arahan pentadbiran bilangan 5/2014 garis panduan ... · pdf file tatacara berhubung dengan...

Click here to load reader

Post on 19-Jul-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Rujukan Kami: MQA.100-1/9/2 (6)

  Tarikh: 22 September 2014

  ARAHAN PENTADBIRAN BILANGAN 5/2014

  GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERJALANAN TUGAS RASMI

  (TIDAK TERMASUK KURSUS)

  AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

  Semua Pegawai MQA,

  1. TUJUAN

  Arahan Pentadbiran ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan dan

  tatacara berhubung dengan perjalanan tugas rasmi (tidak termasuk

  kursus) yang melibatkan pegawai MQA dan perjalanan tugas rasmi

  yang diuruskan oleh MQA termasuk untuk Ahli Panel Penilai (APP).

  2. LATAR BELAKANG

  2.1. Pada peringkat awal operasi, MQA telah mewujudkan

  beberapa Arahan Pentadbiran bertujuan untuk menjelaskan

 • 2

  peraturan dan tatacara berhubung dengan perkara-perkara

  yang berkaitan dengan perjalanan tugas rasmi seperti

  tempahan, tanggungjawab bahagian/unit dan pegawai serta

  kaedah tuntutan perjalanan. Arahan Pentadbiran yang

  berkaitan adalah seperti berikut:

  a. Arahan Pentadbiran Bilangan 3/2008: Garis Panduan

  Perjalanan Tugas Rasmi/Kursus Ke Luar Negara,

  berkuatkuasa 4 Februari 2008;

  b. Arahan Pentadbiran Bilangan 6/2008: Tatacara

  Tempahan Tiket Penerbangan Untuk Tujuan Tugas

  Rasmi, berkuatkuasa 1 April 2008; dan

  c. Arahan Pentadbiran Bilangan 7/2008: Garis Panduan

  Tuntutan Perjalanan, berkuatkuasa 1 April 2008.

  2.2. Walau bagaimanapun, beberapa peraturan dan tatacara

  yang terkandung dalam Arahan Pentadbiran di atas perlu

  dipinda agar selaras dengan peraturan dan perkembangan

  terkini di MQA.

  3. PERJALANAN TUGAS RASMI DALAM NEGERI

  3.1. Pegawai yang menguruskan tempahan perjalanan

  bertanggungjawab memastikan kelulusan telah

  diperolehi untuk tugas rasmi berkenaan sebelum

  sebarang tempahan dibuat.

 • 3

  3.2. Tempahan Penginapan

  3.2.1. Pegawai yang menguruskan tempahan

  bertanggungjawab untuk:

  a. menyemak kelayakan pegawai yang akan

  menginap;

  b. mendapatkan sebut harga hotel yang

  menyenaraikan jenis dan kadar bilik penginapan

  bagi menentukan bilik penginapan yang

  bersesuaian dengan kadar kelayakan pegawai

  yang akan menginap; dan

  c. menggunakan hotel panel yang disenaraikan oleh

  Bahagian Pentadbiran sahaja bagi tujuan

  tempahan penginapan pegawai yang tidak

  berkelayakan.

  3.2.2. Kadar bayaran sewa hotel hendaklah tidak melebihi

  kadar kelayakan pegawai. Sekiranya tiada hotel

  (termasuk hotel panel) yang memenuhi kelayakan,

  cadangan tempahan penginapan melebihi kadar

  kelayakan perlu mendapat kelulusan khas Ketua

  Pegawai Eksekutif sebelum tempahan dibuat,

  dengan syarat kadar berkenaan tidak melebihi

  20% daripada kadar kelayakan pegawai. Justifikasi

 • 4

  bertulis keperluan penginapan perlu dinyatakan

  dengan jelas.

  3.2.3. Permohonan untuk Pesanan Tempatan penginapan

  perlulah dikemukakan kepada Bahagian Kewangan

  selewat-lewatnya lima hari bekerja sebelum tarikh

  menginap. Permohonan hendaklah dibuat melalui

  Borang Permohonan Pesanan Tempatan Untuk

  Tempahan Penginapan (Kew.L2) seperti di Lampiran

  A dan disertakan dengan dokumen sokongan dan

  maklumat yang lengkap seperti berikut:

  a. kelulusan bertugas luar pejabat atau surat

  panggilan mesyuarat;

  b. sebut harga dari hotel dan pengesahan

  tempahan yang menunjukkan harga penginapan;

  dan

  c. kelulusan khas penginapan yang melebihi

  kelayakan jika berkaitan.

  3.2.4. Pegawai dikehendaki menanggung lebihan kos

  penginapan berkenaan sekiranya enggan menginap di

  hotel/bilik yang memenuhi kelayakannya.

  3.2.5. Pegawai yang menguruskan tempahan juga perlu

  membuat tempahan penginapan untuk pemandu jika

 • 5

  melibatkan perjalanan dengan kenderaan pejabat

  dalam keadaan pemandu juga perlu menginap.

  3.2.6. Pegawai yang akan menjalankan tugas rasmi juga

  boleh membuat tempahan penginapan sendiri dan

  membuat tuntutan bayaran balik mengikut

  kelayakannya dalam tuntutan perjalanan bulanan.

  3.3. Tempahan Tiket Penerbangan

  3.3.1. Pegawai yang menguruskan tempahan

  bertanggungjawab menyemak kelayakan tiket

  penerbangan pegawai.

  3.3.2. Pegawai yang menguruskan tempahan juga perlu

  membuat tempahan awal berhubung tarikh dan

  masa perjalanan dengan agen pelancongan atau

  syarikat penerbangan. Pegawai bertanggungjawab

  memastikan semua maklumat adalah betul dan

  lengkap sebelum memajukan permohonan tempahan

  ke Bahagian Kewangan.

  3.3.3. Tempahan tiket penerbangan hendaklah dibuat

  dengan syarikat penerbangan yang dibenarkan sahaja

  (rujuk Lampiran B). Tempahan perjalanan kapal

  terbang domestik akan menggunakan Waran

  Penerbangan Malaysia (WPM) (untuk MAS/Firefly)

  atau Waran Penerbangan Udara Awam (WPUA)

  (untuk AirAsia).

 • 6

  3.3.4. Tempahan perjalanan kapal terbang domestik

  dengan agen pelancongan hendaklah dibuat secara

  penggiliran berdasarkan senarai agen pelancongan

  yang disediakan oleh Bahagian Pentadbiran dalam

  Sistem e-TAS.

  3.3.5. Permohonan tempahan melalui WPM/WPUA

  hendaklah dibuat melalui Borang Permohonan Waran

  Penerbangan/Pesanan Tempatan Untuk Tempahan

  Tiket Kapal Terbang (Kew.L3) seperti di Lampiran C

  dan disertakan dengan dokumen sokongan yang

  lengkap seperti berikut:

  a. surat kelulusan bertugas luar pejabat untuk

  tujuan lawatan penilaian yang lengkap dengan

  maklumat berikut:

  i. nama pegawai yang terlibat;

  ii. nama ahli panel penilai;

  iii. nama dan tempat institusi di mana ahli

  panel penilai bertugas;

  iv. alamat destinasi;

  v. nama dan nombor rujukan program; dan

  vi. tarikh perjalanan; atau

  b. salinan surat panggilan mesyuarat atau arahan

  menjalankan tugas rasmi lain; dan

  c. sebut harga dari agen pelancongan.

 • 7

  3.3.6. Permohonan WPM atau WPUA hendaklah

  dikemukakan ke Bahagian Kewangan selewat-

  lewatnya lima hari bekerja sebelum tarikh perjalanan.

  3.3.7. WPM/WPUA yang telah diluluskan akan diserahkan

  oleh Bahagian Kewangan kepada agen pelancongan

  berkenaan dan makluman akan dibuat kepada

  pegawai yang menguruskan tempahan.

  3.3.8. Pegawai yang menguruskan tempahan

  bertanggungjawab menyemak butiran dalam tiket

  penerbangan yang dikemukakan oleh agen

  pelancongan sebelum menyerahkannya kepada

  pegawai berkenaan.

  3.3.9. Pegawai yang akan menjalankan tugas rasmi juga

  boleh membeli sendiri tiket terus daripada syarikat

  penerbangan atau agensi pelancongan termasuk

  secara atas talian (on-line) dengan menggunakan

  tunai atau kad kredit. Pembelian tiket hanya boleh

  dibuat setelah perjalanan tugas rasmi tersebut

  diluluskan oleh MQA. Pegawai akan menanggung

  sepenuhnya sebarang risiko atau kerugian pembelian

  tiket melalui kaedah ini. Tuntutan bayaran balik perlu

  disokong dengan resit asal atau itinerary receipt dan

  tuntutan hendaklah dibuat dalam tuntutan perjalanan

  bulanan.

 • 8

  3.3.10. Pegawai MQA juga boleh membeli tiket

  penerbangan perjalanan secara atas talian

  menggunakan kad kredit MQA, tertakluk kepada

  syarat dan tatacara yang telah ditetapkan dalam

  Arahan Pentadbiran Bilangan 3/2014: Syarat dan

  Tatacara Penggunaan Kad Kredit Korporat Agensi

  Kelayakan Malaysia (MQA).

  3.3.11. No show passengers ditakrifkan sebagai salah satu

  keadaan berikut bagi penerbangan dalam negeri

  dan di antara Malaysia dan Singapura sahaja:

  a. penumpang yang membatalkan tempahan

  dalam tempoh 24 jam daripada masa yang

  dijadualkan;

  b. penumpang yang gagal melakukan

  perjalanan dengan penerbangan yang

  ditempah;

  c. penumpang yang gagal melaporkan diri

  dalam masa yang ditetapkan;

  d. penumpang yang gagal melakukan

  perjalanan oleh sebab tidak mempunyai

  dokumen yang lengkap;

 • 9

  e. penumpang yang mengubah perjalanan

  daripada sektor yang jauh kepada sektor

  yang dekat dalam tempoh 24 jam; dan

  f. penumpang yang gagal untuk menyerahkan

  tiket di mana-mana pejabat tiket MAS untuk

  penempahan semula atau pengeluaran tiket

  baharu atau bayaran balik sekurang-

  kurangnya 24 jam sebelum perjalanan asal

  dijadualkan bertolak sepertimana yang

  dinyatakan di tiket.

  3.3.12. Bagi situasi no-show passengers, tuntutan

  bayaran balik pembelian tiket sendiri oleh

  pegawai hendaklah mendapat kelulusan Ketua

  Pegawai Eksekutif dan beliau berpuas hati

  bahawa punca kejadian bukan disebabkan oleh

  kesilapan pegawai. Sekiranya pegawai

  membatalkan tiket atau tidak menaiki

  penerbangan atas sebab tidak rasmi atau atas

  kecuaian pegawai itu sendiri, pegawai hendaklah

  membay