49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

of 15 /15
Nama : Tarikh : Masa : Kelas : Markah : Unit 8 : Perubahan Penduduk 1. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kadar kelahiran semakin rendah di Malaysia? I Bencana alam II Perkahwinan lewat III Amalan perancangan keluarga IV Amalan pemakanan yang seimbang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 2. Kadar pertumbuhan penduduk negara P pada tahun 2006 ialah A 30.5 bagi setiap 1 000 orang B 55.7 bagi setiap 1 000 orang C 68.3 bagi setiap 1 000 orang D 75.3 bagi setiap 1 000 orang 3. Kadar kematian negara P pada tahun 2006 ialah A 2.8 bagi setiap 1 000 orang B 4.0 bagi setiap 1 000 orang C 6.0 bagi setiap 1 000 orang D 8.0 bagi setiap 1 000 orang 4. 1

Author: najayati1980

Post on 01-Jul-2015

125 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

xxxxx

TRANSCRIPT

  • 1. Nama : Tarikh : Masa : Kelas : Markah : Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 8 : Perubahan Penduduk 1. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kadar kelahiran semakin rendah di Malaysia? I Bencana alam II Perkahwinan lewat III Amalan perancangan keluarga IV Amalan pemakanan yang seimbang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 2. Kadar pertumbuhan penduduk negara P pada tahun 2006 ialah A 30.5 bagi setiap 1 000 orang B 55.7 bagi setiap 1 000 orang C 68.3 bagi setiap 1 000 orang D 75.3 bagi setiap 1 000 orang 3. Kadar kematian negara P pada tahun 2006 ialah A 2.8 bagi setiap 1 000 orang B 4.0 bagi setiap 1 000 orang C 6.0 bagi setiap 1 000 orang D 8.0 bagi setiap 1 000 orang 4. Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili A kepadatan penduduk B komposisi penduduk C perubahan penduduk 1

2. D taburan penduduk 5. Nisbah seorang doktor pakar di Malaysia sekarang ialah A 500 orang untuk seorang doktor B 1 480 orang untuk seorang doktor C 2 500 orang untuk seorang doktor D 5 000 orang untuk seorang doktor 6. Huraian di atas merujuk kepada A migran C imigrasi B migrasi D emigrasi 7. Faktor penolak bagi migrasi dalaman seperti pola di atas ialah A udara yang nyaman B penduduk berlebihan C kos hidup yang tinggi D kekurangan peluang pekerjaan 8. Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia adalah kira-kira A 1% C 3% B 2% D 4% 9. Jadual di atas menunjukkan data terkumpul melalui bancian tentang A kadar kematian di Malaysia B kadar kelahiran di Malaysia C jumlah penduduk di Malaysia D kadar warga asing di Malaysia 2 3. 10. Emigrasi bermaksud A orang yang berhijrah B pergerakan penduduk C perpindahan masuk penduduk dari luar negara ke Malaysia D perpindahan keluar penduduk Malaysia ke luar negara 11. Antara berikut, yang manakah menerangkan kadar pertumbuhan penduduk Malaysia? A Positif C Sifar B Negatif D Perlahan 12. Formula di atas merujuk kepada A kadar kelahiran kasar B kadar kematian kasar C kadar kelahiran bersih D kadar pertumbuhan semula jadi kasar 13. Maklumat di atas merujuk kepada migrasi dalaman yang berlaku di A felda B ibu kota C bandar baru D luar bandar 14. Apakah yang akan berlaku sekiranya penduduk semakin berkurang? A Kemasukan buruh asing B Kos kesihatan semakin meningkat C Sektor pertanian semakin berkembang D Perbelanjaan untuk golongan kanak-kanak semakin meningkat 15. Perubahan penduduk merujuk kepada I pergerakan penduduk dalam negeri II jumlah penduduk berkurang dalam setahun III jumlah penduduk bertambah dalam setahun IV perbezaan antara kadar kelahiran dengan kadar kematian A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 16. Faktor sosial yang mempengaruhi kadar kelahiran lebih tinggi daripada kadar kematian di Malaysia ialah 3 4. A pekerjaan B budaya hidup C dasar kerajaan D sumber dalam negeri 17. Antara berikut, faktor yang manakah mungkin menyebabkan kadar kematian sesebuah negara meningkat? I Kekurangan makanan II Wabak penyakit III Bencana alam IV Kos hidup A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 18. Pertambahan penduduk Malaysia disebabkan oleh faktor I migrasi dalaman II emigran dari luar III kadar kelahiran meningkat IV kadar kematian meningkat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 19. Faktor budaya yang mempengaruhi pengurangan kadar kematian bayi di Malaysia ialah A tradisi keluarga kecil B amalan pemakanan seimbang C umur perkahwinan yang lewat D amalan perancangan keluarga 20. Pertumbuhan penduduk di Malaysia membawa manfaat dari segi A peningkatan taraf hidup B bekalan tenaga buruh mahir C kemasukan imigran dari luar negara D pembinaan infrastruktur yang canggih 21. Kadar kematian bayi di Malaysia telah menurun pada tahun 2000 kerana I peningkatan taraf kesihatan II pencegahan penyakit berjangkit III tiada bencana alam yang buruk IV klinik bergerak ke kawasan pedalaman A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 4 5. 22. Faktor X dalam rajah di atas mungkin sekali ialah I taraf pendidikan II kekurangan makanan III amalan perancangan keluarga IV Dasar Kependudukan Negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 23. Senarai di atas akan memberi kesan iaitu A kadar kematian menurun B kadar kelahiran menurun C kadar kematian meningkat D kadar kelahiran meningkat 24. Kadar kematian kasar di atas semakin menurun kerana I kemudahan pendidikan bertambah banyak II bilangan hospital semakin bertambah III kemajuan dalam bidang perubatan IV peluang pekerjaan yang banyak A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 25. Peningkatan jumlah penduduk Malaysia dipengaruhi oleh faktor A kekurangan warga tua B perkahwinan yang terlalu awal C kadar kematian bayi yang rendah D peningkatan tahap penduduk optimum 26. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan akibat daripada golongan wanita lewat berkahwin? I Kadar kesuburan akan menjadi rendah II Kadar kelahiran akan menjadi rendah III Kadar kematian akan meningkat IV Penduduk akan bertambah 5 6. A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 27. Kerajaan telah berusaha meningkatkan taraf kesihatan penduduk dengan I menyediakan sistem pembetungan dan pembersihan sampah yang teratur II menambah bilangan institusi pengajian tinggi III menambah kakitangan perubatan IV menyediakan bekalan air bersih A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 28. Apakah suntikan awal yang diberi kepada bayi atau kanak-kanak yang dapat mengurangkan kadar kematian? I BCG III Tetanus II Denggi IV Hepatitis B A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 29. Migrasi yang memberi banyak perubahan terhadap jumlah penduduk Malaysia terdiri daripada warganegara I Bangladesh II Indonesia III Filipina IV Jerman A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 30. Proses imigrasi akan menyebabkan A penduduk sesebuah negara bertambah B penduduk sesebuah negara berkurang C penduduk sesebuah negara tidak berubah D penduduk sesebuah negara berkurang secara mendadak 31. Jangka hayat bagi lelaki telah meningkat disebabkan oleh I kemudahan perubatan II pemakanan yang baik dan seimbang III kesedaran tentang gaya hidup yang sihat IV kempen antimerokok yang kurang berkesan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 32. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk negara Malaysia ialah 6 7. I migrasi keluar II taraf kesihatan III taraf pendidikan IV umur perkahwinan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 33. X dalam rajah di atas ialah faktor yang berkaitan dengan A migrasi dalaman B penghijrahan ke bandar C imigran dari luar negara D pergerakan ke luar Bandar 34. Warga asing yang paling ramai datang bekerja di negara ini ialah A Nepal C Filipina B Myanmar D Indonesia 35. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kadar kematian menurun? I Kemajuan dalam teknologi pengawalan penyakit II Pendapatan penduduk meningkat III Amalan perancangan keluarga IV Bekalan air bersih A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 36. Antara berikut, yang manakah merupakan galakan kerajaan melalui Dasar Kependudukan Negara? I Mengenakan bayaran rawatan yang rendah II Menambahkan bilangan hari cuti bersalin III Pengecualian cukai tanggungan IV Meningkatkan kadar celik huruf A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 37. Pihak kerajaan telah mengadakan pelbagai kempen kesihatan untuk menyedarkan masyarakat seperti I kempen AIDS II kempen perancangan keluarga III kempen penyakit kencing manis IV kempen amalan pemakanan seimbang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV 7 8. D II, III dan IV 38. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan migrasi? I Politik yang stabil II Melanjutkan pelajaran III Paksaan daripada kerajaan IV Peluang pekerjaan yang banyak A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 39. Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan yang akan dihadapi oleh negara X? I Migrasi ke bandar utama II Peluang pekerjaan yang terhad III Kekurangan tenaga kerja murah IV Ramai penduduk yang produktif A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 40. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan generasi masa kini mempunyai keluarga yang kecil? I Kos membesarkan anak-anak semakin meningkat II Kesukaran mendapatkan pembantu rumah III Kadar upah yang semakin tinggi IV Kos hidup yang tinggi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 41. Pada masa kini, golongan wanita berkahwin lewat kerana I menjawat jawatan tinggi II kos perkahwinan yang tinggi III keadaan ekonomi yang tidak stabil IV melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 42. Golongan emigran yang profesional dari Malaysia berhijrah ke luar negara terdiri daripada I doktor III jurutera II akauntan IV peladang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 8 9. 43. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk Malaysia? A Pertambahan warga tua B Pertambahan wang asing C Pertambahan kelahiran bayi D Pertambahan kemudahan pendidikan 44. Kadar mortaliti bayi rendah di Malaysia kerana I kawalan penyakit yang baik II umur kahwin yang lewat III kemudahan pengangkutan yang baik IV kemajuan dalam bidang perubatan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 45. Jangka hayat penduduk negara Malaysia dapat dilanjutkan dengan faktor I pemakanan II taraf kesihatan III perumahan selesa IV perkhidmatan kesihatan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D I, III dan IV 46. Antara usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja pada masa hadapan di Malaysia ialah A menggalakkan penduduk berhijrah ke luar negara B menggunakan robot dan jentera C meningkatkan kos kesihatan D mengecilkan saiz keluarga 47. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi perubahan penduduk Malaysia? I Migrasi II Kadar kelahiran III Kadar kematian IV Warga tua yang ramai A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 48. Antara berikut, yang manakah tujuan kerajaan menggalakkan pertambahan penduduk Malaysia sehingga 70 juta orang menjelang akhir abad ke - 21? 9 10. I Memenuhi keperluan tenaga kerja negara II Menghantar tenaga kerja ke negara asing III Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk negara IV Meningkatkan permintaan terhadap keluaran indusri negara A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang perubahan penduduk Malaysia? I Jangka hayat penduduk Malaysia semakin bertambah II Kemiskinan menghalang pertumbuhan penduduk Malaysia III Penduduk Malaysia tidak mengalami pertumbuhan positif IV Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia adalah tinggi A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 50. Antara berikut, yang manakah boleh menyebabkan kadar kematian meningkat? I Kebuluran III Wabak penyakit II Bencana alam IV Perkahwinan lewat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 51. Kebanyakan pekerja tidak mahir datang ke Malaysia bekerja dalam sektor I pengurusan II perladangan III pembinaan IV pembantu rumah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 52. Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili A taburan penduduk B kepadatan penduduk C komposisi penduduk D perubahan penduduk 10 11. 53. Kebanyakan penduduk Malaysia berhijrah ke luar negara kerana I faktor peribadi II melanjutkan pelajaran III masalah pengangguran IV memperoleh peluang kerja yang lebih baik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 54. Kemasukan buruh asing ke negara ini boleh dielakkan dengan I mengadakan khidmat layan diri di sesetengah perkhidmatan II menggunakan jentera moden di kilang III mengurangkan aktiviti ekonomi IV menurunkan kadar upah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 55. Antara berikut, galakan yang manakah diberikan oleh kerajaan Malaysia bagi meningkatkan jumlah penduduk? I Menggalakkan migrasi tanpa izin tinggal sementara II Menggalakkan perkahwinan campur III Potongan cukai pendapatan kepada anak-anak IV Memberi cuti khas bergaji kepada isteri bersalin A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 56. Pilih kombinasi yang benar. A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 57. Apakah ciri penduduk Malaysia pada masa hadapan? I Peningkatan warga tua II Kekurangan tenaga buruh III Peningkatan kos perubatan IV Pengurangan kemasukan buruh asing A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 11 12. 58. Apakah kesan daripada keadaan tersebut? I Peningkatan warga tua II Penurunan kos rawatan III Kekurangan tenaga buruh IV Pengangguran meningkat A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 59. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penarik migrasi di Malaysia? I Taraf hidup tinggi II Banyak lebihan tenaga buruh III Banyak peluang pekerjaan di kilang IV Peluang melanjutkan pelajaran A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 60. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kekurangan penduduk ialah I penggunaan robot di kilang II tawaran gaji yang lebih baik III khidmat layan diri di restoran IV memendekkan usia persaraan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 12 13. Jawapan Unit 8 Question No: Answer: 1 B 2 D 3 D 4 C 5 B 6 B 7 D 8 B 9 C 10 D Question No: Answer: 11 A 12 A 13 A 14 A 15 B 16 B 17 A 18 A 19 B 20 A Question No: Answer: 21 B 22 C 23 D 24 B 25 C 26 A 27 C 28 C 29 A 30 A Question No: Answer: 31 A 32 C 33 C 34 B 35 B 36 A 37 C 38 B 39 B 40 B Question No: Answer: 41 D 42 A 43 C 44 D 45 B 46 B 47 A 48 D 49 D 50 A Question No: Answer: 51 D 52 D 53 B 54 A 55 C 56 A 57 A 58 B 59 D 60 A 13