49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

of 15 /15
Nama : Tarikh : Masa : Kelas : Markah : Unit 8 : Perubahan Penduduk 1. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kadar kelahiran semakin rendah di Malaysia? I Bencana alam II Perkahwinan lewat III Amalan perancangan keluarga IV Amalan pemakanan yang seimbang A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 2. Kadar pertumbuhan penduduk negara P pada tahun 2006 ialah A 30.5 bagi setiap 1 000 orang B 55.7 bagi setiap 1 000 orang C 68.3 bagi setiap 1 000 orang D 75.3 bagi setiap 1 000 orang 3. Kadar kematian negara P pada tahun 2006 ialah A 2.8 bagi setiap 1 000 orang B 4.0 bagi setiap 1 000 orang C 6.0 bagi setiap 1 000 orang D 8.0 bagi setiap 1 000 orang 4. 1

Upload: najayati1980

Post on 01-Jul-2015

128 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

DESCRIPTION

xxxxx

TRANSCRIPT

Page 1: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

Nama : Tarikh : Masa :

Kelas : Markah :

Unit 8 : Perubahan Penduduk

1. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kadar kelahiran semakin rendah di Malaysia?I Bencana alamII Perkahwinan lewatIII Amalan perancangan keluargaIV Amalan pemakanan yang seimbangA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

2.

Kadar pertumbuhan penduduk negara P pada tahun 2006 ialah A 30.5 bagi setiap 1 000 orangB 55.7 bagi setiap 1 000 orangC 68.3 bagi setiap 1 000 orangD 75.3 bagi setiap 1 000 orang

3.

Kadar kematian negara P pada tahun 2006 ialahA 2.8 bagi setiap 1 000 orangB 4.0 bagi setiap 1 000 orangC 6.0 bagi setiap 1 000 orangD 8.0 bagi setiap 1 000 orang

4.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakiliA kepadatan pendudukB komposisi pendudukC perubahan pendudukD taburan penduduk

1

Page 2: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

5. Nisbah seorang doktor pakar di Malaysia sekarang ialahA 500 orang untuk seorang doktorB 1 480 orang untuk seorang doktorC 2 500 orang untuk seorang doktorD 5 000 orang untuk seorang doktor

6.

Huraian di atas merujuk kepadaA migran   C imigrasiB migrasi   D emigrasi

7.

Faktor penolak bagi migrasi dalaman seperti pola di atas ialahA udara yang nyamanB penduduk berlebihanC kos hidup yang tinggiD kekurangan peluang pekerjaan

8. Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia adalah kira-kiraA 1%   C 3%B 2%    D 4%

9.

Jadual di atas menunjukkan data terkumpul melalui bancian tentangA kadar kematian di MalaysiaB kadar kelahiran di MalaysiaC jumlah penduduk di MalaysiaD kadar warga asing di Malaysia

10. Emigrasi bermaksud

2

Page 3: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

A orang yang berhijrahB pergerakan pendudukC perpindahan masuk penduduk dari luar negara    ke MalaysiaD perpindahan keluar penduduk Malaysia ke luar    negara

11. Antara berikut, yang manakah menerangkan kadar pertumbuhan penduduk Malaysia?A Positif                  C SifarB Negatif                 D Perlahan

12.

Formula di atas merujuk kepadaA kadar kelahiran kasarB kadar kematian kasarC kadar kelahiran bersihD kadar pertumbuhan semula jadi kasar

13.

Maklumat di atas merujuk kepada migrasi dalaman yang berlaku diA feldaB ibu kotaC bandar baruD luar bandar

14. Apakah yang akan berlaku sekiranya penduduk semakin berkurang?A Kemasukan buruh asingB Kos kesihatan semakin meningkatC Sektor pertanian semakin berkembangD Perbelanjaan untuk golongan kanak-kanak    semakin meningkat

15. Perubahan penduduk merujuk kepada I pergerakan penduduk dalam negeriII jumlah penduduk berkurang dalam setahunIII jumlah penduduk bertambah dalam setahunIV perbezaan antara kadar kelahiran dengan kadar     kematianA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

16. Faktor sosial yang mempengaruhi kadar kelahiran lebih tinggi daripada kadar kematian di Malaysia ialahA pekerjaan

3

Page 4: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

B budaya hidupC dasar kerajaanD sumber dalam negeri

17. Antara berikut, faktor yang manakah mungkin menyebabkan kadar kematian sesebuah negara meningkat?I   Kekurangan makananII  Wabak penyakitIII Bencana alamIV Kos hidupA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

18. Pertambahan penduduk Malaysia disebabkan oleh faktorI   migrasi dalamanII  emigran dari luarIII kadar kelahiran meningkatIV kadar kematian meningkatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Faktor budaya yang mempengaruhi pengurangan kadar kematian bayi di Malaysia ialahA tradisi keluarga kecilB amalan pemakanan seimbangC umur perkahwinan yang lewatD amalan perancangan keluarga

20. Pertumbuhan penduduk di Malaysia membawa manfaat dari segiA peningkatan taraf hidupB bekalan tenaga buruh mahirC kemasukan imigran dari luar negaraD pembinaan infrastruktur yang canggih

21. Kadar kematian bayi di Malaysia telah menurun pada tahun 2000 keranaI   peningkatan taraf kesihatanII  pencegahan penyakit berjangkitIII tiada bencana alam yang burukIV klinik bergerak ke kawasan pedalamanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

4

Page 5: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

22.

Faktor X dalam rajah di atas mungkin sekali ialahI taraf pendidikanII kekurangan makananIII amalan perancangan keluargaIV Dasar Kependudukan NegaraA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

23.

Senarai di atas akan memberi kesan iaituA kadar kematian menurunB kadar kelahiran menurunC kadar kematian meningkatD kadar kelahiran meningkat

24.

Kadar kematian kasar di atas semakin menurun keranaI kemudahan pendidikan bertambah banyakII bilangan hospital semakin bertambahIII kemajuan dalam bidang perubatanIV peluang pekerjaan yang banyakA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

25. Peningkatan jumlah penduduk Malaysia dipengaruhi oleh faktorA kekurangan warga tuaB perkahwinan yang terlalu awalC kadar kematian bayi yang rendahD peningkatan tahap penduduk optimum

26. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan akibat daripada golongan wanita lewat berkahwin?I Kadar kesuburan akan menjadi rendahII Kadar kelahiran akan menjadi rendahIII Kadar kematian akan meningkat

5

Page 6: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

IV Penduduk akan bertambahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

27. Kerajaan telah berusaha meningkatkan taraf kesihatan penduduk denganI menyediakan sistem pembetungan dan  pembersihan sampah yang teraturII menambah bilangan institusi pengajian    tinggiIII menambah kakitangan perubatanIV menyediakan bekalan air bersihA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

28. Apakah suntikan awal yang diberi kepada bayi atau kanak-kanak yang dapat mengurangkan kadar kematian?I BCG        III TetanusII Denggi   IV Hepatitis BA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

29. Migrasi yang memberi banyak perubahan terhadap jumlah penduduk Malaysia terdiri daripada warganegaraI   BangladeshII  IndonesiaIII FilipinaIV JermanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

30. Proses imigrasi akan menyebabkanA penduduk sesebuah negara bertambahB penduduk sesebuah negara berkurangC penduduk sesebuah negara tidak berubahD penduduk sesebuah negara berkurang secara    mendadak

31.

Jangka hayat bagi lelaki telah meningkat disebabkan olehI kemudahan perubatanII pemakanan yang baik dan seimbangIII kesedaran tentang gaya hidup yang sihatIV kempen antimerokok yang kurang berkesanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

6

Page 7: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

32. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk negara Malaysia ialahI   migrasi keluarII  taraf kesihatanIII taraf pendidikanIV umur perkahwinanA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

33.

X dalam rajah di atas ialah faktor yang berkaitan denganA migrasi dalamanB penghijrahan ke bandarC imigran dari luar negaraD pergerakan ke luar Bandar

34. Warga asing yang paling ramai datang bekerja di negara ini ialahA Nepal        C FilipinaB Myanmar  D Indonesia

35. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kadar kematian menurun?I Kemajuan dalam teknologi pengawalan   penyakitII Pendapatan penduduk meningkatIII Amalan perancangan keluargaIV Bekalan air bersihA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan galakan kerajaan melalui Dasar Kependudukan Negara?I Mengenakan bayaran rawatan yang rendahII Menambahkan bilangan hari cuti bersalinIII Pengecualian cukai tanggunganIV Meningkatkan kadar celik hurufA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

37. Pihak kerajaan telah mengadakan pelbagai kempen kesihatan untuk menyedarkan masyarakat sepertiI kempen AIDSII kempen perancangan keluargaIII kempen penyakit kencing manisIV kempen amalan pemakanan seimbang

7

Page 8: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

38. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan migrasi?I Politik yang stabilII Melanjutkan pelajaranIII Paksaan daripada kerajaanIV Peluang pekerjaan yang banyakA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

39.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan yang akan dihadapi oleh negara X?I   Migrasi ke bandar utamaII  Peluang pekerjaan yang terhadIII Kekurangan tenaga kerja murahIV Ramai penduduk yang produktifA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

40. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan generasi masa kini mempunyai keluarga yang kecil?I Kos membesarkan anak-anak semakin      meningkatII Kesukaran mendapatkan pembantu rumahIII Kadar upah yang semakin tinggiIV Kos hidup yang tinggiA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

41. Pada masa kini, golongan wanita berkahwin lewat keranaI menjawat jawatan tinggiII kos perkahwinan yang tinggiIII keadaan ekonomi yang tidak stabilIV melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggiA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

42. Golongan emigran yang profesional dari Malaysia berhijrah ke luar negara terdiri daripada

8

Page 9: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

I doktor        III juruteraII akauntan   IV peladangA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

43. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk Malaysia?A Pertambahan warga tuaB Pertambahan wang asingC Pertambahan kelahiran bayiD Pertambahan kemudahan pendidikan

44.

Kadar mortaliti bayi rendah di Malaysia kerana I   kawalan penyakit yang baikII  umur kahwin yang lewatIII kemudahan pengangkutan yang baikIV kemajuan dalam bidang perubatanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

45. Jangka hayat penduduk negara Malaysia dapat dilanjutkan dengan faktorI pemakananII taraf kesihatanIII perumahan selesaIV perkhidmatan kesihatanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D I, III dan IV

46. Antara usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja pada masa hadapan di Malaysia ialahA menggalakkan penduduk berhijrah ke luar    negaraB menggunakan robot dan jenteraC meningkatkan kos kesihatanD mengecilkan saiz keluarga

47. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi perubahan penduduk Malaysia?I   MigrasiII  Kadar kelahiranIII Kadar kematianIV Warga tua yang ramaiA I, II dan IIIB I, II dan IV

9

Page 10: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

C I, III dan IVD II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah tujuan kerajaan menggalakkan pertambahan penduduk Malaysia sehingga 70 juta orang menjelang akhir abad ke - 21?I   Memenuhi keperluan tenaga kerja negaraII  Menghantar tenaga kerja ke negara asingIII Meningkatkan pendapatan per kapita      penduduk negaraIV Meningkatkan permintaan terhadap keluaran      indusri negaraA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang perubahan penduduk Malaysia?I   Jangka hayat penduduk Malaysia semakin      bertambahII  Kemiskinan menghalang pertumbuhan      penduduk MalaysiaIII Penduduk Malaysia tidak mengalami      pertumbuhan positifIV Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia      adalah tinggiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

50. Antara berikut, yang manakah boleh menyebabkan kadar kematian meningkat?I Kebuluran         III Wabak penyakitII Bencana alam  IV Perkahwinan lewatA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

51. Kebanyakan pekerja tidak mahir datang ke Malaysia bekerja dalam sektorI   pengurusanII  perladanganIII pembinaanIV pembantu rumahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

52.

10

Page 11: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakiliA taburan pendudukB kepadatan pendudukC komposisi pendudukD perubahan penduduk

53. Kebanyakan penduduk Malaysia berhijrah ke luar negara keranaI faktor peribadiII melanjutkan pelajaranIII masalah pengangguranIV memperoleh peluang kerja yang lebih baikA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

54. Kemasukan buruh asing ke negara ini boleh dielakkan denganI mengadakan khidmat layan diri di sesetengah  perkhidmatanII menggunakan jentera moden di kilangIII mengurangkan aktiviti ekonomiIV menurunkan kadar upahA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

55. Antara berikut, galakan yang manakah diberikan oleh kerajaan Malaysia bagi meningkatkan jumlah penduduk?I   Menggalakkan migrasi tanpa izin tinggal     sementaraII  Menggalakkan perkahwinan campurIII Potongan cukai pendapatan kepada anak-anakIV Memberi cuti khas bergaji kepada isteri      bersalinA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

56. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

57. Apakah ciri penduduk Malaysia pada masa hadapan?

11

Page 12: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

I Peningkatan warga tuaII Kekurangan tenaga buruhIII Peningkatan kos perubatanIV Pengurangan kemasukan buruh asingA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58.

Apakah kesan daripada keadaan tersebut?I Peningkatan warga tuaII Penurunan kos rawatanIII Kekurangan tenaga buruhIV Pengangguran meningkatA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

59. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penarik migrasi di Malaysia?I   Taraf hidup tinggiII  Banyak lebihan tenaga buruhIII Banyak peluang pekerjaan di kilangIV Peluang melanjutkan pelajaranA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

60. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kekurangan penduduk ialah I penggunaan robot di kilangII tawaran gaji yang lebih baikIII khidmat layan diri di restoranIV memendekkan usia persaraanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

12

Page 13: 49138579 latihan-geo-ting-2-bab-8-perubahan-penduduk

Jawapan Unit 8

Question No: Answer:

1 B

2 D

3 D

4 C

5 B

6 B

7 D

8 B

9 C

10 D

Question No: Answer:

11 A

12 A

13 A

14 A

15 B

16 B

17 A

18 A

19 B

20 A

Question No: Answer:

21 B

22 C

23 D

24 B

25 C

26 A

27 C

28 C

29 A

30 A

Question No: Answer:

31 A

32 C

33 C

34 B

35 B

36 A

37 C

38 B

39 B

40 B

Question No: Answer:

41 D

42 A

43 C

44 D

45 B

46 B

47 A

48 D

49 D

50 A

Question No: Answer:

51 D

52 D

53 B

54 A

55 C

56 A

57 A

58 B

59 D

60 A

13