92107795 futsal buku log

Upload: agungdjibran

Post on 04-Jun-2018

257 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  1/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Penghargaan

  Assalamualaikum dan salam sejahtera,

  Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinanya dapatlah saya

  melengkapkan tanggungjawab menghasilkan buku log futsal ini. Terlebih dahulu saya ingin

  mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik ohd Azami bin !asim iaitu pensyarah

  pembimbing kami yang telah bersusah payah mengajar dan memberi pendedahan berkaitan

  teknik dan undang-undang bermain futsal dengan sempurna. Tidak lupa juga kepada instruktor

  kami iaitu ohd "idhwan bin d #unos yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami

  dalam latihan futsal ini.

  Alhamdulillah bursyukur kepada Tuhan kerana melalui kursus kokusrikulum $utsal ini

  dapat memperkembangkan ilmu berkaitan futsal ini kepada golongan siswa %siswi &ni'ersiti

  (endidikan )ultan *dris dan perkara yang paling berharga ialah ilmu yang diperolehi akan

  didedahkan kepada para pelajar apabila kami bergelar seorang guru kelak. +alam usaha untuk

  menghasilkan buku log ini, saya telah menggunakan berbagai sumber dimana antaranya dari

  penyarah sendiiri, rakan-rakan seperjuangan, buku nota undang-undang futsal dan juga

  internet. !epelbagaian sumber diharap dapat memenuhi dan melengkapkan pengetahuan yang

  lebih meluas untuk menghasilkan buku log ini. +i sini saya ingin mengambil kesempatan untuk

  memohon maaf kepada penyarah pembimbing dan rakan-rakan sekalian semasa perkenalan

  kita minggu ini.

  arapan saya, kursus kokurikulum ini akan diteruskan kerana saya melihat ianya amat

  diperlukan kerana kursus ini mampu memberikan pendedahan kepada pemain futsal berkaitan

  dengan sejarah, teknik serta undang-undang futsal sebelum bergelar pemain amatur. Terima

  kash sekali lagi kepada semua yang telah menyumbangkan idea baik secara langsung

  mahupun tidak langsung. )ekian terima kasih.

  MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA

  1

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  2/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  BIODATA DIRI

  NAMA : FAUZIAH BINTI JAHE

  TARIKH LAHIR : 23 MAC 1991

  UMUR : 21 TAHUN

  TEMPAT LAHIR : FELCRA BUKIT KEPONG

  NO. KAD PENGENALAN : 910323016780

  JANTINA : PEREMPUAN

  NO. MATRIK : D201110816

  ALAMAT TETAP : NO 13!" JALAN BUNGA RA#A" FELCRA BUKIT

  KEPONG" MUAR" JOHOR

  TELEFON : 019$7337!

  %TATU% BUJANG

  BANG%A : MELA#U

  AGAMA : I%LAM

  2

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  3/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  PENGENALAN

  $utsal merupakan satu sukan yang melibat ramai pemain dan merupakan satu sukan bola.

  )ukan futsal mempunyai undang-undang bermain yang efisyen dan undang-undangnya tidak

  sama dengan sukan bola sepak yang sepertimana kita ketahui. $utsal sememangnya dikaitkan

  dengan bola dan bola kebiasaannya dikaitkan dengan lelaki. /amun futsal mempunyai cirri-iri

  yang istimewa kerana penglibatan wanita dalam dunia sukan ini semakin diminati.

  +i alaysia sendiri, sukan futsal begitu popular dalam kalangan masyarakat. Bukan

  sahaja kaum lelaki tetapi wanita juga turut serta memainkan sukan ini. /amun begitu, di dalam

  keseimbangan ini sukan futsal adalah tidak sesuai untuk kaum wanita. Banyak aspek yang

  boleh diimplikasikan. )ecara umumnya, suakn futsal adalah salah satu sukan yang

  membabitkan pergerakan pantas, lasak dan gaya permainan yang pelbagai. 0aya permainan

  yang banyak menggunakan kaki sebagai asset penting dalam futsal ini menunjukkan sukan ini

  tidak sesuai kepada kaum wanita.

  1alau bagaimanapun, sukan futsal ini juga memberi impak yang positif kepada kaum

  wanita. !eseimbangan sukan dalam gaya hidup menjadi sebab kaum wanita terlibat dengan

  sukan futsal. Tambahan lagi, sukan futsal adalah salah satu sukan yang begitu popular pada

  masa ini. 2usteru itu, penglibatan kaum wanita dalam sukan ini mempunyai persepsi positif dan

  negatifnya yang tersendiri di mana kedua-dua persepsi ini adalah bergantung kepada indi'idu

  tersebut untuk menilainya. 2ika dilihat dari sudut kemajuan sukan negara, tidak salah sekiranya

  kaum wanita juga tutut meminati bidang sukan futsal ini.

  3

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  4/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  1.0) SEJARAH FUTSAL

  (erkataan futsal berasal daripada bahasa )epanyol, iaitu Futbal 3sepak bola4 dan )ala

  3ruangan4, yang jika digabungkan kedua-duanya membawa maksud 5)epak bola dalam

  ruangan6 3$&T)A74. enurut kenyataan yang dikeluarkan oleh $*$A, futsal ini bermula pada

  89: di onte'ideo, &ruguay. (ertama sukan futsal ini diperkenalkan oleh 2uan ;arlos ;eriani,

  seorang pelatih bola sepak yang berasal dari Argentina. ujan yang sering melanda

  onte'ideo membuat beliau dukacita, kerana pelbagai agenda yang telah disusun. !esan

  padang yang dipenuhi air menyebabkan ;eriani memindahkan latihan ke dalam ruang yang

  tertutup. 7angkah pertam yang beliau ambil ialah beliau telah menggunakan jumlah pemain

  seramai orang, tetapi menggunakan padang yang sempit. Beliau memutuskan untuk

  mengurangkan jumlah pemain menjadi < orang setiap pasukan termasuk penjaga gol. 7atihan

  di dalam ruang itu sangat efektif kerana mampu menarik minat banyak masyarakat onte'ideo.

  )ejarah futsal 'ersi $*$A ini tidak diterima begitu sahaja, ada beberapa buah negara

  yang mengakui bahawa futsal berasal dari negar mereka. Antara negara yang mengakui

  bahawa futsal berasal dari negara mereka ialah !anada dan Brazil. ereka menentang keras

  sejarah $utsal 'ersi $*$A ini. Brazil menyatakan dalam kemunculan cerita ;eriani, pemain bola

  di Brazil sudah melakukan hal yang sama, namun di Brazil tidak menggunakan peraturan yang

  tetap keran peraturan di Brazil berbeza-beza mengikut daerah. $utsal berkembang amat pesat

  di Brazil. (ada tahun 89=, undang-undang futsal telah dibuat. (ada masa itu, peraturan futsal

  tidak banyak bezanya dengan peraturan futsal masa ini. +engan adanya peraturan ini, futsal

  semakin berkembang dan digemari di Amerika 7atin bahkan ke seluruh dunia.

  +i *tali, futsal mula dikenali pada tahun 8

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  5/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  pasukan yang digeruni. Brazil juga memenangi piala (an Amerika untuk kali pertama antara

  tahun 8?:-8?.

  (ada tahun 8> diadakan pertemuan perwakilan futsal dari berbagai negara.

  (ertemuan di )ao (aulo itu yang gagasan dibentuk adalah $*$&)A 3The $ederacao

  *nternationale de $utebol de )alao % $ederasi $utsal A)4 sebagai organisasi rasmi yang

  meneraju futsal. $*$&)A saat itu menunjuk 2oao a'elange sebagai ketua umum. )etelah

  aktifnya $*$&)A ini futsal semakin cepat berkembang ke seluruh pelusuk dunia.

  !ejuaraan dunia futsal pertama diterajui oleh $*$&)A pada tahun 8?@ di )ao (aulo,

  Brazil. (ada pertandingan edisi pertama ini Brazil adalah juara. Tiga tahun berikutnya,

  pertandingan yang sama diadakan di )epanyol. *ni adalah pertama kali pertandingan tiga tahun

  ini dipertandingkan di benua Eropah. !ejohanan ini telah dimenangi oleh Brazil. )eterusnya

  pada tahun 8??, Brazil akhirnya berjaya dikalahkan oleh (araguay di Australia. )etelah

  beberapa tahun berkembang dan semakin popular, $*$A telah menjadi badan induk sukan

  futsal ini. (ada tahun 8?8, $*$A secara rasmi menjadikan futsal sebagai salah satu daripada

  bola sepak dan $*$A juga mengambil alih penyelenggaraan kejohanan $utsal dunia. (iala dunia

  futsal edisi $*$A yang pertama di Belanda pada tahun 8?8 dan yang kedua di ong !ong

  pada tahun 88@, dengan Brazil sebagai juara di kedua-dua edisi ini. +engan adanya beberapa

  pertimbangan, akhirnya $*$A mengubah jadual piala dunia futsal ini menjadi empat tahun

  sekali.

  5

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  6/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  2.0) KANDUNGAN

  @.4 !emahiran

  Teknik memanas dan menyejukkan badan

  Belajar teknik memanaskan dan menyejukkan badan

  engetahui cara-cara, kepentingan serta faedah melakukan akti'iti

  regangan

  @.@4 )entuhan rasa bola

  )amaada secara static ataupun dinamik

  *a bertujuan bagi meningkatkan keyakinan diri dalan sukan futsal

  Aspek pembinaan kecergasan dan kemahiran

  @.94 Teknik hantaran dan kawalan bola

  @.9... !emahiran hantaran dan kawalan bola secara leret

  @.4 Teknik mengelecek

  @.... Terdapat dua teknik mengelecek iaitu secara static dan

  dinamik

  @...@. )hielding

  @...9. enukar kelajuan sambil menggelecek

  @.

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  7/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  @.

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  8/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  $ere#uang menge!ahui )engan e#as mengenai searah Fu!sa# )unia ma#ah )i Ma#asia%

  eer!i ang ki!a !ahu* )i Ma#asia Fu!sa# semakin men)aa! !emaa! )a#am ka#angan

  masaraka! !ana mengira #aisan umur% Ia m/nunukkan sa!u erkem$angan ang $aik

  ma#ah menum$ang kea)a kesiha!an !ui$uh $a)an )a#am ka#angan masaraka! )i

  Ma#asia ang menggemarina% Tam$ahan #agi* a)a minggu er!ama kesemua e#aar

  )aa! memer#aari ser!a menga#ikasikan !eknik memanaskan $a)an )an ak!ii!i regangan

  ang sesuai un!uk ermainan Fu!sa#%

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 2' FEBRUARI 2012

  Minggu : 2

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  (a)a minggu ini* kami )iaar mengenai sen!uh menerima $+#a* )a#am asek em$inaan

  ke.ergasan )an kemahiran% Tuuan em$e#aaran !erse$u! a)a#ah un!uk menghasi#kan gerak

  kaki ang $e!u# sam$i# $ergerak )an menen!uh $+#a menggunakan e#$agai $ahagian

  kaki% (a)a minggu !erse$u! uga* kami !e#ah )i!erangkan +#eh ensarah mnegenai

  ge#anggang* senarai a#a!an ang )igunakan )a#am ermainan Fu!sa#% -ami uga )i!erangkan

  mengenai ukuran* garisan* )an e#$agai #agi kerana /a#auun sukan Fu!sa#%% eer!imana

  ang ki!a se)ia mak#um ermainan Fu!sa# ini #e$ih men.a$ar kerana emain er#u $ermain)a#am ruangan ang ke.i# ang mana ama! memer#ukan ski## a!au kemahiran ang

  e#$agi )a#am menga/a# $+#a%

  Bagi era#a!an u#a* semasa $ermain u!sa# emain er#u memakai $e$eraa a#a!

  un!uk kese#a!an seer!i hinguar) ang $erungsi me#in)ungi !u#ang a)a !aha

  7

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  9/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  maksimum% e#ain i!u* kami )iaar mengenai $+#a ang )igunakan )a#am ermainan Fu!sa#%

  B+#a un!uk ermainan ini a)a#ah #e$ih $era! )an #an!unan ang kurang $er$an)ing $+#a

  ang )igunakan un!uk $ermain eak B+#a% B+#a ang $era! mem$+#ehkan emain

  menga/a# $+#a )engan #e$ih $aik /a#auun )a#am ge#anggang ang ke.i#% (em$e#aaran

  a)a minggu !erse$u!* mem$+#ehkan ara e#aar un!uk mena!a )an mem$ua! gam$aran

  men!a# !en!ang era#a!an )an ge#anggang Fu!sa#%

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 5 MA8 2012

  Minggu : 3

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  (a)a minggu ini* em$e#aaran kami )i!eruskan #agi )engan -emahiran menghan!ar )an

  menerka% -emahiran menghan!ar sanga! en!ing $agi sese+rang emaian Fu!sa#% Ha# ini

  )emikian kerana* engan!aran ang !ea! kea)a rakan )aa! menguasai er#a/anan )an

  mem$eri !ekanan kea)a musuh% Tuuan em$e#aaran ini a)a#ah mem$an!u ara e#aar

  menguasai han!aran #ere! )engan !eknik ang $e!u# )an ke#auan ang sesuai ser!a !ea! ke

  sasaran% Teknik ini meruakan e#emen !eren!ing )a#am er#a/anan u!sa#%

  e!e#ah i!u*sesi em$e#aaran kami )i!eruskan #agi mengenai un)ang&un)ang )a#am

  ermaiana Fu!sa#% ()a hari !erse$u!* ensarah menerangkan kea)a kami mengenai

  un)ang&un)ang 1* 2* 3* )an 4% Ia $er!uuan un!uk mene#askan emahaman ser!a

  enge!ahuan kami mengenai era!uran a!au un)ang&un)ang ang er#u )ia!uhi +#eh se!iaemain )a#am ermainan Fu!sa#% e!e#ah )i!erangkan* $aru#ah saa !ahu $aha/a u!sa#

  memunai un)ang&un)ang ang sanga! ke!a! )an !ersusun%

  9

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  10/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 12 MA8 2012

  Minggu : 4

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  (a)a minggu keema!* em$e#aarn kami )i!eruskan #agi )engan kemahiran !eknika# )a#am

  ermainan Fu!sa#% -ami )iaar kemahiran un!uk mengge#e.ek* menukar arah )an ha) #au%

  aa semakin $ermina! un!uk $ermain u!sa# kerana )aa! menguasai !eknik menge#e.ek

  )engan $aik% Teknik ini )iaar kea)a ara e#aar agar semua e#aar )aa! menghasi#kan

  menga/a# $+#a )engan $aik% -ami )iinga!kan agar er#u mennesuaikan )iri )engan $+#a

  !er#e$ih )ahu#u% -emu)ian mem$iasakan )iri un!uk menggunakan e#$agai $ahagian kai

  semasa menga/a# $+#a%

  e$e#um i!u* kami meneruskan sesi em$e#aaran )engan enerangan mengenai

  un)ang&un)ang 5* 6* ' )an 7% eer!i se$e#um ini* !uuanna a)a#ah un!uk mem$+#ehkan

  e#aar menga#ikasikan se!ia un)ang&un)ang ang )ie#aari )a#am ermainan Fu!sa# )an

  menga)akan er#a/anan )a#am kumu#an%

  10

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  11/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 19 MA8 2012

  Minggu : 5

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  esi engaaran a)a minggu ini )imu#akan )engan ama#i kemahiran menan)uk un!uk

  menaringkan g+#% Ia $er!uuan un!k memamerkan ke$+#ehan menan)uk un!uk mem$ua!

  han!aran* ka/a#an* menaring g+# an un!uk .#earan.e;% Menan)uk $+#a ia#ah emain A

  mem$a#ing $+#a ke u)ara* manaka#a emain B u#a akan menan)uk )an $+#a !erse$u! akan

  )i!angka semu#a +#eh emaian A )engan menggunakna !angan% e!erusna* menan)uk

  $+#a se.ara $ergi#ir&gi#ir% (emain A )an B akan sa#ing menan)uk $+#a an!ara sa!u sama

  #ain%

  e!erusna * ensarah menrangkan kea)a kami #anu!an un)ang&un)ang )a#am

  ermainan Fu!sa# iai!u un)ang&un)ang 9* 10* 11 )an 12% (er#a/anan an!ara kumu#an

  )ia)akan se#eas i!u%

  11

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  12/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 26 MA8 2012

  Minggu : 6

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  e!erusna* sesi )i#a!ihan a)a minggu ini )imu#akan )engan ama#i kemahiran menaring

  menggunakan e#$agai $ahagian kaki% -ami )iarahkan un!uk mem$en!uk $arisan seara

  $u#a!an )i ha)aan aring g+#% e!e#ah i!u* se+rang )emi se+rang akan menen)ang $+#a

  un!uk menaringkan g+#% -ami )iaar !eknik a!au #angkah ang er#u )iam$i# $agi

  menghasi#kan !en)anagn a!au seakan g+# ang $aik% e$e#um kami $ermain )a#am

  kumu#an* ensarah kami menam$ung enerangan mengenai un)ang&un)ang ermainan%

  12

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  13/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 2 A(RI< 2012

  Minggu : '

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  (a)a minggu ini* kami )iaar mengenai kemahiran menaga g+#% -ami )iaar kemahiran

  asas ang )ier#ukan )an er#u )ikuasai +#eh se+rang enaga g+# ang $aik% Un!uk

  mena)i se+rang enaga g+# ang $aik* ke!angkasan erg/rakan ser!a emerha!ian ang

  !aam sanga! en!ing% Ha# ini )emikian kerana* anaga g+# er#u mengagak a!au

  menangka +sisi ang mana akan )iaringkan +#eh emain ihak #a/an% e!erusna*

  ensarah mengha$iskan sesi enerangan mengenai un)ang&un)ang ermainan iai!u

  un)ang&un)ang 1' )an 17% e!e#ah i!u* kami $ermain )a#am kumu#an seer!i $iasa%

  13

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  14/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 9 A(RI< 2012

  Minggu : 7

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  Minggu ini* kami )iaar mengenai kemahiran hie#)ing; )an $#+.king; % -e)ua&)uanaa)a#ah !eknik un!uk mengha#ang ihak #a/an )ari menem$usi ka/asan er!ahanan g+#%

  (a)a hari !erse$u! uga kami )iaar mengenai s!ra!egi )an !ak!ik ermainan )a#am Fu!sa#%

  -e)ua&)ua engisian ini akan mem$+#ehkan ara e#aar memamerkan ke$+#ehan

  me#akukan shie#)ing )an ka/a#an $+#a )engan keakinan ang !inggi% e#ain i!u uga*

  menunukkan keahaman )a#am s!ra!egi )an !ak!ik ermainan me#a#ui gerakan&gerakan

  ang menge#irukan% Tak!ik ama! en!ing )a#am aa ua ermainan kerana ia memengaruhi

  ka#ah a!au menang $agi sese$uah asukan% Bagi menghasi#kan !ak!ik ang $aik* kerasama

  ana!ar semua ah#i kumu#an sanga! en!ing% e!e#ah se#esai )iaar mengenai kemah+ran )an

  e#$agai !ak!ik #ain* kami )iarahkan un!uk $ermaian )a#am kumu#an )an memrak!ikkan

  aa ang )iaar a)a hari !erse$u!%

  14

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  15/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 23 A(RI< 2012

  Minggu : 9

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  (a)a minggu ini* engaaran kami )i!eruskan #agi )engan Res!ar!; )an e! #a;% -ami

  )iaar $agaimana un!uk memu#akan semu#a er#a/ana aa$i#a $+#a !e#ah ke#uar )ari

  ge#anggang )an se$againa% (a)a hari !erse$u! uga* kami )i!erangkan +#eh ensarah

  mengenai .iri )an kri!eria emi#ihan emainan )a#am ermainan Fu!sa#% -e$iasaanna*

  emain akan )ii#ih $er)asarkan ke.er)asan i,ika#* ke!angkasan* ke.ekaan )a#am

  menga/a# $+#a )an sika kerasama sesame ah#i kumu#an ma#ah $anak #agi% -esemua

  .iri&.iri ini er#u a)a )a#am )iri emaian ang $aik kerana ia ama! memengaruhi keaaan

  a!au kemenangan sese$uah asukan%

  15

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  16/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Diari Harian

  Hari : Isnin

  Tarikh : 30 A(RI< 2012

  Minggu : 10

  Tema!: "e#anggang er$aguna

  Masa : 5%00&'%00

  (a)a minggu ke&10 ini* kami !e#ah me#akukan uian ama#i u!sa# iai!u .ara $agaimana

  se+rang emain u!sa# i!u )ii#ih% A)a !iga uian iai!u er!ama* kami er#u mem$a/a $+#a

  se.ara ,ig ,ag )ari uung ge#anggang sehingga ke huung ge#anggang% -e)ua* kami er#u

  memasukkan $+#a menggunakan ke)ua&)ua $e#ah kaki* kaki kiri )an kanan% -e!iga* uian

  sh++!ing; a!au menaringkan g+#% e!ia e#aar er#ukan me#akukan ke!iga&!iga uian ini

  un!uk #u#us%

  16

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  17/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Rumusan Diari Harian

  e.ara kese#uruhanna* k+&u!sa# ini !e#ah mengaar saa $ermain u!sa# )engan

  .ara ang $e!u#% I#mu ang !e#ah saa er+#ehi me#a#ui ke#as ini a)a#ah searah

  erkem$angan u!sa#* !ernik $ermain )engan $e!u#* un)ang&un)ang ermainan ser!a !ugas&

  !ugas )an eranan enga)i# )an .ara menguruskan asukan u!sa# )engan $aik% Haraan

  saa a)a#ah i#mu ang !e#ah )ier+#ehi mamu )ia#ikasikan $ukan sahaa un!uk $ermain

  !e!ai mamu un!uk mene$arkan i#mu ini aa$i#a mena)i guru ke#ak% Begi!u#ah

  era#anan engem$araan i#mu $erkai!an se#ama 14 minggu mena#ani ke#as u!sa# ini%

  ekian )ari saa%

  4.0) UNDANG-UNDANG DALA PERAINAN FUTSAL

  &ndang-undang permainan futsal terbahagi kepada ? jrnis undang-undang yang perlu diguna

  pakai dan dilaksanakan semasa perlawanan iaitu

  . 0elanggang permainan

  @. Bola

  9. Bilangan pemain

  . Alatan pemain

  . (enjaga masa dan pengadil ketiga

  ?. 2angkamasa permainan

  8. (ermulaan dan memulakan semula permainan

  :. Bola di dalam dan di luar permainan

  . ;ara menentukan jaringan

  @. !esalahan-kesalahan dan kelakuan tidak bertertib

  9. )epakan percuma

  . !esalahan-kesalahan terkumpul

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  18/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  >. (enghantaran gol

  ?. )epakan penjuru

  !A! 1 " UNDANG-UNDANG 1 #GELANGGANG PERAINAN)

  .4 +imensi

  (anjang inimum @< meter

  aksimum @ meter

  7ebar inimum < meter

  aksimum @< meter

  .@4 (erlawanan Antarabangsa

  (anjang inimum 9? meter

  aksimum @ meter

  7ebar imimum ? meter

  aksimum @< meter.

  Tanda-tanda pada gelanggang

  0elanggang adalah ditandakan dengan garisan. )ebagai sempadan garisan-garisan ini adalah

  sebahagian dari kawasan yang meliputi

  +ua garisan sempadan yang lebih panjang ialah garisan tepi

  +ua garisan sempadan pendek adalah garisan gol

  7ebar semua garisan adalah ? cm. 0elanggang dibahagikan kepada dua bahagian oleh garisan

  tengah.

  (usat gelanggang hendaklah ditandakan di pertengahan garisan tengah.

  (usat gelanggang hendaklah ditandakan di pertengahan garisan tengah. )atu bulatan berjejari

  9m ditanda mengelilinginya.

  !awasan penalti.

  17

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  19/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  !awasan penalti ditentukan di tiap-tiap hujung gelanggang seperti berikut

  !awasan penalti merupakan kawasan yang mempunyai garisan suku lengkuk yang berjejari =

  meter bahagian atas kedua-dua garisan ini adalah disambungkan dengan satu garisan 9.=

  meter yang selari dengan garisan gol di antara tiang-tiang.

  0arisan lengkuk yang menandakan luas sempadan kawasan penalti adalah dinamakan garisan

  kawasan penalti

  Tanda penalti pertama D adalah dibuat = meter dari titik pertengahan tiang gol

  Tanda penalti kedua - : meter dari titik pertengahan tiang gol

  7engkuk (enjuru

  )uku bulatan berjejari @< sm dari setiap penjuru adalah dibuat di dalam gelanggang.

  on (enggantian

  19

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  20/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  on (enggantian di gelanggang adalah ditentukan di bahagian yang sama dengan

  bangku pasukan dan tepat di depannya. +i sinilah tempatnya pemain-pemain masuk

  dan keluar gelanggang untuk penggantian.

  on pengantian ditentukan di hadapan bangku pasukan dan < m panjangnya. *a ditanda

  pada setiap bahagian tepi dengan gariasn tepi. "uangan kosong ini yang tepat di depan

  meja penjaga masa hendaklah dibiarkan kosong.

  Tiang dan palang gol

  Tiang-tiang gol hendaklah diletakkan di pertengahan setiap garisan gol.

  Ada dua tiang tegak yang sama jaraknya dari setiap penjuru dan dicantumkan bahagian

  atasnya dengan palang melintang.

  2arak 3ukuran dalaman4 di antara tiang-tiang itu adalah 9 m dan jarak bahagian palang

  gol ke tanah ialah @ m,

  Tiang-tiang dan palang gol hendaklah mempunyai lebar hendaklah mempunyai lebar

  dan dan tebal yang sama iaitu < m.

  2aringan diperbuat daripada hemp, jut atau nylon. 2aringan dipasang pada tiang pada

  tiang dan gol di belakang tiang gol. Bahagian bawah juga disokong dengan palang

  melintang atu penyokong lain yang bersesuaian.

  !eluasan bahagian dalam gol ditentukan jaraknya dari bahagian dalam tiang gol

  menganjur keluar gelanggang adalah sekurang-kurangnya ?: cm dibahagian atas dan

  :: cm pada paras tanah.

  !A! 2 " UNDANG-UNDANG 2 #!$LA)

  20

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  21/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  @.4 ;iri-ciri dan ukuran bola

  Berbentuk sfera

  +iperbuat daripada kulit atau bahan-bahan yang sesuai

  &kuran lilit tidakm kurang =@ cm dan tidak lebih =cm

  Berat tidak kurang dari :: gram atau tidak lebih : gram pada permulaan permainan

  Tekanan angina :.-:.= atmosfera 3 ::-=::g%sm padu4

  ;ontoh Bola $utsal 7ogo rasmi $*$A untuk kejohanan antarabangsa

  @.@4 (enggantian bola yang rosak

  2ika bola pecah semasa perlawanan

  (ermainan akan diberhentikan

  (ermainan dimulakan dengan jatuhan bola menggunakan bola yang telah disahkan oleh

  pengadil.

  )ekiranya bola yang digunakan pecah atau rosak ketika bola di dalam permianan 3ketika

  sepak mula, sepakan gol, sepakan penjuru, sepakan percuma, sepakan penalti, atau

  sepakan ke dalam4 permainan dimulakan semula mengikut undang-undang permainan

  Bola tidak dibenarkan ditukar semasa permainan tanpa kebenaran pengadil.

  21

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  22/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  !A! 3 " UNDANG-UNDANG 3 #!ILANGAN PEAIN)

  9.4 (emain-pemain

  )uatu perlawanan dimainkan oleh dua pasukan.

  )etiap pasukan mengandungi tidak lebih lima pemain dan salah seorang menjadi

  penjaga gol.

  9.@4 (rosedur (enggantian

  Bilangan maksimum pengganti yang dibenarkan adalah tujuh. Bilangan penggantian

  yang dilakukan di dalam sesuatu perlawanan tidak terhad. (emain boleh digantikan dan boleh

  kembali ke gelanggang sebagai pamain lain.

  )yarat-syarat pengantian

  (emain yang keluar gelanggang mesti berbuat demikian di zon penggantian

  pasukannya.

  (emain yang masuk ke gelanggang mesti berbuat demikian di zon penggatian

  pasukannya setelah pemain yang digantikan telah keluar sepenuhnya.

  (engantian adalah terakluk kepada kuasa budi bicara pengadil sama ada dipanggil

  untuk bermain atau tidak.

  (engantian pemain adalah sempurna apabila penganti masuk ke gelanggang, mulai

  saat itu dia menjadi pemain aktif dan pemain yang diganti itu tamat sebagi pemain

  aktif.

  (enjaga gol juga boleh bertukar-tukar tempat dengan mana-mana pemain.

  22

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  23/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  !A! 4 " UNDANG-UNDANG 4 #ALATAN PEAIN)

  !eselamatan

  )eseorang pemain tidak dibenar menggunakan atau memakai sebarang peralatan yang

  berbahaya kepada pemain-pemain lain.

  .4 (eralatan Asas

  (eralatan asas yang diwajibkan ialah

  jersi atau baju,

  seluar pendek D jika seluar dalam thermalC digunakan, warnanya hendaklah sama

  dengan warna utama seluar pendek. stokin

  shinguard

  alas kaki - hanya alas kaki yang diperbuat daripada can'asC atau kasut latihan dari kulit

  yang lembut atau kasut jimnastik yang bertapak getah atau bahan-bahan yang sama

  dibenarkan. (emakaian alas kaki adalah diwajibkan.

  .@4 2ersi atau baju

  /ombor mestilah tertera pada bahagian belakang semua baju dan mengandungi

  nombor-nombor di antara hingga

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  24/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  .4 (enjaga 0ol

  )etiap penjaga gol hendaklah memakai warna yang membezakan dengan mudahnya

  dengan pemain-pemain lain dan juga (engadil.

  2ika seorang pemain menukar tempat dengan penjaga gol, jersi penjaga gol yangdigunakan oleh pemain lain mestilah ditandakan di bahagian belakangnya oleh nombor

  pemain tersebut.

  .

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  25/52

  Futsal 2009, UKS 1191

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  26/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  !A! & " UNDANG-UNDANG & #PENGADIL KEDUA)

  =.4 Tugas-tugas

  )eorang (engadil !edua hendaklah dilantik untuk bertugas di sebelah gelanggang

  yang bertentangan dengan (engadil. +ia dibenarkan untuk menggunakan wisel.

  (engadil !edua membantu pengadil untuk mengawal perlawanan mengikut &ndang-

  undang (ermainan. (engadil !edua juga

  empunyai kuasa budibicara untuk memberhentikan permainan jika berlaku

  perlanggaran undang-undang

  emastikan penggantian dilakukan dengan betul

  2ika berlaku gangguan yang tidak wajar atau kelakuan tidak sepatutnya, pengadil akanmenamatkan tugas (engadil !edua dan mendapatkan penggantinya dan melaporkan kepada

  pihak yang berkuasa.

  !A! ' " UNDANG-UNDANG ' #PENJAGA ASA DAN PENGADIL KETIGA)

  >.4 Tugas-tugas

  )eorang (enjaga asa dan (engadil !etiga hendaklah dilantik.

  ereka ditempatkan di luar gelanggang permainan pada pertengahan garisan tepi di

  sebelahan yang sama dengan zon penggantian.

  (enjaga asa dan (engadil !etiga itu dilengkapkan dengan jam 3randik4 yang sesuai

  dan peralatan yang perlu untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan terkumpul, yang

  dibekalkan oleh persatuan atau kelab di mana gelanggang itu dimainkan.

  >.@4 (enjaga asa

  emastikan jangkamasa perlawanan mengikut peruntukan yang ditetapkan di dalam &ndang-

  undang ? dengan memulakan jamnya selepas sepak mula

  26

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  27/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  ulakan jam 3chrometer4 itu setelah sepak mula

  emberhentikan jam itu apabila di luar permainan

  emulakan semula selepas sepakan ke dalam, penghantaran gol, atau tanda penalti

  kedua, perhentian masa atau jatuhan bola.

  engawalkan perhentian masa satu minit.

  engawal tempoh @ minit masa hukuman apabila seseorang pemain diperintah keluar

  emberi isyarat tempoh masa separuh masa pertama, tamat tempoh perlawanan, tamat

  tempoh masa tambahan dan tamat tempoh perhentian masa dengan satu tiupan wisel

  atau isyarat bunyi lain yang berbeza dari wisel pengadil-pengadil.

  erekodkan semua baki perhentian masa bagi tiap-tiap pasukan, memaklumkan

  pengadil-pengadil dan pasukan sewajarnya dan memberi isyarat kebenaran perhentian

  masa apabila diminta oleh salah satu pasukan 3undang-undang ?4

  erekod lima kesalahan terkumpul pertama dilakukan pasukan yang dihukum oleh

  pengadil, pada tiap-tiap separuh masa perlawanan dan beri isyarat apabila kesalahan

  terkumpul kelima dilakukan oleh mana-mana pasukan.

  >.94 (engadil !etiga

  (engadil !etiga membantu (enjaga asa +alam

  encatatkan lima kesalahan pertama yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan pada

  setiap separuh masa yang dicatatkan oleh (engadil dan memberikan isyarat apabila

  kesalahan kelimat dilakukan oleh mana-mana pasukan

  enyimpan rekod semua pemberhentian dan sebab-sebabnya di dalam sesuatu

  permainan,

  ;atatan nombor pemain-pemain yang menjaringkan gol

  engingatkan nama pemain-pemain yang diberi amaran atau diperintah keluar

  emberikan maklumat-maklumat lain yang ada kaitan dengan permainan itu.

  2ika berlaku gangguan yang tidak sewajarnya oleh (enjaga asa atau (engadil !etiga,

  (engadil akan menamatkan tugasnya dan mendapatkan penggantinya serta melaporkan

  kejadian itu kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab. 2ika berlaku kecederaan, (engadil

  !etiga boleh menggantikan sama ada (engadil atau (engadil !edua.

  2'

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  28/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  !A! ( " UNDANG-UNDANG ( #JANGKAASA PERAINAN)

  ?.4 Tempoh asa (ermainan

  (erlawanan hendaklah dibahagikan kepada dua tempuh masa yang sama, iaitu @: minit

  setiap satu.

  ;atatan masa dilakukan oleh (enjaga asa yang tugasnya adalah dihuraikan di dalam

  &ndang-undang >.

  Tempuh masa setiap separuh masa akan dilanjutkan untk membolehkan satu sepakan

  penalti dibuat.

  ?.@4 entian asa

  )etiap pasukan berhak meminta perhentian masa satu minit pada setiap separuh masa.

  )yarat-syarat berikut dilaksanakan untuk perhentian masa

  2urulatih pasukan adalah berkuasa untuk meminta perhentian masa satu minit.

  (erhentian masa satu minit boleh diminta pada bila-bila masa tetapi dibenarkan hanya

  apabila pasukan yang meminta perhentian masa sedang mengawal bola.

  (enjaga masa memberi isyarat kebenaran untuk perhentian masa apabila bola di luar

  permainan dengan menggunakan wisel atau isyarat bunyi lain yang berbeza dari

  digunakan oleh (engadil.

  !etika perhentian masa dibenarkan, pemain-pemain mesti berada di dalam gelanggang.

  2ika mereka hendak menerima arahan dari pegawai pasukan, ini hanya dibuat di garisan

  tepi berhadapan dengan bangku. (egawai yang memberi arahan tidak dibenarkan

  masuk ke gelanggang.

  ?.94 asa "ehat

  "ehat pada separuh masa tidak boleh melebihi < minit.

  27

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  29/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  !A! " UNDANG-UNDANG #PERULAAN DAN EULAKAN SEULA PERAINAN)

  8.4 (ra-perlawanan

  (ilihan tempat sepak mula hendaklah ditentukan dengan lentingan syiling. (asukan

  yang menang lentingan berhak membuat pilihan tempat untuk diserang pasukannya.

  (asukan lawan akan memilih sepak mula perlawanan.

  (asukan yang menang lentingan syiling membuat sepak mula pada separuh masa

  kedua perlawanan.

  +alam separuh masa kedua, kedua-dua pasukan bertukar tempat menyerang gol yang

  bertentangan.

  8.@4 )epak ula

  )epak mula adalah satu cara untuk memulakan atau memulakan semula permainan

  pada permulaan perlawanan

  selepas satu gol telah dijaringkan

  pada permulaan separuh masa kedua perlawanan

  pada permulaan setiap masa tambahan, bila sesuai.

  0ol boleh dijaringkan terus dari sepak mula.

  8.94 2atuhan Bola

  2atuhan bola ialah suatu cara untuk memulakan semula permainan selepas sesuatu

  penangguhan sementara yang diperlukan, semasa bola di dalam permainan dengan

  syarat sebelum pemberhentian itu bola belum melintasi garisan tepi atau garisan gol,

  atau mana-mana sebab yang tidak disebut di mana-mana bahagian &ndang-undang

  (ermainan yang lain.

  8.4 !eadaan-keadaan Tertentu

  Bola dijatuhkan semula jika

  +isentuh oleh pemain sebelum ia menyentuh tanah

  29

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  30/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Bola keluar dari gelanggang selepas ia menyentuh tanah tanpa disentuh oleh pemain.

  )epakan percuma yang diberikan kepada pasukan bertahan di dalam kawasan

  penaltinya boleh dibuat dari mana-mana tempat di dalam kawasan penalti itu. )epakan

  percuma yang diberikan tidak terus yang diberikan kepada pasukan penyerang di dalam

  kawasan penalti pasukan lawan hendaklah dibuat di garisan kawasan penalti di tempat

  paling hampir bola berada semasa permainan diberhentikan. 2atuhan bola untuk

  memulakan semula permainan di dalam kawasan penalti mesti dibuat di garisan

  kawasan penalti di tempat paling hampir bola berada semas permainan diberhentikan.

  !A! 10 " UNDANG-UNDANG 10 #!$LA DI DALA DAN DI LUAR PERAINAN)

  :.4 Bola di 7uar (ermainan

  Bola adalah di luar permainan apabila

  !eseluruhannya telah melintasi garisan gol atau garisan tepi sama ada di tanah atau di

  udara

  (ermainan diberhentikan oleh pengadil

  *a menyentuh siling.

  :.@4 Bola di +alam (ermainan

  Bola sentiasa di dalam permainan termasuk apabila

  *a melantun dari tiang gol atau palang gol ke dalam gelanggang

  *a melantun dari pengadil-pengadil ketika mereka berada di dalam gelanggang

  :.94 !eputusan-keputusan

  Apabila sesuatu perlawanan dimainkan di gelanggang dalam dewan dan bola terkena siling,

  permainan hendaklah dimulakan semula dengan satu sepakan ke dalam, yang dibuat oleh

  pasukan lawan kepada pemain yang akhir sekali menyentuh bola itu.)epakan ke dalam dibuat

  dari garisan tepi paling hampir kepada tempat di mana bola menyentuh siling.

  30

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  31/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  !A! 11 " UNDANG-UNDANG 11 #*ARA ENENTUKAN JARINGAN)

  .4 2aringan 0ol

  !ecuali terdapatnya peruntukan lain di dalam undang-undang ini, gol dijaringkan apabila

  keseluruhan bola telah melintasi garisan gol, di antara kedua-dua tiang gol dan di bawah

  palang gol, kecuali bola itu telah dilontar, dibawa atau sengaja dikuis dengan tangan

  atau lengan oleh seorang pemain pasukan menyerang, termasuk penjaga gol.

  .@4 (asukan yang enang

  (asukan yang menjaringkan bilangan gol yang lebih dalam sesuatu perlawanan akan

  dikira pemenang. 2ika kedua-dua pasukan menjaringan bilangan gol yang sama atau

  tiada gol jaringankan, perlawanan dikira 5seri6.

  .94 (eraturan (ertandingan

  Bagi perlawanan yang berkesudahan dengan seri, peraturan pertandingan boleh

  menyatakan peruntukan yang melibatkan tambahan masa atau prosedur-prosedur lain

  untuk menentukan pemenang sesuatu perlawanan.

  !A! 12 " UNDANG-UNDANG 12 #KESALAHAN-KESALAHAN DAN KELAKUAN TIDAK

  !ERTERTI!)

  @.4 !esalahan-kesalahan dan kelakuan tidak bertertib adalah dihukum seperti berikut

  @..4 )epakan (ercuma Terus

  )uatu sepakan percuma terus akan diberi kepada pasukan lawan jika seseorang pemaindengan sengaja melakukan salah satu dari enam kesalahan berikut yang dianggap oleh

  pengadil sebagau cuai, gegabah atau menggunakan daya yang berlebih

  enendang atau cuba menendang pemain lawan

  embentes atau cuba membentes pemain lawan

  31

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  32/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  elompat ke pemain lawan

  erempuh pemain lawan, walaupun dengan bahu

  emukul atau cuba memukul pemain lawan

  enolak pemain lawan

  )epakan percuma terus juga diberikan kepada pasukan lawan jika seseorang pemain

  melakukan salah satu daripada lima kesalahan berikut

  emegang pemain lawan

  eludah kepada pemain lawan

  enggelunsor untuk memainkan bola yang sedang dimainkan atau cuba dimainkan oleh

  pemain lawan 3takel menggelunsor4, kecuali bagi penjaga gol di dalam kawasan

  penaltinya dengan syarat dia tidak bermain secara cuai, gegabah atau menggunakan

  daya yang berlebihan

  emegang bola dengan sengaja kecuali penjaga gol yang berada di dalam kawasan

  penaltinya sendiri

  Gsemua sepakan percuma dibuat di tempat kesalahan.

  @..@4 )epakan (enalti

  )uatu sepakan penalti diberi kepada pasukan lawan jika seseorang pemain melakukan

  salah satu dari kesalahan di atas di dalam kawasan penaltinya tanpa diambil kira

  kedudukan bola tetapi dengan syarat bola berada di dalam permainan.

  @..94 )epakan (ercuma Tidak Terus

  )uatu sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan jika penjaga gol

  melakukan salah satu dari kesalahan-kesalahan berikut

  )etelah melepaskan bola dari kawalannya, dia menerima semula bola yang disepak

  oleh rakannya, tanpa bola terlebih dahulu melepasi garisan tengah atau dimainkan oleh

  pemain pasukan lawan

  enyentuh atau mengawal bola dengan tangannya setelah ia disepak dengan sengaja

  kepadanya oleh rakannya

  32

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  33/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  enyentuh atau mengawal bola dengan tangannya setelah ia menerima bola terus dari

  suatu sepakan ke dalam oleh rakannya

  enyentuh atau mengawal bola dengan tangan atau kakinya lebih dari empat saat, di

  mana-mana bahagian gelanggang, kecuali ia menyentuh bola di separuh bahagian

  gelanggang pasukan lawan

  )uatu sepakan percuma tidak terus juga diberi kepada pasukan lawan, dan dibuat di tempat

  kesalahan, jika, pada pendapat pengadil, seorang pemain

  Bermain dengan cara berbahaya

  Apabila tidak memainkan bola, dengan sengaja menghalang pergerakan pemain lawan

  enghalang penjaga gol untuk melepaskan bola dari tangannya

  elakukan mana-mana kesalahan lain, tidak disebut di dalam &ndang-undang @ di

  atas, di mana permainan diberhentikan untuk memberi amaran atau perintah keluar

  seseorang pemain

  )epakan percuma tidak terus dibuat di tempat kesalahan, kecuali di dalam kawasan penalti,

  maka sepakan percuma tidak terus itu hendaklah dibuat di atas garisan kawasan penalti yang

  paling hampir dengan tempat kesalahan dilakukan.

  @.@4 ukuman-hukuman +isiplin

  !ad kuning atau merah hanya boleh ditunjuk kepada pemain-pemain dan penganti-

  penganti.

  @.94 !esalahan-kesalahan Beramaran

  (emain diberi amaran dan ditunjukkan kad kuning jika dia melakukan mana-mana

  kesalahan berikut

  Berkelakuan tidak bersemangat sukan

  embantah keputusan pengadil dengan perkataan atau tindakan

  )entiasa melanggar undang-undang permainan

  elambat-lambatkan permulaan semula permainan

  33

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  34/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  0agal menghormati jarak yang diperlukan semasa permainan dimulakan semula

  dengan suatu sepakan penjuru, sepakan ke dalam, sepakan percuma atau lemparan gol

  asuk atau masuk semula gelanggang tanpa kebenaran pengadil atau melanggaar

  prosedur penggantian

  +engan sengaja keluar dari gelanggang tanpa kebenaran pengadil

  &ntuk mana-mana dari kesalahan di atas, suatu sepakan percuma tidak terus diberi kepada

  pasukan lawan, yang dibuat dari tempat kesalahan. 2ika kesalahan itu dilakukan di dalam

  kawasaan penalti, sepakan percuma tidak terus itu dibuat dari garisan penalti di tempat yang

  paling hampir dengan tempat kesalahan. )uatu kesalahan juga diberi dengan syarat tiada

  kesalahan yang lebih berat dilakukan.

  @.4 !esalahan (erintah !eluar

  )eorang pemain diperintah keluar dan dilayangkan kad merah jika melakukan mana-mana

  kesalah berikut

  Bersalah kerana bermain dengan amat kasarF

  Bersalah kerana berkelakuan ganas

  eludah pemain lawan atau orang lain

  enggagalkan pasukan lawan suatu jaringan atau peluang jaringan yang jelas dengan

  kesalahan memegang bola dengan sengaja 3ini tidak termasuk penjaga gol di dalam

  kawasan penaltinya4

  enggagalkan peluang jeringan yang jelas pemain lawan yang bergerak ke arah gol

  pemain dengan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan suatu sepakan percuma

  atau sepakan penalti

  enggunakan bahasa yang menyinggung perasaan, menghina atau kesat

  Bersalah kerana menerima amaran kedua dalam satu permainan.

  2ika permainan diberhentikan kerana seorang pemain diperintah keluar di atas kesalahan =

  atau >, tanpa pelanggaran undang-undang lain, permainan akan dimulakan semula dengan

  satu sepakan percuma tidak terus kepada pasukan lawan dari tempat di mana kesalahan itu

  dilakukan. 1alau bagaimanapun, jika ia dilakukan di dalam kawasan penalti, sepakan percuma

  34

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  35/52

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  36/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  2ika, setelah bola berada di dalam permainan, penyepak menyentuh bola semula

  sebelum ia dimainkan oleh pemain lain

  )atu sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan di tempat kesalahan

  itu. 1alau bagaimanapun, jika kesalahan itu berlaku di dalam kawasan penalti,

  sepakan percuma tidak terus itu hendaklah dibuat di atas garisan kawasan penalti di

  tempat paling hampir dengan kesalahan itu.

  2ika pasukan yang membuat sepakan percuma mengambil lebih dari saat

  )uatu sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan.

  9.4 *syarat-isyarat

  9..4 )epakan (ercuma Terus

  (engadil mengekalkan lengannyanya melintang menunjukkan arah sepakan dibuat.

  dalam kesalahan yang dikira sebagai kesalahan terkumpul, pengadil mengisyaratkan

  dengan menunjukkan jari telunjuk ke bawah supaya pengadil ketiga, atau mana-mana

  pegawai pada meja, tahu bahawa ia dikira sebagai kesalahan terkumpul.

  9..@4 )epakan (ercuma Tidak Terus

  (engadil mengisyaratkan sepakan percuma tidak terus dengan mengangkat sebelah

  tangan lurus ke atas. +ia mengekalkan tangannya sehingga sepakan itu telah dibuat

  dan bola telah dimainkan oleh pemain lain.

  36

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  37/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  !A! 14 " UNDANG-UNDANG 14 #KESALAHAN-KESALAHAN TERKUPUL)

  .4 !esalahan-kesalahan terkumpul

  !esalahan terkumpul ialah kesalahan yang dihukum dengan sepakan percuma terus

  yang disebut di dalam undang-undang @.

  7ima kesalahan terkumpul pertama dilakukan setiap pasukan pada tiap-tiap separuh

  masa adalah dicatatkan di dalam catatan perlawanan.

  (engadil-pengadil boleh meneruskan permainan dengan melaksanakan peraturan

  Ad'antej jika pasukan itu belum lagi melakukan lima kesalahan terkumpul dan pasukan

  lawan tidak digagalkan dengan peluang jelas untukmenjaringkan gol.

  2ika masa tambahan dimainkan, kesalahan-kesalahan terkumpul daripada tempoh

  kedua masih dikira. )ebarang kesalahan terkumpul semasa masa tambahan adalah

  dicampurkan kepada jumlah keseluruhan pasukan daripada tempoh kedua.

  .@4 !edudukan )epakan (ercuma

  Bagi lima kesalahan terkumpul yang pertama yang dicatatkan oleh mana-mana pasukan di

  dalam setiap separuh masa

  (emain pasukan lawan boleh membentuk benteng untuk mempertahankan sepakan

  percuma itu.

  3'

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  38/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  )emua pemain lawan berada sekurang-kurangnya lima meter dari bola sehingga ia di

  dalam permainan.

  0ol boleh dijaringkan terus dari sepakan ini.

  Bermula dengan kesalahan terkumpul yang keenam yang dicatatkan oleh mana-mana

  pasukan di dalam setiap separuh masa

  (emain pasukan lawan tidak boleh membentuk benteng untuk mempertahankan

  sepakan percuma itu.

  (emain yang membuat sepakan hendaklah dikenal pasti.

  (enjaga gol mesti berada di dalam kawasan penaltinya dan sekurang-kurangnya lima

  meter dari bola.

  )emua pemain lawan di dalam gelanggang hendaklah berada se belakang garisan

  bayangan yang selari dengan garisan gol, dan di luar kawasan penalti. ereka mestilah

  berada lima meter dari bola dan tidak boleh menghalang pemain yang membuat

  sepakan itu. Tiada pemain dibenarkan melepasi garisan bayangan itu sehingga bola

  berada di dalam permainan.

  .94 (rosedur 3untuk kesalahan terkumpul keenam dan lebih4

  (emain yang membuat sepakan mesti menyepak bola dengan tujuan untuk membuat

  jaringan dan tidak dibenarkan untuk membuat hantaran kepada pemain lain.

  )ebaik saja sepakan dibuat, tiada pemain dibenarkan menyentuh bola sehingga ia

  disentuh oleh penjaga gol, atau ia melantun dari tiang atau palang gol, atau telah keluar

  dari gelanggang.

  Tiada sepakan percuma dibenarkan dibuat kurang enam meter dari garisan gol 3lihat

  &ndang-undang 94. 2ika sesuatu kesalahan yang biasa dihukumkan dengan suatu

  sepakan percuma tidak terus berlaku di dalam kawasan penalti, sepakan percuma itu

  hendaklah dibuat dari garisan kawasan penalti yang hampir dengan kesalahan itu.

  2ika seorang pemain melakukan kesalahan keenam pasukannya di dalam kawasan

  pasukan lawan atau di dalam kawasan sendiri di depan garisan bayangan yang selari

  dengan garisan pertengahan padang dan melalui tanda penalti kedua : meter dari

  garisan gol, sepakan percuma itu hendaklah dibuat daripada tanda penalti kedua. Tanda

  penalti kedua ini diterangkan di dalam &ndang-undang . )epakan percuma ini

  37

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  39/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  hendaklah dibuat menepati peruntukan yang disebutkan di bawah 5(osisi untuk sepakan

  percuma6.

  2ika seorang pemain melakukan kesalahan keenam pasukannya di dalam kawasannya

  di antara garisan : meter dengan garisan gol, pasukan yang akan membuat sepakan

  itu boleh memilih untuk membuat sepakan itu dari tanda penalti kedua atau dari tempat

  di mana kesalahan itu berlaku.

  2ika permainan berlanjutan ke masa tambahan, semua kesalahan yang terkumpul dari

  separuh masa kedua akan dibawa ke masa tambahan itu.

  !A! 1% " UNDANG-UNDANG 1% #SEPAKAN PENALTI)

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  40/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  +i dalam gelanggang

  +i luar kawasan penalti

  +i belakang atau di tepi tanda penalti

  )ekurang-kurangnya < meter dari tanda penalti

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  41/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Bola disepak ke dalam permainan ke mana-mana arah

  (emain yang membuat sepakan ke dalam

  )ebahagian dari satu kaki di atas garisan tepi atau di atas tanah di luar garisan tepi

  ketika menyepak bola itu

  (emain bertahan

  estilah berada tidak kurang < meter dari tempat sepakan ke dalam dibuat.

  =.94 (rosedur

  (emain yang membuat sepakan ke dalam mestilah melakukannya dalam masa saat

  dari masa ia menerima bola

  (emain yang membuat sepakan ke dalam tidak boleh memainkan bola kali kedua

  sehingga ia telah disentuh oleh pemain lain

  Bola berada di dalam permainan sebaik saja ia disepak atau disentuh

  !A! 1' " UNDANG-UNDANG 1' #PENGHANTARAN G$L)

  >.4 (enghantaran 0ol

  (enghantaran gol adalah satu cara untuk memulakan semula permainan. 0ol tidak boleh

  dijaringkan terus dari penghantaran gol. (enghantaran gol diberi apabila

  !eseluruhan bola yang akhir sekali disentuh oleh pemain pasukan menyerang melintasi

  garisan gol sama ada di udara atau di tanah dan gol tidak dijaringkan mengikut &ndang-

  undang .

  >.@4 (rosedur

  Bola dibaling dari mana-mana kawasan penaltinya oleh penjaga gol pasukan bertahan

  41

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  42/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  (emain lawan berada di luar kawasan penalti sehingga bola di dalam permainan

  (enjaga gol tidak memainkan bola kali kedua sehingga ia telah disentuh oleh pemain

  lain

  Bola di dalam permainan sebaik saja ia dibaling melepasi kawasan penalti tersebut.

  >.94 !esalahan-kesalahan%hukuman-hukuman

  2ika bola tidak melintasi terus dari kawasan penalti

  (enghantaran gol dibuat semula

  2ika, setelah bola berada di dalam permainan, penjaga gol menyentuh bola kali kedua, sebelum

  ia telah disentuh oleh pemain lain

  )epakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan dari tempat kesalahan, ia

  berlaku di dalam kawasan penalti, dalam hal demikian, sepakan percuma tidak terus ini

  dibuat dari garisan kawasan penalti yang hampir dengan dengan kesalahan itu.

  2ika penghantaran gol tidak dibuat dalam masa saat dari masa penjaga

  )epakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan dari garisan kawasan penalti

  yang hampir dengan dengan kesalahan itu.

  !A! 1( " UNDANG-UNDANG 1( #SEPAKAN PENJURU)

  ?.4 )epakan penjuru

  )epakan penjuru ialah satu cara untuk memulakan semula permainan.

  0ol boleh dijaringkan terus dari sepakan penjuru, tetapi hanya terhadap pasukan lawan.

  )epakan penjuru diberi kerana keseluruhan bola melintasi garisan gol, akhir sekalidisentuh oleh pemain bertahan sama ada di tanah atau di udara, dan satu gol tidak

  dijaringkan menurut &ndang-undang .

  ?.@4 (rosedur

  Bola diletakkan tepat pada bahagian dalam lengkuk penjuru yang paling hampir

  42

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  43/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  (emain lawan hendaklah berada tidak kurang < meter dari bola sehingga bola didalam

  permainan

  Bola disepak oleh pemain pasukan menyerang

  Bola berada di permainan sebaik saja disepak atau disentuh

  (emain yang membuat sepakan itu tidak boleh memainkan bola kali kedua sehingga ia

  telah disentuh oleh pemain lain

  ?.94 !esalahan-kesalahan%hukuman-hukuman

  )epakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan jika

  (emain yang membuat sepakan penjuru menyentuh bola kali kedua sebelum ia

  disentuh oleh pemain lain. )epakan percuma tidak terus itu adalah dibuat di tempat

  kesalahan.

  )epakan penjuru tidak dibuat dalam masa saat dari masa pemain yang akan membuat

  sepakan menerima bola. )epakan percuma tidak terus itu adalah dibuat dari lengkuk

  penjuru.

  &ntuk kesalahan-kesalahan lain

  )epakan penjuru dibuat semula

  !.0& IS+ARAT-IS+ARAT PENGADIL SEASA PERLA,ANAN FUTSAL

  43

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  44/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  ula dan ula )emula (ermainan Ad'antej

  )epakan (ercuma Terus )epakan (ercuma Tidak Terus

  !iraan Empat )aat !esalahan Terkumpul !elima

  44

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  45/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  Beri Amaran%(erintah !eluar asa "ehat

  45

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  46/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  &.0) S$ALAN ENGENAI FUTSAL

  )HA7A/ HB2E!T*$

  4 Apakah sebabnya sukan futsal dikatakan merupakan salah satu sukan yang

  istimewa berbanding dengan sukan lainI

  a4 Boleh dimainkan pada bila-bila waktu dan cuaca.

  b4 Boleh dimainkan pada waktu hujan.

  c4 Boleh dimainkan oleh semua peringkat umur dan jumlah pemain seramai :

  orang.

  '& Boleh menggunakan pakaian yang bebas untuk bermain

  @4 (erkataan $&T)A7C berasal dari negaraI

  a4 Brazil

  b4 Amerika 7atin

  c4 !anada

  d4 )epanyol

  3& /egara mana yang memenangi kejohanan futsal dunia $*$&)A pada tahun 8?@ di

  )ao (aulo

  a4 ;anada

  b4 )epanyol

  c4 Brazil

  d4 (araguay

  46

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  47/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  4 (ada tahun bilakah undang-undang futsal di buatI

  a4 89=

  b4 8:

  c4 8@=

  d4 8

  !& Apakah maksud $*$&)AI

  a4 The $ederacao *nternationale de $utebol de )alao % $ederasi $utsal A)

  b4 $ootball *nternational $ederation of &nited )tated of America

  c4 The $ederacao *nternationale de $utebol de Brazil

  d4 )occer of &)A

  =4 Berapa ramai pemain yang bermain di dalam gelanggang ketika perlawanan

  berlangsungI

  a4 : orang

  b4 < orang

  c4 @@ orang

  d4 orang

  >4 Berapakah berat bola futsalI

  a4 Berat tidak kurang dari :: gram atau tidak lebih : gram pada permulaan

  permainan

  b4 Berat tidak kurang dari : gram atau tidak lebih ?: gram pada permulaanpermainan

  c4 Berat tidak kurang dari

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  48/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  d4 Berat tidak kurang dari : gram atau tidak lebih

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  49/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  d4 @ orang

  :4 Apakah reaksi pengadil berdasarkan gambar berikutI

  a4 Ad'antej

  b4 !iraan empat saat

  c4 )epakan percuma tidak terus

  d4 )epakan percuma terus

  49

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  50/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  '.0) PENUTUP

  )ecara tuntasnya, sukan futsal, &!) 8 merupakan subjek yang sesuai untuk

  perkembangan fizikal siswa dan siswi. +i samping itu, kami didedahkan dengan pelbagai jenis

  kemahiran, teknik dan taktik untuk bermain futsal secara bijak. Tertakluk kepada persetujuan

  persatuan-persatuan berkenaan dan dengan syarat prinsip-prinsip undang-undang ini dipatuhi,

  undang-undang ini boleh diubahsuai dalam perlaksanaannya bagi perlawanan untuk pemain-

  pemain = tahun, pemain futsal wanita, pemain 'eteran 3lebih dari 9< tahun4 dan pemain

  kurang upaya. Tambahan pula, pelajar juga dapat didedahkan dengan undang-undang

  permainan futsal yang digunakan dalam peringkat antarabangsa. )elain daripada itu juga,

  melalui permainan futsal khususnya dapat memberi pendedahan kepada para pemain

  mengenai pengurusan pasukan yang baik dan cara untuk mengendalikan sesuatu kejohanan.

  elalui penglibatan dalam futsal ini juga, pemain dapat meningkatkan diri dengan teknik dan

  strategi permainan futsal. +i samping itu juga, para pemain dapat meningkatkan diri mereka

  dengan teknik dan strategi permainan futsal. )ebagai seorang bakal guru atau jurulatih futsal

  yang cekap, berwibawa, dan professional seharusnya membawa watak dan pembangunan

  sahsiah diri yang sesuai dengan profesion perguruan. al ini dapat disimpulkan bahawa,

  melalui penglibatan diri dalam permainan futsal banyak memberi faedah di samping dapat

  meningkatkan kecergasan dalam diri seseorang pamain futsal teritamanya kepada siswa dan

  siswi uni'ersiti melalui akti'iti yang dijalankan. Akhir kata, saya amat bersyukur kerana dapat

  menghasilkan buku log ini. al ini demikian kerana, penghasilan buku log ini bertujuan untuk

  melengkapkan kursus ini sebagai sebagai tanggungjawab untuk melunaskan tugasan dan juga

  dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sukan futsal ini. Akhir kata 5majulah

  sukan untuk negara6

  50

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  51/52

  Futsal 2009, UKS 1191

  RUJUKAN

  )ejarah (erkembangan $utsal +unia 3@::84. +iperoleh pada )eptember 9:, @::8 daripadahttp%% en.wikipedia.org%wiki%$utsal

  (engurusan !ecederaan 3@::84. +iperoleh pada )eptember @

 • 8/13/2019 92107795 Futsal Buku Log

  52/52