akta jualan barang (1957)

Download Akta Jualan Barang (1957)

Post on 01-Mar-2018

493 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  1/31

  - JUALAN BARANG

  (1957)Suatu Akta berhubung dengan jualanbarang-barang.[Wilayah Persekutuan, Johor, Kedah,Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak,Perlis, Selangor dan Terengganu - ! A"ril#$%&'

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  2/31

  BAB I PERMULAAN

  (#) Akta ini bolehlah dinamakansebagai Akta Jualan *arangan#$%&.( ) Akta ini hendaklah ter"akaike"ada negeri-negeri di +alaysia*arat.

  1. Tajuk ringka !an "#$akaian.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  3/31

  alam akta ini, melainkan jika konteksnyamenghendaki makna yang lain -

  barang-barang ertinya tia"-tia" jenis harta alihselain dari"ada tuntutan boleh dak a dan ang/dan termasuklah stok dan syer, tanaman yanghidu", rum"ut, dan benda-benda yangdilekatkan ke"ada atau membentuk sebahagiantanah yang diakui keras sebelum jualan atau diba ah kontrak jualan/

  barang-barang hada"an ertinya barang-barang untuk dikilangkan atau dihasilkan ataudi"erolehi oleh "enjual sele"as kontrak jualandibuat/

  . Ta0siran.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  4/31

  barang-barang tertentu1 ertinya barang-barang yang dikenal"asti dan di"ersetujui"ada masa suatu kontrak jualan dibuat/

  dokumen milikan ke"ada barang-barangtermasuklah bil muatan, aran limbungan,sijil "enjaga gudang, sijil "endermaga,resit kereta"i, aran atau "erintah untukmenyerahkan barang-barang dan a"a-a"adokumen lain yang digunakan dalam"enjalanan biasa urusan sebagai buktimilikan atau ka alan bagi barang-barang,atau "emberiankuasa atau bertujuanuntuk memberi kuasa, sama ada melalui"engendorsan atau melalui "enyerahan,"emilik dokumen untuk di"indahkan atau"enerimaan barang-barang yang dengan

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  5/31

  ejen "ersaudagaran ertinya seorang ejen"ersaudagaran yang mem"unyai kuasamengikut adat "erjalanan urusan sebagiejen sedemikian sama ada untuk menjualbarang, barang, atau untuk mengkonsainbarang-barang bagi maksud jualan, atauuntuk membeli barang-barang, atau untukmenda"atkan ang atas jaminan bagibarang-barang/

  harga ertinya balasan ang bagi suatu jualan barang-barang/

  harta ertinya harta am dalam barang-barang, dan bukan semata-mata suatuharta khusus.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  6/31

  barang-barang adalah dikatakan dalamkeadaan yang boleh diserah a"abila

  ianya dalam keadaan di mana "embeliterikat di ba ah undang-undang untukmemba anya "ulang/

  kesalahan ertinya "erbuatan salah atauingkar/

  kualiti barang meli"uti keadaannya/"embeli1 ertinya seseorang yang membeli

  atau bersetuju untuk menjual barang-barang/

  "enjual ertinya seseorang yang menjualatau bersetuju untuk menjual barang-barang/

  "enyerahan ertinya "emindahan sengaja

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  7/31

  seseorang itu dikatakan tak sol2en1a"abila terhenti untuk membayar

  hutangnya dalam "enjalanan biasa urusan,atau tidak boleh membayar hutangnyaa"abila kena dibayar, sama ada dia telahmelakukan sesuatu "erbuatan

  kebankra"an atau tidak/dan a"a-a"a ungka"an yang digunakandan tidak ditakri0kan dalam Akta Kontrak#$%3, hendaklah mem"unyai "engertian

  yang diberikan ke"adanya dalam Akta ini.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  8/31

  !. Pemakaian Akta Kontrak #$%3.

  Akta Kontrak #$%3, selagi ia tidak takkonsisten dengan "eruntukan nyata Aktaini hendaklah terus ter"akai ke"adakontrak bagi jualan barang-barang.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  9/31

  BAB IIPEMBENTU%AN %&NTRA% JUALAN

  (#) Suatu kontrak jualan barang-barangialah suatu kontrak di mana "enjualmemindahkan atau bersetuju untukmemindahkan milikan barang-barang

  ke"ada "embeli bagi suatu harga. +ungkinada suatu kontrak jualan antara satu"emunya bahagian dan yang lain.( ) Suatu kontrak jualan boleh jadimutlak atau bersyarat.

  '. Jua an !an "#r # ujuan un uk $#njua .

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  10/31

  (!) Jika di ba ah suatu kontrak jualanmilikan dalam barang-barang di"indahkan

  dari"ada "enjual ke"ada "embeli, kontrak itudisebut suatu jualan, teta"i jika "indahanmilikan.dalam barang-barang akan berlaku "adamasa hada"an atau tertakluk ke"adabebera"asyarat untuk di"atuhi kemudiannya, kontrakitu disebut suatu "ersetujuan untuk menjual.(4) Suatu "ersetujuan untuk menjual akanmenjadi jualan a"abila lu"ut masa atausyarat-syarat telah di"atuhi tertakluk ke"adamilikan dalam barang-barang itu di"indahkan.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  11/31

  PERATURAN %&NTRA%

  (#) Suatu kontrak jualan dibuat melalui suatu ta aranuntuk membeli atau menjual barang-barang untuk suatuharga dan "enerimaan ta aran sedemikian. Kontrak itu

  boleh mem"eruntukkan bagi suatu "enyerahan segerabarang-barang itu atau bayaran segera harganya ataukedua-duanya, atau bagi "enyerahan melalui ansuran atau"enyerahanatau bayaran atau kedua-duanya hendaklah ditangguhkan.( ) Tertakluk ke"ada mana-mana undang-undang "adamasa ia dikuatkuasakan, suatukontrak jualan boleh dibuat se5ara bertulis atau denganlisan, atau sebahagiannyabertulis dan sebahagiannya dengan lisan, dengan lisanatau boleh dibayangkan dari"adakelakuan "ihak-"ihak.

  %. Kontrak bagaimana jualan dibuat.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  12/31

  %&NTRA%

  (#) *arang-barang yang membentuk hal"erkara suatu kontrak jualan boleh sama ada

  barang-barang yang ada, di"unyai atau dimilikioleh "enjual, atau barang-barang hada"an.( ) *oleh ada suatu kontrak jualan barang-barang "erolehan oleh "enjual bergantung

  ke"ada suatu kontingensi yang boleh atau tidakboleh berlaku.(!) Suatu kontrak jualan yang menurutnya"enjual dikatakan melaksanakan suatu jualan

  "ada masa ini bagi barang-barang.

  +. Barang-,arang ang a!a a au a!a"an.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  13/31

  &.*arang-barang musnah sebelum kontrak dibuat .

  Jika terda"at suatu kontrak bagi "enjulanbarang-barang khusus, kontrak itu tidaksah jika barang-barang itu tan"a"engetahuan "enjual telah, "ada masakontrak itu dibuat, musnah atau menjadirosak sehingga tidak da"at dijelaskantentang "erihalnya dalam kontrak itu.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  14/31

  6.*arang-barang musnah sebelum jualanteta"i sele"as "ersetujuan untuk menjual.

  Jika terda"at suatu "erjanjian untukmenjual suatu barang-barang khusus danyang kemudiannya barang-barang itu,tan"a a"a-a"a kesila"an "ada "ihak"enjual atau "embeli, musnah ataumenjadi rosak sehingga tidak da"atdijelaskan "erihalnya dalam "erjanjian itu,

  sebelum risikonya ber"indah ke"ada"embeli, "erjanjian itu adalah terbatal.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  15/31

  *ARGA

  (#) 7arga dalam suatu kontrak jualan bolehditeta"kan oleh kontrak atau bolehditinggalkan untuk diteta"kan dalam 5arayang di"ersetujui atau boleh ditentukanmelalui "enjalanan urusan antara "ihak-"ihak.

  ( ) Jika harga tidak ditentukan menurut"eruntukan yang terdahulu, "embelihendaklahmembayar ke"ada "enjual suatu harga yangber"atutan. A"a itu harga ber"atutan ialahsuatu "ersoalan 0akta bergantung ke"ada halkeadaan setia" kes yang tertentu.

  $. Penentuan harga.

  # P

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  16/31

  # . Persetu uan untu men ua"ada nilaian.(#) Jika terda"at suatu "ersetujuan untuk

  menjual barang-barang atas terma baha ahargakan ditentukan melalui nilaian suatu "ihakketiga dan "ihak ketiga itu tidak boleh atautidak membuat "enilaian itu, "erjanjian itu adalahtidak sah8 engan syarat baha a jika barang-barang atau bahagian dari"adanya telahdiserahkan ke"ada, dan diambil guna oleh"embeli, dia hendaklah membayar suatu hargayang ber"atutan.

  ( ) Jika "ihak ketiga itu dihalang dari"adamembuat nilaian kerana kesalahan "enjual atau"embeli, "ihak yang tidak bersalah bolehmembuat suatu saman untuk ganti rugi terhada""ihak yang bersalah.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  17/31

  /0ARAT DAN ARANTI

  +elainkan suatu niat lain dida"atidari"ada terma kontrak, janji mengenaimasa bayaran adalah tidak diangga"

  menjadi asas kontrak jualan. Sama adaa"a-a"a janji lain mengenai masa menjadiasas kontrak atau tidak bergantungke"ada terma kontrak.

  ##. Janji mengenai masa.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  18/31

  # . Syarat dan aranti.

  (#) Janji dalam suatu kontrak jualan dengan rujukan

  ke"ada barang-barang yang menjadi subjek bolehmenjadi suatu syarat atau aranti.( ) Syarat ialah suatu janji yang "enting ke"adamaksud utama kontrak, jika mungkirmemberikan suatu hak untuk mengangga" kontrak itu

  sebagai ditolak.(!) Waranti ialah suatu janji kolateral ke"ada maksudutama kontrak, jika mungkirmemberikan suatu hak untuk menuntut ganti rugi teta"ibukan hak untuk menolak barang-barang danmengangga" kontrak itu sebagai ditolak.(4) Sama ada janji dalam suatu kontrak jualan adalahsuatu syarat atau suatu arantibergantung ke"ada setia" kes atas ta0siran kontrak.

  Janji boleh jadi suatu syarat, sungguh"un disebutaranti dalam kontrak.

 • 7/25/2019 Akta Jualan Barang (1957)

  19/31

  #!. *ila syarat diangga" sebagaiaranti.

  (#) Jika suatu kontrak jualan, tertakluk ke"ada a"a-a"asyarat untuk di"enuhi oleh "enjual. Pembeli bolehmengete"ikan syarat atau memilih untuk mengangga"kemungkiran syarat sebagai suatu kemungkiran aranti danbukan sebagai asas untuk mengangga"kontrak sebagai ditolak.

  ( ) Jika suatu kontrak jualan tidak boleh asing dan "embelitelah menerima barang-barang itu atau sebahagiannya atau jika kontrak itu adalah untuk barang-barang khusus hartayang telah ber"indah milik ke"ada "embeli