83222861 perlembagaan malaysia dalam konteks hubungan etnik

Download 83222861 Perlembagaan Malaysia Dalam Konteks Hubungan Etnik

Post on 11-Aug-2015

83 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN

HUBUNGAN ETNIK UHS 1152 (2009)

PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK

Ahli kumpulan:

Mohd Zulfadly bin Othman Muhamad Afzamiman bin Aripin Wan Zulkhairi bin Zakaria Zulhilmi bin Harman Akhmal Annas bin Hasmori Ismail Sabri bin Norihan

AP 060110 AP 060112 AP 060290 AP 060304 AP 060008 AP 060559

870309-12-5063 871114-04-5041 870203-03-5035 871008-08-6413 870107-23-5467 870410-10-5251

Pensyarah

: Pn. Hamidah bte Abd Rahman (K)

PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK

KANDUNGAN

Penghargaan

Objektif

1.0 PENGENALAN 1.1 Islam dan Perlembagaan

2.0 KONSEP PERLEMBAGAAN 2.1 Konsep Umum. 2.2 Jenis-jenis Perlembagaan

3.0 SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA 3.1 Malayan Union 3.2 Persekutuan Tanah Melayu 3.3 Sistem Ahli 3.4 Rundingan London 3.5 Suruhanjaya Reid

4.0 STRUKTUR DAN KANDUNGAN UMUM PERLEMBAGAAN MALAYSIA 4.1 Pengenalan Umum 4.2 Ciri-ciri Perlembagaan Malaysia 4.3 Struktur dan Kandungan Perlembagaan Malaysia

5.0 UNSUR-UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN DAN KONTRAK SOSIAL 5.1 Bahasa Melayu 5.1.1 Rasional Perkara 152

5.2 Agama Islam 5.2.1 Rasional Perkara 3

5.3 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak 5.4 Rasional Perkara 153 5.4.1 Perkhidmatan Awam 5.4.2 Ekonomi 5.4.3 Pendidikan

6.0 KESIMPULAN

Apendiks

Bibilografi

PENGHARGAAN

Alhamdulillah,

Bersyukur kami kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan izin dan hidayah petunjuk dariNya dapat juga kami menyiapkan tugasan yang diberikan ini dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami, Puan Hamidah Bte Abdul Rahman yang telah banyak bertungkus lumus untuk memberikan tunjuk ajar serta teguran dan kritikan yang membina kepada kami dalam usaha kami untuk menghasilkan kerja yang berkualiti di samping menepati criteria yang telah ditetapkan.

Sepanjang kami menyiapkan laporan ini, kami juga ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan seperjuangan kami yang telah banyak membantu serta memberikan idea-idea yang bernas kepada kami. Jasa baik dan keikhlasan mereka amat saya hargai.

Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa kami yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan serta doa yang tidak putus-putus untuk memudahkan kami menjalani kehidupan gaya universiti yang semakin hari semakin mencabar ini.

Akhir kata, sekali lagi kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses untuk kami menyiapkan tugasan yang sangat mencabar ini. Sekian,

Wassalam.

OBJEKTIF

1. Untuk memenuhi dan menepati keperluan yang telah ditetapkan dalam kursus ini. 2. Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang Perlembagaan Negara dalam konteks Hubungan Etnik. 3. Untuk meransang minda pembaca dalam menghayati matlamat dan objektif sesuatu perlembagaan itu diwujudkan. 4. Untuk membentuk generasi muda yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, serta yang produktif dan bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan Negara. 5. Untuk mengukuhkan hubungan di antara pelbagai etnik di Negara dengan memahami dengan lebih mendalam tentang latar belakang sejarah Perlembagaan Negara.

1.0

PENGENALAN

Malaysia sebagai sebuah negara yang pesat membangun dan terdiri daripada pelbagai kaum, begitu beriltizam ke arah mewujudkan sebuah negara yang harmoni mempunyai semangat perpaduan yang mantap dan ikatan integrasi yang erat antara kaum dan wilayah. Ini penting bagi menjamin kelangsungan negara Malaysia sebagai sesebuah Negara yang berbilang kaum dan mempunyai wilayah yang terpisah dengan negerinegeri.

Perkara-perkara

yang

dianggap

mengutungkan

orang

Melayu

dalam

Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum bukan bumiputera. Perkara yang menetapkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dimbangi dengan peruntukan kebebasan bagi setiaprakyat untuk menganut dan mengamalkan apa-apa agama dalam suasana aman dan harmoni. Kerajaan juga telah menetapkan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak diimbangi dengan memperuntukkan bahawa kerajaan tidak boleh melucut, menarik balik atau menyebabkan hak kaum lain terhakis.

1.1 Islam dan Perlembagaan

Kududukan Islam di Malaysia sebagai agama rasmi menjadikan aspek hukum dan peraturan Islam menjadi sesuatu yang penting dalam perangkaan Perlembagaan Malaysia. Namun, disebabkan kepelbagaian bangsa dan etnik, perlembagaan Malaysia telah digubal supaya sesuai dan praktikal diperuntukkan kepada setiap anggota masyarakat Malaysia. Perkara ini meyebabkan tidak semua hukum dan peraturan Islam dipraktikkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Terlebih dahulu, secara umumnya, Perlembagaan Islam perlulah mempunyai empat unsur utama yang menjadi sumber rujukan iaitu al-Quran, as-Sunnah, amalan Khulafah al-Rasyidin dan pendapat golongan mujtahid (menurut al Maududi). Antara contoh perlembagaan yang bertunjangkan Islam yang terbaik ialah Perlembagaan Madinah yang diasaskan oleh Nabi Muhammad S.A.W pada tahun 622M. Dalam Perlembagaan Madinah, Nabi Muhammad telah merangka satu sahifa atau perlembagaan yang terdiri daripada 47 fasal yang meliputi segala keperluan negara Islam.

Walaupun penduduk Madinah terdiri daripada golongan orang Yahudi yang bukan beragama Islam, namun perlembagaan ini telah meletakkan Allah dan Rasul sebagai rujukan utama dalam semua perkara. Hasilnya, Perlembagaan Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis pertama dunia telah membuktikan bahawa satu persekutuan orang Islam dan bukan Islam mampu dibentuk dengan sempurna melalui tujuan-tujuan dan kepentingan politik bersama.

2.0

KONSEP PERLEMBAGAAN

2.1 Konsep Secara Umum

Perlembagaan sesebuah organisasi atau negara menjelaskan bentuknya, strukturnya, aktiviti-aktivitinya, sifat-sifatnya dan peraturan-peraturannya yang utama. Perkataan ini berasal dari perkataan Latin constitutio yang bermaksud undang-undang penting, yang biasanya dikeluarkan oleh seorang Maharaja, dan digunakan secara meluas dalam penggubalan undang-undang berkanun iaitu keputusan relevan untuk ketua agama iaitu Paus. 1

Manakala makna lain perlembagaan mengikut terma Latin pula ultra vires merujuk kepada segala aktiviti yang terkeluar dari skop aktiviti yang dibenarkan oleh perlembagaan organisasi tersebut. Contohnya, sebuah kesatuan pelajar mungkin ditegah dari terlibat dengan aktiviti yang tidak berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Sekiranya kesatuan ini masih melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak berkaitan dengan pelajar, aktivitinya boleh dianggap sebagai 'ultra vires'. Satu contoh lagi ialah undang-undang negeri. Jika perlembagaan negara menetapkan bahawa kerajaan negeri tidak berkuasa atas hal-hal perbankan, sebarang undang-undang negeri yang melibatkan bank boleh dianggap sebagai termansuh atau "ultra vires" oleh Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Perlembagaan.

Secara umum, perlembagaan merupakan dasar atau formula yang menyatakan bagaimana kuasa-kuasa awam di sesebuah negara dipertanggungjawabkan. Dari sudut yang lain perlembagaan juga boleh dikatakan sebagai prinsip-prinsip asas yang merangkumi nilai-nilai yang utama bagi sesebuah negara dan masyarakat. Perlembagaan yang merupakan tulang belakang biasanya muncul serentak dengan pembentukan sesebuah negara. Menurut Abdul Aziz Bari, perkara ini berpunca daripada pengalaman pahit; sesuatu yang cuba dielakkan dalam rejim baru yang hendak dibentuk melalui1

http://ms.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan

perlembagaan itu (Abdul Aziz 2001:3). Perkara inilah yang berlaku Perancis selepas revolusi pada tahun 1789, perang kemerdekaan di Amerika Syarikat pada tahun 1776 atau kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Bagi sesebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dan setiap orang perlu mematuhi keluhurannya. Kewujudannya adalah sebagai panduan mengatur dan menyelaras pemerintahan di samping berperanan sebagai panduan atau rujukan kepada pementukan undang-undang sesebuah negara.

Secara ringkasnya, maksud dan konsep perlembagaan adalah sesuatu yang relatif mengikut bangsa dan negara kerana dasar-dasar penjajah dan proses-proses untuk setiap negara mencapai kemerdekaan adalah berbeza. Sebagai buktiya, sejarah ada menunjukkan bahawa kemunculan perlembagaan seiring dengan kebangkitan rakyat. Ini dapat dilihat seperti yang pernah berlaku di Perancis, Amerika Syarikat atau negaranegara yang dahulunya pernah dijajah seperti India dan Indonesia. Terdapat juga keadaan-keadaan yang menyebabkan persepsi atau tanggapan terhadap konsep perlembagaan berubah seperti apabila kemunculan perlembagaan tersebut tidak didorong oleh demokrasi atau dikanunkan oleh seseorang berfahaman feudal atau diktator (Abdul Aziz 2001:6)

2.2 Jenis-jenis Perlembagaan

Secara amnya, perlembagan boleh dikategorikan kepada dua iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan

perlembagaan yang terkumpul atau dikanunkan dalam sesebuah dokumen. Kebanyakan negara-negara di dunia pada masa kini mempunyai perlembagaan dalam bentuk bertulis iaitu terkandung dalam satu dokumen yang khusus. Hanya United Kingdom, Israel dan New Zealand yang mempunyai perlembagaan yang tidak bertulis (Abdul Aziz 5:2001).

Manakala perlembagaan

tidak bertulis pula adalah perlembagaan yang tidak

dikanunkan dalam dokumen. Biasanya perlembagaan yang tidak bertulis melibatkan perkara-perkara yang tidak memerlukan penjelasan yang terperinci. Sebagai contoh, di Malaysia kebanyakan hukum-hukum Islam tidak diperincikan d