akta angkatan tentera 1972

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

5.464 views

Category:

Documents

27 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Akta Angkatan Tentera 1972 (Pindaan 1996)UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 77 AKTA ANGKATAN TENTERA, 1972 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. 2. 3. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. Tafsiran. Peruntokan mengenai perkhidmatan giat. BAHAGIAN II ANGKATAN TETAP MALAYSIA 4. 5. Menubohkan angkatan tetap. Keanggotaan angkatan tetap. BAHAGIAN III MENTAULIAHKAN DAN MELANTEK PEGAWAI-PEGAWAI ANGKATAN TETAP 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Mentauliahkan pegawai Jenis-Jenis tauliah Tauliah kehormat Pembatalan tauliah Perlantekan pemangku naib leftenan laut, pegawai muda laut dan kedet. Pembatalan perlantekan. Kenaikan pangkat Pertukaran daripada satu perkhidmatan kepada satu perkhidmatan lain. Pertugasan pegawai-pegawai. Peratoran-peratoran berkenaan dengan pertauliahan dsd. Pegawai.

BAHAGIAN IV PENDAFTARAN DAN SHARAT-SHARAT PERKHIDMATAN BAGI ANGKATAN TETAP 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Siapa yang boleh didaftarkan. Pehak berkuasa merekrut Cara pendaftaran dan penyaksian. Jawapan-jawapan falsu dalam kertas penyaksian. Perekrutan yang tidak sah atau penggengguan terhadap perekrutan. Pendaftaran dalam Tentera Darat hendaklah bagi suatu Kor tertentu. Pertukaran dari satu Perkhidmatan kepada satu Perkhidmatan lain. Pertugasan askar laskar Tempoh pendaftaran Perlanjutan dan pengurangan perkhidmatan. Pertugasan samula askar laskar

1

Akta Angkatan Tentera 1972 (Pindaan 1996)

27. Penanggohan dalam hal-hal tertentu mengenai pemberhentian kerja atau pertukaran kepada simpanan. 28. Perberhentian kerja. 29. Pertukaran kepada simpanan. 30. Menanggohkan pemberhentian kerja atau pertukaran kepada simpanan sementara menanti perbicaraan kesalahan. 31. Rekrut boleh membayar untuk pemberhentian kerja. 32. Hak bagi pegawai waren berhenti kerja apabila di-turunkan ke pangkat biasa. 33.Pemberhentian askar-laskar yang tidak sempurna akal. 34. Kaedah-kaedah bagi mengira perkhidmatan. 35. Sahnya penyaksian,pendaftaran dan pertugasan semula. 36. Peraturan-peraturan mengenai pendaftaran. 37. Tafsiran bagi Bahagian IV. BAHAGIAN V KESALAHAN-KESALAHAN DAN HUKUMAN PERKHIDMATAN Kesalahan-Kesalahan Berkenaan Dengan Perkhidmatan Tentera 38. Membantu musoh. 39. Salah-laku oleh pemerintah dalam perjuangan. 40. Salah-laku oleh orang-orang lain dalam gerakan menentang musuh. 41. Membuat perhubungan dengan musuh. 42. Kesalahan-kesalahan terhadap semangat. 43. Menjadi orang tawanan perang kerana tidak patuh atau kecuaian yang di sengajakan; dan tidak masuk semula dalam angkatan. 44. Kesalahan-kesalahan oleh atau berhubung dengan senteri,dsb. 45. Kesalahan berhubung dengan bekalan. 46. Penjarahan. Dahagi dan Engkar Perintah 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Dahagi. Tidak menghapuskan dahagi. Tingkahlaku engkar perintah. Tidak patuh kepada pegawai atasan. Tidak patuh kepada perintah tetap. Menghalang pegawai polis tentera. Menghalang pegawai polis yang menangkap anggota angkatan tentera.

Menghindarkan atau Tidak Melaksanakan Kewajipan Tentera 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Tinggal Tugas. Tidak hadir tanpa cuti. Membantu dan menyembunyikan perkara tinggal tugas dan tidak hadir cuti. Kenyataan palsu berkenaan dengan cuti. Tidak menghadiri perbarisan atau tidak menjalankan kewajipan. Berpura-pura sakit. Mabuk.

Kesalahan-kesalahan Berhubung dengan Harta 61. 62. 63. Kesalahan-kesalahan berhubung dengan harta awam dan perkhidmatan. Kesalahan berhubung dengan harta anggota angkatan tentera. Kesalahan pelbagai berhubung dengan harta.

Kesalahan Berhubung dengan, dan oleh, Orang-orang dalam Jagaan 64. 65. Penangkapan dan pengurungan luar peraturan. Membenarkan lepas lari, dan melepaskan orangsalah se cara tidak sah.

2

Akta Angkatan Tentera 1972 (Pindaan 1996)

66. 67.

Menentang penangkapan. Lepas lari dari jagaan yang sah.

Kesalahan-kesalahan Pelayaran dan Penerbangan 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Kehilangan atau membahayakan kapal atau kapal udara. Penerbangan dsb. yang merbahaya. Terbang rendah. Penerbangan yang mengusarkan. Perakuan yang tidak tepat. Kesalahan-kesalahan oleh pegawai memerintah mengenai harta rampasan. Lain-lain kesalahan mengenai harta rampasan.

Kesalahan-kesalahan Berhubung dengan Tribunal Perkhidmatan 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Kesalahan-kesalahan berhubung dengan mahkamah tentera. Keterangan palsu. Memalsukan suratan perkhidmatan. Tuduhan dsb. yang palsu. Menyatakan maklumat dengan tiada kebenaran. Cuba membunuh diri. Menganiaya pegawai atau askar-laskar yang berpangkat rendah. Penahanan gaji yang menyalahi undang. Kelakuan keji. Membawa barang-barang dengan tidak sepatutnya. Kelakuan pegawai-pegawai yang mengaibkan. Percubaan untuk melakukan kesalahan terhadap akta ini. Kelakuan yang memudaratkan tatatertib perkhidmatan. Kesalahan-kesalahan awam.

Hukuman 89. 90. 91. 92. Hukuman bagi pegawai. Hukuman bagi askar-laskar. Peruntukan-peruntukan mengenai denda. Hukuman medan.

Penangkapan 93. 94. Penagkapan. Peruntukan-peruntukan bagi mengelakkan kelengahan selepas penangkapan.

Melaksanakan Terus Pertuduhan 95. Penyiasatan pertuduhan oleh pegawai yang memerintah. 96. Pertuduhan hendaklah dibicarakan terus oleh mahkamah tentera. 97. Pembicaraan-pembicaraan selanjutnya atas pertuduhan terhadap pegawai muda laut, kadet laut, pegawai kadet, kadet udara, askar-laskar dan anggota sukarela yang berpangkat rendah daripada pegawai waren. 98. Perbicaraan selanjutnya mengenai pertuduhan terhadap pegawai bertauliah,pemangku naib leftenan laut dan pegawai waren. 99. Penolakn pertuduhan hendaklah dirujuk kepada pihak berkuasa yang lebih tinggi. 100. Pengakuan salah kerana tinggal tugas oleh seseorang askar-laskar.

3

Akta Angkatan Tentera 1972 (Pindaan 1996)

101. Pegawai-pegawai yang dikehendaki bertindak sebagai pegawai-pegawai memerintah dan pihak berkuasa atasan yang berkenaan. 102. Had kuasa bagi membicarakan terus pertuduhan. Mahkamah Tentera: Peruntukan-peruntukan Am 103. Bidangkuasa dan kuasa mahkamah tentera. 104. Pihak berkuasa yang mengadakan mahkamah tentera. 105. Keanggotaan mahkamah tentera. 106. Peruntukan-peruntukkan tambahan berkenaan dengan keanggotaan mahkamah tentera. 107. Tempat bagi persidangan mahkamah-mahkamah tentera dan penangguhan untuk bersidang di tempat lain. Mahkamah-mahkamah tentera peruntukan-peruntukan berhubung dengan perbicaraan 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. Acara 119. 120. 121. Kaedah Achara. Kaedah-kaedah mengenai pelaksanaan tugas-tugas hakim peguam. Memberi pertimbangan terhadap kesalahan-kesalahan. Cabaran oleh seseorang yang dituduh. Mentadbirkan sumpah. Mahkamah-mahkamah tentera hendaklah bersidang dalam mahkamah terbuka. Pembubaran mahkamah-mahkamah tentera. Keputusan mahkamah tentera. Keputusan dan hukuman. Kuasa mentabibkan kesalahan lain daripada kesalahan yang diperuntukan. Kaedah-kaedah mengenai keterangan. Keistimewaan bagi saksi-saksi dan orang-orang lain dalam mahkamah tentera. Kesalahan-kesalahan oleh orang preman berhubung dengan mahkamah tentera. Pengakuan

Mengesah, Menyemak dan Mengkaji semula Pembicaraan-pembicaraan Mahkamah Tentera 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. Mengesahkan pembicaraan-pembicaraanmahkamah tentera. Rayuan terhadap keputusan atau hukuman. Menyemak keputusan-keputusan mahkamah tentera. Kuasa pegawai pengesah. Pegawai-pegawai pengesah. Kelulusan serta pengesahan dikehendaki bagi hukuman-hukuman bunuh yang tertentu. Mengulangkaji keputusan dan hukuman mahkamah tentera. Menimbangkan semula hukuman-hukuman penjara dan tahanan.

Mengulangkaji Keputusan Terus Award 130. Mengulangkaji keputusan terus dan award. 131. Peruntukan jika yang di tuduh didapati gila.

Kecualian bagi Tugas-Tugas Ketua Hakim Peguam 132. Kecualian bagi tugas-tugas Hakim Peguam.

4

Akta Angkatan Tentera 1972 (Pindaan 1996)Permulaan, Penggantungan dan Tempuh Hukuman 133. 134. 135. Permulaan Hukuman. Tempoh hukuman-hukuman penjara dan tahanan. Penggantungan hukuman-hukuman.

Melaksanakan Hukuman-hukuman Bunuh, Hukuman Penjara dan Tahanan 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. Melaksanakan hukuman-hukuman bunuh. Kaedah-kaedah Penjaraan dan Tahanan. Peruntukan-peruntukan khas mengenal penjara awam dan Persekutuan. Peruntukan peruntukan khas mengenai penjara awam dan Persekutuan. Negeri di mana hukuman penjara atau tahanan hendak dijalani. Menerima buat sementara orang-orang dalam tangkapan ke dalam jagaan awam. Tugas penguasa penjara dan pegawai-pegawai lain untuk menerima orang salah.

Membicarakan Orang-orang yang Tidak Lagi Tertakluk kepada Undang-undang Perkhidmatan dan Had-had Masa bagi Perbicaraan 143. Pembicaraan dan hukuman bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang perkhidmatan walaupun pesalah tidak lagi tertakluk kepada undang-undang perkhidmatan. 144. Had masa bagi pembicaraan kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang perkhidmatan. Perhubungan antara Undang-undang Perkhidmatan dan Mahkamah Awam dan Muktamadnya Pembicaraan-pembicaraan 145. 146. Bidangkuasa mahkamah awam. Tidak sasiapa boleh dibicarakan dibawah Akta ini atas kesalahan yang sudah dibicarakan.

Siasatan 147. Lembaga siasatan 148. Siasatan keatas ketiadaan hadiran Peruntukan Pelbagai 149. Pemulehan atau pampas an bagi kesalahan mencuri 150. Perlantekan Ketua Hakim Peguam 151. Perlantekan hakim peguam 152. Perishtiharan 153. Jagaan rekod perbicaraan mahkamah tentera dan hak orang yang dituduh untuk mendapat satu salinannya. 154. Kelepasan tanggongan bagi pegawai penjara 155. Kuasa Majlis Angkatan Tentera untuk membuat peratoran dibawah Bahagian ini. Tafsiran 156. Tafsiran bagi Bahagian V

5

Akta Angkatan Tentera 1972 (Pindaan 1996)BAHAGIAN VI GAJI, LUCUTAN DAN POTONGAN Seksyen 157. Kuasa Majlis Angkatan Tentera untuk membuat peraturan Gaji dan Elaun. 158. Lucutan dan potongan, peruntukan am. 159. Lucutan kerana tidak hadirbertugas 160. Potongan bagi membayar penalty

View more