akal budi dalam sajak-sajak dharmawijaya

Download Akal Budi dalam Sajak-sajak Dharmawijaya

Post on 12-Jan-2017

272 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akal Budi dalam

  Sajak-sajak Dharmawijaya

  Abdul Halim Ali

  Pengenalan

  Akal budi dalam kamus Simpulan Bahasa susunan Abdullah Hussain (2005) bermaksud fikiran sihat. Daripada maksud ini dilebarkan cakupan maksudnya kepada berpemikiran tinggi yang bijaksana dan sihat. Kata akal merujuk Kamus Dewan (2005) bererti budi atau fikiran. Manakala kata budi pula bererti akal atau kebijaksanaan. Akal juga bermaksud muslihat. Kerana itu, sering kedengaran da-lam banyak peribahasa Melayu yang menggunakan kata akal bertujuan membawa konotasi muslihat, bijaksana dan sebagainya. Contohnya, Akal labah-labah, di gua buruk sukat merakut, akal akar berpulas tak patah, akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba. Zaba menurunkan enam simpulan bahasa yang berasaskan kata akal, iaitu, akal bengkok, akal kancil, hidup berakal mati berhantu, makan diakal, masuk diakal dan membuat akal.1

  Daripada perkataan budi pula terdapat banyak penggunaannya dalam peri-

  bahasa malah dalam pantun Melayu dikategorikan secara khusus pantun yang bera-saskan budi. Dengan itu, akal dan budi boleh dikatakan dua perkataan yang saling paut-memaut pada makna yang mencerminkan keelokan dan kebaikan manusia da-lam berfikir dan bertingkah laku.

  Ringkasnya, akal budi mencerminkan perbuatan, pemikiran dan sikap seseo-

  rang manusia yang mendokong kebijaksanaan, kehalusan jiwa dan keindahan. Per-buatan, pemikiran dan sikap seseorang ini diterjemahkan dalam pelbagai rupa, na-mun yang paling lazim ialah dalam bentuk penghasilan karya seni, khususnya dalam bentuk seni tampak dan seni sastera. Bagi tujuan kajian ini, akal budi dimak-sudkan sebagai bijaksana dalam menyampaikan idea dan pemikiran.

  Dalam seni sastera, pemikiran dan sikap seseorang pengarang atau penyair

  dapat dikesan menerusi penggunaan gaya bahasa. Gaya bahasa mengungkapkan perasaan dan pemikiran melalui daya yang khas untuk memperlihatkan jiwa dan keperibadian penulis. 2 Jiwa dan keperibadian penyair adalah akar yang

  1 Zaba, Ilmu Mengarang Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1965), hlm.153. 2 Kamaruzzaman A. Kadir, Bunga Gerimis (Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti,1988), hlm.109.

  Jurnal Elektronik Jabatan Bahasa &

  Kebudayaan Melayu Jurnal e-Utama, Vol. 2 (2009)

 • Abdul Halim Ali

  70

  mencerminkan akal budinya. Daripada bahasa ini terolah inti sajak dan persoalan-persoalan yang berkait dengannya.

  Tujuan dan Landas Perbincangan

  Berlandaskan makna akal budi yang diterangkan di atas, makalah ini mengemukakan satu perbincangan yang bertujuan untuk 1) memahami akal budi penyajak berpandukan idea teori Struktural dan Respon Pembaca; dan 2) membincangkan aspek persoalan dalam sajak sebagai sumber yang mencerminkan akal budi.

  Perbincangan tentang akal budi dalam sajak-sajak Dharmawijaya ini

  didasarkan idea struktur dalam teori Struktural dan idea Respon-Pembaca (Reader Response). Idea struktur bertolak daripada andaian bahawa teks sastera terbangun hasil daripada struktur dalaman teks. Struktur teks kesusasteraan terdiri daripada tema, persoalan, watak, perwatakan, plot, gaya bahasa, teknik dan sebagainya. Tiap-tiap struktur ini berfungsi dalam ruang tekstual dengan beberapa proses iaitu perkaitan, regulasi diri, tranformasi dan berkeseluruhan. Manakala teori Respon-Pembaca bertitik tolak daripada tanggapan bahawa makna teks ditentukan oleh pembaca. Pembaca berkuasa memberi makna dan tafsiran isi teks dan idea pengarang. Bagi tujuan perbincangan ini, fokus analisis ditumpukan pada aspek persoalan, salah satu struktur yang membangunkan struktur tema sajak dan dikaitkan dengan pemahaman pembaca (pengkritik) terhadap idea atau pemikiran yang ingin disampaikan penyair. Gabungan dua idea ini penting supaya idea struktur yang terbatas hanya pada aspek tekstual dapat dikaitkan dengan idea dan pemikiran penyair. Selain itu, Respon-Pembaca memberi jalan kepada pengkritik untuk melihat dan menafsir terhadap kedua-dua pihak, sama ada teks ataupun penyair.

  Sumber utama perbincangan ini ialah sebuah kumpulan puisi Dharmawijaya yang berjudul Derita Buana (1992) yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kumpulan puisi Derita Buana mengandungi 61 buah sajak. Tidak dicatatkan sama ada sajak-sajak ini pernah diterbitkan oleh mana-mana media massa atau tidak. Sajak-sajak dalam kumpulan puisi Derita Buana dihasilkan dalam tempoh 16 tahun, iaitu bermula pada tahun 1974 hingga tahun 1990.

  Latarbelakang Dharmawijaya

  Dharmawijaya (atau nama sebenarnya, Kamaruzzaman bin Abdul Kadir) ialah seorang penyair Malaysia yang terkenal dan banyak melahirkan puisi-puisi tentang petani. Kampung Talang, tanah kelahirannya adalah wajah daripada suatu kehidupan masyarakat petani yang banyak terpancar dalam puisi-puisinya. 3 Dharmawijaya dilahirkan pada 23 Jun 1937 di Kampung Talang, Tanjung Ipoh, Negeri Sembilan. Beliau mendapat pendidikan awal pada tahun 1952 dengan lulus

  3 Shamsuddin Jaafar (penyusun), Wajah: Biografi Penulis. Edisi Ketiga (Kuala Lumpur: Dewan

  Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 295.

 • Akal Budi dalam Sajak-sajak Dharmawijaya

  71

  Darjah 6. Pada tahun 1953, Dharmawijaya terpilih sebagai guru pelatih di sekolah rendah Melayu.

  Pada tahun 1954-1956, Dharmawijaya mengikuti latihan perguruan di Maktab

  Perguruan Sultan Idris (MPSI) Tanjong Malim. Dengan usaha sendiri, Dharmawijaya terus belajar sehingga lulus pula Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan (STP). Pada tahun 1973 beliau melanjutkan pengajian di Universiti Malaya (UM) dan memperolehi Sarjana Muda Sastera pada tahun 1976.

  Sejarah penglibatan Dharmawijaya dalam bidang penulisan bermula pada

  tahun 1960-an iaitu ketika menuntut di Maktab Perguruan Bahasa. Puisi terawal beliau ditulis dan diterbitkan pada tahun 1956 dalam antologi Bingkisan Angkatan Baru berjudul Kerana Hati. Penglibatan aktif dalam dunia penulisan kreatif sebenarnya bermula di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

  Sungguhpun beliau mula menulis dalam tahun 1960-an dalam bentuk puisi,

  drama, esei dan kritikan namun bidang yang paling sungguh-sungguh diberikan perhatian ialah bidang perpuisian. Penciptaan puisi-puisi telah mendapat tempat yang utama dalam jiwanya. Karya-karya puisi beliau telah disiarkan dalam pelbagai media seperti Mingguan Malaysia, Berita Minggu, Utusan Zaman, Dewan Bahasa, Dewan Sastera, Dewan Masyarakat dan Mastika. Dharmawijaya kekal dalam dunia puisi sebagai penyair, pengkritik, pendidik dan pembimbing puisi yang kental dengan semangat perpuisiannya.

  Sepanjang penglibatan dalam dunia perpuisian, Dharmawijaya telah berjaya

  menghasilkan dua buah kumpulan puisi persendirian yaqng berjudul Warna Maya (1974) dan Derita Buana (1992). Selain itu Dharmawijaya juga menghasilkan buku-buku kajian puisi seperti Nasionalisme dalam Puisi Melayu Moden 1933-1957 (1982), Tanggapan dan Kaedah Pengajaran Puisi (1987), Intisari Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden (1987), Berkenalan dengan Puisi (1988) dan Dunia Puisi dalam Penelitian dan Pengajaran (1988). Setelah menyumbang jasa bakti selama lebih 40 tahun dalam dunia kesusasteraan Melayu, khususnya bidang puisi, Dharmawijaya kembali ke rahmatullah pada 21 April tahun 2005 dalam waktu masih gigih menunaikan tanggungjawab kesasteraannya.

  Analisis dan Perbincangan

  Salah satu kebijaksanaan manusia penyair ialah menggunakan dan memanipulasikannya sehingga terkesan pada persepsi dan kesedaran pembaca nilai keindahannya. Dalam waktu berkarya, penyair juga sering memikirkan tentang aspek muzikal. Penyair besar pula lebih menitikberatkan aspek pemikiran yang bertujuan menyampaikan perutusan yang mengesankan pengajaran agama dan sosial. Dari sudut inilah dapat dikesan nuansa akal budi penyair.

  Meneliti secara terperinci sajak-sajak dalam kumpulan puisi Derita Buana

  (1992), pengkaji memahami dan meyakini bahawa Dhamarwijaya dapat digolongkan dalam lingkungan penyair besar, iaitu mereka yang berkarya dengan tujuan melahirkan pemikirannya dengan bahasa yang indah. Inilah salah satu gambaran fikiran penyair yang bijaksana dalam berpuisi. Gambaran ini dapat dikesan pada empat persoalan, iaitu monolog pada diri, kesantunan berbahasa, kesedaran kemanusiaan dan sentuhan kerohanian.

 • Abdul Halim Ali

  72

  Monolog Pada Diri

  Pemahaman pengkaji terhadap beberapa buah sajak yang menggambarkan sikap rendah diri Dharmawijaya ialah sajak Beginilah aku, Demi Hari yang Kutemui, Kembali Kudratku, Pada yang Hilang, Selamanya, Sejernih Kasih Semurni Budi, Di Mercu Buana dan Berlaut Bimbang ke Sayup Bintang. Dharmawijaya banyak bercakap pada diri sendiri, mengia dan menyanggupi, menerima dan membenar sesuatu dalam hati sendiri. Pengkaji percaya, Dharmawijaya tidak bersedia memberitahu sesiapa keresahan dan kedukaan diri. Inilah kebijaksana Dharmawijaya meletakkan diri dalam ruang komunikasi yang bersifat self-pity, tetapi bernilai harga diri. Dalam sajak Beginilah Aku, Dharmawijaya menyebutkan:

  Lalu hari berhari aku beginilah dalam enggan meratapi hampa nestapa masa lalu gua hancur di rimba ngeri semakin hampir membukakan pintu. (b.16-21)

  Nilai harga diri ini adalah nilai kebijaksanaan yang diperolehi daripada

  kematangan fikiran. Dharmawijaya tidak selamanya bersikap self-pity, sebaliknya juga bercakap pada diri dengan sikap yang optimis. Lihat ungkapannya dalam sajak Demi Hari yang Kutemui:

  hari ini aku berdiri di sini bukan untuk meratap jendela waktu masa lalu yang membenamkan kaca derita ke debar dada. (b.1-7)

  Dhamawijaya seorang yang banyak bercakap pada diri. Kerana itu, beliau tahu

  mengurus keresahan dan kedukaan