arahan pentadbiran bilangan 2/2010 ... 2.1 urusan penanggungan kerja di mqa dirujuk pada arahan...

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2020

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Rujukan Kami : MQA 07/02 (30) Tarikh : 30 November 2010

  ARAHAN PENTADBIRAN BILANGAN 2/2010

  PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA BAGI KEKOSONGAN JAWATAN DI AGENSI KELAYAKAN

  MALAYSIA (MQA)

  Semua Pengarah Bahagian

  Semua Ketua Unit

  Semua warga MQA

  1. TUJUAN

  1.1 Arahan Pentadbiran ini bertujuan untuk menetapkan

  peraturan urusan penanggungan kerja bagi

  kekosongan jawatan di Agensi Kelayakan Malaysia

  (MQA).

  1.2 Arahan Pentadbiran ini menjelaskan tatacara urusan

  penanggungan kerja apabila seseorang pegawai

  dikehendaki menanggung kerja tugas jawatan lain

 • 2

  demi kepentingan perkhidmatan tertakluk kepada

  kelulusan pihak berkuasa yang berkenaan.

  2. LATAR BELAKANG

  2.1 Urusan penanggungan kerja di MQA dirujuk pada

  Arahan Pentadbiran Bilangan 5/2009 (AP 5/2009) yang

  disesuaikan daripada Pekeliling Perkhidmatan

  Bilangan 17 Tahun 2007. Penanggungan kerja yang

  dibenarkan melalui AP 5/2009 adalah untuk

  kekosongan jawatan yang disebabkan pegawai cuti

  bersalin.

  2.2 MQA telah mengkaji semula peraturan penanggungan

  kerja bertujuan untuk menambah baik

  pelaksanaannya.

  3. TAFSIRAN

  Bagi maksud pemakaian Arahan Pentadbiran ini;

  3.1 Hubungan taraf tinggi rendah ialah pertalian antara

  jawatan dalam satu susunan kuasa (span of control)

  yang berbeza taraf atau grednya. Jawatan yang lebih

  tinggi itu bertanggungjawab secara langsung menyelia

  jawatan yang lebih rendah.

  3.2 Ketua Jabatan ialah mana-mana pegawai yang

  bertanggungjawab mengetuai atau yang diarahkan

 • 3

  mengetuai bahagian termasuk unit-unit di Pejabat

  Ketua Pegawai Eksekutif.

  3.3 Pihak Berkuasa Melulus ialah pegawai yang diberi

  kuasa meluluskan penanggungan kerja di MQA

  berdasarkan Arahan Pentadbiran ini.

  3.4 Kekosongan hakiki ialah kekosongan jawatan yang

  wujud secara mutlak iaitu jawatan yang tidak

  mempunyai penyandang kerana kenaikan pangkat,

  bersara, meninggal dunia, meletak jawatan, dibuang

  kerja, ditamatkan perkhidmatan, dilantik ke skim

  perkhidmatan lain atau bertukar.

  3.5 Kekosongan operasi ialah kekosongan jawatan

  secara sementara kerana penyandangnya bercuti,

  menjalankan tugas rasmi di luar pejabat, berkursus,

  dipinjamkan atau ditukar sementara, memangku,

  ditahan/digantung kerja atau tidak hadir bertugas dan

  tidak dapat dikesan kecuali kekosongan kerana

  pegawai bercuti melanjutkan pelajaran.

  3.6 Penanggungan kerja ialah pelaksanaan tugas suatu

  jawatan oleh seseorang pegawai di samping

  melaksanakan tugas jawatannya sendiri bagi suatu

  tempoh yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus.

 • 4

  4. PELAKSANAAN URUSAN PENANGGUNGAN KERJA

  4.1 Penanggungan kerja bagi jawatan dari Gred 1 hingga

  Gred 40 boleh dilaksanakan jika terdapat kekosongan

  hakiki atau kekosongan operasi seperti di Lampiran A.

  4.2 Penanggungan kerja bagi jawatan Gred 41 dan ke atas

  hanya boleh dilaksanakan bagi kekosongan operasi

  yang disebabkan cuti bersalin sahaja.

  4.3 Arahan penanggungan kerja hendaklah dibuat secara

  bertulis oleh Ketua Jabatan. Sekiranya kekosongan

  melibatkan jawatan Ketua Jabatan arahan

  penanggungan kerja hendaklah dibuat oleh pegawai

  atasannya.

  4.4 Tempoh penanggungan kerja hendaklah tidak melebihi

  enam (6) bulan. Sekiranya ada keperluan, Ketua

  Jabatan hendaklah membuat permohonan semula

  kepada Pihak Berkuasa Melulus supaya pegawai

  diluluskan untuk terus menanggung kerja.

  4.5 Ketua Jabatan boleh memperakukan kepada Pihak

  Berkuasa Melulus untuk penamatan penanggungan

  kerja seseorang pegawai atau mengarahkan pegawai

  lain untuk menanggung kerja jika difikirkannya perlu.

  4.6 Jika penanggungan kerja pegawai terputus selama 14

  hari atau lebih berturut-turut, Ketua Jabatan hendaklah

  membuat perakuan baru kepada Pihak Berkuasa

 • 5

  Melulus sama ada meneruskan penanggungan kerja

  pegawai berkenaan atau memperakukan pegawai lain.

  4.7 Pegawai yang layak diperakukan menanggung kerja

  ialah:

  4.7.1 Pegawai yang telah disahkan dalam

  perkhidmatan;

  4.7.2 Sekiranya tiada pegawai yang telah

  disahkan dalam perkhidmatan, pegawai yang

  telah berkhidmat sekurang-kurangnya setahun

  boleh diperakukan; dan

  4.7.3 Keutamaan untuk penanggungan kerja

  hendaklah diberi kepada pegawai yang paling

  layak dari segi pengalaman, kelayakan,

  kemahiran, kepakaran dan berprestasi baik.

  4.8 Jawatan yang dibenarkan untuk penanggungan kerja

  ialah:

  4.8.1 Jawatan yang diwujudkan dalam Waran

  Perjawatan;

  4.8.2 Jawatan yang hendak ditanggung kerja itu tidak

  melangkau dua (2) gred yang lebih tinggi dan

  bidang tanggungjawab jawatan ditanggung kerja

  tidak terlalu berat dibandingkan dengan

 • 6

  kebolehan dan gred hakiki pegawai yang

  diperakukan untuk menanggung kerja. Pegawai

  yang lebih tinggi grednya boleh diperakukan

  penanggungan kerja jawatan yang lebih rendah

  grednya, dengan syarat jawatan yang hendak

  ditanggung kerja itu tidak ada hubungan taraf

  tinggi rendah. Pihak Berkuasa Melulus semasa

  menimbangkan sesuatu perakuan

  penanggungan kerja hendaklah mengambil kira

  faktor ‘kemunasabahan’ dan ‘beban

  tanggungjawab’ jawatan yang hendak

  ditanggung kerja;

  4.8.3 Jawatan yang ditanggung kerja hendaklah

  berada dalam struktur organisasi dan lokasi yang

  sama. Dalam keadaan tertentu jika organisasi

  berada di lokasi berlainan tetapi dalam

  lingkungan 25km, perakuan khas Pihak

  Berkuasa Melulus diperlukan terhadap perakuan

  penanggungan kerja dengan mengambil kira

  keperluan dan keberkesanan pelaksanaan

  tugas secara tanggung kerja; dan

  4.8.4 Bagi jawatan yang memerlukan kemahiran

  khas, kelayakan kepakaran, lesen, pentauliahan,

  sijil kemahiran khusus dan lain-lain yang

  ditetapkan oleh skim perkhidmatan atau

  undang-undang yang berkenaan, pegawai yang

 • 7

  diarahkan menanggung kerja hendaklah

  memenuhi syarat dan keperluan tersebut.

  4.9 Jawatan yang tidak dibenarkan penanggungan kerja

  ialah:

  4.9.1 Jawatan yang tiada senarai tugas secara

  khusus contohnya jawatan kumpulan;

  4.9.2 Jawatan yang pelaksanaan tugasnya mengikut

  giliran atau syif contohnya Pengawal

  Keselamatan; dan

  4.9.3 Jawatan yang bentuk tugasnya tidak

  membenarkan atau tidak praktikal dilakukan

  secara penanggungan kerja contohnya

  Pemandu Kenderaan.

  4.10 Kuasa melulus penanggungan kerja

  Penanggungan kerja seseorang pegawai yang diarah

  menanggung kerja boleh dipertimbang oleh Pihak

  Berkuasa Melulus yang disenaraikan dalam Lampiran

  B.

 • 8

  4.11 Elaun Penanggungan Kerja (EPK)

  4.11.1 Bagi melayakkan pembayaran EPK,

  tempoh kekosongan jawatan yang perlu

  penanggungan kerja mestilah tidak kurang

  daripada 28 hari.

  4.11.2 Pegawai yang telah diluluskan

  penanggungan kerja seterusnya boleh

  dibayar EPK tertakluk kepada syarat-syarat

  berikut:

  (i) Telah melaksanakan tugas jawatan

  yang ditanggung kerja selama 28

  hari berturut-turut termasuk hari cuti

  mingguan, kelepasan am dan

  juga cuti rehat atas sebab

  kecemasan serta cuti sakit

  secara terkumpul tidak melebihi

  daripada lima (5) hari bekerja;

  (ii) Seseorang pegawai yang sedang

  menanggung kerja tetapi

  meninggalkan tugas jawatan yang

  ditanggung kerja itu selama 14 hari

  atau lebih berturut-turut iaitu

  termasuk cuti mingguan dan

  kelepasan am maka pembayaran

  EPK hendaklah dihentikan;

 • 9

  (iii) Seseorang pegawai yang pernah

  diluluskan menanggung kerja

  kemudian diluluskan menanggung

  kerja jawatan yang sama, boleh

  dibayar EPK sekiranya tempoh

  penanggungan kerja kali kedua dan

  seterusnya tidak kurang 14 hari

  berturut-turut termasuk cuti

  mingguan dan kelepasan am.

  Jawatan yang sama bermaksud

  jawatan yang pernah ditanggung

  kerja sebelumnya;

  (iv) Jika pegawai yang menanggung kerja

  layak menerima Bayaran Lebih Masa

  bayaran tersebut hanya boleh

  dibayar bagi tugas yang dilaksanakan

  selepas dua (2) jam lima belas

  (15) minit daripada waktu bekerja

  pejabat; dan

  (v) Seseorang pegawai hanya boleh

  dibayar satu EPK sahaja pada satu

  masa.

  4.11.3 Kadar Elaun Penanggungan Kerja (EPK)

  ialah 25 peratus daripada gaji permulaan

  jawatan yang ditanggung kerja.

View more