add maths final 2009 paper 123 answers

Click here to load reader

Post on 10-Apr-2015

173 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A

TRANSCRIPT

3472/1 Form Four Additional Mathematics Paper 1 2009 2 hours

NO.KAD PENGENALAN/I.C NUMBER Nama Calon : Tingkatan : .

PEPERIKSAAN SELARAS AKHIR TAHUN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA Kelolaan PEJABAT PELAJARAN DAERAH JASIN * ALOR GAJAH * MELAKA TENGAH Dengan kerjasama : JABATAN PELAJARAN NEGERI MELAKA TINGKATAN 4 2009Examiners Code Question

Full Marks 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 80

Marks obatined Acquired

ADDITIONAL MATHEMATICS Paper 1 2 hours

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nombor kad pengenalan, nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan. Write your I.C. number, name and class in the space provided. 2. Calon dikehendaki membaca arahan di halaman 2 dan halaman 3 Candidates are required to read the instructions on page 2 and 3 .

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

SULIT MAKLUMAT UNTUK CALON 1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. 2. Jawab semua soalan.

2

3472/1

3. Bagi setiap soalan berikan SATU jawapan sahaja. 4. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 6. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, batalkan kerja mengira yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. 7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 9. Satu senarai rumus disediakan di halaman 4 hingga 6. 10. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. 11. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

INFORMATIONS FOR CANDIDATES

1. This question paper consists of 25 questions. 2. Answer ALL questions. 3. Give only ONE answer for each question. 4. Write your answer clearly in the spaces provided in the question paper. 5. Show your working. It may help you to get marks. 6. If you wish to change your answer, cross out the work that you have done. Then write down the new answer. 7. The diagram in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 8. The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown in brackets. 9. A list of formulae is provided on pages 4 to 6. 10. You may use a non-programmable scientific calculator. 11. This question paper must be handed in at the end of the examination.

3472/1

SULIT

SULIT

3

3472/1

ALGEBRA 1x= b b 4ac 2a2

8

log a b =

log c b log c a

2 3

am x an = a m + n am an = a m n

9

Tn = a + (n -1)d

10 Sn =

n [ 2a + (n 1)d ] 2

4 ( am )n = a m n 5 6 log a mn = log a m + log a nlog a

11 Tn = ar n 1 1213

m = log a m log a n n 7 log a mn = n log a m

a(r n 1) a(1 r n ) Sn = = ,r 1 r 1 1 r a S = , r