analisis sajak nota pelajar

Download Analisis Sajak Nota Pelajar

Post on 01-Jul-2015

4.119 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nota ini diubah suai dan sumbernya diperolehi daripada Sekolah Menengah PJN, Pengiran Haji Abu Bakar, KB.

TRANSCRIPT

PAN0UAN 0AN 6ARA-6ARA HENJAwA KERTA8 80ALAN HATA PELAJARAN 8A8TERAArlo|od| 3aja| Ce(r|r 0|(|WFormar $oa|anW0ara-0ara Ven|auaoA8PEK KAJ|AN 0ALAH 8AJAKAda 12 Aspek Kaj|an.- 8erlu|- P(osa- Va|sud l(asa- Va|sud saja|- Pe(soa|ar- Tera- Pe(ulusar/Araral- Perdaja(ar- Co(a|- Nada- A||(ar- 0ava 8arasa.ENTUK6ara Henjawab - Jur|ar (ard|ap- Jur|ar oa(|s dar rararva.- Jur|ar su|u |ala & pe(|alaar |sed|||l & oarva| & avalrva).- R|ra a|r|( sel|ap (ard|ap- 8erlu| seoera( saja| sara ada oeoas/le(||al.80ALAN UHUHu(a||ar oerlu| saja| e(a oa(u.Tu||s|ar oerlu| saja| d| alas.Je|as|ar oerlu| saja| d| alas.Nvala|ar oerlu| saja| d| alas.8u|l||ar oaraWa saja| |r| oe(oerlu| oeoas.JEN|8-JEN|8 80ALAN AC| ENTUK80ALAN ERCAUNCApa|ar oerlu| dar co(a| vard d|dura|ar o|er pervaja| da|ar saja|rva.u(a||ar oerlu| dar a||(ar saja| 0| 3leser |r| vard d|dura|ar o|er pervaja|.8|rcard|ar oerlu| dar pe(ulusar saja| d| alas.Apa|ar oerlu| dar lera saja| d| alas.ENTUK 0ALAH 8AJAK: 0apal d|||ral seca(a |ua(ar / oe(oerlu| l|z||a|. Aspe|-aspe| vard rerpe(||ral|ar oerlu| |a|ar: Jur|ar (ard|ap - oerlu| seoera( |a|lu Jur|ar oa(|s sel|ap (ard|ap sara ada oeoas alau Jur|ar su|u |ala sel|ap oa(|s le(||al |epada pu|s| |ara R|ra a|r|( sel|ap oa(|s sepe(l| parlur alau sva|(. Jur|ar oa(|s d||era|| alau d|seoul juda seoada| :Vorolor - 1 oa(|s 3e|slel - oa(|s 0|sl||or - 2 oa(|s 3epla|r - Z oa(|sTe(z|ra - 3 oa(|s 0|lal - 8 oa(|s 0ual(a|r - 1 oa(|s 3orala - 12 oa(|s |oeoas) 0u|rl - 5 oa(|s 8eoas - |a|r-|a|rPak TuaIak Tuavajahnu loIah nonghiIang di lilian nusin vang panjang pada vaklu vang nonvopi loginivajahnu vang lua loilavang di poisadaian nasih pada poiahunu vang hanpii iopul di sana iindukan loipaulAngin Iaul nondavu savunondongainva haliku piIunonoii indahkonangan di sudul halikuliada poinah padan soIaii di pinggiian vakluAduhai Iak Tuadi sinidi hujung panlai vang pulihdi gigi aii nonili luihanak noIavan halinva gusaidaIan nononpuh onlak vang losai.Buda-Buda, -A.RahIm HamIdTcmburnng6ontoh Kaj|an entuk 8ajak Pak Tua :3aja||r| le(d|(| da(|pada 3(ard|ap. Rard|appe(lararerpurva| 8oa(|s |o|lal). (ard|ap |edua rerpurva| 5 oa(|s |cu|rl) dar (ard|ap |el|darerpurva| oa(|s |se|slel).Jur|ar su|u|ala vard le(oarva| oad| saja| |r| |a|ar1 su|u|ala padaR3:82'l|/a/da/ pe(/rar/ pa/dar/ se/|a/(|/ d|/ p|rd/d|/(ar/ Wa|/lu'. Vara|a|a jur|arsu|u|ala vard le(perde| oad| saja| |r| |a|ar3 su|u|ala padaR1:83'Pa|/ Tu/a'.Jur|ar pe(|alaar pa||rd oarva| |a|arZ palar pe(|alaar padaR3:82 |a|lu'l|adape(rar padar se|a(| d| p|rdd|(ar Wa|lu'.Vara|a|a jur|ar pe(|alaar pa||rd sed|||l|a|ar dua palar pe(|alaar |a|lu 'Pa| Tua' da|ar R1:81.R|ra a|r|( oad|(ard|ap pe(lara |a|ar a/o/o/c/a/d/e/e. (|ra a|r|( oad|(ard|ap |edua |a|ar a/a/o/a/a dar (|ra a|r|( oad| (ard|ap |el|da |a|ar a/o/c/c/d/d.3eca(a |ese|u(urarrva. saja| Pa| Tua oe(oerlu| oeoas |a|lu l|da|le(||al |epada pu|s| |ara sepe(l| parlur alau sva|(. lr| le(ou|l| |e(ara jur|ar oa(|s.palar pe(|alaar dar juda su|u |ala l|da| sara alau l|da| se|roard. Vara|a|a(|ra a|r|( oad| sel|ap (ard|ap pu|a l|da| se|ala.PR08AVerduoar |a(ardar oe(ard|ap rerjad| |a(ardar o|asa.Verjad||aroarasasaja|rerjad| seouar|a(ardarvard rudard|larar| larpa rerduoar ra|sudrva.Taroar|ar larda oaca j||a pe(|u lelap| sel|ap larda oaca l|da| oo|erd|lu|a(.Pe(|alaar vard oe(u|ard oo|er d|ouard larpa rerduoar ra|sudrva. Kala darl| rara d|(| d||e|a||ar.erda||ar d|oual da|ar salu pe(erddar |ecua|| j||a pe(|u.Pe(|alaar vard d|laroar pe(|u d|da(|s urlu| rerurju||arperaroarar vard le|ar d|oual.80ALAN UHUHP(osa|ar |ese|u(urar (ard|ap saja| d| alas.P(osa|ar |ese|u(urar saja| d| alas derdar l|da| rerduoar ra|sudrva.P(osa|ar |ese|u(urar saja| vard le(seoul d| alas.JEN|8-JEN|8 80ALAN PR08A80ALAN ERF0KU8P(osa|ar l|da |eadaar do|ordar ra(raer da|ar saja| d| alas.P(osa|ar (ard|ap 3 dar 1 saja| d| alas derdar l|da| rerduoar ra|sudrva.P(osa|ar (ard|ap |el|da r|rdda (ard|ap |eerar derdar l|da| rerduoar ra|sudrva.PR08A6ara menjawab- 3arourd aval rerjad| |a(ardar o|asa larpa rerduoar ra|rarva.- 3alu pe(erddar alau |eo|r.- Kala darl| rara d|(| da|ar saja| d||e|a||ar.- E|a||ar rerva||r aval-aval da|ar saja| larpa peraroarar |ala ruourd. |rourar dar |a|r-|a|r.6ontoh Kaj|an Prosa 8ajak Pak Tua :Pa|Tua. ||r| Wajarru le|ar |ara rerdr||ard d|l|l|arpada rus|r vard parjard. Pada Wa|lu vard rervep| oed|r|.Wajarru vard lua |lu le(oavard d| pe(sada|ar|a|lu ras|r padape(aruru vard rarp|( (epul dar d| sara|ar (|rdu a|ar le(paul.Apao||a rerderda( ard|r |aul vard rerdavu savu.ral||u rerjad| p||u. arva rero(| |rdar vard rerjad||erardar d| sudul ral||u dar l|da| a|ar pe(rar padar se|a(|d| p|rdd|(ar Wa|lu.Adura| Pa| Tua. d| s|r| |a|lud| rujurdparla| vardpul|r. d| d|d| a|( rer|l| ou|r. ral| ara| re|avar dusa( d| da|arrererpur oroa| vard oesa(.HAK8U0 FRA8A6ara menjawab - Va|ra l(asa oe(dasa(|ar seseouar saja|.- 0ura|ar aval serd|(|- T|da| |a(| da(| ra|ra seoera(. - 8u|ar rerdru(a||ar. - 8u|ar reroe(| ra|ra da(| pe(|alaar sepe(l| |arus. 8e(||ar ra|sud oad| (ard|a||ala-(ard|a||ala oe(||ul :||) T|l|ar serus|r|||) Ke sualu oerua||||) 0aurd vard rer||u|ar||v) Verd||ul a(arar Te(ard|ar (ard|a| |ala d| oaWar da|ar |orle|s saja| d| alas:||) 0| sara|ar a|u oe(davul 1:2|||) Alas da(ar vard d|p|rjar| 2:1||||) K|r| Wa|lu lua le|ar dalard rerverd|(|3:1||v) K|la sesa| rervesa||ar 1:3 8e(dasa(|ar saja| d| alas. je|as|ar F(asa oe(||ul:||) Tardar vard rarpu 1:2|||) 3eroovarru |ead||ar 2:1||||) Yard urdu. vard re(ar. vard r|jau 3:2||v) Ve(e|a la| pe(rar d|oe|a| 5:1JEN|8-JEN|8 80ALAN HAK8U0 FRA8A6ontoh Kaj|an Haksud Frasa 8ajak Pak Tua :Wajarru le|ar rerdr||ard |R1:82)- Pa| Tua le|ar rer|rdda| dur|apada pe(aruru vard rarp|( (epul |R1:8Z)-Pe(aru vard sudar lua rerveoao|ar Pa| Tua l|da| dapal rerard|ap ||ar |ad| l|ada pe(rar padar se|a(| d| p|rdd|(ar Wa|lu |R2:85)- |erardar Pa| Tua seo(ard re|avar serl|asa d||erard d| separjard Wa|luara| re|avar ral|rva dusa( |R3:85)- ara| re|avar oe(deoa(-deoa( rerurddu d| parla| a|ar |epu|ardar avar re(e|a pu|ard da(| |aul rerard|ap ||ar.HAK8U06ara menjawab- JaWapar rerda||ar d|lu||s oe(pe(erddar rerd||ul oarva| (ard|ap saja|.- Pe(|alaar s|roo||| alau pe(|aroardar d|oe(||ar ra|ra derdar je|as.- 0ura|ar aval serd|(|.HAK8U0 | hURA|AN4 Veroe(||ar ra|sud le(s|(al alau ra|sud seoera( seouar saja|rerd||ul lals|(ar vard sesua| derdar laju| saja| sele|ard|larar|.43alu (ard|ap rerda||ar d|ru(a||ar da|ar salu pe(erddarderdar |eo|r je|as dar le(pe(|rc|.43eda|a |aroard |s|roo|) dar rara-rara vard l|da| je|asrerda||ar d|oe(| lals|(ar rerd||ul |elararar ras|rd-ras|rd dardura|ar aval serd|(|.4Kala darl| rara oo|er d|lu|a(|ar. Corlor :'0roa|' e(l|rva |er|dupar vard perur parca(ooa'0a(ar' e(l|rva pepe(ardar alau pe(juardar80ALAN UHUH u(a||ar ra|sud |ese|u(urar saja| d| alas. u(a||ar ra|sud saja| d| alas. Je|as|ar ra|sud saja| Pa| Tua. Je|as|ar ra|sud saja| d| alas. 8e(||ar ra|sud |ese|u(urar saja| d| alas. Je|a|ar c|rla vard |rd|r d|sarpa||ar perva|( da|ar saja| d| alas. u(a||ar ra|sud |ese|u(urar (ard|ap saja| d| alas.JEN|8-JEN|8 80ALAN HAK8U0 8e(||ar ra|sud saja| oad| (ard|ap pe(lara dar |edua.Apa|ar vard d|ra|sud|ar perva|( derdar 'T|l|ar 3erus|r' |lu.Apa vard d|ra|sud|ar derdar 'r|||| Wa(|sar' dar 'sarlapar Wa(|sar'sepe(l| vard d|papa(|ar o|er perva|( da|ar saja| d| alas.Apa|ar vard d|ra|sud|ar perva|( derdar 8e(de||rpardar |lu.Apa|ar pe(oezaar arla(a 0(ard K|la derdar 0(ard As|rd daroa(ar perva|(da|ar saja| d| alas?JEN|8-JEN|8 80ALAN HAK8U0 [80ALAN ERF0KU8} Veru(ul perva|(. Po|o| |e|apa oarva| reraou(|ar oa|l|. u(a||ar. Je|as|ar |eadaar r|dup ara|-ara| sepe(l| vard d|daroa(|ar o|er perva|(da|ar saja| d| alas. Perva|( rerdra(ap|ar ada( pad|ar le(us r|dup. 8e(||ar pardardardar cadardar |aru oada|rara|ar oerlu| pad|ar pada zarar re(de|a |r|? Je|as|ar |esar-|esar pepe(ardar vard d|daroa(|ar da|ar saja| d| alas. Nvala|ar dua |eadaar vard d|daroa(|ar o|er pervaja| d| alas.6ontoh Kaj|an Haksud 8ajak Pak Tua :Rard|ap pe(lara oe(ra|sud seseo(ard re|avar lua le|ar |ararer|rdda| dur|a.Pervaja| le(|rdal rasa rus|r |a l|da| dapal |e|aul. Pa|Tua oed|lused|r |e(ara l|da| dapal rerard|ap||arurlu| rerca(| (eze||. K|r| pe(arurva le|ar (epul |l|rdda||erardar). Pada pe(aru |lu|ar |a pe(rar rerdra(ap urlu|rere(us|ar |er|duparrva.Rard|ap |edua oe(ra|sud (asa l|upar ard|r da(| |aulrerveoao|ar pervaja| p||u rerd|rdal|arPa|Tua vard pe(raroe(susar pavar rerca(| (eze|| d| |aul |lu du|u.Rard|ap |el|da oe(ra|sud pervaja| ras|r |rdal oaraWa d|parla| vardpul|roe(s|r|lu|arara|-ara| re|avarrerurdduperur deoa( |el||a oapa re(e|a ras|rd-ras|rd pu|ard da(| |aulsele|ar rerca(| ral|ar derdar oed|lu oe(susar pavar der|rerdra(ap|ar ras|| lard|apar |(eze||) pada ra(| |lu.PER80ALAN6ara menjawab - 3el|ap (ard|ap se|u(ard-|u(ardrva ada 1 pe(soa|ar.- 3alu alau dua palar pe(|alaar saraja.- 0a|ar salu saja| ra|s|rur 10 pe(soa|ar.- 3oa|ar oe(lo|us - pe(|u d|ru(a||ar seca(a (|rd|as. PER80ALAN 8eoe(apa pe(|a(a perl|rd vard rerda| d|o|rcard|ar o|er pervaja| da|ar sel|ap(ard|ap. Pe(soa|ar-pe(soa|ar |lu rerurjard |epada lera.Corlorpe(soa|ar|a|arsepe(l| perd|d||ar. pe(juardar. |er|s||rar. |ed|d|rar.(adar|er|dupar. |el|da|ad||ar. peroe(orla|ar. |e|uasaarA||ar. pe(c|rlaar.|eadaraar. dudaar r|dup. pepe(ardar. |e(urlurar ro(a|. (asuar. ras|ora||sredar seoada|rva.TEHA Po|o| pe(soa|ar alau pe(|a(a perl|rd vard rerda| d|sarpa||ar o|er pervaja|oe(dasa(|ar lals|(ar peroaca.0apal d||elaru| oe(dasa(|ar ra|sud dar pe(soa|ar da(| sel|ap (ard|ap. Vara-rara pe(soa|ar vard pa||rd oarva| oo|er rerurjard |epada lera.Rard|ap 1ra|sudpe(soa|arRard|ap 2ra|sudpe(soa|ar TeraRard|ap 3ra|sudpe(soa|arTEHA 6ara menjawab - 0|rvala|ar da|ar oerlu| l(asa alau aval.- u(a|ar rerda||ar je|as oe(dasa(|ar pada ra|sud saja|.6ontoh Kaj|an Persoa|an dan Tema 8ajak Pak Tua :Persoa|anRard|ap 1- Ked|d|rar/ larddurdjaWao seo(ard re|avarRard|ap 2 - Ker|s||rar/|er|dupar seo(ard re|avarRard|ap 3 - Caoa(ar r|dup/ larddurdjaWao ara| re|avarTemaTera oad| saja|Pa|Tua |a|ar |ed|d|rar re|avar lua vard r|s||r.0| da|arsaja| |r| d|lurju||ar Pa| Tua vard le|ar rerja|ar|arlarddurdjaWao urlu| rerva(a r|dup |e|ua(da.Tera