amalan 5s siap

Download amalan 5s siap

Post on 07-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  1/13

  PENGENALAN

  Amalan 5S merupakan satu kaedah pengurusan yang dipelopori oleh pihak industri di Jepun

   bagi mewujudkanpersekitaran tempat kerja yang selesa, kemas dan selamat. Amalan 5S

   bermatlamat mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal.

  Pelaksanaan Amalan 5S yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan,

  menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja.

  Selain memberi keutamaan kepada aspek kebersihan,kekemasan dan keselamatan di tempat

  kerja, Amalan 5S berupaya memperkukuhkan lagi Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan/Agensi

   berasaskan Standard S !S" #$$$, khususnya dalam memenuhi keperluan klausa

  Pengurusan Sumber berkaitan Persekitaran Kerja. Pelaksanaan Amalan 5S yang cekap,

   berkesan dan konsisten akan memberi nilai tambah kepada imej korporat Jabatan/Agensi

  secara keseluruhan.

  MAKSUD SINGKATAN 5S

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  2/13

  AMALAN-AMALAN 5S

   S1 – SISIH ( SEIRI )1

  %. SISIH memberikan tumpuan kepada pengasingan dan pelupusan barang&barang yang tidak 

  diperlukan di tempat kerja.

  '. Akti(iti SISIH secara berkesan dapat dilakukan dengan)

  * enanda barang&barang yang tidak diperlukan lagi dengan menggunakan kaedah

  +ag erah dan kaedah +ag Kuning

  * enentukan tempat penyimpanan bagi barang/peralatan yang masih diperlukan.

  * agi barang&barang yang hendak dilupuskan, rujuklah kepada

  Pekeliling/Arahan/Peraturan Kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  3/13

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  4/13

   S2 – SUSUN ( SEITON )

  %. SUSUN merujuk kepada prinsip -Setiap barang ada tempatnya dan setiap tempat ada

   barangnya. Penekanan SUSUN tertumpu kepada kaedah penyusunan yang teratur, kemas,

   berkesan dan selamat.

  '. Selepas melaksanakan SISIH dengan jayanya, barang yang diperlukan hendaklah

  diSUSUN mengikut keperluan penggunaan.

  . erikut adalah panduan akti(iti SUSUN secara berkesan)

  * 0unakan kaedah First-In-First-Out 12!2"3.

  * elabelkan dan mengindeks nama dan nombor pada barang/peralatan/rekod.

  * enyimpan barang/peralatan/rekod mengikut kategori.

  * emastikan barang disusun dengan sebaik mungkin supaya mudah dicapai.

  KAEDAH PENYUSUNAN:

  A3 arang/peralatan/rekod yang akti4 digunakan)

  * Situasi semasa bekerja  4ail akti4 dan dalam tindakan sahaja berada di atas meja

  kerja.

  * Situasi selepas waktu kerja  4ail disusun/disimpan semula ke tempat asal dengan

  mengikut kaedah susunan dan tatacara pengurusan 4ail.

  * Alat tulis hendaklah sentiasa berada di dalam laci meja kerja dengan keadaan kemas

  dan teratur.

  * ahan&bahan rujukan semasa yang diperlukan sahaja berada di atas meja.

  3 arang/peralatan/rekod yang jarang digunakan) * arang/peralatan/rekod yang jarang digunakan termasuk 4ail separa akti4 perlu

  disimpan mengikut prosedur pengurusan dengan kemas dan teratur bagi

  memudahkan capaian.

  RUMUSAN KAEDAH PENYUSUNAN BERKESAN

  %. 6ruskan stok barang/alat tulis mengikut kaedah - First-In-First-Out (FIFO).

  '. arang/peralatan/dokumen disediakan tempat khas dan dilabelkan.

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  5/13

  . arang/peralatan/dokumen hendaklah diletakkan di tempat yang mda! dili!a" dan

  mda! dike#an.

  7. arang/peralatan/dokumen diletakkan di tempat yang mda! diambil dan di#im$an

  #emla.

  5. arang/peralatan/dokumen hendaklah boleh dicapai 1retrieve3 sebaik&baiknya dalam masa

  %& #aa"'

  8. Ala"an ek#kl#i( #e$e)"i kamera (ideo, alat perakam diasingkan daripada ala"an bia#a.

  9. Sediakan $a)ki) * parking + n"k )an, me#in$e)ala"an .an, mda! ali! seperti mesin

  4otostat, mesin pencetak, mesin 4aksimili, mesin penjilid dan sebagainya.

  :3 arang/peralatan/rekod yang tidak digunakan)

  * arang/peralatan/rekod termasuk 4ail tutup hendaklah mengikut tatacara pengurusan

   barang/ peralatan/rekod.

  * agi pesanan tempatan hendaklah mengikut tatacara perolehan/penyimpanan.

  7. Kejayaan pelaksanaan SUSUN boleh diukur melalui ujian pencarian barang dalam tempoh

  yang ditetapkan 1$ saat3.

  5. ;ajah ' di muka surat %' menjelaskan kaedah menyusun barang/dokumen/peralatan

  mengikut keperluan.

   

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  6/13

   S3 – SAPU ( SEISO )

  %. SAPU adalah tindakan bagi memastikan ruang tempat kerja atau peralatan bersih daripada

  habuk/debu yang boleh menjejaskan 4ungsi peralatan, kualiti produk dan kesihatan. SAPU

   juga memberi penekanan kepada penjagaan kebersihan bagi memastikan tempat kerja yang

  selesa dan selamat untuk peningkatan kualiti kerja dan perkhidmatan.

  '. Pembersihan atau SAPU perlu dilakukan setiap hari bagi memastikan ruang kerja sentiasa

  kemas dan bersih.

  .

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  7/13

    ' Melak#anakan ke)0a $embe)#i!an

    Kerja pembersihan boleh dilaksana melalui)

  * engenalpasti ruang dan peralatan yang perlu dibersihkan termasuk ruang

  atau bahagian yang tersorok seperti di belakang almari ataupun di atas rak

  yang tinggi.

  * elaksanakan akti(iti pembersihan dan pemeriksaan terhadap semua

   peralatan, lantai, dinding dan siling.

  * emastikan peralatan dalam keadaan bersih, baik dan ber4ungsi.

  * erekodkan dan melaporkan segala kerosakan peralatan untuk tindakan

   penyelenggaraan.

  7. Kejayaan pelaksanaan Amalan SAPU boleh diukur melalui)

  * Produk dan hasil kerja yang berkualiti.

  * Persekitaran kerja yang selesa dan selamat.

  * Keadaan persekitaran lebih bersih.

  * Kos penyelenggaraan lebih rendah

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  8/13

   S4 – SERAA! ( SEI"ETSU )

  %. SERAGAM bermaksud sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada pada ciri&ciri, susun

  atur atau peraturannya. Akti(iti 5S diperingkat ini dapat dilaksanakan dengan mewujudkan

  keseragaman prosedur, susun atur dan piawai.

  '. erikut ialah panduan untuk melaksanakan keseragaman secara cekap)

  * ewujudkan senarai semak tugasan dengan teknik 5=%>.

  %. Who & Siapa yang bertanggungjawab.

  '. Why & engapa perlu dilaksanakan.

  . When & ila perlu dilakukan.

  7. Where & ?i mana perlu dilaksanakan.

  5. What & Apa tindakan yang perlu diambil.

  8. How & agaimana akti(iti dijalankan dan diseragamkan.

  * ewujudkan senarai semak peraturan in(entori.

  * engadakan prosedur kerja pembersihan.

  * engadakan jadual penyelenggaraan.

  * ewujudkan model/akti(iti susun atur yang SERAGAM.

  . Kejayaan pelaksanaan SERAGAM diukur melalui)

  * empunyai piawaian ruang tempat kerja yang lebih baik.

  * empunyai impak (isual yang positi4.

  * empunyai peraturan dan piawaian prosedur kerja 1S"P3.

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  9/13

   S# – SENTIASA A!A$ ( SHITSU"E )

  %. SENTIASA AMAL ialah usaha mengekalkan 7 Amalan 5S yang pertama iaitu Seiri,

  Seiton, Seiso dan Seiketsu di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan di premis

  Jabatan/Agensi. SENTIASA AMAL memerlukan komitmen dan penyertaan berterusan

  seluruh warga kerja serta disiplin diri bagi memastikan Amalan 5S dapat dilaksanakan secara

   berkesan dan cekap.

  '. erikut ialah panduan untuk mengekalkan Amalan 5S)

  * eneruskan program kesedaran tentang kepentingan Amalan 5S dengan

  mengadakan latihan yang berterusan.

  * emastikan audit dalaman Amalan 5S dilaksanakan secara berkala.

  * emastikan akti(iti promosi berterusan.

  * ewujudkan sistem pengiktira4an dan penghargaan kepada usaha yang ditunjukkan

  oleh warga Jabatan/Agensi.

  * ewujudkan sistem pemantauan yang e4ekti4 dan sistematik.

  . Kejayaan pelaksanaan SENTIASA AMAL ini boleh diukur melalui)

  * Prestasi cemerlang berterusan melalui akti(iti audit dalaman Amalan 5S

  Jabatan/Agensi.

  * =arga Jabatan/Agensi sentiasa kelihatan ceria dan bersemangat melaksana Amalan

  5S di samping mematuhi peraturan di tempat kerja.

  * =ujudnya disiplin dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga

  Jabatan/Agensi.

  * =arga mempunyai daya usaha untuk sentiasa mengamal dan menambahbaik Amalan

  5s di tempat kerja.

  * Peningkatan kecekapan dan keberkesanan proses kerja.

  * Penyertaan dan kejayaan dalam kon(ensyen, pertandingan dan anugerah berkaitan

  Amalan 5S.

 • 8/19/2019 amalan 5s siap

  10/13

  2AEDAH PELAKSANAAN AMALAN 5S

  Pelaksanaan Amalan 5S akan menghasilkan pelbagai 4aedah dan kesan positi4 kepada

   pengurusan organisasi termasuk dalam aspek pengurangan kos, kawalan stok/in(entori,

  urusan penyelenggaraan serta sistem dan proses kerja. 2aedah&4aedah Amalan 5S adalah

  seperti yang dinyatakan dalam ;ajah 5.

  KEBAIKAN AMALAN 5S

  %. engurangkan kos '. empercepatkan tempoh pencarian barang 1tidak melebihi $ saat3

  . empermudahkan kawalan

  7. eningkatkan produkti(iti dan kualiti

Recommended

View more >