aliran dan mazhab falsafah ilmu1

Click here to load reader

Download Aliran Dan Mazhab Falsafah Ilmu1

Post on 15-Jun-2015

440 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rasionalisme Emperisisme Skeptisme

PENDAHALUAN

Umumnya terdapat beberapa falsafah epestimologi, ianya terbahagi kepada barat, timur dan islam Melaluinya ia cuba untuk menjelaskan tentang sumber dan hakikat ilmu pengetahuan. Bagaiamana untuk kita mengetahui kebenaran yang tidak boleh dipertikaikan kerana sifat ilmu adalah benar.

Melaluinya ia cuba untuk

menjelaskan tentang sumber dan hakikat ilmu pengetahuan. Bagaiamana untuk kita mengetahui kebenaran yang tidak boleh dipertikaikan kerana sifatnya adalah benar.

DIDALAM TRADISI FALSAFAH

EPISTEMOLOGI BARAT TERDAPAT TIGA ALIRAN 1.RASIONALISME 2.EMPIRISME 3.SKEPTISME

Sebagai perbincangan awalTerdapat dua isu yang ingin diperlihatkan diantara dua aliran epistemologi barat; 1. Sumber idea 2. Bagaimana mengetahui kebenaran (necessary truth)

Pertentangan antara rasionalisme dan emperisme tentang sumber idea Golongon emperis menyat akan sumber ilmu pengetahuan itu

terhasil dari pengalaman. Maksud pengalaman adalah pengalaman pancaindera dan juga penyelidikan terhadap pemikiran dan idea sendiri.

Golongan Rasionalis; prinsip ilmu

pengfetahuan atau idea adalah berdasarkan tanggapan akal. Maksud akal ialah; proses pemikiran manusia yang menjadikan akal sebagai alat menjelaskan kewujudan. Menolak sebarang penjelasan yang berdasarkan kepada tabiat, prejudis atau sebarang sumber yang tidak rasional.

Bagaimana mengetahui kebenaran (Necessary Truth) Golongan Rasionalis, bagaiaman

untuk mengetahui kebenaran tidak perlu bergantung kepada pengalaman bersifat pancaindera.

Contoh Proposisi 2+2= 4 adalah merupakan

necessary truth. Dimana tidak perlu dibuktikan kebenaranya dengan membuat demonstrasi spt mencampurkan dua biji oren dengan 2 biji oren lain untuk memperolehi jumlah 4.

Hujah Golongan Emperis Necessary truth boleh berbentuk a

posteriori Iaitu terdapat beberapa nececssary truth yang boleh dianalisis.

Contohnya Perjumlahan 4 Tidak semestinya dibentuk atas dasar

2+2, kerana jumlah 4 juga boleh terbentuk melalui 1+1+1+1 Manakala dalam kes 2 titik minyak+ 2 titik minyak. Jawapannya adalah 1 titik minyak bukannya 4 titik minyak.

Rasionalisme Aliran secara khususnya dirujuk

kepada ahli falasafah pada abad ke 17 dan 18. Seperti Rene Descartes (1596-1650) Baruch Spinoza (1632-1677) G.W.Leibniz (1646-1716)

Sumber ilmu Aliran rasionalisme; menekankan

kepada kemampuan akal dan autoriti akal fikiran(reason) untuk memperolehi ilmu dan mencari kebenaran. Manusia mempunyai kekuatan sendiri untuk mrngetahui dengan pasti tentang sesuatu perkara. ianya, bersifat fitrah idea bersifat kebenran dikatakan sudah ada pada diri manusia tanpa perlu melalui pengalaman dan pengamatan.

Samb Rasionalisme mempercayai untuk

mencapai ilmu tentang sesuatu kewujudan hanya melalui taakulan sahaja. Ianya mengambil sikap kepercayaan agama harus ditolak jika ia didirikan tanpa asas yang rasional. Ianya lebih kepada akal semata tanpa mengaitkan peranan pancaindera.

Rasionlisme menggunkan Teknik Keraguan yang munasabah Keraguan terhasil seteleh melaluiproses keraguan: I doubt, therefore I think Yang akhirnya terbentuk kesimpulan I think therefore I am

Contoh; saya mahu memikirkan tentang hakikat kewujudan iaitu what there is The problem ofSaya mengakui bahawa saya wujud setelah melalui proses I think 2. Sekiranya berlaku I think saya mesti menerima kenyataan I who think, oleh itu l exist 3. Dalam erti kata I think thefore I am1.

Pembuktian pertama melalui proses keraguan munasabah Persoalan kewujudan diri saya ini ialah

Persoaalnya siapakah yang bertanggungjawa

mengadakan kewujudan saya? Apa yang pasti saya tidak mengadakan kewujudan saya sendiri Adalah sesuatu yang tidak diterima akal untuk saya membuat kesimpulan bahawa yang mewujudkan saya adalah sesuatu yang lebih besar sifat, sempurna dan lebih rasional dari saya, iaitu tuhan Oleh itu terbukti bahawa tuhan itu wujud.

Teori Keraguan (descartes)Umumnya teori keraguan tersebut berdasarkan kepada dua prinsip utama. 1. Penggunaan keraguan digunakan secara berhati-hati, tidak menerima sesuatu sebagai benar kecuali dibuktikan kebenaranya, dan kebenaran yang terhasil tidak mungkin terdedah kepada kesilapan keran ia berdasarkan rasional seseorang.

2. Ia bermula dengan pembuktian yang jelas dan nyata dan dilanjutkan dengan cara yang betul.

Implikasi falsafah rasionalisme Kemutlakan minda manusia yang

mampu menjelaskan fenomena alam. Tuhan sebagai principle of explanation telah dikesampingkan dalam aliran rasionalisme. Apa yang tinggal adalah dua bentuk kewujudan iaitu minda manusia dan dunia fizikal.

Emperisme Aliran falsafah yang berpendapat

sumber ilmu dan kebenaran adalah berdasarkan atau bersumberkan pengalaman pancaindera. Ia menolak pandangan falsafah rasionalisme bahawa akal manusia mempunyai konsep terhadap sesuatu objek sebelum proses tanggapan di alam dunia.

sambungan Minda manusia adalah seperti

sehelai kertas putih yang langsung tidak terlukis oleh sebarang unsur. Konsep atau imej yang tertera pada minda seseorang terhasil melalui pengalaman atau pancaindera.

Tokoh falsafah emperisme Aliran ini telah dibangunkan oleh ahli

falsafah british pada abad ke 18. John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753), David Hume (1711-1776), John Stuart Mill (17731836)

John Locke sebagai pengasas aliran empiris Locke menjelaskan minda manusia

sebagai berikut: Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas; how comes its to be furnishedto this answered in one word, from experience: in that all our knowledge is founded, and from that it ultimately derives itself

idea

Idea boleh terhasil melalui dua sumber Sensasi dan Persepsi daripada minda yang dikenali sebagai internal sense Kita hanya boleh berfikir melalui ideadan disebabkan kesemua idea itu datang dari pengalaman Tiada sebarang pengetahuan boleh wujud sebelum adanya pengalaman

Menurut john Lock persepsi ialah;

the first step and degree towards knowledge, and inflet of all the materials of it.

Implikasi dari falsafah ini melahirkan;Dua aspek dunia; 1. Dunia fikiran seseorang 2. Dunia di luar minda yang mengandungi zat. Walaubagaimanapun individu tidak pernah melihat dan merasai zat. Apa yang dirasai dan dilihat adalah sifat zat tersebut.

Sifat Zat Sifat primer; bersifat fizikal seperti

kumpulan jirim, kepadatan, tiga dimensi-lebar, panjang dan tinggi. Sifat sekunder; ia dikenali sebagai kualiti,suara,bau, rasa.

Sambungancontoh Sifat primer dan sifat sekunder pada zat secara

tetap seperti sifat sebuah kerusi atau sifat seketul ais yang sentiasa berubah. Seseorang yang melihat kerusi ia bukan melihat zat kerusi yang sebenar tetapi melihat sifat kerusi tersebut. Dalam ertikata lain, jika seseorang menganggap sebuah objek ia hanya mengangapnya secara zahir atau luaran bukannya realiti.

Ini bererti, pengetahuan yang dimiliki

seseorang tidak lebih dari pengalaman yang diperolehi. Dengan demikian zat hanya bersifat imiginasi.

Skeptisme Skeptisme bermula pada zaman

Yunani apabila di kemukakan oleh Xenophones (570-475 BC) Dikembangkan oleh Protogoras dan Giorgias. David Hume (1711-1776) ahli falsafah skeptisme moden.

Menurut protogoras semua ilmu yang

diperolehi bersumberkan pancaindera. Sedangkan pancaindera menyebabkan tipu daya dalam menyampaikan sesuatu dan tidak memberikan kebenaran. Disebabkan sumber ilmu berdasarkan pancaindera maka ia benar kepada si penerima sahaja tetapi tidak kepada orang lain.

Sambungan Skeptisme Skeptisme menganggap bahawa

ilmu yang pasti terhadap sesuatu hakikat mungkin dapat dicari tetapi tidak akan dijumpai. Ilmu pengetahuan bersumberkan pengalaman dan pancaindera adalah ditolak dan tidak boleh dipercayai. Hujahnya, semuanya itu adalah satu ilusi

Falsafah Skeptisme Hume Membawa kepada penerimaan

terhadap doktorin fenomenalisme. Ia membataskan kewujudan kepada fenomena sahaja iaitu dunia yang dapat ditanngapi. Dan menolak idea atau hakikat metafizik. Apa yang ditanggapi oleh pancaindera sahaja dianggap wujud.

Hume hanya menerima dua jenis kebenaran 1. Fakta yang jelas 2. Kebenaran yang boleh diterima akal. Ianya boleh dipertahankan melalui pengalaman dan ujikaji dan boleh didemonstrasikan sebagai benar melalui perkiraan matematik dan lojik.

Terdapat tiga jenis pengalaman pancaindera yang bersifat ilusi 1. Ilusi garapan pancaindera;pengelihatan fatamorgana di padang pasir. 2. Garapan pancaindera bersifat relatif; obejk yang bulat akan dilihat bujur dari sudut yang tertentu. 3. Halusinasi; sesuatu yang dilihat,dirasa, dibau,didengari yang sebenarnya tidak wujud

Oleh itu, Ketiga bentuk hujah tersebut,

menjelaskan pengalaman pancaindera menipu daya seseorang. Maklumat yang diberikan oleh pancaindera memberi maklumat yang tidak tepat terhadap alam fizikal.

Epestimologi Islam Sumber wahyu merupakan sumber yang

utama untuk mencari ilmu dan kebenaran. Namun Islam, juga mengiktiraf sumber rasional dan empirikal Tentang sumber rasional, penggunaan perkataan (aqala) lebih dari 45 ayat. Ia menjelaskan peranan akal amat dituntut dalam islam.

Selain itu, gesaan menggunakan

fikiran disebut 16 kali dalam al-quran melalui perkataan tafakkara. Perkataan faqiha diulang lebih 16 kali. Perkataan lain,yang mempunyai maksud yang sama seperti, fahima,nazara,tadabbara,ulu al-bab, ulu ilm.

Manakala sumber empirikal banyak

disebut bersama dengan sumber rasional. Surah al-Nahlu :78, al-Mulk:10-11. Pentingnya sumber empirikal khususnya dalam jen