analisis sajak kasih ibu

Download Analisis Sajak Kasih Ibu

Post on 15-May-2015

14.662 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TAJUK: SAJAK KASIH IBU KARYA ABDULLAH IDRIS

2. DEFINISI SAJAK Sajak sebenarnya tidak mempunyai peraturan yang tetap Bilangan rangkapnya berbagai-bagai - boleh serangkap sahaja atau lebih daripada itu. Banyak baris ayat pada serangkap dan bilangan perkataan dalam sebaris ayat di dalamnya juga tidak tentu. Setiap sajak adalah bebas daripada sebarang peraturan dalam membentuk rangkap, menentukan baris, memilih perkataan dan pemadanan rima.. 3. Memang telah lama ku fikir untuk berbakti pada ibu dan siapa nanti Alih-alih tiba saatnya kami menyendiri antara hidup dan mati Sejak kecil pun aku diajari tentang anak-anak yang salat balasannya adalah syurga bersama ibu yang tercinta d an para syuhada Tapi bila aku telah dewasa Ibu sudah tidak mau bercerita Dan aku jadi lupa Tentang hukuman anak derhaka Lalu sekarang semuanya bagai membebani Jauh-jauh dinihari air mata membasahi Dan titis-titisnya meresapi nadi sendiri Justeru kerananya bagai mentuntuti Sebuah ungkapan yang tak beerti lagi 4. mengkaji aspek luaran sajak. Ia meliputi dari aspek:- 1. rangkap 2. Baris 3. Sukukata 4. Rima akhir 5. Bentuk sajak : terikat / bebas BENTUK SAJAK 5. Ada hubungannya dengan perenggan atau paragraf tetapi ia mempunyai aturan sendiri. Sajak Kasih Ibu mempunyai 4 rangkap. RANGKAP 6. Memang telah lama ku fikir untuk berbakti pada ibu dan siapa nanti Alih-alih tiba saatnya kami menyendiri antara hidup dan mati Sejak kecil pun aku diajari tentang anak-anak yang salat balasannya adalah syurga bersama ibu yang tercinta d an para syuhada Tapi bila aku telah dewasa Ibu sudah tidak mau bercerita Dan aku jadi lupa Tentang hukuman anak derhaka Lalu sekarang semuanya bagai membebani Jauh-jauh dinihari air mata membasahi Dan titis-titisnya meresapi nadi sendiri Justeru kerananya bagai mentuntuti Sebuah ungkapan yang tak beerti lagi Rangkap 1 Rangkap 2 Rangkap 3 Rangkap 4 7. Merujuk kepada baris-baris yang terdapat dalam sesuatu rangkap. Baris-baris sajak mempunyai nama yang tertentu, iaitu :- 1. Monoton 1 baris 7. Septaim 7 baris 2. Distikon 2 baris 8. Oktaf 8 baris 3. Terzina 3 baris 9. Soneta 14 baris 4. Quatrain 4 baris 5. Quint 5 baris 6. Sextet 6 baris BARIS 8. Memang telah lama ku fikir untuk berbakti pada ibu dan siapa nanti Alih-alih tiba saatnya kami menyendiri antara hidup dan mati Sejak kecil pun aku diajari tentang anak-anak yang salat balasannya adalah syurga bersama ibu yang tercinta d an para syuhada Tapi bila aku telah dewasa Ibu sudah tidak mau bercerita Dan aku jadi lupa Tentang hukuman anak derhaka Lalu sekarang semuanya bagai membebani Jauh-jauh dinihari air mata membasahi Dan titis-titisnya meresapi nadi sendiri Justeru kerananya bagai mentuntuti Sebuah ungkapan yang tak beerti lagi Quint 5 Baris Quint 5 Baris Quatrain 4 Baris Quint 5 Baris 9. merujuk kepada jumlah sukukata dalam setiap baris dalam setiap rangkap. Sajak Kasih Ibu mengandungi jumlah suku kata yang tidak serupa dengan syair, iaitu di antara 5 sukukata hingga 16 sukukata. Misalnya :- SUKUKATA 10. Jumlah sukukata yang paling panjang ; La/lu /se/ka/rang /se/mu/a/nya /ba/gai /mem/be/ba/ni 15sk Ja/uh/-/ja/uh di/ni/ha/ri /a/ir /ma/ta /mem/ba/sa/hi 16sk Dan/ ti/tis/-/ti/tis/nya /me/re/sa/pi /na/di /sen/di/ri 15sk Jus/te/ru /ke/ra/na/nya /ba/gai /men/tun/tu/ti 14sk Se/bu/ah /ung/ka/pan /yang /tak /be/er/ti/la/gi 13sk 11. Jumlah sukukata yang paling pendek ; Me/mang /te/lah /la/ma /ku /fi/kir 9 sk un/tuk /ber/bak/ti 5 sk pa/da /i/bu /dan /si/a/pa /nan/ti 10 sk A/lih/-/a/lih /ti/ba /sa/at/nya /ka/mi /men/yen/di/ri 15 sk an/ta/ra /hi/dup /dan /ma/ti 8 sk 12. Rima merujuk kepada rentak bunyi sama ada secara pengulangan atau bertentangan yang terdapat pada baris- baris bait tertentu. Rima akhir merujuk kepada bunyi suku kata akhir dalam puisi sesebuah puisi sama ada secara bertenanaan atau secara sama. RIMA AKHIR 13. Rima akhir sajak Kasih Ibu :- 1. Rangkap 1 (a/b/b/b/b) 2. Rangkap 2 (a/b/c/c) 3. Rangkap 3 (a/a/a/a) 4. Rangkap 4 (a/a/a/a) 14. Merujuk kepada seluruh idea yang disampaikan dalam sesebuah sajak secara keseluruhan Diantara aliran yang sering digunakan:- 1. Didaktisisme mendidik / memberi panduan 2. Realisme kehidupan secara real 3. Romantisisme kasih sayang 4. Humanisme kehidupanmanusia sejagat ALIRAN 15. Sajak Kasih Ibu ini memiliki dua aliran iaitu Aliran Realisme dan Aliran Didaktisisme. Aliran Realisme merujuk kepada suatu hasil sastera yang mengungkapkan kehidupan secara real atau benar seperti yang dapat dilihat di alam biasa atau dala kehidupan seharian. Buktinya, isu mengenai penyesalan seorang anak tidak berbakti kepada ibunya sering berlaku pada kehidupan yang benar. Aliran Didaktisisme merujuk kepada maksud untuk mendidik atau memberi panduan soal moral, etika dan keagamaan kepada masyarakat pembacanya. Buktinya, sajak ini mendidik atau mengajar manusia supaya tidak melupakan setiap jasa serta bakti yang telah ibu korbankan untuk anaknya. 16. Ia dapat dikenal pasti setelah kita benar-benar membaca dan mendalaminya dengan penghayatan yang baik. Ia dapat dikesan setelah seseorang dapat mengetahui maksud, persoalan dan tema. CORAK 17. Diantara corak yang sering diperlihatkan adalah:- 1. Satira menyindir, mengejek, mencemuh dan menghina 2. Ode memuja, menghormati serta mengangkat sesuatu yang dibanggakan 3. Epigram nasihat, pengajarn dan didaktik moral 4. Elegi meratap, hiba, pilu, duka, sedih, rindu, kelu kesah, kesal hampa dan kecewa terhadap peristiwa 18. Sajak Kasih Ibu ini bercorak Elegi merujuk kepada sajak yang meratap, hiba, pilu, duka, sedih, rindu, keluh- kesah, kesal hampa dan kecewa terhadap sesuatu. Buktinya, sajak ini memperlihatkan penyesalan kerana tidak berbakti kepada Ibu 19. Nada merujuk kepada tone suara iaitu kuat atau lemah. Nada kuat dan lemah mempunyai hubungan dengan perasaan tinggi rendah dan kuat lemahnya sesuatu mesej yang disampaikan dalam sajak. NADA 20. Diantaranya ialah:- 1. Protes - penentangan terhadap sesuatu 2. Kecewa dan hampa perasaan putus asa dan hampa 3. Sinis unsur-unsur sindiran 4. Romantis romantik 5. Harapan dan semangat - perjuangan 21. Diantaranya ialah:- 1. Protes - penentangan terhadap sesuatu 2. Kecewa dan hampa perasaan putus asa dan hampa 3. Sinis unsur-unsur sindiran 4. Romantis romantik 5. Harapan dan semangat - perjuangan Sajak Kasih Ibu mempunyai nada yang kecewa dan pilu. Buktinya ia memperlihatkan penyesalan seorang anak kerana tidak berbakti kepada ibunya. 22. Gaya bahasa merujuk kepada bahasa-bahasa yang di gunakan oleh penyajak dalam menghasilkan sesebuah sajak. Ia merupakan aspek yang penting dalam memberikan keindahan dan meninggikan mutu sesebuah sajak. Gaya bahasa yang boleh diperolehi adalah seperti :- GAYA BAHASA 23. Dalam sajak Kasih Ibu, kita boleh dapati beberapa gaya bahasa yang digunakan oleh penyajak. Di antaranya ialah:- 1. Asonansi Ia merujuk kepada pengulangan bunyi atau huruf vokal dalam sesuatu baris sajak sebanyak dua kali atau lebih secara berturutan. Sebagai contoh, dalam rangkap 1 baris 1 dan 4 ada pengulangan vokal a dan i :- Memang telah lama ku fikir Untuk berbakti Pada ibu dan siapa nanti Alih-alih tiba saatnya kami menyendiri Antara hidup dan mati 24. 2. Aliterasi Ia Menekankan pengulangan bunyi dan huruf konsonan dalam satu baris sajak sebanyak dua kali atau lebih. Misalnya, dalam rangkap 2 baris 2 terdapat pengulangan konsonan n :- Sejak kecil lagi pun aku di ajari Tentang anak-anak yang salat Balasannya adalah syurga Bersama ibu yang tercinta Dan para syuhada 25. 3. Simbol Simbol merujuk kepada kata-kata yang di pilih memberi erti yang lain di sebaliknya. Ia juga dikenali sebagai lambang. Sebagai contoh, rangkap 2 baris 2 iaitu syurga merujuk kepada kebahagian dan balasan baik di hari akhirat. Rangkap 2 baris 4 iaitu para syuhada merujuk kepada pejuang syahid. Sejak kecil lagi pun aku di ajari Tentang anak-anak yang salat Balasannya adalah syurga Bersama ibu yang tercinta Dan para syuhada 26. 4. Gandaan Ia merupakan kata-kata yang berganda atau berulang- ulang. Misalnya, rangkap 4 baris 2 iaitu jauh-jauh. Lalu sekarang semuanya bagai membebani Jauh-jauh dinihari air mata membasahi Dan titis-titisnya meresapi nadi sendiri Justeru kerananya bagai mentuntuti Sebuah ungkapan yang tak beerti lagi 27. 5. Singkatan Singkatan juga di sebut sebagai sinkop dalam istillah puisi. Istillah ini merujuk kepada perkataan-perkataan yang sengaja di singkatkan oleh penyajak supaya lebih ekonomis dan indah di dengar oleh pembaca. Sebagai contoh, rangkap 3 baris 2 iaitu mau (mahu). Tapi bila aku telah dewasa Ibu sudah tidak mau bercerita Dan aku jadi lupa Tentang hukuman anak derhaka 28. 6. Paradoks Ia merupakan frasa dalam baris-baris sajak yang mengambarkan ciri-ciri berlaanan khususnya dari segi maksud. Ia juga terdapat unsur pertentangan dari aspek keadaan atau situasi. Misalnya, dalam rangkap 1 baris 5 iaitu antara hidup dan mati. Memang telah lama ku fikir untuk berbakti pada ibu dan siapa nanti Alih-alih tiba saatnya kami menyendiri antara hidup dan mati 29. Merujuk kepada pemberian pengertian atau isi yang ingin di sampaiakn oleh sesebuah sajak. Ia boleh dilakukan kepada setiap rangkap dalam sesebuah sajak atau keseluruhan sajak. MAKSUD 30. Rangkap 1 kesedaran seorang anak untuk berbakti kepada ibu sejak dahulu lagi tetapi tidak kesampaian kerana kesibukan serta tanggungjawab berumah tangga. Rangkap 2 sejak kecil lagi, ibu telah mendidik anak iaitu dengan memberikan pendidikan agama yang sempurna seperti sembahyang 5 waktu supaya menjadi orang berguna di dunia dan di akhirat. Rangkap 3 apabila anak telah berjaya dalam kehidupan serta mempunyai tanggungjawab berumah tangga, ia mudah melupakan segala jasa serta pengorbanan seorang ibu. ibu sudah tidak lagi mendidik anaknya kerana keadaannya yang uzur. Rangkap 4 seorang anak menyesal kerana tidak mengikut segala nasihat dan ajaran seorang ib