analisis - copy

of 17 /17
Analisis Bagi pentadbiran ujian, saya telah mengambil kelas tahun 4 Cemerlang dimana kelas ini merupakan kelas berprestasi sederhana. Kelas ini mengandungi 22 orang murid. Keputusan ujian telah direkodkan dalam jadual. Berikut merupakan jadual taburan kekerapan skor tak terkumpul dan peratus kekerapan kumulatif bagi ujian yang ditadbir. Skor Kekerapan (f) Kekerapan kumulatif (f) !eratus kekerapan (") #$ # # #% # 2 #& 4 % #' # 2 * # 2# 2 #2 22 # #* 2$ 2 #$ 2 2 # 2' * 2 *4 # 2# *$ # 22 Jadual 1: Taburan kekerapan skor tak terkumpul dan peratus kekerapan kumulatif +ari keputusan ujian yang ditadbir, julat bagi skor yang diperolehi ialah dari #$ *$. Mod skor yang telah diperolehi ialah #& dimana terdapat 4 orang murid yang memperolehi skor yang sama dan skor #& merupakan skor yang paling banyak dalam skor yang diperolehi murid.

Upload: selutan-brnadus

Post on 01-Nov-2015

244 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

analisis

TRANSCRIPT

AnalisisBagi pentadbiran ujian, saya telah mengambil kelas tahun 4 Cemerlang dimana kelas ini merupakan kelas berprestasi sederhana. Kelas ini mengandungi 22 orang murid. Keputusan ujian telah direkodkan dalam jadual.Berikut merupakan jadual taburan kekerapan skor tak terkumpul dan peratus kekerapan kumulatif bagi ujian yang ditadbir.SkorKekerapan(f)Kekerapan kumulatif (cf)Peratus kekerapan(%)

1511

1612

1846

1917

20310

21212

22113

25215

27217

29320

34121

35122

Jadual 1: Taburan kekerapan skor tak terkumpul dan peratus kekerapan kumulatif

Dari keputusan ujian yang ditadbir, julat bagi skor yang diperolehi ialah dari 15-35. Mod skor yang telah diperolehi ialah 18 dimana terdapat 4 orang murid yang memperolehi skor yang sama dan skor 18 merupakan skor yang paling banyak dalam skor yang diperolehi murid.Min bagi skor pula ialah :

Median bagi skor pula ialah 11.5Varians, = - = 2.267

Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan skor dengan julat kelas sebanyak 5.

Skor (sela Kelas)GundalanKekerapan

35-39I1

30-34I1

25-29IIIII II7

20-24IIIII I6

15-19IIIII II7

10-140

5-90

0-40

Jumlah22

Jadual 2: taburan kekerapan skor dengan julat kelas sebanyak 5

Skor (sela kelas)Had sela kelasKekerapan (f)Kekerapan kumulatif (cf)

35-3934.5-39.5122

30-3429.5-34.5121

25-2924.5-29.5720

20-2419.5-24.5613

15-1914.5-19.577

10-149.5-14.500

5-94.5-9.500

0-40-4.500

Jadual 3: Taburan kekerapan kumulatif/ kekerapan himpunanMelalui jadual yang telah direkodkan, saya telah membina satu graf histogram dan juga polygon kekerapan bagi skor-skor yang telah diperolehi oleh murid-murid. Kemudian saya telah membina satu graf ogif kekerapan himpunan bagi skor.

Dari histogram dan graf polygon yang dibina saya mendapat bahawa graf polygon menyerupai bentuk loceng iaitu bell shape. Ini menunjukkan bahawa soalan yang ditadbir mempunya kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

Melalui keputusan ujian yang telah ditadbir. Saya juga telah membuat jadual dan merekodkan murid dari kumpulan tertinggi hingga kumpulan yang terendah. Saya telah mengasingkan skor murid kepada tiga kumpulan iaitu 30% tertinggi, 40% sederhana dan 30% rendah. Oleh itu :

Oleh itu, bilangan murid dalam prestasi tertinggi ialah 6 orang, 10 orang sederhana dan 6 orang terendah. Melalui bilangan ini, saya telah membuat analisis mengenai indek kesukaran dan juga indek diskriminasi.

Indek Kesukaran Item (IK)Indeks kesukaran merupakan ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian. Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item, iaitu sama ada sesuatu item itu mudah dijawab atau susah dijawab. Bagi ujian berbentuk objektif (betul/salah, isi tempat kosong, padanan, beraneka pilihan), indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. Bagi ujian objektif, indeks kesukaran menggambarkan peratusan pelajar yang menjawab sesuatu item dengan betul. Lagi tinggi peratusan pelajar menjawab sesuatu item dengan betul, lagi mudahlah item tersebut (Wood, 1960).

Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut:P= Nilai (P)Pengkelasan item

0.00-0.20Terlalu sukar

0.21-0.40Sukar

0.41-0.60Sederhana sukar

0.61-0.80Mudah

0.81-1.00Terlalu mudah

Indeks Diskriminasi (ID)Indeks diskriminasi merupakan kuasa diskriminasi dimana apabila kebanyakan calon yang baik akan memilih opsyen yang betul manakala kebanyakan calon yang lemah memilih opsyen yang salah. Bagi soalan aneka pilihan, soalan yang baik hendaklah mempunyai nilai diskriminasi, (D) yang positif bagi jawapan dan nilai D egative bagi semua yang bukan jawapan (distractor).D = Nilai (D)Pengkelasan itemKeputusan

D < 0.00Diskriminasi negatifItem perlu dibuang

0.00 D < 0.20Diskriminasi positif rendahItem perlu diperbaiki/ digantikan

0.20 D 0.40Diskriminasi positif sederhanaBoleh digunakan tapi diperbaiki

D > 0.40Diskriminasi positif tinggiSangat baik dan perlu dikekalkan

P = Indeks kesukaranD = Indeks diskriminasiBt = Bilangan calon kumpulan pencapaian tertinggi yang menjawab dengan betulBr = Bilangan calon kumpulan pencapaian rendah yang menjawab dengan betulJ = Jumlah calon dalam kedua-dua pencapaian.No. soalanID (D)IK (P)

1.0.170.92

2.0.330.83

3.0.170.92

4.0.670.67

5.0.170.92

6.01

7.01

8.0.670.67

9.0.500.75

10.0.500.42

11.0.500.58

12.0.500.42

13.0.500.42

14.0.330.83

15.0.500.42

16.00

17.0.330.50

18.01

19.0.830.50

20.0.670.33

21.00.17

22.0.330.67

Jadual 1

Berdasarkan analisis indeks kesukaran (IK) yang telah dibuat , saya mendapati terdapat 3 soalan pada tahap terlalu sukar, 7 soalan pada tahap sukar, 11 soalan pada tahap sederhana sukar, 6 soalan pada tahap sederhana dan 13 soalan pada tahap terlalu mudah. Sebanyak 3 soalan berada pada aras terlalu sukar iaitu soalan bernombor 16,21 dan 25. Didapati ramai pelajar yang gagal menjawab soalan-soalan ini dengan betul. Manakala, bagi tahap sukar terdapat 7 soalan iaitu soalan bernombor 20, 23, 24, 26, 28, 34 dan 36. Dalam soalan ini agak ramai juga pelajar yang tidak dapat menjawab dengan betul. Seterusnya terdapat 11 soalan pada tahap sederhana sukar iaitu soalan bernombor 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, dan 32. Soalan-soalan ini sesuai ditadbir di dalam kelas kerana ia dapat membezakan keupayaan menjawab antara pelajar lemah dan pelajar bijak. Soalan-soalannya juga tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Sementara itu terdapat 6 soalan iaitu soalan bernombor 4, 8, 9, 22, 30, dan 38 merupakan soalan pada tahap mudah. Didapati bahawa agak ramai pelajar yang dapat menjawab soalan ini dengan betul. Akhir sekali soalan pada tahap terlalu mudah terdapat 13 soalan iaitu soalan bernombor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 18, 33, 35, 37, 39, dan 40.Nilai (d)Pengkelasan ItemKeputusanJumlah soalan

d < 0.00diskriminasi negatifitem perlu dibuang1

0.00 < d > 0.20diskriminasi positif rendahitem perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik17

0.20 < d > 0.40diskriminasi positif sederhanaitem ini boleh digunakan dengan syarat diperbaiki8

d > 0.40diskriminasi positif tinggisangat baik, item perlu dikekalkan14

Jadual 2Daripada analisis diskriminasi item yang dibuat, terdapat 1 item perlu dibuang, 17 item perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik, 8 item yang boleh digunakan dengan syarat diperbaiki dan 14 item sangat baik dan perlu dikekalkan.

Soalan yang perlu dibuang dan digantikan.Melalui analisis yang telah dibuat, soalan yang perlu ditukar ialah soalan nombor 23.(Rujuk lampiran)No.Soalan asalSoalan baru

239 daripada 15 bentuk pecahan termudah ialah A. B. C. D.

Soalan ini perlu digantikan kerana mempunya ID yang negatif.

Terdapat 17 item yang perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik iaitu soalan bernombor 1, 3, 5, 6, 7, 16, 18, 21, 24, 30, 34, 35, 36, 37, 39 dan 40.N0.Soalan asalSoalan baru

13420, 3620, ______,4020, 4220Nombor apakah yang sesuai di petak kosong di atas?A3820B3720C2820D27203400, 3600, ______,4000, 4200Nombor apakah yang sesuai di petak kosong di atas?A3800B3700C2800D2700

3Apakah nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 92764ARibuBRatusCPuluhDSaApakah nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 9764ARibuBRatusCPuluhDSa

52.07 ditulis dalam perkataan ialahAdua kosong tujuhBdua perpuluhan tujuhCdua perpuluhan sifar tujuhDdua puluh perpuluhan tujuh2.07 ditulis dalam perkataan ialahAdua kosong tujuhBdua perpuluhan tujuhCdua perpuluhan sifar tujuhDdua puluh perpuluhan tujuh

7Tuliskan 7/8 dalam perkataanAtujuh lapanBtujuh puluh lapanCtujuh perlapanDlapan pertujuhTuliskan 7/8 dalam perkataanAtujuh lapanBtujuh puluh lapanCtujuh perlapanDlapan pertujuh

16Cari selisih antara 24000 dengan 726A23274B23374C24274D24726

Cari selisih antara 24000 dengan 720A23280B23374C24274D24726

18Nyatakan nilai digit bagi angka bergaris dalam nombor 44881A40000B4000C400D40

Nyatakan nilai digit bagi angka bergaris dalam nombor 4488A4000B400C40D4

21Rajah 2 menunjukkan segi tiga sama besar.

Rajah 2Berapakah pecahan yang berlorek daripada seluruh rajah? A. B. C. D.

Rajah 2 menunjukkan segi tiga sama besar.

Rajah 2Berapakah pecahan yang berlorek daripada seluruh rajah? A. B. C. D.

24246 x 8 6 = A. 354C. 312 B. 328D. 308

150 x 8 6 = A. 250C. 270 B. 200D. 290

30Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar yang mengikuti kursus komputer dalam 3 tahun.TahunBilangan pelajar

200929 694

201031 213

201135 847

Hitungkan jumlah pelajar yang mengikuti kursus komputer itu.A. 96 754C. 94 847B. 95 950D. 93 793

Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar yang mengikuti kursus komputer dalam 3 tahun.TahunBilangan pelajar

200929 600

201031 200

201135 800

Hitungkan jumlah pelajar yang mengikuti kursus komputer itu.

A. 96 600C. 94 847B. 95 950D. 93 793

34Sebuah syarikat penerbitan mengagihkan 53 890 buah buku secara sama banyak kepada 85 buah sekolah. Cari bilangan buku yang diterima oleh sebuah sekolah.A. 594B. 634 C. 662D. 716

Sebuah syarikat penerbitan mengagihkan 5890 buah buku secara sama banyak kepada 20 buah sekolah. Cari bilangan buku yang diterima oleh sebuah sekolah.A. 256B. 296C. 236D. 216

35Rajah 1 menunjukkan petak-petak segi empat sama yang sama saiz.

Nyatakan pecahan yang mewakili kawasan berlorek.A. C. B. D.

Rajah 1 menunjukkan petak-petak segi empat sama yang sama saiz.

Nyatakan pecahan yang mewakili kawasan berlorek.A. C. B. D.

36318 + ______ - 712 = 475A. 853B. 864 C. 869D. 873

318 712 + ______ = 475A. 853B. 864 C. 869 D. 873

37Rajah menunjukkan satu pola nombor. Cari nilai tempat kosong.23 914, 24 914, _______, 26 914A. 25 316C. 25 904B. 25 564D. 25 914

Rajah menunjukkan satu pola nombor. Cari nilai tempat kosong.23 914, 24 914, _______, 26 914A. 25 316C. 25 904B. 25 564D. 25 914

39Digit 9 dalam nombor 82 906 mewakili tempatA. puluhB. ratusC. ribuD. puluh ribu

Digit 9 dalam nombor 906 mewakili tempatA. ribuB. ratusC. puluhD. sa

40Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan A. B.

C.

D.

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan A. B.

C.

D.

Terdapat 8 item yang boleh digunakan dengan syarat diperbaiki iaitu item bernombor 2, 14, 17, 22, 25, 26, 33, dan 38.N0.Soalan asalSoalan baru

2Rajah 1 adalah sebuah dekak-dekak

Nombor yang sesuai pada dekak-dekak di atas ialahA2134B21304C21340D21403

Rajah 1 adalah sebuah dekak-dekak

Nombor yang sesuai pada dekak-dekak di atas ialahA2134B21304C21340 D 21403

14______ - 923 = 6472A7395B7216C7096D7053

______ - 920 = 6472A7392B7216C7096D7053

17Dalam sekotak mancis terdapat 50 batang anak mancis. Kira berapa bilangan anak mancis dalam 85 kotak yang samaA4050B4205C4250D5050

Dalam sekotak mancis terdapat 50 batang anak mancis. Kira berapa bilangan anak mancis dalam 15 kotak yang samaA650B705C750D850

22. Antara berikut yang manakah memberi nilai yang terbesar. A. 120 x 62C. 647 x 47 B. 100 x 80D. 618 x 93

. Antara berikut yang manakah memberi nilai yang terbesar. A. 120 x 62C. 647 x 47 B. 100 x 80D. 618 x 93

25Pak Mat ada 190 biji buah kelapa. Jika daripada bilangan kelapa itu dijual, berapa biji buah kelapakah yang tinggal? A 19 B 47 C 57 D 133

Pak Mat ada 150 biji buah kelapa. Jika daripada bilangan kelapa itu dijual, berapa biji buah kelapakah yang tinggal? A 19 B 47 C 45 D 133

26 + = A. 1C. 1 B. 1D.

+ = A. 1C. 1 B. 1D.

33. Antara berikut, yang manakah bersamaan dengan 58 070?A. 9 ribu + 6 puluh ribu + 6 ratusB. 5 ribu + 7 ribu + 8 ratusC. 9 ribu + 6 puluh ribu + 6 puluhD. 5 puluh ribu + 7 puluh + 8 ribu

. Antara berikut, yang manakah bersamaan dengan 58 070?A. 9 puluh ribu + 6 ribu + 6 ratusB. 5 puluh ribu + 7 ribu + 8 ratusC. 9 puluh ribu + 6 ribu + 6 puluhD. 5 puluh ribu + 8 ribu + 7 puluh

38Pak latif memelihara 43 609 ekor ayam. Dia menjual 39 062 ekor ayam tersebut. Berapa ekorkah ayam yang masih tinggal. A. 4 597C. 4 567B. 4 583D. 4 547

Pak latif memelihara 43 609 ekor ayam. Dia menjual 39 062 ekor ayam tersebut. Berapa ekorkah ayam yang masih tinggal. A. 4 597C. 4 567B. 4 583D. 4 547