5 teori pengeluaran

Download 5  teori pengeluaran

Post on 23-Jun-2015

4.979 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 5 TEORIPENGELUARAN1

2. KANDUNGAN BAB5.1 PENGENALAN5.2 KONSEP KOS, HASIL DAN KEUNTUNGAN5.3 KOS PENGELUARAN JANGKA PENDEK5.4 BENTUK-BENTUK KELUK KOSPENGELUARAN5.5 KOS PENGELUARAN JANGKA PANJANG5.6 EKONOMI MENGIKUT BIDANGAN5.7 DISEKONOMI MENGIKUT BIDANGAN 2 3. 5.1 PENGENALAN Pengeluaranmerupakansuatu prosespenggunaan sumber-sumber pengeluaran untukmenghasilkan barang dan perkhidmatan. Dengan kata lain, pengeluaran adalahtransformasi input kepada output. Firma adalah organisasi yang mengeluarkanbarang dan perkhidmatan. Firma membeli sumber pengeluaran daripada isirumah. Matlamat firma: Memaksimumkan keuntungan.3 4. 5.2 KONSEP KOS, HASIL DAN KEUNTUNGAN Kos (JK) merupakan satu ukuran nilai yang dikorbankan bagimenggunakan input untuk menghasilkan output. Untuk memaksimumkan keuntungan, firma akan mengurangkankos ke tahap yang paling minimum. Hasil (JH) merupakan jumlah output yang berjaya di jualberdasarkan suatu tingkat harga yang telah ditetapkan. JH= Harga (P) x Kuantiti (Q) Keuntungan() diperoleh firma apabila jumlah hasil (TR) melebihijumlah kos yang ditanggung. = JH JK Kos pengeluaran terbahagi kepada dua: (i) Kos pengeluaran jangka pendek (ii) Kos pengeluaran jangka panjang 4 5. 5.3 KOS PENGELUARAN JANGKAPENDEK Terdapat dua jenis input dalam jangka pendek; input tetapdan input berubah. Input tetap: Input yang tidak bergantung kepada tingkatoutput yang dikeluarkan. Input tetap mempunyai nilai yang sama pada setiap tingkatoutput yang dikeluarkan, walaupun pada tingkatpengeluaran sifar. Input berubah: Input yang bergantung kepada tingkatoutput yang dikeluarkan. Semakin banyak output dikeluarkan, semakin banyak inputberubah yang digunakan, dan semakin besar kos berubahyang ditanggung firma. Input tetap menghasilkan kos tetap, manakala inputberubah menghasilkan kos berubah.5 6. Jenis-jenis kos: Kos Tetap (KT): Kos yang digunakan bagi mendapatkan sejumlah input tetap. Contoh: Sewa bangunan. Kos tetap masih perlu di tanggung firma walaupun pada masa tiada output dikeluarkan. Kos Berubah (KB): Kos yang digunakan bagi mendapatkan sejumlah input berubah. Contoh: Bayaran gaji, bil elektrik. Semakin tinggi tingkat output yang dikeluarkan, semakin banyak kos berubah yang terpaksa di tanggung firma. Jumlah Kos (JK): (Kos tetap + Kos berubah) 6 7. Kos Sut (KS):Kos tambahan yang di tanggung firma akibat daripada pertambahan satu unit output.(KS = JK / Q) Kos Purata (KP):Kos per unit bagi output yang dikeluarkan.(KP = JK / Q) Kos Tetap Purata (KTP):(KTP = KT / Q) Kos Berubah Purata (KBP):(KBP = KB / Q)7 8. KOS PENGELUARAN JANGKA PENDEKKuantiti KosKos Jumlah Kos SutKosKos Kos(Q) Tetap Berubah Kos (KS) Purata TetapBerubah (KT) (KB)(JK)(KP)PurataPurata(KTP) (KBP) 0100 0100- 1100 30 130 30 130100 30 2100 55 155 25 77.5 50 27.5 3100 65 165 10 5533.33 21.67 4100 95 195 3048.75 25 23.75 5100145 245 50 49 2029 6100215 315 70 52.516.67 35.838 9. 5.4 BENTUK-BENTUK KELUK KOS KosPENGELUARAN$3.00 2.50KS 2.00 1.50 KP KBP 1.00 0.50 KTP0 2 4 6 8 10 12 14Kuantiti (Q) 9 10. Keluk Kos Purata:Keluk KP berbentuk U.(KP = JK/Q) atau (KP = KTP + KBP)Keluk KP akan bersilang dengan keluk KS pada titik minimum keluk KP.Begitu juga dengan keluk KBP (berbentu U) yang akan bersilang pada titik minimum keluk berkenaan.Keluk KTP sentiasa menurun apabila kuantiti bertambah. 10 11. Keluk Kos Sut:Terdapat pelbagai bentuk keluk KS bergantung kepada jenis industri dan jangka masa operasi sesebuah firma.Bentuk keluk KS yang kerap berlaku ialah berbentuk U.KS menurun pada peringkat awal disebabkan oleh peningkatan keluaran sut(jangka pendek) atau wujudnya skala ekonomi mengikut bidangan (jangka panjang).Peningkatan KS disebabkan oleh hukum pulangan berkurangan (jangka pendek) atau disekonomi mengikut bidangan (jangka panjang).11 12. HUBUNGAN ANTARA KOS PURATA DAN KOS SUT KS < KP; KP menurun KS > KP; KP meningkat Keluk KS akan memotong keluk KP pada titikKP yang minimum. 12 13. 5.5 KOS PENGELUARAN JANGKAPANJANG Konsep jangka panjang menerangkan satujangka masa, iaitu firma boleh mengubahsemua faktor pengeluarannya. Tiada input tetap (kos tetap) dalam jangkapanjang. Dalam jangka panjang, firma akan merancangdan bertindak untuk mengubah semua jumlahinput asal kepada jumlah yang lebih banyak.13 14. KELUK KOS PURATA JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG Firma dalam jangka masa panjang bolehmengubah sekil pengeluarannya. Setiap firma dalam pasaran akanmengeluarkan output dengan kos purata yangpaling rendah. 14 15. KELUK KOS PURATA JANGKA PENDEKPada Titik A iaitu pada loji 1, kospengeluarannya ialah C0, manakala kuantitiyang dapat di hasilkan ialah Q0.Pada Titik B, iaitu pada persilangan kelukloji 1 dan loji 2, kos pengeluaran ialah C1,manakala hasil pengeluaran, Q1.Pada titik B, kedua-dua loji boleh digunakanuntuk menghasilkan Q1, tetapi kos yangditanggung sebanyak C1.Pada Titik C, iaitu pada loji 2, kospengeluaran pada C2 dan kuantiti pada Q2.Loji 2 pada titik C ialah paling sesuai keranakos pengeuaran yang perlu di tanggungadalah paling rendah. 15 16. KELUK KOS PURATA JANGKA PANJANGPenurunan keluk adalah disebabkanekonomi bidangan (dalaman danluaran), manakala penurunan kelukdisebabkan disekonomi bidangan(dalaman dan luaran).Ekonomi bidangan atau ekonomi skala:Kos purata berkurangan apabila saizoperasi bertambah.Disekonomi bidangan atau disekonomiskala: Kos purata bertambah apabilasaiz operasi bertambah. 16 17. 5.6 EKONOMI MENGIKUT BIDANGAN Ekonomi mengikut bidangan mendatangkan duafaedah; sama ada kepada firma itu sendiri (skalaekonomi dalaman) atau faedah kepada firma laindan masyarakat (skala ekonomi luaran). Jenis- jenis skala ekonomi dalaman:(i) Ekonomi pengurusan(iv) Ekonomi sosial(ii) Ekonomi kewangan (v) Ekonomi pemasaran(iii) Ekonomi teknikal Jenis-jenis skala ekonomi luaran:(i) Ekonomi yang berkaitan industri tertentu(ii) Ekonomi yang berkaitan industri lain(iii) Ekonomi yang berkaitan masyarakat17 18. 5.6.1 SKALA EKONOMI DALAMAN(i) Ekonomi Pengurusan: Pengurusan kerja yang cekap dan sistematikmengurangkan kos pengurusan. Contoh: Pengkhususan kerja(ii) Ekonomi Kewangan: Perkembangan firma memudahkannya untukmemperoleh wang pinjaman atas keyakinan bankterhadap firma, kos meminjam lebih rendah.(iii) Ekonomi Teknikal: Penggunaan teknologi yang lebih produktif dalampengeluaran output dapat menjimatkan kos.18 19. 5.6.1 SKALA EKONOMI DALAMAN(iv) Ekonomi Sosial: Nama baik kepada masyarakat seperti pemberianbiasiswa dan anugerah. Mewujudkan perasaan yakin dan setia pekerjaterhadap firma melalui penyediaan kemudahanyang efisien.(v) Ekonomi Pemasaran: Penghasilan output besar-besaran menyebabkanfirma membeli input pukal denga harga yang lebihmurah, perbelanjaan kos dapat dikurangkan.19 20. 5.6.2 SKALA EKONOMI LUARAN(i) Ekonomi yang berkaitan industri tertentu:Satu industri yang tetumpu pada suatu kawasan perindustrian.Individu boleh membentuk persatuan dan bekerjasama seperti bertukar maklumat perniagaan, mewujudkan pusat latihan.(ii) Ekonomi yang berkaitan industri lain:Suatu kawasan perindustrian yang menempatkan pelbagai jenis industri yang saling berkaitan.Dapat menjimatkan kos terutamanya kos pengangkutan.(iii) Ekonomi yang berkaitan masyarakat:Penyedian kemudahan sosial di kawasan perindustrian seperti penyediaan sekolah, hospital dan sebagainya.Mendatangkan faedah kepada firma terutamanya dalam aspek penawaran tenaga buruh. 20 21. 5.7 DISEKONOMI MENGIKUT BIDANGAN Terbahagi kepada dua iaitu skala disekonomidalaman dan skala disekonomi luaran. Jenis-jenis skala disekonomi dalaman:(i) Disekonomi pengurusan: Saiz firma terlalu besar pengurusan tidak teratur sukar mengawal pekerja yangramai pengeluaran output terjejas.(ii) Disekonomi teknikal: Saiz loji terlalu besar kos penyelenggaraan tinggi & mahal.21 22. Skala disekonomi luaran: Wujud akibat kesesakan penduduk di sesebuahkawasan perindustrian berlaku kenaikan harga(harga buuh, harga tanah, harga barang danperkhidmatan) kesesakan di kawasanpenenmpatan kesesakan jalan raya kos hidupbertambah. 22