5. modul 5 definisi masalah kik

Download 5. Modul 5  Definisi Masalah KIK

Post on 13-Jun-2015

1.988 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MODUL 5 :DEFINISIMASALAH PAGE1

2. Pemilihan Projek & DefinisiNo. Penjelasan Faktor 1 Projek didefinisi dengan jelas 2 Penggunaan istilah/terminologi ada diterangkan dengan jelasProjek didefinisi dengan jelas dan sistematikDibantu dengan penggunaan alat, kaedah, teknik yangberkesan serta bersesuaian.Terminologi (termasuk key word) yang digunakanditerangkan dengan jelas PAGE2 3. TEKNIK 5W + 1H1 WHAT2 WHERE3 WHEN 4 WHO 5 WHY 6 - HOWPAGE3 4. PAGE4 5. DEFINASI MASALAH Kesukaran Mencari Fail Jabatan di Unit Undang-Undang, Jabatan Khidmat Korporat JUMLAH FAIL DI DALAM UNIT UNDANG-UNDANG 652 failKorporat- 685685 fail34.88%33.20%Litigasi - 652 31.92% Conveyancing 627627 fail -- PAGE5 6. ang Fai l-fail y mua sempanmenyi n-d okume umatklen/ma bil dokum engamserta m ngikut kes-metin dakanm ah/sur atkesmahka ian jperjan inggaJumlah fail seh004 Januari 2PAGE6 7. APABILA FAIL JABATANYANG DICARI TIDAK DIJUMPAI DALAM TEMPOH YANGMUNASABAH IAITU LEBIH DARI 2 MINIT UNTUK 1FAIL SEPERTI YANG DITETAPKAN OLEH JABATANPAGE7 8. Setiap kali anggota pekerja perlu menggunakan fail bagitujuan rujukan atau membuat tindakan samada melalui permintaan oleh Pegawai, Pengurusan, E-mail, surat-menyurat dan sebagainya PAGE8 9. ANGGOTA PEKERJA DI UNIT UNDANG- UNDANG JABATAN HAL EHWAL KORPORATPAGE9 10. DEFINASI MASALAHTiada sistem yang berkesan bagi memudahkan anggotapekerja mencari fail.Fail yang diperlukan tidak dapat dicari dalam tempoh yang munasabah iaitu kurang dari 2minit bagi tujuan tindakan segera. PAGE10 11. LATAR BELAKANG MASALAH MELIPUTI PERKARA PERKARA CARTA RINGKAS DIMANA MASALAH BERLAKU CARTA ALIRAN PROSES KERJA MASALAH TERLIBAT DATA-DATA SEMASA KEKERAPAN MASALAH BERLAKUPAGE11 12. Tempoh yang diambil oleh anggota Apabila fail diperlukan utk pekerja bangun dari meja hinggatindakan/rujukan.fail di jumpai. Anggota Pekerja Mencari di meja sendiri Fail dijumpai di salah Berjalan Dari Meja ke Meja satu tempat-tempatyang lainberikut:Mencari Di semua Kabinet Fail Mencari semula di atas meja & bawah meja A/P (sekiranya failtidak dijumpaiKembali ke Meja Dengan Fail yang telah dijumpai PAGE12 13. Kurang dari 2 minit NAMAFAIL DICARI MASAtetapiLe bih dari 2 minitAZIZANCONVEYANCIN G30 MINIT init kurang dari 5 m(4 buah fail) LITIGATION/10 MINIT/ NORAINI CONVEYANCING piLebih dari 5 minit teta4 - 8 JAM(5 buah fail)kurang dari 10 minitCORPORATE/30 MINIT/BADCONVEYANCING1 JAMinit tetapi(3 buah fail)Lebih dari 10 minitkurang dari 30 mMasa Pencarian Fail minit Lebih dari 30 Jumlah Fail Yang Dicari min it Lebih dari 30PAGE13Jumlah Fail Dicari : 12 14. Ujian masa pencarian failsebelum perlaksanaanprojek bagi tempoh15 April 2004PAGE14 15. 2.1. PROJECT SELECTION & DEFINITION Pengumpulan DataMONTHLY REJECT RECORD SEPT 04 ~ FEB 05PARETO CHART Monthly Production %Report.Reject Form CAR 180100 100 17091.9 16090 15079.780 140 13070Monthly Failure12065.7 REJ.QTY Cost Report.Reject Parts11060S O NDJ FT 100 51.29050 ITEM E C OEA EO% 80P T VCN BT407034.960 NCM CHUCK30PROFILE 108 15 98106034.9%50406060 OFFSET 2030BUFFING/MIRRO 20282810R CHUCK 5 7 453 42816.3%1025 24 2114 REJECT00 COVERING JIG BUFF/ MIRRORPUNCH AND DIE2 9 237 22514.5% CHUCK REJ. NCM CHUCK DELAYPUNCH/DIE WEAR OFF MATERIALBROKENDCUTTER OFFSET CRACKDELAY CUTTER BROKEN 4 3 727 12414.0%COVERING JIG WEAR OFF 5 2 028 42112.2%PROBLEMPAGE15REJECT QTYMATERIAL CRACK2 1 424 1148.1%ACC16