44288 sarana ibubapa complete (1)

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2015

35 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Borang sarana

TRANSCRIPT

 • KEMENTERIAN PELAJAR

  ANM

  ALAYSIA

  Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor SwastaSuatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABlok E8, Kompleks E62604 PutrajayaMalaysiaTel: 03 - 8884 6255 Faks: 03 - 8889 5235http://www.moe.gov.my

  SARANA

  Ibu Bapa

  44288 Sarana ibubapa cover.ai 1 9/21/12 7:46 PM44288 Sarana ibubapa cover.ai 1 9/21/12 7:46 PM

 • 1

  Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan

  bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah

  demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

  M A L A Y S I A

  44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 1

 • 2

  PengaPenglibatmenunjukketara kehanya 15%ini merujuaktif deng

  KajiaProgram Cooperatimenunjukkejayaann

  Olehsewajarnyyang dicadan kelem

  M In Ko So

  Namun sesila berhuanda berssumbanga

  3

  ntar an ibu bapa kkan bahawa

  epada kejayaa% masa seseuk kepada segan pendidika

  n peringkat aPentaksiran

  ion dan Dekkan bahawanya.

  itu, amatlahya bagi memdangkan ialah

  mahan dalam Menyediakan nteraksi sosiaomunikasi deokongan akad

  ekiranya IB inubung dengansedia berkonan idea berna

  15%

  33%

  Kegunaa

  (IB) dalam p penglibatan annya. Berbaorang anak dsiapa sahaja annya.

  antarabangsaMurid Ant

  evelopment cara bagaim

  h penting IB bantu anak mh IB mengisi bempat bidansuasana peml

  engan anak demik

  ngin melebarn PIBG sekolangsi buah fikias kepada me

  52%

  an Masa Mu

  SehinggaRendah d

  Bilangan PrasekolaSekolah RSekolah M

  pembelajaranIB dan komu

  anding 52% dihabiskan di yang bertang

  a PISA 2009 (Ptarabangsa), Pertubuh

  mana IB meng

  menilai penmeraih kejayaborang soal s

  ng: belajaran di r

  kan kefahamh berkenaanran bagi me

  ereka.

  %

  rid

  31 Januari 2012dan 2,296 Sekola

  Murid: ah Rendah 2Menengah 2

  n anak sangauniti dalam pmasa yang dsekolah. Istil

  ggung jawab t

  PISA: Programdijalankan

  han untuk ggunakan ma

  nglibatan beraan pada maelidik yang di

  rumah

  man dan meng. Kumpulan Snangani setia

  Sekolah

  Tidur

  Rumah dan Komuniti

  2, Kementerian Pah Menengah. Ju

  186, 298 orang2, 804, 405 orang2, 281, 775 orang

  Kegunaatahun, bdan pur(sekolahmasa kotidur 8 ja SUMBER2011

  atlah pentingpendidikan an

  ihabiskan di ah ibu bapa terhadap keb

  mme for Interoleh OECD, Kerjasama Easa bersama

  rsama anak dasa hadapan.ibekalkan dan

  gambil iktibaSokongan Ibuap isu. Anda

  Sum

  Pelajaran Malayumlah 10,019 se

  g g g

  5, 272, 4murid

  an masa muridberdasarkan 42rata 5.5 jam di rendah dan kurikulum wajibam sehari.

  R: KPM, sampel j

  g. Terdapat bnak membaw

  rumah dan dyang digunak

  bajikan anak d

  rnational Stud(Organisati

  Ekonomi daanak di ruma

  dan mengamDalam saran

  n menganalis

  r daripada peu Bapa (KSIB)

  juga mungk

  mber: Kementer

  ysia mempunyai:ekolah.

  478

  d berumur 7 2 minggu di se

  sekolah setiapmenengah), 2

  b seminggu dan

  adual waktu mu

  banyak bukti a perubahandi dalam komkan dalam kodan terlibat s

  dent Assessmon for Econn Pembangah mempeng

  mbil tindakan na ini, satu kais sendiri kek

  engalaman IBPIBG sekolahin boleh mem

  rian Pelajaran M

  : 7,723 Sekolah

  16 kolah

  p hari jam

  masa

  urid,

  yang yang

  muniti onteks secara

  ment nomic unan) garuhi

  yang aedah uatan

  B lain, h anak mberi

  alaysia

  h

  44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 2

 • 3

  Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting, mendidik anak-anak mereka. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidang-bidang tertentu. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Usaha ini jika dipertingkatkan, akan memberi kesan yang lebih besar. Amalan-amalan terbaik daripada IB, PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran, kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Walaupun demikian, setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan, maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka.

  Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu.

  - Kamus Dewan Edisi Keempat

  44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 3

 • 4

  Kandungan

  1. Pengantar ............................................................................................................................ 2

  2. Pengenalan ......................................................................................................................... 3

  3. Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ............................................. 5

  4. Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ................................................................................ 6

  5. Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak .............................. 8

  6. Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ............................................................................................. 11

  7. Analisis Keseluruhan ........................................................................................................... 15

  8. Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? .......................................................... 16

  9. Beberapa Contoh Amalan Terbaik ...................................................................................... 20

  10. Peranan Ibu Bapa ................................................................................................................ 23

  11. Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .................................................. 35

  12. Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ......................................................................... 36

  Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak

  44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 4

 • 5

  Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak?

  Faedah kepada anak: Mendapat markah dan gred

  ujian yang lebih baik.

  Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi.

  Kehadiran ke sekolah lebih

  bagus.

  Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan.

  Keciciran persekolahan dapat

  dielakkan.

  Faedah kepada ibu bapa: Boleh belajar bagaimana untuk

  membantu anak menyelesaikan kerja rumah.

  Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah

  Dapat berkongsi ilmu

  keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain.

  Anda akan dapati lebih mudah

  untuk menyediakan suasana rumah yang sihat.

  Sebenarnya

  Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza, maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah.

  44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 5

 • 6

  Sarankira pengsarana in

  5

  a ini bertujglibatan andni seperti be

  1

  2

  3

  4

  5

  ApKSbailm

  uan meninga minimum rikut:

  Lengkapkanpembelajar

  Jumlahkanberbanding

  Bandingkadan tentuk

  Pertingkat

  Sekiranya asekolah anhasilnya, le

  Caranya msekolah ansekolah.

  B

  pa itu KumpulaSIB adalah salpa, murid dan

  mu dapat berlak

  gkatkan penatau maksim

  n soal selidikran anak-ana

  n skor pada sg indikator p

  n markah kekan isu mana

  kan pengliba

  anda mahu, ak anda unt

  ebih baik! udah sahajaak anda. Kem

  Bagaimana

  an Sokongan uran kerjasamsekolah. Mela

  ku demi mewuju

  glibatan IBmum, masih

  k penglibatanak pada hala

  setiap bahagpada halama

  eseluruhan aa yang hend

  atan anda m

  sertailah Kuuk perkongs

  a. Cuma isi dmbalikan jug

  a Menggun

  Ibu Bapa (KSma dan komun

  lui KSIB lebih udkan hubunga

  dalam pemh ada ruang u

  n ibu bapa daman 8 - 10.

  gian dan tenan 11 - 14.

  anda denganak ditangan

  mengikut kem

  umpulan Soksian yang leb

  an kembalikga Borang B

  nakan Sara

  IB)?ikasi untuk mebanyak interakan yang berma

  belajaran auntuk penin

  alam .

  ntukan presta

  n indikator di terlebih da

  mampuan.

  kongan Ibu Bbih bermakn

  kan Borang Ajika ingin m

  ana Ini?

  erapatkan hubksi, perkongsi