulis berkoperatif ialah satu kaedah pengajaran menulis yang memerlukan guru memberi bantuan kepada murid. Guru dan murid akan sama-sama menulis di papan tulis. Cara lain ialah setiap ahli dalam kumpulan sama-sam mencari isi penting, membuat huraian dan mencari contoh yang sesuai bagi huraian (Johnson & Grant,1989).c) Teori BehaviorisTeori ini telah dipelopori oleh Skinner, Pazlov dan Thondike. Teori ini menyatakan bahawa sesuatu kemahiran termasuk bahasa diperoleh dari persekitaran. Murid-murid terangsang dan tertarik untuk bertutur. Setiap pertuturan yang betul diberi ganjaran dan diulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Pembelajaran bahasa adalah satu proses mekanis. Pengkaji teori ini berpendapat otak manusia umpama kotak hitam (Tay, 2003).Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, kemahiran lisan merupakan aspek yang paling penting dan diikuti oleh kemahiran menulis. Guru haruslah mengajar kemahiran lisan terlebih dahulu dan kemudiannya memberi penekanan kepada latihan lisan dan diikuti dengan kemahiran menulis. Oleh sebab bahasa merupaka