6 pengoperasian pbs tingkatan 1

of 43 /43
PENATARAN PENATARAN PENGOPERASIAN PBS PENGOPERASIAN PBS 1

Author: laichunseong

Post on 24-May-2015

4.777 views

Category:

Entertainment & Humor


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PENATARANPENGOPERASIAN PBS1

2. MEMAKLUMKAN TENTANGPENGURUSAN DAN PENGENDALIAN(PENGOPERASIAN) PBS 3. PS PBSPP PAJSK PPSi 4. AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)Seksyen 67 Seksyen 68PENILAIAN MURID PEPERIKSAAN Seksyen 69LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN 5. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997(PENILAIAN & PEPERIKSAAN BAHAGIAN III, PERKARA 2) Untuk mengadakan Untuk peperiksaan, untuk mengendalikan mengendalikanMemberisemua pemantauannasihat, peperiksaan peperiksaan &memantau & mengikut menguatkuasakanmembuatperaturan- peraturan-analisis peraturan garis peraturan garistentang PBSpanduan & panduan & arahan arahan tentang tentang peperiksaan peperiksaan 6. Pindaan Surat Pekeliling LembagaPeperiksaan Bil.1/ 2011: PenambahbaikanSistem Pentaksiran Kebangsaan bagiUjian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mulai Tahun 2011 (Bertarikh : 22 Februari 2011) 7. Surat Pekeliling Lembaga PeperiksaanBil.2/ 2011: Penambahbaikan SistemPentaksiran Kebangsaan bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai Tahun2012 (Bertarikh : 14 Februari 2011) 8. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3/2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di SekolahRendah dan Menengah Rendah (Bertarikh : 19 Julai 2011) 9. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.6 Tahun 2011: Penggunaan BukuPengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) SekolahRendah (Bertarikh : 15 September 2011) 10. EMPAT PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 11 11. Pengerusi : Pengarah Pelajaran NegeriNaib Pengerusi: Timb Pengarah Pelajaran NegeriSetiausaha: Ketua Sektor SPP, JPNAhli Jawatankuasa: Semua Ketua Sektor JPN: Pengarah IPGM: Ketua Nazir JNJK (Negeri): Ketua Penolong Pengarah, BTPN: Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN: Semua Pegawai Pelajaran Daerah: YDP Majlis Pengetua: YDP Majlis Guru Besar: YDP Majlis Guru Cemerlang 12. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERIMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERIMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBSDILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERIUNTUK DIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN 13. Pengerusi: Pegawai Pelajaran DaerahNaib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran DaerahSetiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)Ahli Jawatankuasa : YDP Majlis Pengetua Daerah : YDP Majlis Guru Besar Daerah : Semua Penolong PPD : Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 14. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAHMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAHMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBSDILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAHUNTUK DIHANTAR KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI 15. Pengerusi : Guru BesarNaib Pengerusi: Semua Guru Penolong KananSetiausaha: Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa: Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan): Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan): Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran): Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan): Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP): Guru CemerlangNota: Pelantikan JK PBS ini : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)tertaklukkepadakeperluansekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p) 16. Pengerusi: PengetuaNaib Pengerusi : Semua Guru Penolong KananSetiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain 17 17. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama menetapkan hala tuju, matlamat,menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat Post Mortem PelaksanaanSemua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/puncakuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBSdi sekolah 18. BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN 1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPNDisember LP 2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Disember JPNArahan Pelaksanaan PBS ke PPD danSekolah 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari Mac, JPN/PPD/ April Jun, Sekolah Julai Sept dan Okt Disember 4. Pendaftaran Murid dalam SPPBSJanuari Februari Sekolah19 19. 5. Tempoh pelaksanaan PSSepanjang sesiSekolahpersekolahan Tempoh pelaksanaan PPDitentukan LP Sekolah6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Sepanjang tahun Sekolah/PPD/JPN/LP/ Pementoran, Pemantauan,Bahagian KPM Penyelarasan dan Pengesanan7. Pengumpulan prestasi murid dalam Sepanjang tahun Sekolah SPPBS (PS)Setelah selesai setiap Pengumpulan penskoran (PP)Sekolah/LPtugasan20 20. 8. Pelaporan prestasi murid (PS) Mengikut keperluanSekolah (Auto generated dalam SPPBS)(ditentukan oleh JK PBS sekolah) Setelah tugasan Pelaporan prestasi murid (PP) Sekolah/LP Selesai9. Penyimpanan Evidens Ditentukan oleh JK Sekolah PBS sekolah (selamat dan bersistematik) 21. INTERGRITI 4 INTEGRITI33PENGESANAN2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN 22. MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN KETUA PANITIAPegawai yang dilantik JUPoleh LP/JPN/PPD GURU CEMERLANG(mp berkenaan) 23. KEKERAPANBila-bila masa ikutkeperluan 24. SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN SELEPAS PEMENTORANMengadakan sesi MelaksanakanMelaksanakanperbincangankhidmat bantu,tindakan susulandengan Mentee khidmat nasihat,mudah cara dancoaching Memberinasihat, tegurandan cadangankepada Mentee 25. INTERGRITI 4 INTEGRITI33PENGESANAN2PEMANTAUAN1PENYELARASANPEMENTORAN 26. PENYELARAS DALAMANPENYELARAS LUARAN KETUA PANITIAPegawai yang dilantik JUPoleh LP GURU CEMERLANG(mp berkenaan) 27. KEKERAPANDitentukan oleh JK PBSsekolah 28. SEBELUM PENYELARASAN SEMASA PENYELARASAN SELEPAS PENYELARASAN KefahamanMerawak sampelMelaksanakantugasanmengikuttindakan Kesesuaian pencapaianpenambahanbaikansampel pengajaran dan Kefahamanpembelajaranpenskoran 29. INTERGRITI 4 INTEGRITI33PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN 30. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN PENTADBIR SEKOLAH Pegawai yang dilantik KETUA PANITIA oleh LP/JPN/PPD JUP Pegawai Bahagian GURU CEMERLANGKPM(mp berkenaan) 31. KEKERAPANSepanjang tempohPengajaran danPembelajaran 32. SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUANSELEPAS PEMANTAUAN Semak pelaksanaan Perancangan Penyediaan mengikut garis panduanaktiviti pelaporan dan jadual yangpemantauan pemantauan ditetapkan Penyediaan CadanganinstrumenpenambahbaikanContohpemantauan Minit mesyuarat JK Pemakluman PBS sekolahkepada guru mata Evidencepelajaran Pelaporan pencapaian 33. INTERGRITI 4 INTEGRITI33PENGESANAN2PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN 34. PEGAWAIPegawai yang dilantikoleh LP 35. KEKERAPANDitentukan oleh LP 36. AKTIVITIJAN FEBMAC APRIL MEIJUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISMESYUARAT PBSX X XXKURSUS PBSSEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANFORMATIF SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSUMATIFDITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPELAPORAN PBSMENGIKUT KEPERLUANPEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 37 37. Company Logo 38. EVIDENCECONTOH PENYIMPANAN Evidens murid disimpan di tempat selamat secaraBahan/sebarang Tulisan bersistematik .bentuk bukti Bahan 4. Fail Perkembangan Murid (FPM)yang dapat cetakan Setiap murid 1 FPM,ditunjukkan olehmenyimpan setiap evidens Persembahanterbaik untuk setiap matamurid yang Foto pelajaranmelaksanakan Grafik Evidence diserah kepada muridsesuatu tugasan Artifaksetelah direkodkan dalamdalam bentukSPPBS dan pelaksanaan LaporanPenjaminan Kualitiproduk/proses Fail Showcase Menyimpan evidens terbaik 39 39. EVIDENCE CONTOH PENYIMPANANEvidens murid di simpanBahan/sebarang Tulisan di tempat selamat secarabentuk bukti Bahan bersistematik dalam sesiyang dapatcetakan persekolahan tahunditunjukkan Persembahan berkenaan sehingga tamatoleh murid yang Fotoproses Penjaminan Kualitimelaksanakan Grafikberdasarkan Jadualsesuatu Artifak Pelaksanaan Pentaksirantugasan dalam Laporan Pusat (jika ada perubahanbentukdari segi penyimpananproduk/proses akan dimaklumkan) 40. Guru merekod penyertaan, penglibatan danpencapaian murid dalam aktiviti jasmani,kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstrakurikulum menggunakan borang dan aplikasiPAJSK(Sistem PAJSK sedang dibina oleh LP) 41. Evidence adalah terhad dan disimpan oleh gurudi tempat yang selamat secara bersistematik 42. 43