6.2 proses kerja pengeluaran wang bkp - utama - portal biasiswa 2019.1 tatacara penyerahan tugas...

Download 6.2 Proses Kerja Pengeluaran Wang BKP - Utama - Portal BIASISWA 2019.1 Tatacara Penyerahan Tugas Guru Biasiswa 9.2 Proses Kerja Penyerahan Tugas Guru Biasiswa yang Bertukar 48 49

Post on 15-Feb-2018

254 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2

  MUKASURAT

  Pendahuluan 4

  Bab 1: Pengenalan Pengurusan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) 1.1 Kriteria Kelayakan

  1.2 Kadar BKP

  1.3 Jawatan kuasa Biasiswa

  i) Jawatan kuasa Biasiswa Peringkat KPM

  ii) Jawatan kuasa Biasiswa Peringkat JPN /BPSBPSK

  iii) Jawatan kuasa Biasiswa Peringkat Sekolah

  1.4 Peraturan Umum

  5

  6

  7

  9

  Bab 2: Permohonan BKP

  2.1 Tatacara Permohonan BKP

  2.2 Proses Kerja Permohonan BKP di Sekolah

  2.3 Proses Kerja Permohonan BKP di JPN / BPSBPSK

  2.4 Proses Kerja Permohonan BKP di KPM

  10

  11

  13

  16

  17

  Bab 3: Rayuan Permohonan BKP

  3.1 Tatacara Rayuan Permohonan BKP

  3.2 Proses Kerja bagi Kes Rayuan Permohonan BKP

  18

  19

  20

  Bab 4: Pemilihan dan Tawaran BKP

  4.1 Tatacara Pemilihan dan Tawaran BKP

  4.2 Proses Kerja Pemilihan Penerima BKP di JPN / BPSBPSK

  22

  23

  25

  Bab 5: Pembayaran BKP

  5.1 Tatacara Pembayaran kepada Penerima BKP

  5.2 Proses Kerja Pembayaran BKP

  5.3 Proses Kerja Kes Tercicir Pembayaran BKP

  27

  28

  30

  32

  KANDUNGAN

 • 3

  Bab 6: Penggunaan Wang BKP

  6.1 Tatacara Penggunaan Wang BKP

  6.2 Proses Kerja Pengeluaran Wang BKP

  34

  35

  36

  Bab 7: Penarikan Balik BKP

  7.1 Tatacara Penarikan Balik BKP

  7.2 Proses Kerja Penarikan Balik BKP Kerana Pelanggaran Disiplin

  7.3 Proses Kerja Pertindihan Penganugerahan

  BKP dengan Bantuan Kewangan Lain.

  38

  39

  40

  42

  Bab 8: Pemantauan Pelaksanaan BKP

  8.1 Tatacara Pemantauan Pengurusan BKP

  8.2 Proses Kerja Pemantauan Pengurusan BKP

  44

  45

  46

  Bab 9: Pertukaran Guru Biasiswa

  9.1 Tatacara Penyerahan Tugas Guru Biasiswa

  9.2 Proses Kerja Penyerahan Tugas Guru Biasiswa yang Bertukar

  48

  49

  Bab 10: Borang permohonan dan Lampiran:

  51

  Lampiran A- Borang Permohonan/Tercicir/ Rayuan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti

  52

  Lampiran B- Asas Pengiraan Merit BKP (Tingkatan 1 5) 54

  Lampiran C- Asas Pengiraan Merit BKP (Tingkatan 6) 58

  Lampiran D- Surat Tawaran Biasiswa 61

  Lampiran E- Surat Persetujuan Menerima/Menolak Tawaran Biasiswa

  62

  Lampiran F- Permohonan Untuk Mengeluarkan Wang Biasiswa

  63

  Lampiran G- Melanggar Syarat Syarat Tawaran Biasiswa (Amaran Terakhir)

  64

  Lampiran H- Penarikan Penganugerahan Biasiswa Murid 65

  Lampiran I- Instrumen Pemantauan BKP 66

  Lampiran J- Nota Serah Tugas 69

  Lampiran K- Penentuan Status Kewarganegaraan Murid

  70

  Penutup 71

 • 4

  PENDAHULUAN

  Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) merupakan anugerah kecemerlangan bagi

  murid dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah yang mencapai

  kecemerlangan dalam bidang akademik dan kokurikulum. Objektif pemberian BKP

  adalah sebagai satu bentuk motivasi dan perangsang kepada murid dalam golongan

  berpendapatan rendah supaya mengekalkan kecemerlangan dalam bidang

  akademik dan kokurikulum serta mengekalkan tahap disiplin yang tinggi sepanjang

  tempoh persekolahan, di samping untuk mengurangkan kadar keciciran di peringkat

  menengah. BKP hanya diberikan kepada murid yang bersekolah di sekolah

  menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan

  Malaysia (KPM) berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan mengikut

  Surat Pekeliling Kewangan yang berkuatkuasa.

  Pengurusan BKP di semua sekolah di bawah KPM dipertanggungjawabkan

  kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Bahagian Pengurusan Sekolah

  Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK) pula

  dipertanggungjawabkan dalam menguruskan BKP bagi murid di Sekolah Berasrama

  Penuh (SBP). Proses permohonan, pemilihan dan penawaran BKP dilaksanakan

  melalui Sistem Aplikasi Pengurusan Bantuan (APB) di laman sesawang

  https://apb1.moe.gov.my/.

  Mulai tahun 2017, KPM telah menguatkuasakan pelaksanaan tawaran BKP

  secara tahunan. Penganugerahan BKP kepada murid yang terpilih hanya sah untuk

  tahun semasa sahaja dan permohonan bagi murid yang layak perlu dikemukakan

  semula melalui sekolah untuk tahun yang seterusnya. Penambahbaikan ini

  dilaksanakan bagi memastikan hanya murid yang memenuhi kriteria kelayakan

  dianugerahkan BKP pada setiap tahun. Di samping itu, kaedah baharu ini

  diharapkan dapat meningkatkan kesungguhan murid dalam mengekalkan

  kecemerlangan akademik dan kokurikulum serta disiplin yang baik kerana penilaian

  semula akan dilaksanakan pada setiap tahun.

  Manual Prosedur Kerja (MPK) ini adalah berdasarkan Surat Pekeliling

  Kewangan Bil. 1 Tahun 2017 yang membatalkan Surat Pekeliling Kewangan Bil. 9

  Tahun 2010. Oleh yang demikian, MPK ini membatalkan MPK BKP dan BKPU

  Tahun 2012.

 • 5

  Pengenalan Pengurusan

  Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)

 • 6

  1.1 KRITERIA KELAYAKAN

  Kriteria kelayakan permohonan BKP adalah seperti berikut :

  a) Murid warganegara Malaysia. Penentuan taraf warganegara Malaysia

  adalah berdasarkan Kad Pengenalan dan Lampiran Status Penentuan

  Kewarganegaraan Murid seperti di Lampiran K atau dokumen-

  dokumen rasmi lain yang mengesahkan kewarganegaraan murid yang

  dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia.

  b) Murid Tingkatan 1 hingga 6 di semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah

  Bantuan Kerajaan yang cemerlang dalam bidang akademik dan

  kokurikulum berdasarkan merit tahun semasa; dan

  c) Jumlah pendapatan kasar sebelum ditolak tanggungan ibu bapa/

  penjaga murid mestilah tidak melebihi RM1,500.00 sebulan.

  1.2 KADAR BKP

  Kadar bagi BKP adalah seperti jadual di bawah:

  Tingkatan Kadar Biasiswa

  ( RM sebulan )

  Bilangan

  Bulan

  1 hingga 4 70.00 12

  5 70.00 11

  6 Bawah 90.00 (Aliran Sastera)

  7 110.00 (Aliran Sains)

  6 Atas 90.00 (Aliran Sastera)

  11 110.00 (Aliran Sains)

 • 7

  1.3 JAWATAN KUASA BIASISWA DAN FUNGSI

  Secara umumnya, pemilihan murid penerima BKP bermula di peringkat

  sekolah dan perlu diputuskan dalam mesyuarat Jawatan kuasa Biasiswa

  Peringkat Sekolah. Seterusnya permohonan yang dikunci masuk oleh pihak

  sekolah akan dipanjangkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)/

  Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah

  Kecemerlangan (BPSBPSK) secara dalam talian untuk perakuan oleh

  Jawatankuasa Biasiswa. Minit mesyuarat/ pengesahan oleh Jawatankuasa-

  jawatankuasa berkenaan perlu difailkan untuk tujuan rekod, pemantauan dan

  pengauditan. Jawatankuasa yang terlibat dan peranannya adalah seperti

  berikut:

  1.3.1. Jawatan kuasa Peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

  a) Keahlian :

  b) Fungsi :

  i. Menentukan jumlah agihan peruntukan bagi tujuan penentuan

  jumlah permohonan yang boleh diperakukan oleh Jabatan

  Pendidikan Negeri (JPN)/ BPSBPSK;

  ii. Mempertimbangkan kes-kes terpencil/ luar biasa berkaitan

  permohonan murid/ rayuan/ penarikan balik; dan

  iii. Memutuskan dasar mengenai pengurusan BKP.

  i. Pengerusi : Setiausaha Bahagian Kewangan ii. Timbalan

  Pengerusi : Timbalan Setiausaha Bahagian Kewangan Cawangan Bantuan

  iii. Setiausaha : Ketua Penolong Setiausaha Unit Bantuan iv. Ahli : 1. Timbalan Setiausaha Bahagian

  Kewangan Cawangan Pentadbiran dan Kewangan/ Ketua Penolong Setiausaha Kanan Pentadbiran dan Kewangan

  2. Wakil BPSBPSK

 • 8

  1.3.2. Jawatan kuasa Peringkat Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)/ Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK)

  a) Keahlian :

  i. Pengerusi : Pengarah JPN / BPSBPSK ii. Timbalan Pengerusi : Ketua Sektor Pembangunan

  Kemanusiaan dan Kepimpinan (SPK)/ BPSBPSK

  iii. Setiausaha : Pegawai Biasiswa iv. Ahli : 1. Ketua Unit (KU) SPK

  2. Ketua Unit (KU) Kokurikulum / Penolong KU

  3. Pembantu Tadbir

  b) Fungsi Jawatankuasa peringkat JPN / BPSBPSK:

  i. Memperakukan dan mengesahkan permohonan yang berjaya

  berdasarkan jumlah peruntukan secara dalam talian.

  Pengesahan permohonan yang diperaku oleh jawatan kuasa

  perlu difailkan untuk tujuan rekod;

  ii. Keputusan penawaran BKP serta analisis/ rumusan hendaklah

  dibentangkan di dalam mesyuarat dan minit mesyuarat

  hendaklah difailkan untuk tujuan rekod;

  iii. Memberikan kerjasama kepada Bahagian Kewangan (BKew)

  dan Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) dengan

  memberikan maklumat-maklumat yang dikehendaki; dan

  iv. Mengesahkan/ menyokong rayuan/ penarikan balik biasiswa

  dan memanjangkan kepada KPM.

  1.3.3. Jawatankuasa Peringkat Sekolah

  a) Keahlian :

  i. Pengerusi : Pengetua ii. Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) iii. Setiausaha : Guru Biasiswa iv. Ahli : 1. Penolong Kanan Kokurikulum

  2. Guru Bimbingan dan Kaunseling 3. Guru Aplikasi Pangkalan Data

  Murid ( APDM )/ Guru Tingkatan

 • 9

  b) Fungsi:

  i. Menyaring dan mengemukakan permohonan BKP melalui

  sistem Aplikasi Pengurusan Bantuan (APB) setelah dipersetujui

  oleh Jawatankuasa. Senarai Pendek Murid yang diputuskan

  hendaklah diminitkan dan difailkan untuk tujuan rekod;

  ii. Mengesyorkan kes rayuan/

Recommended

View more >