aseimen pemulihan dan pengayaan pengajaran bahasa melayu

Download Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

Post on 10-Feb-2018

358 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  1/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 1

  1.1 PENGENALAN

  Pelaksanaan pelbagai bentuk program Pendidikan khususnya program pendidikan yang

  melibatkan pemulihan dan pengayaan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu

  sekolah rendah adalah berdasarkan kepada penghayatan dan juga pemahaman tentang

  matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Dalam matlamat FPK penekanan

  terhadap aspek perkembangan pendidikan secara berterusan amat dititikberatkan hal ini

  dapat dibuktikan melalui petikan ayat yang terkandung dalam FPK yang berbunyi;

  Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan negara sebenarnya menganjakkan

  diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan

  nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada

  peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi

  Melalui petikan tersebut jelas menunjukkan bahawa penekanan terhadap pembangunan

  program pendidikan pemulihan dan pengayaan dalam pengajaran dan pembelajaran mata

  pelajaran bahasa Melayu Sekolah Rendah telah dikenal pasti. Hal ini membawa kepada

  pelbagai bentuk program pendidikan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan negara

  misalnya melalui penghasilan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025),

  yang dimana melalui pelan ini pembangunan program pendidikan tidak hanya dikhususkan

  kepada perkembangan prestasi murid sahaja tetapi juga memberikan penekanan untuk

  menghasilkan guru-guru yang berkualiti khususnya melalui pelbagai bentuk latihan seperti

  latihan di Institut Pendidikan Perguruan di seluruh Malaysia. Yang dimana melalui proses

  untuk menghasilkan guru-guru berkualiti tinggi yang akan berperanan penting sebagai

  pemangkin dan juga pemimipin dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan

  Malaysia (2013 2025) pada masa akan kini dan juga akan datang telah diberikan

  pendedahan awal dalam pelbagai aspek khususnya berkaitan teknik pengajaran yang

  melibatkan program Pendidikan yang lebih khusus seperti pengajaran pemulihan dan

  pengajaran pengayaan. Pendedahan ini diberi berupa pelbagai bentuk antaranya melalui

  pengaplikasian pengetahuan pedagogi pengajaran sama ada yang berasaskan pedagogi

  kandungan dalam pendidikan pemulihan mahupun pendidikan pengayaan yang berasaskan

  kepada teknik pengajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

  Di samping itu, pendedahan ini juga diberikan secara tidak langsung kepada guru melalui

  penghasilan Rancangan Pengajaran Harian (RPH), dimana bakal guru khususnya dalam

  mata pelajaran bahasa Melayu telah diberikan pendedahan penting tentang bagaimana

  hendak mengenal pasti masalah pembelajaran yang dihadapi oleh sesetengah murid

  khususnya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, strategi yang digunakan oleh guru bagimengatasi masalah tersebut. Bukan itu sahaja, melalui pembinaan RPH tersebut juga bakal

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  2/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 2

  guru telah diberikan pendedahan tentang bagaimana pembinaan objektif pengajaran,

  pemilihan aktiviti dan bahan bagi melaksanakan aktiviti pemulihan dan juga pengayaan

  dengan tujuan utama adalah untuk mengembangkan minat dan potensi murid.

  Perkembangan minat dan potensi ini amat penting dan telah dinyatakan dalam Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan iaitu;

  "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

  potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang

  dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

  Oleh yang demikian, apa yang dapat disimpulkan bahawa kupasan objektif tugasan ini

  begitu mendalam dan cukup menggambarkan bagaimana guru harus kreatif dan berfikir

  secara kritis terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ni juga cukup

  menjelaskan bahawa guru merupakan penggerak utama dalam merealisasikan matlamat

  FPK dan melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).

  Kesimpulan secara keseluruhannya jelas membuktikan bahawa sememangnya Program

  Pendidikan Di Malaysia bersifat menyeluruh dan terperinci dalam memastikan usaha-usaha

  pembangunan program pendidikan ini berterusan dan berkembang maju secara berperingkat

  dan juga menyeluruh.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  3/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 3

  1.2 HURAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

  Dalam mencapai objektif proses pengajaran dan pembelajaran guru hendaklah berupaya

  untuk mengenal pasti sama ada murid dapat mengikuti dan menguasai isi pelajaran yang

  diajarkan ataupun tidak khususnya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

  Hal ini demikian kerana pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran ini tidak akan

  tercapai apabila terdapat beberapa orang murid yang terlibat dalam masalah pembelajaran

  dalam mengikuti dan menguasai sesuatu kemahiran melalui isi pelajaran yang diajarkan oleh

  guru. Oleh yang demikian, dalam usaha untuk mengenal pasti sama ada kegagalan

  pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah disebabkan oleh masalah

  pembelajaran, guru hendaklah terlebih dahulu memahami tentang konsep masalah

  pembelajaran. Konsep masalah pembelajaran ini telah dinyatakan melalui Individual With

  Disabilities Education Act (Idea), 1997; Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah

  dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologi melibatkan pemahaman atau

  penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan di mana masalah yang dihadapi

  mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikr, bertutur dan membaca yang tidak sempurna.

  Ini tidak termasuk mereka yang bermasalah pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan

  penglihatan, pendengaran dan motor,kerencatan akal, gangguan emosi atau kekurangan

  dalam persekitaran, budaya atau ekonomi. Malahan guru juga hendaklah berupaya untuk

  mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada murid yang mengalami masalah pembelajaran,

  khususnya selepas tamatnya aktiviti pengajaran dan pembelajaran persekolahan biasa.

  Masalah pembelajaran ini menjadi faktor utama murid tidak menguasai isi pelajaran

  berkaitan kemahiran yang diajarkan oleh guru. Misalnya dalam kemahiran yang kami pilih

  dalam penulisan Rancangan Pengajaran Harian kami telah memilih kemahiran membaca

  yang berfokuskan kepada masalah pembelajaran bagi kemahiran membaca tersekat-sekat

  dan tidak lancar. Situasi pengajaran yang dapat digambarkan di sini, ialah guru terlebih

  dahulu meminta murid untuk untuk membaca teks pantun bertajuk ke pasar bersama ibu

  dan ayah, dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sebahagian besar murid dapat

  menguasai kemahiran yang diajarkan namun didapati pula bahawa terdapat lima orang

  murid tidak dapat menguasai kemahiran yang diajarkan. Malahan didapati juga bawa lima

  orang murid tersebut tidak dapat membaca pantun yang disediakan oleh guru dengan

  lancar. Situasi tersebut dapat memperlihatkan bahawa masalah pembelajaran berkaitan

  kemahiran yang diajarkan telah dikesan dan dikenal pasti oleh guru.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  4/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 4

  Memandangkan fokus objektif utama pengajaran guru tentang kemahiran membaca tidak

  tercapai disebabkan oleh lima orang murid ini, guru telah mengambil langkah untuk beralih

  kepada corak pengajaran yang berbentuk aktiviti pemulihan. Corak pengajaran aktiviti

  pemulihan ini dapat memberikan peluang kepada murid yang mengalami masalah

  pembelajaran ini untuk menguasai kemahiran yang dipelajari yang dinilai tahap pencapaian

  mereka melalui objektif pemulihan yang ditentukan oleh guru.

  Masalah pembelajaran yang dimaksudkan ini ialah masalah murid membaca tersekat

  sekat dan tidak lancar, punca tersebut telah dikenal pasti oleh guru apabila murid mengalami

  kesukaran untuk menyebut dan membaca perkataan KV + KVK seperti yang terdapat dalam

  teks pantun yang dipilih. Hal ini dibuktikan apabila murid sedang membaca pantun dalam

  aktiviti yang dijalankan guru, didapati murid gagal membaca dengan lancar dan sukar untuk

  meneruskan pembacaan apabila bertemu perkataan KV+ KVK. Hal ini dibuktikan juga dalam

  Jurnal kajian Tindakan Negeri Selangor: Meningkatkan Kemahiran Murid Membaca Ayat-

  Ayat yang Mengandungi Perkataan Gabungan Dua Suku Kata Terbuka dan Tertutup KV +

  KVK (2006), yang mengatakan kegagalan murid untuk menguasai kemahiran membaca

  adalah disebabkan kegagalan mereka membaca perkataan dua suku kata KV + KVK yang

  menyebabkan murid gagal membaca dengan lancar dan sukar untuk meneruskan

  pembacaan apabila bertemu perkataan KV+ KVK ini. Menurut kajian tersebut juga,

  kegagalan murid untuk menguasai bacaan perkataan dua suku kata ini akan menyekat

  penguasaan mereka kepada kemahiran membaca perkataan yang lebih mencabar. Hal ini

  juga jelas menunjukkan bahawa masalah pembelajaran ini hendaklah diatasi dengan

  sebaiknya oleh guru agar tidak menjadi kebiasaan murid untuk berterusan tergolong dalam

  murid yang lambat menguasai isi pelajaran.

  Implikasi daripada masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid tersebut didapati

  tahap pembacaan murid adalah kurang memuaskan dan murid dilihat tidak berupaya

  mencapai objektif pelajaran yang ditetapkan sebelum strategi dalam aktiviti pemulihan

  dirancang teliti. Masalah pembelajaran yang dihadapi murid ini perlu diatasi dengan segeraoleh guru kerana masalah membaca dapat menjejaskan prestasi pencapaian murid bukan

  sahaja dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tetapi juga dalam semua mata pelajaran

  (Mahzan, 2003). Masalah pembelajaran ini sendiri turut menjadi kajian dalam salah satu

  jurnal Bahasa Melayu oleh penyelidik Meimon Binti Sanai (2009) dalam jurnal kajian beliau,

  iaitu Celik Huruf: Lancar Baca, yang mengatakan masalah ini ketidaklancaran murid dalam

  menguasai bacaan adalah amat serius dan perlu dikaji supaya dapat diatasi lebih awal dan

  seterusnya membendung masalah ini daripada berulang kerana kemahiran membaca adalah

  asas dalam pengajaran dan pembelajaran serta kehidupan harian. Perkara ini turut

  dinyatakan oleh Kamaruddin (1990), menyatakan bahawa kelemahan murid dalam

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  5/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 5

  membaca dan memahami teks yang dibaca sememangnya menjadi masalah yang besar

  kepada murid-murid tersebut. Kelemahan-kelemahan itu boleh menimbulkan pelbagai

  kesukaran kepada mereka untuk mengikuti proses belajar seterusnya.

  Oleh yang demikian, berdasarkan kepada situasi bagi pengajaran kemahiran membacayang semasa dalam sesi tersebut terdapat 5 orang murid daripada 24 orang murid telah

  dikenal pasti mempunyai masalah pembelajaran bagi kemahiran membaca. Maka bagi

  mengatasi masalah ini daripada menjadi faktor penghalang kepada murid untuk menguasai

  isi pelajaran, guru hendaklah merangka suatu strategi berbentuk aktiviti pengajaran

  pemulihan agar murid-murid yang bermasalah pembelajaran ini tidak terus tercicir daripada

  menguasai isi pelajaran sebagaimana rakan-rakan sebaya yang lain yang tidak terlibat

  dalam aktiviti pemulihan ini.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  6/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 6

  1.3 STRATEGI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DI SEKOLAH RENDAH

  Dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, aktiviti pemulihan dan

  pengayaan adalah aktiviti yang dilakukan pada akhir pelajaran sebelum berakhir dengan

  aktiviti penutupan. Menurut Kamarudin Hj. Husin (1990), sebagai seorang guru, strategi

  pemulihan dan pengayaan yang berkesan harus dilakukan dengan tersusun bagi membantu

  guru mencapai objektif yang ditetapkan. Berkaitan dengan tugasan ini, berdasarkan situasi

  masalah pembelajaran yang digambarkan dalam soalan tugasan kerja kursus ini, kami telah

  sepakat memilih masalah pembelajaran berkaitan kemahiran membaca, iaitu masalah murid

  membaca tersekat-sekat dan tidak lancar. Masalah yang dihadapi oleh beberapa murid

  tersebut telah memberikan implikasi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam

  bilik darjah kerana mereka tidak dapat mengikuti pelajaran dengan lancar seperti mana

  rakan-rakan sebaya mereka yang lain dalam kelas yang sama. Menurut dapatan kajianAnderjs Geske & Antra Ozola menerusi kajian Problems Of Education In The 21st Century

  Volume 6, 2008: Factors influencing reading literacy at the primary school level (2008),

  masalah murid membaca tidak lancar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bacaan

  mereka. Hal ini akan mempengaruhi penguasaan murid dalam kemahiran membaca yang

  dipelajari.

  Oleh itu, setelah mengenal pasti dan mengesan masalah pembelajaran yang dihadapi

  oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran, maka strategi pemulihan yang

  sesuai dilaksanakan sebaiknya bagi mengatasi masalah tersebut. Menurut dapatan Jurnal

  Pendidikan Bahasa Melayu: Permasalahan Kemahiran Membaca dan Menulis BahasaMelayu Murid-Murid Sekolah Rendah Di Luar Bandaroleh Abdul Rasid Jamian (2011), bagi

  mengatasi masalah ini, pendidikan pemulihan merupakan satu wadah yang dapat membantu

  meningkatkan potensi murid-murid yang mengalami masalah dalam kemahiran membaca.

  Maka, strategi pemulihan dirancang menerusi pemulihan yang dilakukan di kelas biasa yang

  dilaksanakan serentak dengan aktiviti pengayaan (Mok Soon Sang, 1991). Dalam strategi

  pemulihan bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh segelintir murid dalam

  bilik darjah tersebut, terdapat empat langkah yang perlu dilaksanakan dengan tersusun.

  Langkah yang pertama dalam strategi pemulihan ialah menerusi penentuan objektif yang

  ditentukan sebelum pengajaran pemulihan dilaksanakan. Seseorang guru perlu menentukan

  objektif pengajaran terlebih dahulu dengan merujuk kepada masalah pembelajaran murid.

  Sementara itu, aras objektif pula haruslah sejajar dengan kebolehan serta minat murid agar

  objektif tersebut dapat dicapai seperti yang ditentukan oleh guru. Oleh itu, berdasarkan

  masalah pembelajaran yang dipilih, kami telah menentukan satu objektif yang merujuk

  kepada masalah pembelajaran murid, iaitu murid tidak dapat membaca dengan lancar.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  7/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 7

  Objektif yang ditentukan ialah pada akhir pelajaran, murid dapat membaca lancar sekurang-

  kurangnya 4 daripada 6 perkataan KV+ KVK dalam kad perkataan dan bahan grafik bertajuk

  Ke Pasar Bersama Ibu dan Bapa yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yangbetul.

  Objektif yang dibuat ini adalah objektif khusus bertujuan untuk membolehkan murid yang

  lambat menguasai kemahiran berbanding rakan sebaya mereka dapat menguasai kemahiran

  menerusi aktiviti alternatif, iaitu aktiviti pemulihan yang dirancang oleh guru. Objektif yang

  ditentukan ini juga mematuhi prinsip penentuan objektif, iaitu daripada yang mudah kepada

  yang kompleks.

  Seterusnya, langkah kedua dalam strategi pemulihan ialah menerusi perancangan

  pengajaran guru berdasarkan objektif yang telah ditentukan. Perancangan adalah meliputi

  tiga strategi, iaitu strategi pengelolaan kelas, strategi pemilihan bahan bantu, dan strategi

  pemilihan aktiviti. Dalam perancangan strategi pengelolaan kelas, perancangan adalah

  melibatkan strategi pengajaran dan pembelajaran sama ada secara individu, berpasangan

  atau rakan sebaya dan kumpulan kecil. Maka, dalam perancangan strategi pengelolaan

  kelas yang dipilih bagi pengajaran aktiviti pemulihan ialah secara kumpulan. Ini bermakna

  dalam aktiviti pemulihan yang dirancang, murid yang mengalami masalah pembelajaran

  tersebut akan menjalankan aktiviti dalam kumpulan yang mengalami masalah pembelajaran

  yang sama. Penetapan ahli kumpulan akan dibuat oleh guru berdasarkan murid-murid yang

  dikenal pasti mempunyai masalah dalam kemahiran membaca, iaitu membaca lancar

  dengan sebutan dan intonasi yang betul.

  Bagi perancangan pengajaran aktiviti pemulihan yang melibatkan strategi pemilihan

  bahan bantu pula adalah meliputi bahan bantu belajar yang akan digunakan semasa

  pengajaran dan pembelajaran aktiviti pemulihan. Menurut Siti Hajar (2009), salah satu

  keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah adalah perancangan yang

  menyeluruh meliputi bahan bantu belajar yang digunakan semasa proses pengajaran dan

  pembelajaran. Bahan yang dipilih dan digunakan perlulah sesuai mengikut aras kesukaran

  isi pelajaran dan tahap keupayaan murid. Selain itu, bahan yang dipilih juga perlulah menarikminat murid untuk mengikuti pelajaran. Jika aspek pemilihan bahan ini tidak diambil berat

  oleh guru, maka objektif yang ingin dicapai oleh guru tidak akan berjaya malahan murid yang

  mengalami masalah pembelajaran akan terus dengan kekal dengan masalah mereka. Dalam

  dapatan kajian Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (1989) yang dikaji oleh Tamam Timbang,

  Zamri dan Afendi Hamat, antara faktor murid mengalami masalah membaca adalah

  disebabkan bahan yang digunakan oleh guru adalah tidak sesuai dan menarik. Faktor ini

  berpunca disebabkan guru lebih gemar menggunakan bahan berasaskan buku teks semata-

  mata tanpa bahan bantu lain yang menyokong pengajaran.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  8/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 8

  Oleh itu, dalam strategi pemulihan ini, bahan bantu belajar yang dipilih dan dirancang

  untuk digunakan dalam aktiviti pemulihan biasa ialah bahan-bahan yang bukan sahaja dapat

  membantu guru mencapai objektif pelajaran, bahkan paling penting dapat menarik minat

  murid untuk terus kekal dan mengikuti pengajaran yang diajarkan guru. Berbalik kepada

  masalah yang dihadapi murid, iaitu membaca tidak lancar, maka pelbagai bahan bantu

  belajar dipilih dan dirancang teliti. Bahan bantu belajar yang digunakan dalam aktiviti

  pemulihan yang dirancang ialah terdiri daripada bahan grafik, teks seperti kad perkataan,

  dan kad bergambar. Bahan-bahan ini sesuai untuk mengatasi masalah murid yang tidak

  dapat membaca dengan lancar kerana ianya berbalik kepada asas murid mengeja dan

  membunyikan perkataan dengan sebutan dan intonansi yang betul. Daripada masalah yang

  timbul, murid didapati tidak dapat membaca lancar terutamanya pada perkataan KV+KVK.

  Maka, semua bahan yang digunakan mengandungi perkataan KV+KVK bagi membantu

  murid mengatasi masalah pembelajaran tersebut. sebagai contohnya, dalam kad perkataan

  yang disediakan sebagai bahan bantu belajar kesemuanya adalah perkataan KV+KVK

  sepertipasar, betik, timun, lobak, nanas danbakul.Kemudian, murid diberikan bahan grafik

  yang mengandungi teks berkenaan contoh-contoh tersebut. Dalam aktiviti yang dirancang,

  murid dikehendaki membaca teks yang disediakan tersebut. Manakala, guru akan menilai

  bacaan murid dari segi kelancaran, sebutan dan intonansi yang betul.

  Sementara itu, bahan-bahan yang dirancang juga mengambil kira perbezaan cara dan

  gaya belajar murid-murid yang pelbagai seperti murid yang gemarkan visual, audio, multi

  dan sebagainya, maka bahan yang dipilih turut dipelbagaikan bagi memenuhi keperluan

  perbezaan murid. Sebagai contohnya, murid yang gaya belajarnya lebih kepada visual akan

  berminat dengan kad bergambar dan bahan grafik misalnya kerana mereka boleh memberi

  tumpuan terhadap bahan yang dilihat berbanding perkara yang didengar. Tambahan lagi,

  bahan yang digunakan ini adalah berwarna- warni yang boleh menarik tumpuan murid.

  Manakala, bagi murid yang jenis yang suka belajar melalui sentuhan pula berpeluang

  menyentuh dan merasa bahan bantu belajar yang disediakan guru. Oleh itu, pemilihan

  bahan bantu yang sesuai adalah penting dalam pelaksanaan aktiviti terutamanya dalam

  aktiviti pemulihan ini sendiri. Strategi pemilihan bahan bantu yang sesuai khususnya dalam

  mengatasi masalah pembelajaran ini adalah penting. Menurut kajian Zamri Mahamod &

  Mohamed Amin Embi dalam Jurnal Teknologi: Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa

  Untuk Menguasai Kemahiran Membaca (2005), yang mengatakan bahawa penggunaan

  strategi alat atau bahan bantu yang sesuai dapat membantu murid meningkatkan aspek

  pembacaan terutamanya bagi murid yang lemah, mereka dapat membaiki pembacaannya

  terutamanya ketika menyebut sesuatu perkataan.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  9/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 9

  Kesimpulannya, kepelbagaian bahan bantu belajar inilah yang merupakan salah satu

  langkah berkesan dalam strategi pemulihan dalam bilik darjah (Jabatan Pendidikan

  Khas,1999).

  Selain itu, perancangan pengajaran guru yang melibatkan strategi pemilihan aktiviti pulaharuslah pemilihan aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti yang

  dijalankan. Berikutan itu, kami telah merancang pelaksanaan aktiviti yang bersesuaian

  dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid, iaitu masalah murid membaca

  tidak lancar dan tersekat-sekat. Setelah mengenal pasti masalah tersebut, aktiviti pemulihan

  yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah tersebut ialah menerusi aktiviti menyebut dan

  membaca perkataan KV + KVK. Aktiviti ini dirancang apabila terdapat beberapa orang murid

  yang dikenal pasti mempunyai masalah untuk membaca dengan lancar adalah berpunca dari

  kesukaran mereka menyebut dan membaca perkataan KV + KVK seperti pasar, rumahdan

  seumpamanya. Malahan, menurut Jurnal Kajian Tindakan Negeri Selangor: Meningkatkan

  Kemahiran Murid Membaca Ayat-Ayat yang Mengandungi Perkataan Gabungan Dua Suku

  Kata Terbuka dan Tertutup KV + KVK(2006), kegagalan murid untuk menguasai kemahiran

  membaca adalah disebabkan kegagalan mereka membaca perkataan dua suku kata KV +

  KVK yang menyebabkan murid gagal membaca dengan lancar dan sukar untuk meneruskan

  pembacaan apabila bertemu perkataan KV+ KVK ini. Menurut kajian tersebut juga,

  kegagalan murid untuk menguasai bacaan perkataan dua suku kata ini akan menyekat

  penguasaan mereka kepada kemahiran membaca perkataan yang lebih mencabar. Oleh itu,

  melihat kepada masalah pembelajaran dan kesesuaian aktiviti ini, maka aktiviti murid

  mengeja dan membaca perkataan KV+KVK dirancang untuk dilaksanakan dalam aktiviti

  pemulihan.

  Manakala, kaedah yang dipilih untuk aktiviti ini ialah kaedah pandang sebut. Kaedah ini

  dipilih kerana dilihat sesuai dengan aktiviti pemulihan yang dirancang, iaitu menyebut dan

  membaca perkataan KV + KVK. Hasil pemerhatian yang dibuat, murid-murid pemulihan ini

  boleh mengenal dan membunyikan huruf tetapi bacaan mereka tidak lancar dan tersekat-sekat. Oleh itu, kaedah pandang sebut ini dilihat mampu mengatasi masalah pembelajaran

  murid ini. Pemilihan kaedah yang digunakan dalam pelakasanaan aktiviti adalah penting bagi

  memastikan objektif pengajaran tercapai menerusi pemilihan kaedah yang sesuai dan betul.

  Menurut kajian Zamri Mahamod (2011), dalam kajian beliau yang bertajuk Memperkasa

  Guru, Mempercekap Pelajar: Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Abad

  Ke-21, mengatakan bahawa dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa

  Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/ pedagogi

  terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  10/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 10

  dengan meneroka kepada kaedah pengajaran yang sesuai dengan tahap kognitif,

  kepelbagaian murid, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya.

  Oleh itu, bagi melaksanakan aktiviti ini, murid yang dikenal pasti bermasalah sama diminta

  berada dalam satu kumpulan yang ditetapkan oleh guru. Kemudian, murid ditunjukkan kadbergambar yang mengandungi beberapa gambar seperti bakul, betik, timun, lobak, pasar

  dannanas. Murid diminta menyebut perkara yang dilihat. Kemudian, murid ditunjukkan kad

  perkataan bagi setiap gambar yang ditunjukkan sebelum itu. Seterusnya, murid diminta

  membaca kad perkataan tersebut dengan bimbingan guru. Kad perkataan akan ditunjukkan

  berselang seli dengan gambar yang berkaitan. Guru akan meneruskan aktiviti sehinggalah

  murid didapati lancar membaca perkataan tersebut. Seterusnya, bagi memberi pengukuhan

  terhadap aktiviti sebelumnya, guru akan memberi beberapa bahan grafik kepada setiap

  murid yang terlibat dalam aktiviti pemulihan tersebut.

  Kemudian, murid secara bergilir-gilir akan membaca teks dalam bahan grafik tersebut.

  Seterusnya bagi menilai prestasi murid, guru akan memberi maklum balas terhadap bacaan

  murid melalui penilaian yang dirancang. Pemilihan aktiviti ini dilihat sesuai dengan tahap

  kesukaran dan kebolehan murid pemulihan biasa. Hal ini demikian kerana, murid akan lebih

  seronok mengikuti pembelajaran kerana aktiviti yang diberikan terhadap mereka adalah tidak

  membebankan mereka. Bahkan, lebih mudah untuk mereka faham berbanding aktiviti

  sebelumnya, iaitu membaca pantun yang dilihat sedikit terganggu disebabkan masalah

  mereka untuk membaca dengan lancar. Aktiviti yang dilaksanakan juga menekankan

  penggunaan bahan pelbagai yang membolehkan murid menggunakan deria yang ada pada

  mereka. Malahan, pembelajaran yang dirancang dalam aktiviti pemulihan juga lebih ringan

  dan mudah diikuti. Apabila masalah ini berjaya diatasi, mereka tidak akan mempunyai

  kesukaran untuk pembelajaran yang seterusnya. Perkara ini adalah penting kerana

  kelemahan murid dalam membaca akan menimbulkan masalah yang lebih besar malah

  boleh menimbulkan pelbagai kesukaran kepada mereka untuk mengikuti proses belajar

  seterusnya (Kamaruddin, 1990).

  Seterusnya, langkah yang ketiga dalam strategi pemulihan ialah cara pengelolaan

  pengajaran pemulihan. Dalam pengelolaan pengajaran ini, guru boleh melaksanakan aktiviti

  pemulihan yang dirancang sama ada secara berkumpulan, berpasangan atau individu. Apa

  yang penting, matlamat dan objektif pelajaran tercapai sebagaimana yang dikehendaki.

  Dalam aktiviti pemulihan yang dirancang, pengelolaan pengajaran yang dipilih ialah secara

  berkumpulan dan kemudian secara individu. Cara pengelolaan secara kumpulan dipilih

  kerana untuk memudahkan guru membimbing murid secara serentak kerana dalam masa

  yang sama guru juga perlu membimbing aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dan

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  11/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 11

  sederhana. Namun, cara ini tidak bermakna keperluan dan pencapaian murid tidak diberikan

  perhatian sebaliknya guru mengamalkan sikap adil dan mengutamakan semua murid dalam

  aktiviti yang dirancang. Perkara ini adalah seiring dengan Model Disiplin Asertif di bawah

  Model Pengurusan Disiplin Bilik Darjah yang diasaskan oleh Canter bahawa murid berhak

  untuk belajar dan berpeluang mendapat pembelajaran sama rata dalam dalam suasana

  pembelajaran kondusif yang dicipta oleh guru (Haliza Hamzah & Joy Nesamalar, 2009).

  Pengelolaan pengajaran secara berkumpulan ini berlaku apabila murid-murid yang

  mengalami masalah pembelajaran dikumpulkan dalam satu kumpulan kecil. Mereka akan

  terlibat secara langsung dalam aktiviti pemulihan yang dirancang oleh guru. Selalunya

  bilangan murid yang terlibat dalam pemulihan biasa ini adalah kelompok yang kecil, maka

  mereka boleh disatukan dalam satu kumpulan kecil yang terdiri daripada 3 hingga 5 orang.

  Dalam kes ini pula, murid yang terlibat dalam aktiviti pemulihan biasa ialah seramai 5 orang.

  Maka, aktiviti yang dilaksanakan adalah secara berkumpulan. Dalam aktiviti yang dirancang,

  murid yang terlibat secara berkumpulan akan dikumpulkan dalam satu kumpulan. Kemudian,

  guru akan meneruskan aktiviti pemulihan seperti yang diterangkan pada halaman aktiviti

  sebelum ini, iaitu murid akan ditunjukkan beberapa kad gambar dan diminta untuk menyebut

  perkara yang dilihat dalam gambar tersebut. Seterusnya, murid akan ditunjukkan kad

  perkataan dan meminta murid mengeja dan membaca perkataan yang ditunjukkan dengan

  bimbingan guru dan secara sendiri.

  Dalam aktiviti ini, murid secara beramai-ramai akan terlibat secara aktif terhadap

  pengajaran guru. Pada ketika ini juga, guru boleh membuat pemerhatian terhadap

  penglibatan dan pencapaian murid dalam bacaan mereka. Seterusnya, murid secara individu

  pula akan diberikan satu bahan grafik setiap orang dan diminta untuk membaca teks dalam

  bahan grafik tersebut secara bergilir-gilir. Namun, kedudukan murid masih seperti dalam

  aktiviti kumpulan sebelumnya. Di sini, guru akan menilai pencapaian bacaan setiap murid

  dengan teliti seorang demi seorang. Jika guru menggunakan pengelolaan secara

  berkumpulan seperti sebelumnya, mungkin terdapat mana-mana murid yang masih belummenguasai pembelajaran tetapi guru terlepas pandang kerana bahan untuk aktiviti ini ialah

  bahan grafik yang terdapat teks pendek berbanding sebelumnya hanya kad gambar dan kad

  perkataan yang guru masih boleh kawal melalui permerhatian.

  Manakala, langkah keempat atau langkah terakhir dalam strategi pemulihan yang

  dirancang bagi mengatasi masalah pembelajaran, iaitu tidak dapat membaca dengan lancar

  yang dihadapi oleh murid pemulihan tersebut ialah penilaian. Penilaian yang dimaksudkan

  dalam konteks ini ialah cara bagaimana guru mahu mentafsir pencapaian murid. Tujuan

  penilaian dilakukan adalah bagi memastikan sama ada objektif pelajaran yang ditetapkan

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  12/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 12

  telah tercapai atau belum. Selain itu, penilaian juga dibuat untuk menentukan kemajuan yang

  dicapai oleh murid bagi guru melaksanakan tindakan susulan, iaitu sama ada mengekalkan

  murid dalam kelas biasa atau dihantar ke kelas pemulihan khas (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009).

  Penilaian dapat dilakukan dalam pelbagai cara termasuklah pemerhatian ke atas jawapan

  murid ketika aktiviti pembelajaran dijalankan, sesi soal jawab atau kuiz selepas tamat satu-

  satu pengajaran, senarai semak, pemeriksaan latihan harian dan seumpamanya. Oleh itu,

  berdasarkan aktiviti pemulihan yang dirancang ke atas murid-murid yang menghadapi

  masalah pembelajaran, iaitu tidak dapat membaca dengan lancar, maka penilaian yang

  dipilih untuk dilaksanakan ialah senarai semak dan pemerhatian ke atas jawapan murid

  ketika aktiviti pembelajaran dijalankan.

  Penilaian melalui senarai semak dan pemerhatian ke atas jawapan murid ketika aktiviti

  pembelajaran pemulihan dijalankan adalah dipilih berdasarkan faktor-faktor yang tertentu.

  Sebagai contoh, penilaian dalam bentuk pemerhatian ke atas jawapan murid ketika aktiviti

  pembelajaran pemulihan dijalankan adalah dipilih kerana aktiviti yang dijalankan ketika itu

  adalah sesuai dinilai menggunakan penilaian melalui pemerhatian ini. Aktiviti yang dijalankan

  seperti diterangkan sebelum ini, iaitu murid ditunjukkan beberapa kad gambar dan kad

  perkataan yang mengandungi perkataan KV+KVK sebelum diminta mengeja dan membaca

  perkataan yang ditunjukkan dengan bimbingan guru dan secara beramai-ramai dalam

  kumpulan kecil. Semasa aktiviti ini dijalankan, guru boleh melaksanakan penilaian dengan

  cara membuat pemerhatian ke atas jawapan murid. Menerusi pemerhatian yang dibuat,

  guru dapat mengenal pasti pencapaian murid bagi mengatasi masalah pembelajaran yang

  dihadapi oleh mereka, iaitu tidak dapat membaca dengan lancar. menggunakan penilaian ini,

  guru juga dapat mengesan sebutan murid semasa mereka mengeja dan membaca

  perkataan yang ditunjukkan dalam kad perkataan.

  Manakala, penilaian menggunakan senarai semak pula digunakan oleh guru untuk

  aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti di mana selepas murid ditunjukkan kad perkataan, murid

  seterusnya akan diberikan satu bahan grafik setiap orang dan diminta untuk membaca teksdalam bahan grafik tersebut secara bergilir-gilir. Di sini, guru dapat menilai pencapaian

  kemahiran membaca setiap murid dengan teliti seorang demi seorang dari segi kelancaran

  murid membaca teks dengan sebutan dan intonansi yang betul dan kemudian direkodkan

  dalam senarai semak yang telah disediakan. Penilaian senarai semak sesuai digunakan

  kerana guru dapat mengesan jika terdapat mana-mana murid yang masih belum menguasai

  pembelajaran berbanding jika guru masih menggunakan penilaian melalui pemerhatian

  terhadap jawapan murid, mungkin ada guru terlepas pandang terhadap murid yang masih

  belum dapat membaca dengan lancar. Hal ini kerana bahan untuk aktiviti ini ialah bahan

  grafik yang terdapat teks pendek berbanding sebelumnya hanya kad gambar dan kad

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  13/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 13

  perkataan yang guru masih boleh nilai melalui permerhatian terhadap jawapan murid.

  Penggunaan senarai semak ini memudahkan guru untuk melakukan tindakan susulan, iaitu

  sama ada murid masih boleh dikekalkan di kelas biasa atau diteruskan ke kelas pemulihan

  khas yang dikendalikan oleh guru khas (Hasnah Awang & Habibah Mohd. Samin, 2010).

  Seterusnya, selain strategi pemulihan yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah

  pembelajaran yang dihadapi oleh murid, iaitu tidak dapat membaca dengan lancar, strategi

  pengayaan tidak harus dipinggirkan walaupun masalah tersebut tidak ada pada murid cerdas

  dan sederhana. Seperti sedia maklum, aktiviti pemulihan hanya dijalankan pada murid lemah

  yang mempunyai masalah pembelajaran sebagai contohnya masalah yang dikemukakan

  sebelum ini, iaitu tidak dapat membaca dengan lancar. Sebaliknya, bagi murid cerdas dan

  sederhana, mereka terlibat dengan aktiviti pengayaan yang dijalankan serentak dengan

  aktiviti pemulihan dalam bilik darjah yang sama dan pada waktu pengajaran dan

  pembelajaran yang sama (Hasnah Awang & Habibah Mohd. Samin, 2010).

  Menurut Jabatan Pendidikan Khas (1999), jika aktiviti pemulihan yang dijalankan adalah

  sebagai alternatif untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah di dalam kelas

  yang bermatlamatkan supaya jurang perbezaan pencapaian di antara murid dapat dikecilkan

  dan mereka dapat belajar bersama-sama dalam suasana pembelajaran yang lebih baik di

  dalam kelas biasa, namun, berbeza pula dengan matlamat aktiviti pengayaan. Bagi aktiviti

  pengayaan, ia dijalankan kepada murid cerdas dan sederhana bertujuan untuk memperluas

  pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka yang

  membolehkan mereka mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari

  dan bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri

  sendiri, kumpulan, dan masyarakat (Mok Soon Sang, 1990: 55).

  Jika sebelum ini diterangkan mengenai strategi pemulihan yang dilaksanakan bagi

  mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh segelintir murid dalam bilik darjah, iaitu

  tidak dapat membaca dengan lancar, maka strategi pengayaan juga perlu dillakukan kerana

  aktiviti pemulihan hanya dijalankan pada murid yang lemah sedangkan aktiviti pemulihan

  dan pengayaan adalah dijalankan serentak. Jadi, murid yang cerdas dan sederhana akan

  terlibat dalam aktiviti pengayaan (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009). Dalam strategi pengayaan

  juga, terdapat empat langkah sama yang perlu dilaksanakan dengan tersusun, iaitu

  penentuan objektif, perancangan, pengajaran dan penilaian. Keempat-empat langkah ini

  adalah penting sebagaimana langkah dalam strategi aktiviti pemulihan dalam pengajaran

  dan pembelajaran dalam bilik darjah. Berkaitan dengan situasi pengajaran dan pembelajaran

  di dalam sebuah kelas, maka, strategi ini dijalankan kepada murid cerdas dan sederhana

  yang telah menguasai pelajaran sebelumnya. Maka, aktiviti pengayaan dijalankan bagi

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  14/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 14

  memberi pengukuhan terhadap kemahiran yang telah dipelajari dan dikuasai oleh murid

  cerdas dan sederhana.

  Berikutan itu, langkah strategi pengayaan yang pertama ialah penentuan objektif yang

  ditentukan sebelum pengajaran pengayaan dilaksanakan. Sama seperti penentuan objektifdalam aktiviti pemulihan, penentuan objektif pengajaran juga perlu ditentukan sebelum

  pengajaran dilaksanakan dengan merujuk kepada tahap kebolehan dan pencapaian murid.

  Dalam menentukan objektif pengajaran pengayaan, guru perlu memilih aras atau kesukaran

  objektif yang seiring dengan kebolehan serta minat murid agar objektif tersebut dapat dicapai

  seperti yang ditentukan oleh guru. Oleh itu, berdasarkan aktiviti pengayaan yang dirancang

  dalam tugasan ini, kami telah menentukan satu objektif khusus bagi pengajaran aktiviti

  pengayaan, iaitu pada akhir pelajaran, murid dapat mendeklamasikan sajak yang bertajuk

  Kasih Ibu Bapa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Objektif yang dibuat ini adalah

  objektif khusus bertujuan untuk membantu murid cerdas dan sederhana untuk lebih cekap

  dan menguasai sesuatu pembelajaran dengan lebih bermakna. Di samping, objektif yang

  ditentukan dapat membantu murid mengukuhkan kemahiran yang telah dipelajari dan

  dikuasai.

  Seterusnya, langkah kedua dalam strategi pengayaan ialah menerusi perancangan

  pengajaran guru berdasarkan objektif yang telah ditentukan. Perancangan aktiviti pengayaan

  juga adalah melibatkan tiga strategi, iaitu strategi pengelolaan kelas, strategi pemilihan

  bahan bantu, dan strategi pemilihan aktiviti. Dalam perancangan strategi pengelolaan kelas,

  perancangan adalah melibatkan strategi pengajaran dan pembelajaran sama ada secara

  individu, berpasangan dan kumpulan kecil. Maka, dalam perancangan strategi pengelolaan

  kelas yang dipilih bagi pengajaran aktiviti pengayaan juga ialah secara kumpulan. Strategi ini

  dipilih bagi memudahkan murid cerdas dan sederhana melaksanakan aktiviti secara

  berkumpulan tanpa banyak tunjuk ajar dari guru. Guru hanya akan memberi penerangan

  sejelasnya sebelum aktiviti dijalankan sendiri oleh sekumpulan murid tersebut. Penetapan

  ahli kumpulan juga dipilih oleh guru berdasarkan murid-murid yang dikenal pasti sudahmenguasai kemahiran yang diajarkan sebelumnya.

  Berkaitan perancangan pengajaran guru melibatkan strategi pemilihan bahan bantu pula

  haruslah pemilihan bahan yang bersesuaian dengan aktiviti pengayaan yang dirancang.

  Menurut Abd Aziz Talib (2000), guru harus memilih bahan yang bersesuaian dalam aktiviti

  yang dijalankan terhadap murid sama ada aktiviti biasa, pemulihan mahupun pengayaan.

  Pemilihan bahan dalam aktiviti pengayaan haruslah berdasarkan kriteria pemilihan bahan

  bantu belajar yang berkesan. Antaranya bahan pengajaran haruslah mengandungi arahan

  atau penerangan yang jelas supaya murid boleh menjalankannya tanpa banyak bergantung

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  15/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 15

  daripada tunjuk ajar guru. Seiring dengan aspek pemilihan ini, maka dalam aktiviti yang

  dirancang, bahan yang dipilih sebagai bahan bantu belajar adalah bahan yang tidak

  merumitkan murid dalam melaksanakan aktiviti sebaliknya bahan yang bukan sahaja mudah

  diigunakan murid malahan murid dijangka semakin seronok dalam menggunakan bahan

  yang disediakan. Untuk aktiviti ini, bahan yang digunakan ialah rakaman video deklamasi

  sajak dan teks sajak yang disediakan menggunakan perisian interaktif yang menggunakan

  komputer riba. Bahan ini sengaja dipilih agar murid bukan sahaja berpeluang melakukan

  aktiviti bahasa seperti mendeklamasi sajak, malahan murid diberi peluang meneroka perisian

  dalam komputer riba. Untuk aktiviti ini, guru akan menyediakan satu komputer riba yang

  dikongsi bersama oleh sekumpulan murid pengayaan.

  Selain itu, kriteria pemilihan bahan yang seterusnya ialah bahan yang digunakan

  haruslah menarik, mencabar serta sesuai dengan kebolehan, minat dan bakat murid yang

  berbeza-beza. Maka, bertitik tolak dari aspek pemilihan bahan ini juga, maka, bahan yang

  digunakan dalam aktiviti pengayaan yang dirancang ialah berbentuk video, audio, teks, grafik

  seperti rakaman video deklamasi sajak dan teks sajak yang disediakan menggunakan

  perisian interaktif yang menggunakan komputer riba. Bahan yang dipilih ini bukan sahaja

  menarik dan mencabar kerana murid bukan sahaja berpeluang melakukan aktiviti bahasa

  seperti mendeklamasi sajak, malahan murid diberi peluang meneroka perisian dalam

  komputer riba. Bahan ini adalah sesuai digunakan dalam mengetengahkan kebolehan, minat

  dan bakat murid. Sementara itu, bahan yang digunakan juga menepati kriteria pemilihan

  bahan yang lain seperti peringkat kesukaran bahan yang digunakan sesuai dengan

  kebolehan murid, mempunyai kaitan dengan kemahiran yang dipelajari, iaitu kemahiran

  membaca, dan mempunyai ilustrasi yang berwarna- warni yang bersesuaian dengan

  kandungan pelajaran.

  Manakala, perancangan pengajaran guru yang seterusnya adalah melibatkan strategi

  pemilihan aktiviti. Aktiviti yang dijalankan terhadap murid pengayaan adalah dilakukan

  selepas aktiviti-aktiviti asas untuk sesuatu kemahiran. Ia bertujuan untuk memperkukuhkemahiran yang telah dipelajari setelah berjaya menguasai kemahiran yang diajarkan lebih

  awal daripada rakan yang lain. Rakan lain yang lambat menguasai pelajaran pula terlibat

  dalam aktiviti pemulihan. Berdasarkan tugasan yang dilaksanakan ini, kami telah merancang

  dan memilih aktiviti pengayaan yang berkaitan aktiviti mendeklamasikan sajak. Dalam

  melaksanakan aktiviti ini, kumpulan murid pengayaan diberi aktiviti mendeklamasikan puisi,

  iaitu sajak. Aktiviti ini dipilih kerana menyedari bahawa aktiviti sebelum ini, iaitu berpantun,

  murid golongan ini berjaya menguasainya dengan baik. Maka, kami cuba memberi aktiviti

  yang lebih mencabar, iaitu menerusi pembacaan puisi yang lain. Salah satunya ialah sajak.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  16/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 16

  Untuk menjalankan aktiviti ini, murid diminta berada dalam kumpulan yang ditetapkan oleh

  guru. Seorang murid dalam kumpulan akan dipilih oleh guru untuk mengisi markah dalam

  borang penilaian deklamasi sajak. Kemudian, murid dalam kumpulan yang sama diminta

  menonton rakaman deklamasi sajak menerusi komputer riba yang disediakan guru. Setelah

  itu, murid diminta melihat teks sajak dalam perisian yang disediakan guru menggunakan

  komputer riba dengan teliti. Kemudian, setiap murid diminta mendeklamasikan sajak

  berdasarkan teks tersebut. manakala, rakan murid dalam kumpulan yang dipilih oleh guru

  akan mengisi skor rakan-rakan yang mendeklamasikan sajak dalam borang penilaian

  deklamasi sajak. Murid yang mengisi borang penilaian akan menyerahkan borang kepada

  guru setelah kesemua rakan dalam kumpulan selesai mendeklamasikan sajak.

  Setelah kesemua murid berpeluang mendeklamasikan sajak, murid akan bersoal jawab

  dengan guru mengenai perbezaan antara sajak dengan pantun yang telah dipelajari sebelum

  ini. Ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan pembelajaran murid pengayaan. Aktiviti yang

  dijalankan oleh murid pengayaan ini adalah dijalankan sendiri sesama mereka setelah guru

  memberikan arahan yang jelas sebelum mereka memulakan aktiviti. Sementara, guru

  memberi bimbingan terhadap murid aktiviti pemulihan yang dijalankan pada masa yang

  serentak. Ini bermakna arahan guru perlulah jelas agar murid dapat menjalankannya tanpa

  banyak tunjuk ajar daripada guru. Namun, sesekali guru akan meninjau aktiviti yang

  dijalankan oleh murid pengayaan bagi memastikan mereka menjalankan aktiviti dengan

  lancar.

  Aktiviti pengayaan yang dijalankan ini adalah dipilih kerana berasaskan kriteria pemilihan

  aktiviti pengayaan yang menggariskan beberapa kriteria tertentu bagi memastikan aktiviti

  yang dilaksanakan adalah bersesuaian dan mampu dilaksanakan oleh murid pengayaan.

  Antara kriteria tersebut termasuklah aktiviti pengayaan haruslah bercorak belajar sendiri,

  iaitu ia haruslah mengandungi arahan yang jelas agar murid menjalankannya tanpa banyak

  tunjuk ajar daripada guru (Mok Soon Sang, 1990). Perkara ini bertepatan sekali dengan

  pelaksanaan aktiviti yang dirancang, iaitu murid diberi arahan terlebih dahulu sebelummereka secara kumpulan melaksanakan aktiviti tanpa bimbingan sepanjang masa daripada

  guru. Bahkan, borang penilaian deklamasi sajak juga diberikan tanggungjawab oleh murid

  yang dipilih guru untuk mengisi skor rakan-rakan mereka yang mendeklamasikan sajak.

  Kriteria seterusnya ialah aktiviti ini adalah dijalankan secara individu dan kumpulan. Kriteria

  ini juga terlaksana dalam aktiviti yang dirancang, iaitu aktiviti mendeklamasi sajak adalah

  dijalankan dalam kumpulan. Berikutnya, pemilihan aktiviti haruslah menarik, mencabar serta

  sesuai dengan kebolehan, minat dan bakat murid yang berbeza-beza. Perkara ini juga

  terlaksana dalam aktiviti yang dirancang, iaitu murid belajar mendeklamasikan sajak

  menerusi tontonan video yang disediakan guru, kemudian secara bimbingan sendiri, mereka

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  17/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 17

  diminta mendeklamasikan sajak tersebut dengan gaya dan penyampaian yang menarik

  sebagaimana contoh yang dilihat dalam video tersebut. Aktiviti ini adalah sesuatu yang

  mencabar kerana ia dapat mengasah kebolehan, minat dan bakat murid secara langsung.

  Seterusnya, langkah dalam strategi pengayaan yang ketiga ialah pengelolaan pengajaranpemulihan. Dalam pengelolaan pengajaran ini, guru boleh melaksanakan aktiviti pemulihan

  yang dirancang sama ada secara berkumpulan, berpasangan atau individu. Apa yang

  penting, matlamat dan objektif pelajaran tercapai sebagaimana yang dikehendaki. Dalam

  aktiviti pengayaan yang dirancang, pengelolaan pengajaran yang dipilih ialah secara

  berkumpulan. Cara pengelolaan secara kumpulan dipilih kerana bukan sahaja untuk

  memudahkan guru memberi arahan sekali gus sebelum murid melaksanakan aktiviti, tetapi

  juga untuk menggalakkan murid melalui pembelajaran koperatif, iaitu melibatkan kerjasama

  dalam kerja berkumpulan. Guru melihat murid pengayaan lebih senang dalam kerja

  berkumpulan kerana banyak perkara yang boleh mereka kongsikan bersama berbanding jika

  dilakukan secara individu.

  Pengelolaan pengajaran secara berkumpulan ini berlaku apabila murid diminta berada

  dalam kumpulan yang ditetapkan oleh guru dan kemudian diminta menonton dengan teliti

  satu rakaman deklamasi sajak menerusi komputer riba yang disediakan guru. Sebelum itu,

  seorang murid dalam kumpulan akan dipilih oleh guru untuk mengisi skor rakan-rakan yang

  mendeklamasikan sajak dalam borang penilaian deklamasi sajak. Setelah itu, murid diminta

  melihat teks sajak dalam perisian yang disediakan guru menggunakan komputer riba dengan

  teliti. Kemudian, setiap murid diminta mendeklamasikan sajak berdasarkan teks tersebut.

  Setelah kesemua murid berpeluang mendeklamasikan sajak, murid akan bersoal jawab

  dengan guru mengenai perbezaan antara sajak dengan pantun yang telah dipelajari sebelum

  ini. Ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan pembelajaran murid pengayaan. Aktiviti yang

  dijalankan oleh murid pengayaan ini adalah dijalankan sendiri sesama mereka dalam

  kumpulan setelah guru memberikan arahan yang jelas sebelum mereka memulakan aktiviti.

  Sementara, guru memberi bimbingan terhadap murid aktiviti pemulihan yang dijalankan padamasa yang serentak. Ini bermakna arahan guru perlulah jelas agar murid dapat

  menjalankannya tanpa banyak tunjuk ajar daripada guru. Namun, sesekali guru akan

  meninjau aktiviti yang dijalankan oleh murid pengayaan bagi memastikan mereka

  menjalankan aktiviti dengan lancar.

  Langkah terakhir dalam strategi pengayaan ini adalah penilaian, iaitu bagaimana guru

  mentafsir kemajuan dan pencapaian murid-murid kumpulan pengayaan ini. Selepas murid

  melaksanakan aktiviti pengayaan yang disediakan, guru akan membuat penilaian terhadap

  pencapaian murid semasa proses melaksanakan aktiviti. Dalam memberi penilaian terhadap

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  18/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 18

  murid, pelbagai kaedah yang sesuai boleh dilakukan. Antaranya termasuklah pemerhatian

  semasa aktiviti pengayaan dijalankan, soal jawab dan perbincangan selepas aktiviti

  pengayaan dan pemeriksaan dan penelitian hasil kerja murid selepas aktiviti pengayaan.

  Menerusi aktiviti yang dirancang, penilaian yang dibuat untuk mentafsir kemajuan murid

  pengayaan ialah penilaian menggunakan Borang Penilaian Deklamasi Sajak dan penilaian

  melalui pemerhatian terhadap soal jawab yang dijalankan. Kedua-dua penilaian ini dipilih

  dalam memberi penilaian terhadap murid dalam aktiviti pengayaan kerana ia sesuai

  digunakan dalam aktiviti yang dirancang. Penilaian yang dijalankan ini adalah penting

  sebagai simpanan rekod kemajuan dan pencapaian murid. Di samping itu, ia berfungsi

  sebagai rujukan untuk melihat pencapaian dan hasil kreativiti murid dalam aktiviti pengayaan

  yang dijalankan.

  Sebagai contohnya, penilaian menggunakan Borang Penilaian Deklamasi Sajak yang

  digunakan untuk menilai pencapaian setiap murid dalam aktiviti yang dirancang didapati

  lebih sesuai dan praktikal. Dalam penilaian ini, guru akan memilih seorang murid dalam

  kumpulan pengayaan dan diberikan borang penilaian tersebut. Guru akan memberikan

  penerangan terlebih dahulu kepada murid tersebut dan ahli kumpulan berkaitan aktiviti yang

  akan dijalankan. Kemudian, murid secara bergilir-gilir akan mendeklamasikan sajak

  berdasarkan teks yang disediakan guru dalam komputer riba. Manakala, murid yang dipilih

  guru tersebut akan mengisi skor permarkahan rakan-rakan yang mendeklamasikan sajak

  dalam borang penilaian tersebut. Aspek yang dinilai dalam borang penilaian tersebut

  termasuklah dari segi kelantangan suara dan gaya serta penyampaian yang menarik

  berdasarkan kriteria-kriteria yang dinyatakan. Murid yang mengisi borang penilaian tersebut

  hanya perlu menanda (/) pada kotak skor berdasarkan kriteria yang dikehendaki. Setelah

  kesemua rakan dalam kumpulan selesai mendeklamasi sajak, borang penilaian yang telah

  ditandai akan diserahkan kepada guru. Kemudian, guru dapat membuat rumusan

  berdasarkan penilaian tersebut. Melalui penilaian ini, guru dapat mengesan pencapaian

  murid dan dijadikan sebagai simpanan dalam rekod guru.

  Manakala, penilaian kedua yang turut digunakan dalam aktiviti pengayaan yang

  dirancang ialah penilaian melalui pemerhatian terhadap soal jawab dengan murid. Penilaian

  ini dijalankan selepas murid selesai menjalankan aktiviti pengayaan, iaitu mendeklamasikan

  sajak. Selepas aktiviti tersebut, guru akan bersoal jawab dengan murid berkenaan

  perbezaan antara sajak dengan pantun. Menerusi jawapan yang dikemukakan murid, guru

  dapat membuat penilaian terhadap penguasaan dan pemahaman murid terhadap pelajaran

  tersebut. Menerusi penilaian ini juga, guru dapat mengesan pencapaian murid bagi

  mencapai objektif pelajaran yang ditetapkan. Seterusnya, hasil daripada penilaian yang

  dibuat, guru dapat menjadikan hasil penilaian ini sebagai asas untuk mengadakan tindakan

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  19/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 19

  susulan pada masa akan datang. Antaranya termasuklah memberikan bahan dan aktiviti

  yang lebih mencabar dan menguji minda bagi murid cerdas untuk mengelakkan mereka

  berasa bosan dengan aktiviti yang diberikan. Seterusnya pada aktiviti pada masa hadapan,

  guru dapat menyediakan aktiviti yang lebih sesuai dan mencabar minda untuk setiap individu

  atau kumpulan hasil daripada penilaian yang telah dilaksanakan.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  20/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 20

  1.4 JUSTIFIKASI PEMILIHAN AKTIVITI, BAHAN BAGI PENGAJARAN PEMULIHAN DAN

  PENGAYAAN.

  Sememangnya dalam Falsafah Pendidikan Negara telah memberikan penekanan terhadappembangunan program pendidikan di Malaysia. Dalam proses pembangunan sistem

  pendidikan tersebut amat mementingkan perkembangan potensi individu ke arah melahirkan

  insan yang seimbang dalam pelbagai aspek khususnya dalam aspek yang melibatkan ilmu

  pengetahuan dan juga kemahiran. Hal ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  yang telah menyatakan bahawa Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

  arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

  mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

  jasmani. Maka dengan itu jelaslah bahawa dalam merealisasikan falsafah tersebut guru

  hendaklah bijak memainkan peranan memandangkan peranan guru sebagai agen

  penyampai ilmu. Oleh yang demikian jelaslah bahawa guru sangat berperanan penting

  dalam mencapai falsafah pendidikan kebangsaan selaras dengan keperluan semasa negara.

  Namun yang ingin dipersoalkan disini adalah sejauh manakah seseorang guru itu mampu

  memikul tugasnya sebagai agen penyampai ilmu pengetahuan? adakah sasaran untuk

  mencapai matlamat tersebut hanya dikhususkan untuk murid yang bijak dan tidak

  mengalami masalah pembelajaran? Oleh yang demikian, untuk memastikan keadilan dalam

  menerima pendidikan pada semua golongan murid sama ada dalam kalangan murid normal,

  bijak, mahupun murid yang mengalami masalah pembelajaran guru hendaklah sentiasa peka

  terhadap perbezaan individu agar tidak berlaku keciciran murid dalam arus pembangunan

  pendidikan negara.

  Dalam memastikan keadilan murid untuk mendapatkan peluang untuk menguasai ilmu

  pengetahuan, guru hendaklah sentiasa mengenal pasti tahap perkembangan murid-

  muridnya khususnya dari segi aspek perkembangan kognetif, emosi, sosial dan juga fizikal.

  Contohnya bagi murid yang mengalami masalah pembelajaran misalnya yang melibatkankemahiran asas bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca,

  dan juga kemahiran menulis, guru hendaklah bijak dan kreatif untuk menyesuaikan aktiviti

  pemulihan selaras dengan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Hal ini demikian

  kerana keberkesanan aktiviti pemulihan dalam proses pembelajaran murid banyak

  bergantung terhadap bagaimana daya kreativiti seseorang guru itu untuk membantu murid

  menguasai isi pembelajaran walaupun mengambil masa yang lama. Manakala bagi

  pengajaran berbentuk pengayaan, guru hendaklah memberikan peluang kepada murid untuk

  meneroka secara langsung murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran

  pengayaan. Hal ini bermakna dalam proses ini guru hendaklah memastikan bahawa aktiviti

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  21/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 21

  pengayaan yang dirancang dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang pelbagai

  berdasarkan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan mereka.

  Setelah memahami dengan lebih teliti tentang perbezaan dari segi pembinaan objektif

  pengajaran, pemilihan aktiviti dan bahan antara aktiviti pengajaran pemulihan dan aktivitipengajaran pengayaan telah memberikan panduan awal kepada kami tentang bagaimana

  hendak melaksanakan kedua-dua situasi pengajaran tersebut. Menilai kepada situasi

  tersebut kami telah pun membuat pemilihan aktiviti dan bahan bagi tujuan pengajaran

  pemulihan dan pengayaan bagi kemahiran membaca. Bagi tujuan pengajaran pemulihan

  kami terlebih dahulu mengenal pasti situasi masalah pembelajaran berkaitan kemahiran

  yang kami pilih iaitu kemahiran membaca. Dalam memilih situasi masalah pembelajaran

  berkaitan kemahiran tersebut kami telah sepakat untuk memilih masalah murid membaca

  tersekat-sekat dan tidak lancar. Masalah ini dihadapi oleh beberapa orang murid semasa

  proses pengajaran dan pembelajaran kelas biasa. Kesan daripada masalah tersebut

  menyebabkan objektif pengajaran secara kelas biasa tidak tercapai. Oleh yang demikian

  bagi memastikan murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran ini diberikan peluang

  untuk mempelajari dan menguasai isi pelajaran kemahiran membaca, maka kami telah

  merangka satu bentuk aktiviti pengajaran pemulihan agar murid-murid yang terlibat dalam

  aktiviti pemulihan ini dapat mengikuti isi pelajaran kemahiran membaca agar mereka dapat

  bersama-sama maju dan berpeluang untuk menguasai kemahiran ini secara masteri.

  Berkaitan dengan aspek pemilihan aktiviti dan bahan bagi tujuan pengajaran pemulihan,

  kami terlebih dahulu merangka satu bentuk objektif pemulihan bagi kemahiran ini iaitu

  1) Membaca lancar sekurang-kurangnya 4 daripada 6 perkataan KV+ KVK dalam kad

  perkataan dan bahan grafik bertajuk Ke Pasar Bersama Ibu dan Bapa yang

  diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

  Objektif pengajaran pemulihan ini adalah berdasarkan kepada masalah pembelajaran

  yang dihadapi murid. Penentuan aras objektif pengajaran ini juga dibina adalah sejajardengan kebolehan serta minat murid agar objektif tersebut tercapai seperti yang ditentukan

  oleh guru. Seterusnya, penentuan objektif pengajaran pemulihan bagi masalah

  pembelajaran kemahiran membaca (iaitu masalah murid membaca tersekat-sekat dan tidak

  lancar) adalah ditentukan selepas pada akhir pelajaran kelas biasa. Objektif pemulihan ini

  merupakan objektif yang diperincikan kepada yang lebih khusus untuk membolehkan murid

  meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang

  bersesuaian dengan keperluan masing-masing menerusi aktiviti alternatif, iaitu aktiviti

  pemulihan yang dirancang oleh guru. Maka dalam pembinaan objektif ini kami memastikan

  agar mematuhi prinsip penentuan objektif, iaitu daripada yang mudah kepada yang

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  22/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 22

  kompleks. Ini bermakna guru sangat berperanan penting dalam merancang aktiviti

  pemulihan selaras dengan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Menurut Ab.

  Rahman, et. al. (1997) membincangkan program pemulihan dalam konteks Kurikulum

  Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merupakan langkah-langkah khas yang diusahakan

  untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam usaha

  menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Program pemulihan

  dilaksanakan sebaik sahaja masalah pembelajaran murid dapat dikesan dan dikenal pasti.

  Tambahan lagi, menurut bahagian-bahagian Sekolah-sekolah, Kementerian Pelajaran

  Malaysia (1986) menjelaskan pemulihan sebagai satu usaha dalam pendidikan untuk

  mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah rendah, khususnya

  ditumpukan kepada kemahiran asas membaca, menulis dan mengira di bawah kelolaan

  guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khasi dalam bidang ini. Hal ini jelaslah

  menunjukkan bahawa pembinaan objektif pengajaran pemulihan sangat penting untuk

  memudahkan lagi guru merancang aktiviti dan bahan bagi tujuan pengajaran pemulihan.

  Seterusnya, setelah kami dapat mengenal pasti objektif pengajaran pemulihan berkaitan

  kemahiran murid membaca tersekat-sekat dan tidak lancar, kami telah merangka strategi

  pemulihan yang hendak dilaksanakan. Perancangan strategi ini adalah berdasarkan objektif

  pemulihan yang telah ditentukan. Perancangan ini meliputi tiga strategi, iaitu strategi

  pengelolaan kelas, strategi pemilihan bahan bantu, dan strategi pemilihan aktiviti.

  Perancangan strategi yang kami dalam pengelolaan kelas ini adalah melalui pengajaran

  aktiviti pemulihan yang berbentuk kumpulan atau pun dalam erti kata lain corak aktiviti

  pembelajaran yang lebih cenderung bersifat koperatif. Pembelajaran secara koperatif ini

  sangat sesuai digunakan dalam aktiviti pemulihan kerana murid yang mengalami masalah

  pembelajaran yang sama akan menjalankan aktiviti secara berkumpulan. Yang dimana

  melalui aktiviti tersebut murid dapat saling bekerjasama untuk mencapai tahap isi pelajaran

  yang maksima. Hal ini dapat diperkukuhkan lagi melalui kenyataan ini, menurut Johnson,

  Johnson, dan Holubec (1993), menyatakan pembelajaran secara koperatif sebagai

  pembelajaran dalam kumpulan kecil terdiri daripada dua hingga empat orang murid yang

  bersifat heterogen untuk memaksimakan pembelajaran setiap ahli kumpulan bagi mencapai

  matlamat bersama. Selain itu, melalui pembelajaran secara kumpulan dalam kalangan murid

  yang mempunyai masalah pembelajaran yang sama dapat mengelakkan daripada

  berlakunya sifat rendah diri dan membandingkan keupayaan diri dengan rakan-rakan sebaya

  yang tidak mengalami masalah pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung membantu

  murid dalam kategori yang mempunyai masalah pembelajaran ini untuk lebih bermotivasi

  dalam menguasai kemahiran yang mereka lemah. Ini dapat diperjelaskan lagi melalui

  kenyataan yang menyebut tentang perspektif motivasi, perspektif motivasi berfokus pada

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  23/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 23

  kesan struktur ganjaran dan matlamat kumpulan. Menurut perspektif ini, struktur intensif

  secara koperatif membentuk satu situasi di mana cara seseorang murid mencapai matlamat

  sendiri ialah apabila kumpulannya mencapai matlamat tersebut. Dengan itu murid adalah

  didorong untuk mengambil inisiatif diri dalam usaha membantu ahli kumpulannya untuk

  belajar dan berjaya bersama. (Deutsch, 1949; Slavin, 1978).

  Bagi pengajaran aktiviti pemulihan yang melibatkan strategi pemilihan bahan bantu, guru

  hendaklah memastikan bahan yang dipilih dan digunakan sesuai mengikut aras kesukaran

  isi pelajaran dan tahap keupayaan murid, terutamanya pemilihan bahan yang berbentuk

  maujud yang boleh diperhati dan juga mampu dicapai oleh pancaindera murid. Hal ini

  bertepatan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mohd Daud Hamzah (1990) yang

  menyatakan bahawa semakin banyak bahan pembelajaran yang diperolehi bagi

  mengembangkan keintelektualan pelajar dengan berkesan. Seterusnya, dalam pemilihan

  bahan yang kami pilih juga adalah mengambil kira faktor tertentu iaitu bahan pengajaran

  yang digunakan mampu menarik minat murid untuk mengikuti pelajaran. Yang dapat

  diperkukuhkan lagi melalui pendapat menurut Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1988)

  yang menyatakan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar merupakan sebahagian

  daripada usaha guru bagi memberangsangkan minat dan tumpuan pelajar terhadap

  pengajaran yang seterusnya menjamin pemerolehan pengetahuan dan kemahiran oleh

  pelajar. Malahan dengan pemilihan bahan ini juga kami telah merujuki dengan pelbagai

  sumber seperti kajian masa lepas oleh Charlie Anak Ungang (2008); penggunaan Bahan

  Bantu Mengajar dalam Kemahiran Asas Membaca di kelas Pemulihan: Kajian Kes di Lima

  Buah Sekolah Daerah Serian; hasil analisis dapatan kajian tentang keberkesanan

  penggunaan Bahan Bantu Mengajar terhadap pengajaran membuktikan sebanyak 60%

  bersetuju dan 20% amat bersetuju menyatakan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar

  membolehkan pengajaran guru lebih selesa dan menggalakkan dalam proses pengajaran

  asas bacaan. Tambahan lagi hasil daripada kajian beliau juga telah mendapat bahawa

  penggunaan Bahan Bantu Mengajar dapat mempertingkatkan Prestasi Penguasaan asas

  bacaan pelajar, iaitu prestasi sebelum dan selepas penggunaan bahan mengajar dalam

  kemahiran asas bacaan menunjukkan perbezaan yang sangat ketara, iaitu sebelum bahan

  bantu mengajar digunakan menyatakan bahawa hanya 59% penguasaan murid dalam

  membaca berbeza selepas penggunaan bahan bantu mengajar dengan menunjukkan nilai

  peratus yang tinggi iaitu sebanyak 80% setelah penggunaan bahan bantu mengajar

  diperhebatkan dalam proses pengajaran asas bacaan di kelas pemulihan oleh guru. Oleh

  yang demikian jelaslah membuktikan bahawa bahan bantu mengajar yang kami telah bina

  berdasarkan kepada objektif pengajaran pemulihan ini adalah sangat menepati kehendak

  asas dalam peringkat untuk menguasai asas membaca.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  24/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 24

  Seterusnya, setelah memilih bahan bantu mengajar untuk tujuan pengajaran aktiviti

  pemulihan ini kami telah memilih kaedah pandang sebut menerusi aktiviti menyebut dan

  membaca perkataan KV + KVK. Pemilihan aktiviti yang berunsurkan perkataan tersebut

  adalah hasil daripada pemerhatian setelah mendapati terdapat beberapa orang murid yang

  mempunyai masalah untuk membaca dengan lancar atas faktor kesukaran mereka untuk

  menyebut dan membaca perkataan yang berunsurkan KV + KVK seperti pasar, rumahdan

  seumpamanya. Pemilihan kaedah pandang sebut ini kerana kaedah ini juga merupakan

  asas iaitu peringkat awal kemahiran membaca sebelum beralih ke peringkat yang

  seterusnya. Pemilihan kaedah ini diperkukuhkan lagi dengan menggunakan teori

  pemerolehan bahasa, menurut B. F. Skinner yang mempelopori Teori Behaviorisme,

  pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga yang lain

  mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi ganjaran seperti

  pujian,senyuman, tepukan atau pelukan apabila kanak-kanak itu dapat memberi respon

  dalam pertuturan. Apabila situasi ini sentiasa berulang maka tahap penguasaan bahasa

  kanak-kanak itu akan semakin berkembang dari hari ke sehari. Berdasarkan teori tersebut

  sangat berkait rapat dengan kaedah pandang sebut iaitu penguasaan murid dapat

  dipertingkan secara beransur-ansur apabila pemilihan perkataan yang berunsurkan KV +

  KVK disebut secara berulang-ulang sehinggalah murid tersebut dapat mengingati dan lancar

  membaca dan juga menyebut perkataan daripada unsur tersebut. Menurut Isahak Haron

  (2004) terdapat dua mazhab besar tentang cara kanak-kanak mula membaca; Beliau

  mendefinisikan bacaan sebagai tentang bagaimana kanak-kanak mengenal dan mentafsir

  simbol-simbol tulisan dan memberi makna kepadanya. Mazhab pertama merujuk kepada

  perspektif linguistik yang berasaskan kepada anggapan bahawa bahasa terdiri daripada

  bunyi dan adunan bunyi yang menjadi perkataan. Asas pengkaedahan mazhab ini

  contohnya seperti kaedah fonem. Manakala, Mazhab kedua berasaskan kepada teori

  psikologi kognitif yang beranggapan bahawa kanak-kanak belajar bahasa melalui

  perkataan-perkataan dan ayat yang bermakna kepadanya. Murid-murid membaca bermula

  dengan melihat seluruh perkataan dan ayat yang bermakna. Kaedah ini dikenali sebagaikaedah seluruh perkataan (whole word) atau kaedah pandang sebut. Pemilihan kaedah

  pandang sebut ini juga sangat bertepatan dalam membantu murid yang mempunyai masalah

  pembelajaran iaitu membaca secara tersekat-sekat dan tidak lancar. Hal ini dapat

  diperkukuhkan lagi oleh pendapat Abd. Aziz Talib, 2000) yang menganggap kaedah ini baik

  dan moden.

  Kesimpulannya, pemilihan aktiviti dan juga bahan bagi tujuan pengajaran pemulihan ini

  adalah dirangka dengan penuh teliti termasuk dari segi proses merangka objektif pengajaran

  pemulihan, proses-proses dalam menyusun strategi pengajaran pemulihan, dan bagaimana

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  25/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 25

  bahan pengajaran dan pembelajaran digunakan secara bersama untuk membantu

  pencapaian objektif pengajaran pemulihan yang secara tidak langsung dapat membantu

  murid yang menghadapi masalah pembelajaran agar dapat diberikan peluang yang

  sewajarnya kepada mereka untuk menguasai sesuatu kemahiran khususnya kemahiran

  membaca. Hal ini juga jelas menunjukkan bahawa melalui pengajaran pemulihan ini dapat

  memberikan peluang yang sama rata terhadap murid yang lemah ataupun lambat

  menguasai isi pelajaran.

  Seterusnya, di samping guru merancang objektif pengajaran pemulihan dalam kelas

  biasa, guru juga hendaklah mempunyai perancangan yang berbentuk aktiviti pengayaan,

  yang dimana sasaran aktiviti tersebut adalah merujuk kepada dalam golongan murid yang

  sederhana dan juga pandai, yang dimana tahap keupayaan mereka untuk mempelajari

  sesuatu kemahiran berada pada tahap yang normal selaras dengan umur mereka.

  Perancangan aktiviti pengayaan ini amat penting agar guru dapat mengajarkan dua situasi

  pengajaran dalam satu sesi proses pengajaran dan pembelajaran di kelas biasa.

  Perancangan aktiviti pengayaan ini sangat penting diberikan kepada murid yang telah

  masteri dalam kemahiran yang diajarkan iaitu kemahiran membaca. Hal ini supaya aktiviti

  pengajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan memberi kesan positf ke arah

  meningkatkan kemahiran berbahasa murid tersebut. Oleh yang demikian, perancangan

  aktiviti pengayaan ini guru hendaklah sentiasa peka tentang aspek ruang pengayaan,

  objektif aktiviti, langkah-langkah aktiviti dilaksanakan dan strategi pengayaan.

  Seperti juga dengan kaedah pemilihan objektif bagi aktiviti pemulihan, penentuan objektif

  bagi aktiviti pengajaran pengayaan pula ditentukan sebelum pengajaran pengayaan

  dilaksanakan. Hal ini bermakna penentuan objektif pengayaan ini mengambil kira beberapa

  tahap kebolehan dan pencapaian murid. Yang bermakna semasa dalam proses pembinaan

  objektif pengajaran pengayaan guru telah mampu menentukan aras atau kesukaran objektif

  yang seiring dengan kebolehan serta minat murid agar objektif tersebut tercapai seperti yang

  telah ditentukan oleh guru. Pemilihan objektif ini dibuat secara khusus berdasarkan kepadaaktiviti pengajaran pengayaan bagi kemahiran membaca iaitu mendeklamasikan sajak yang

  bertajuk Kasih Ibu Bapa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Objektif secara khusus ini

  dibina bertujuan untuk membantu murid cerdas dan sederhana untuk lebih cekap dan

  menguasai sesuatu pembelajaran dengan lebih bermakna, malahan melalui objektif

  pengayaan ini juga dapat membantu murid mengukuhkan kemahiran yang telah dipelajari

  dan dikuasai.

  Pemilihan aktiviti pengayaan ini pula dipilih lebih tinggi aras pencapaiannya daripada

  objektif pengajaran kemahiran membaca pada peringkat umum (sederhana). Dalam

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  26/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 26

  perancangan aktiviti pengayaan ini kami telah merancang tiga strategi, iaitu berkaitan

  strategi pengelolaan kelas, strategi pemilihan bahan bantu, dan strategi pemilihan aktiviti.

  Bagi strategi pengelolaan kelas melibatkan tiga cara iaitu individu, berpasangan dan

  kumpulan kecil. Pemilihan tiga cara tersebut mempunyai tujuan dan matlamat yang tertentu.

  Dalam cara aktiviti pengayaan yang hanya melibatkan individu bertujuan untuk menguji

  sejauh mana kefahaman dan penguasaan seseorang murid mahupun individu itu terhadapi

  isi pelajaran yang telah dipelajari. Hal ini supaya murid itu dapat mengenal pasti setakat

  mana kemampuannya untuk menguasai isi pelajaran sama ada berada tahap sederhana

  mahupun cemerlang. Oleh yang demikian, melalui aktiviti pengayaan yang melibatkan

  individu ini secara tidak langsung membina keyakinan diri dalam kalangan murid yang

  terlibat dalam aktiviti pengayaan ini bersaing secara sihat dengan rakan-rakan sebaya yang

  berada dalam lingkungan mereka sendiri. Maka dengan secara tidak langsung lebih

  memudahkan guru untuk merancang aktiviti pengayaan yang seterusnya secara

  berpasangan, melalui aktiviti secara berpasangan ini mereka berpeluang untuk

  berkomunikasi sesama rakan sebaya. Maka dengan komunikasi tersebut mereka berkongsi

  maklumat dan saling mengenal pasti kelebihan dan kelemahan masing-masing dimana

  kelebihan yang ada itu ditingkatkan tahapnya kepada yang lebih mahir manakala kelemahan

  itu diperbaiki lagi melalui pelbagai bentuk perbincangan mahupun perkongsian maklumat

  antara pasangan dalam kumpulan aktiviti pengayaan ini. Kemudian, apabila murid sudah

  terbiasa melakukan aktiviti secara berpasangan maka apabila guru memperluaskan lagi ahli

  dalam kumpulan yang kemudian membentuk kumpulan-kumpulan kecil yang terlibat dalam

  aktiviti pengayaan ini. Oleh yang demikian, melalui strategi pengelolaan kelas bagi aktiviti

  pengayaan yang bermula daripada peringkat individu, berpasangan dan seterusnya

  pembentukan kumpulan-kumpulan kecil secara tidak langsung memudahkan proses

  pengajaran guru dalam kelas biasa. Hal ini secara tidak langsung membolehkan guru

  memberikan tumpuan yang lebih terhadap murid yang masih berada dalam kategori

  pemulihan khususnya bagi kemahiran membaca.

  Seterusnya dalam pemilihan bahan bagi aktiviti pengayaan yang kami rancang ini

  dihasilkan dalam pelbagai bentuk yang menarik antaranya melalui tayangan video, audio,

  teks, dan grafik. Contohnya bagi mengukuhkan lagi tahap penguasaan murid bagi aktiviti

  pengayaan kami telah menggunakan tayangan video yang memaparkan video deklamasi

  sajak, dan juga teks sajak menggunakan perisian interaktif berasaskan kepada bahan bantu

  mengajar berasaskan elektronik seperti penggunaan komputer riba. Hal ini sangat

  komprehensif digunakan dalam aktiviti pengayaan kerana penghasilan bahan ini

  mewujudkan lagi daya berfikir murid daripada yang konkrit kepada satu bentuk pengajaran

  yang abstrak, yang menggalakkan lagi perkembangan imaginasi dan juga daya kreativiti

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  27/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 27

  murid dalam kumpulan ini untuk mempelbagaikan proses belajar mereka dalam usaha untuk

  meningkatkan pemahaman, penguasaan daripada kemahiran yang sederhana kepada

  kemahiran yang lebih tinggi. Contohnya melalui pendedahan daripada bahan pengajaran

  berasaskan elektronik ini mampu membudayakan sifat murid khususnya murid yang berada

  dalam kumpulan pengayaan ini untuk lebih memahami bahawa teknologi juga membantu

  dalam meningkatkan prestasi pencapaian mereka.

  Maka dalam proses pelaksanaan aktiviti pengayaan ini juga kami telah mengukuhkan

  lagi tahap keupayaan murid dalam golongan ini dengan menggalakkan kepada aktiviti

  pengayaan yang lebih cenderung pada corak belajar sendiri. Hal ini bertujuan untuk

  mendidik murid-murid ini berusaha dengan lebih gigih selain tidak terlalu mengharapkan

  suapan ilmu daripada guru. Oleh yang demikian, dalam memastikan corak belajar sendiri itu

  mampu diwujudkan dalam aktiviti pengayaan yang kami pilih, peranan guru lebih hanya

  sebagai pembimbing iaitu guru hanya memberikan peluang kepada murid untuk

  melaksanakan aktiviti pengajaran dengan pengetahuan sedia ada mereka terhadap isi

  pelajaran yang telah dipilih, manakala guru hanya memberikan panduan dan sedikit arahan

  terhadap pelaksanaan aktiviti pengajaran dan seterusnya memberikan peluang sepenuhnya

  kepada murid untuk mempelajari sendiri dalam usaha mengukuhkan lagi kemahiran mereka.

  Kesimpulannya, sebagai seorang guru kita hendaklah menyedari akan konsep

  perbezaan individu termasuk dari segi latar belakang, dan tahap kecerdasan kognetif murid

  melalui aktiviti pengajaran pemulihan dan pengayaan. Hal ini supaya keadilan dalam

  menerima pendidikan dan hak untuk belajar dan menguasai ilmu dapat diberikan kepada

  semua golongan murid tanpa mengambil kira faktor yang menjadi penghalang kepada

  mereka untuk memahirkan diri dalam usaha untuk menguasai ilmu pengetahuan. Yang

  bermakna guru bukan sahaja perlu bijak tentang bagaimana hendak menarik minat murid

  untuk mengikuti isi pelajaran yang disampaikan, malah guru perlu menguasai teknik

  mahupun strategi-strategi pengajaran daripada yang umum kepada yang lebih khusus iaitu

  pengajaran pemulihan dan pengayaan. Apabila guru telah mempunyai perancangan yangsebegini akan dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah keciciran murid untuk

  menguasai ilmu pengetahuan, iaitu murid yang mempunyai masalah pembelajaran tidak

  berterusan dalam kelompok murid yang lambat menguasai isi pelajaran, dan juga murid

  yang pandai dan juga sederhana tidak hanya terbatas pada satu tahap sahaja, iaitu mereka

  diberikan pelbagai aktiviti pengukuhan.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  28/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 28

  1.5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

  Tahun : 4 Amanah

  Bil. Murid : 24 orangTema : Keluargaku Sayang

  Tajuk : Ibu Bapa Saya

  Tarikh : 18. 02. 2013

  Masa : 8.10-9.10 pagi

  Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat:

  1) Membaca lancar teks pantun bertajuk Ibu dan Bapa dengan sebutan dan intonasi

  yang betul. 5.2 Aras 1 (i)

  2) Menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 6 ayat tunggal tentang tajuk Cuti Sekolah

  Bersama Ibu Bapa yang mengandungi frasa nama dan frasa kerja . 8.2 Aras 1 (i)

  Objektif Pengayaan

  1) Mendeklamasikan sajak yang bertajuk Kasih Ibu Bapa dengan sebutan dan intonasi

  yang betul.

  Objektif Pemulihan

  2) Membaca lancar sekurang-kurangnya 4 daripada 6 perkataan KV+ KVK dalam kad

  perkataan dan bahan grafik bertajuk Ke Pasar Bersama Ibu dan Bapa yang

  diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

  Hasil pembelajaran:

  Fokus utama:

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar

  serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu pantun dengan

  sebutan dan intonasi yang betul.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  29/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 29

  Fokus sampingan:

  8.2 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu

  penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

  Aras 1 (i) Membina ayat tunggal yang lengkap mengandungi frasa nama dan frasa kerja

  berdasarkan tajuk yang diberikan.

  Kemahiran Bahasa:Membaca dan menulis.

  Sistem Bahasa: 1. Intonasi : Intonasi pantun

  2. Kosa kata : Ibu Bapa

  3. Tatabahasa : Ayat tunggal

  Penyerapan nilai:Kasih sayang, menghargai

  Pengisian kurikulum:

  IlmuPendidikan Muzik.

  Nilai MurniKeberanian, kasih sayang

  Kemahiran bernilai tambah

  kemahiran berfikir: Penyoalan, menghubungkait

  Pembelajaran kontekstual: Menghubungkait dengan pengorbanan ibu bapa dalam

  kehidupan seharian

  Konstruktivisme sosial

  Kecerdasan pelbagai: Interpersonal, Muzik, Intrapersonal, Kinestatik

  Kemahiran belajar cara belajar: Mengumpul maklumat, Memproses

  maklumat, Membuat persembahan

  Pengetahuan sedia ada:

  Murid mempunyai keluarga sendiri.

  Murid sentiasa bersama Ibu Bapa dalam kehidupan seharian.

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  30/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 30

  Bahan Bantu Mengajar:

  Bil Bahan Jumlah

  1. Komputer riba 1

  2. Lcd 1

  3. Skrin 1

  4. Alat perakam 1

  5. Video lagu Rasa Sayang 1

  6. Rakaman membaca berita 1

  7. Rakaman pertandingan pantun 1

  8. Teks pantun Ibu dan Bapa 1

  9. Kad arahan permainan Mari Berpantun 4

  10. Teks pantun permainan Mari Berpantun 4

  11. Lembaran kerja berkaitan tajuk Cuti Sekolah Bersama Ibu Bapa. 4

  12. Persembahan slaid Cuti Sekolah Bersama Ibu Bapa 4

  13. Rakaman deklamasi sajak 1

  14. Teks sajak 4

  15. Kad gambar 6

  16. Kad perkataan 6

  17. Borang Penilaian Deklamasi Sajak 2

  18. Bahan grafik Ke Pasar Bersama Ibu dan Bapa 5

  19. Video lagu 1,2,3 Sayang Semuanya 1

  20. Borang penilaian bacaan pantun 4

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  31/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 31

  Langkah-Langkah Pengajaran:

  Isi pelajaran Aktiviti Catatan

  Lagu Rasa Sayang

  (Sila lihat lampiran)

  Soalan ransangan

  1. Kenapa anda menyayangi

  ibu anda?

  2. Apa yang selalu Ibu anda

  lakukan terhadap anda?

  Jangkaan jawapan

  Sebab menyayangi Ibu

  Ibu orang yang melahirkan

  kita.

  Ibu menjaga kita sejak dari

  lahir.

  Jasa Ibu

  Melahir dan membesarkan

  anak-anak.

  Menyayangi dengan

  sepenuh hati.

  Sanggup berkorban untuk

  anak-anak.

  Set Induksi ( 5 minit)

  Murid ditontonkan video lagu

  Rasa Sayang.

  Murid-murid diminta

  menyanyikan lagu

  berdasarkan seni kata yang

  dipaparkan bersama-sama

  dengan guru.

  Murid diminta melakukan

  gerak kreatif sambil

  bernyanyi.

  Murid diminta menyatakan

  beberapa alasan sebab

  mereka menyayangi ibu

  mereka dan memberi contohjasa-jasa Ibu mereka dalam

  kehidupan seharian.

  Guru mengaitkan jawapan

  murid dengan isi pelajaran

  utama dan sampingan

  Bahasa Melayu hari ini.

  BBM

  LCD

  Skrin

  Komputer riba

  Video Lagu Rasa

  Sayang

  KB

  Menghubungkait

  KBT

  Kemahiran

  teknologi maklumat

  dan komunikasi.

  KP

  Verbal linguistik

  Muzik

  Intrapersonal

  Kinestatik

  Teknik

  Pemerhatian

  Tunjuk cara

  Pergerakan kreatif

  Nilai murni

  kasih sayang

  Pembelajaran

  kontekstual

  Soalan ransangan

  Contoh

  Langkah 1 (7 Minit)

  Aktiviti i

  Murid dipertontonkan

  BBM

  Rakaman

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  32/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 32

  1. Apakah yang membuatkan

  murid-murid tertarik dengan

  rakaman membaca pantun

  yang dipertontonkan?

  2. Apakah perbezaan antara

  membaca petikan berita

  atau cerita dengan petikan

  pantun?

  3. Bagaimanakah cara

  pemantun mengayakan

  tangan atau bahagian lain

  tubuh semasa berpantun?

  4. Apakah tujuan gaya

  pembacaan pantun?

  Jangkaan jawapan

  ..........................

  ..........................

  rakaman membaca berita

  dan pertandingan berbalas

  pantun.

  Murid bersoal jawab dengan

  guru mengenai perbezaan

  kedua-dua rakaman tersebut.

  Murid diminta memberi

  respon terhadap

  pertandingan berbalas

  pantun yang dipertontonkan.

  membaca berita

  Rakaman pantun

  Skrin

  LCD

  Komputer riba

  Teknik

  Pemerhatian

  Penyoalan

  KB

  Membanding beza

  Penyoalan

  KP

  Verbal linguistik

  Intrapersonal

  Nilai murni

  Yakin

  Berani

  PembelajaranKontekstual

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  33/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 33

  Teks Pantun Ibu dan Bapa( Sila

  lihat lampiran)

  Teks pantun dalam Permainan

  Mari Berpantun(sila lihat

  lampiran)

  Maklum balas guru terhadap

  pembacaan murid

  1. Kelancaran:

  Intonasi pantun

  Tidak tersekat-sekat

  Sebutan jelas

  Suara lantang

  2. Gaya dan penyampaian

  menarik

  Bahasa tubuh Lenggok bacaan/ berirama

  Kontak/ berkomunikasi

  dengan penontoon/

  pendengar.

  Langkah 2 (23 minit)

  Aktiviti i

  Guru memaparkan teks

  pantun bertajuk Ibu dan

  Bapa pada skrin.

  Murid secara sukarela

  diminta untuk membaca teks

  pantun yang dipaparkan

  pada skrin.

  Bacaan murid dirakam

  menggunakan alat perakam

  (seperti perisian Microsoft

  One Note yang terdapat

  dalam komputer riba)

  Murid diperdengarkan

  rakaman bacaan mereka

  yang dipancarkan pada skrin.

  Guru memberikan maklum

  balas terhadap pembacaan

  murid.

  Aktiviti ii

  Murid dimasukkan kepada 4

  kumpulan kecil dan diminta

  berada dalam kumpulan

  masing-masing.

  Setiap murid terlibat denganpermainan Mari Berpantun.

  Setiap kumpulan diedarkan

  kad arahan permainan.

  Kumpulan akan dipilih secara

  rawak oleh guru untuk

  mengambil teks pantun.

  Wakil dalam kumpulan

  diminta untuk membaca

  BBM

  Teks pantun Ibu

  dan Bapa

  Komputer riba

  Skrin

  LCD

  Alat perakam

  (Microsoft One

  Note) Kad arahan

  Permainan Bahasa

  Mari Berpantun

  (Lampiran)

  Borang penilaian

  bacaan pantun 4 teks pantun

  dalam Permainan

  Mari BerpantunBCB

  Membuat

  persembahan

  pembacaan

  pantun.

  KB

  Membuat

  penghakiman

  KP

  Verbal linguistik

  Intrapersonal

  Interpersonal

  Nilai murni

  Yakin

  Berani

 • 7/22/2019 Aseimen Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu

  34/54

  Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu SR 34

  pantun yang dipilih secara

  rawak daripada guru.

  Beberapa orang murid yang

  dipilih guru akan mengisi

  borang penilaian rakan yang

  membaca pantun.

  Aktiviti iii

  Murid-murid membuat kiraan

  markah untuk m