acf422 fasa1 induksi rp js

Click here to load reader

Download Acf422 fasa1 induksi rp js

Post on 30-Jul-2015

168 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. RANCANGAN PENGAJARANPeringkat/ Jumlah Menengah 3 (Ekspres)Pelajar 12 orang pelajar ( 3 HA) ( 6 MA) ( 3 LA)Fasa/Masa Fasa 1 / 45 minit (1 Masa)Tajuk Induksi Drama Jalan SempitSoalan & Penyoalan Bertumpu dan Bercapah: dilakukan ketika perbincangan.1. Mengingat & memahami: menilai pemahaman pelajar tentang teks yang baru dibaca.Kemahiran (Berfikir)2. Mengaplikasi: menggunakan konsep yang dipelajari sebelum ini untuk menggarap nilai dan pemikiran dalam teks Jalan Sempit .3. Menilai: menghakimi sesuatu langkah-langkah yang diambil ketika aktiviti utama.1. Memperkenalkan teks Jalan Sempit karya Amelia Hasim kepada para pelajar.Objektif Pelajaran2. Menilai dan mengukuhkan pemahaman pelajar tentang teks yang baru dibaca.3. Mengenal pasti komponen sastera iaitu plot dan pemikiran.Pengetahuan Sedia Ada 1. Telah membaca dan memahami teks Jalan Sempit.(Dimiliki/Dikuasai) 2. Pernah melakukan aktiviti berkumpulan.1. Formatif tidak formal yang dijalankan adalah seperti berikut:guru menyediakan aktiviti yang mencabar kreativiti serta menguji minda mengikut tahapPenilaianperkembangan pelajar dari segi pemahaman teks Jalan Sempit.guru turut mengaplikasikan kemahiran kesusasteraan yang telah diajarkan, seperti aspek 2. pemikiran, watak dan plot. 2. Penilaian pemahaman teks Jalan Sempit denganpenggunaan konsep permainan Jalan Sesak, danlembaran kerja 3. Penilaian kemahiran mencungkil nilai denganpenayangan sedutan video Youtube 1. Slaid PowerPoint 2. Lembaran kerja 3. Video YoutubeBahan Pengajarana. http://www.youtube.com/watch?v=ZCQ-qySiN1s&feature=relatedb. http://www.youtube.com/watch?v=PPCdykxra-kc. http://www.youtube.com/watch?v=n3z69U4Njik 4. 13 keping tanda pangkah Para pelajar mempunyai kumpulan yang telah ditetapkan guru. Ketiga-tiga kumpulan mempunyai sama rata bilangan pelajar berkebolehan tinggi, sedang dan rendah (1 HA, 2 MA, 1 LA). Guru perlu meminta dan menyediakan peralatan ICT seperti komputer riba di dalam kelasAndaian Guru sebelum mulanya pengajaran. Jika alat teknologi gagal dihidupkan, guru boleh meminta beberapa pelajar membaca dan melakonkan berdasarkan skrip yang telah sedia dicetak bagi setiap pelajar. 3. Langkah Jangka masa Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar CatatanSet 5 minit Pengenalan kepada teks drama Jalan Pelajar memberi perhatianBahanInduksi Sempit. Guru menerangkan objektifdan menanyakan soalanPengajaran:pengajaran yang ingin dicapai di akhir jika terdapat sebarang Slaid PowerPointpengajaran.kemusykilan.1 15 minitGuru memperkenalkan permainanPara pelajar akanBahanAktiviti: Jalan Sesak kepada para pelajar. menyertai aktiviti yangPengajaran:Permainan Sebelum guru memulakan permainan diberi dan Slaid PowerPointJalan Sesak tersebut, guru akan memberi arahan menyumbangkan idea 13 keping tandaseperti berikut: untuk mencari jalan keluar pangkah1. Para pelajar dipecahkan kepadamasalah yang diberi. dua kumpulan. 6 pelajar setiap Unsur kumpulan.Kepelbagaian2. Para pelajar akan berdiri di atasKecerdasan: tanda pangkah yang disusun 1. Spatial, dalam satu baris. Terdapat 132. Kinestetik, tanda pangkah yang tertera di atas 3. Interpersonal, lantai. Di antara kedua-dua4. Intrapersonal, kumpulan, terdapat 1 tanda 5. Linguistik pangkah yang digunakan sebagai pemisah antara kedua-dua Taksonomi kumpulan. Dari itu, di permulaan Bloom: 4. dan akhir permainan ini, 1 1. Mengingat kumpulan (6 pelajar) akan berdiri2. Memahami di sebelah depan, dan 1 kumpulan 3. Mengaplikasi lagi di sebelah belakang, tanda4. Menilai pemisah tersebut.3. Tujuan permainan ini adalah di Unsur Arif akhir permainan ini, kedua-dua Budiman: kumpulan akan bertukar tempatPara pelajar perlu berdiri; iaitu Kumpulan A akan menggunakan mencari jalan untuk berdiri di daya pemikiran tempat Kumpulan B pula akankritis dan strategi mencari jalan untuk berdiri di dan bersepadu tempat Kumplan A, dengan hanya sebagai satu memijak tanda pangkah yang tidak kumpulan untuk berpenghuni. mencari4. Masa yang diambil tidak terbatas.penyelesaian5. Di akhir permainan ini, setiap masalah. kumpulan perlu merasionalkan sebab musabab keputusan dengan menyatakan nilai-nilai yang dapat diperolehi daripada keputusan mereka. Guru akan bertanya kepada para pelajar, apa yang telah mereka pelajari melalui 5. permainan ini.210 minit Guru akan memperkenalkan Pelajar perlu kaitkan BahanPengenalandrama Jalan Sempit secara verbal gambar untukPengajaran:KepadaGuru meminta respons pelajar mengingat dan Slaid PowerPointTeks Jalanmengenai teks tersebut.menceritakan synopsis Lembaran KerjaSempitGuru menayangkan slaid cerita.PowerPoint untuk menunjukkan Pelajar perlu mengisi Unsurbeberapa gambar yang bahagian A dalamKepelbagaianmenceritakan sinopsis jalan cerita lembaran kerja yang Kecerdasan:teks drama Jalan Sempit. Gurudiberi. 1. Spatialakan mengaitkan perbincangan 2. Linguistikselepas permainan Jalan Sesak3. Interpersonaldengan teks Jalan Sempit. Inidilakukan dengan mengaitkanTaksonomipersamaan permainan tersebut Bloom:dengan teks, seperti 1. Mengingato Unsur masalah atau isu utama 2. Memahami bagi teks dan permainan tersebut ialah keterbatasan tempat, atau ruang yang sempito Isu-isu yang diketengahkan di dalam teks berkaitan dengan 6. dua golongan manusia yang ingin menggunakan jalan sempit tersebut tetapi terdapat konflik luaran.310 minit Guru akan menayangkanPelajar akan menonton BahanPenayanganbeberapa sedutan video yangbeberapa sedutanPengajaran:Video memaparkan beberapa masalahvideo.Slaid PowerPointatau isu yang berkaitan dengan Pelajar akanLembaran Kerjajalan cerita drama Jalan Sempit. mengutarakan isu/ Video YoutubeSetelah penayangan setiapmasalah yang telahsedutan video, guru akan terjadi di dalam setiap Unsurmengutarakan beberapa soalan video tersebut. Kepelbagaiankepada para pelajar, seperti Para pelajar perluKecerdasan:- Apakah yang terjadi dalam klip mengisi bahagian B di 1. Spatial video ini?dalam lembaran kerja. 2. Linguistik- Apakah isu yang3. Intrapersonal diketengahkan di dalam video? 4. InterpersonalSetelah penayangan semua video,guru akan mengaitkan isu-isu Taksonomidalam video-video tersebut Bloom:dengan isu-isu yang terjadi di 1. Memahamidalam drama Jalan Sempit. Ini2. Mengaplikasidilakukan sebagai pengenalan 3. Menilai 7. kepada tema dan persoalan dalamdrama tersebut.Penutup5 minitGuru akan bertanya kepada paraPara pelajar akan Penutup (pelajar)pelajar apa yang telah mereka memberitahu guru apapelajari. yang mereka telahGuru menekankan kepentingan pelajari, terutama sekalinilai bekerjasama dan nilai-nilai yang telahperbincangan secara tenang dandigarap.beramai-ramai untuk mencari jalanpenyelesaian yang adil bagi apa-apa masalah yang dihadapi dalamhidup. Hambatan: Para pelajar tidak dapat mencari penyelesaian bagi permainan Jalan Sesak atas masalah komunikasiRenungan antara ahli kumpulan atau kekurangan idea. Guru Untuk mengatasi masalah ini, guru akan memberi panduan sekiranya para pelajar benar-benar dalam kerunsingan. 8. FasaAktivitiKaedah Aspek MI TaksonomiCCE1. Spatial,1. Mengingat2. Kinestetik, 1 Permainan Jalan 2. Memahami Seorang yangPermainanNilai3. Interpersonal,Induksi Sesak 3. Mengaplikasi berkeyakinan4. Intrapersonal,4. MenilaiPelajar yang5. Linguistikbermotivasi dan 1. Sinopsis1. SpatialPengenalan Kepada 1. MengingatberdikarIPerbincangan 2. Plot2. LinguistikTeks Jalan Sempit 2. Memahami Rakyat yang 3. Watak 3. Interpersonalprihatin1. Spatial1. Memahami Penyumbang aktifPenayangan 1. Nilai 2. LinguistikPerbincangan2. MengaplikasiSedutan Video2. Pemikiran 3. Intrapersonal3. Menilai4. Interpersonal 9. Slaid Pengajaran Fasa 1 Induksi 10. Video-video Pengajarana. http://www.youtube.com/watch?v=ZCQ-qySiN1s&feature=relatedb. http://www.youtube.com/watch?v=PPCdykxra-kc. http://www.youtube.com/watch?v=n3z69U4Njik 11. Sekolah Menengah Sastera Melayu Menengah 3Lembaran Kerja Teks Jalan Sempit Nama: _______________ Tarikh: _____________ Kelas: _______________ Bahagian A: Isikan ruang kosong dengan jawapan yang sesuai.Masalah:Masalah: 24 12. Masalah:Masalah:25 13. Masalah: 26 14. Bahagian B: Tonton video-video yang ditayang dan jawap soalan berikut.Apakah isu-isu yang Apakah yang terjadi Klip Video diketengahkan di dalam dalam klip video ini? video?Klip Video 1Klip Video 2Klip Video 327 15. Analisis Penilaian Fasa 1 Fasa pertama ini merupakan induksi kepada teks drama Jalan Sempit. Secarasepintas lalu, fasa ini mengandungi: 1. aktiviti permainan Jalan Sesak, 2. pengisian lembaran kerja berdasarkan slaid pembentangan, dan 3. perbincangan mengenai video. Secara keseluruhan, jenis penilaian yang digunakan bagi langkah ini berbentukformatif yang dilakukan secara informal. Memandangkan pelajaran ini merupakanpelajaran induksi bagi teks drama ini, jenis penilaian sedemikian sudah mencukupi.Lebih-lebih lagi, ini berpadanan dengan jenis aktiviti dan pelajaran yang lebih kepadatahap-tahap rendah dalam Taksonomi Bloom. Penilaian yang dilakukan ialah dalambentuk pemerhatian, lisan dan penulisan. Melalui aktiviti permainan Jalan Sesak, penilaian yang dilakukan berdasarkanperbincangan pasca permainan dan pemerhatian guru ketika permainan itu dijalankan.Melalui perbincangan setelah tamat permainan, guru mengajak para pelajar untukmembuat penilaian kendiri ketika permainan itu sedang berlangsung, denganmengajukan soalan-soalan berangsang seperti berikut: bagaimana anda mencapai tujuan permainan? bagaimana anda menyelesaikan masalah perbezaan pendapat rakan-rakan sekumpulan? 28 16. bagaimana anda menyelesaikan masalah perbezaan pendapat & keputusan dengan kumpulan lain? apakah yang telah anda pelajari melalui permainan ini? Melalui perbincangan dan pemerhatian yang dijalankan guru bagi aktiviti tersebut,guru dapat mengukur kebolehan para pelajar untuk mengemukakan isu-isu yangdihadapi dengan masalah ruang yang sempit. Guru dapat menggunakan isu-isutersebut dan kaitkan dengan isu-isu yang terdapat dalam teks Jalan Sempit. Ini dapatmengukuhkan pemahaman pelajar mengenai teks dan membolehkan merekamengupas pemiki