40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Click here to load reader

Post on 27-Jun-2015

2.911 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PENGGUNAAN KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IBADAHNURSAFRA BINTI MOHD ZHAFFARKolej Komuniti Jelebu, KPT Emel: saff07@yahoo.com WAN ALI AKBAR BIN WAN ABDULLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Undang JelebuEmel: wanaliakbar@yahoo.comDR AB HALIM BIN TAMURIUniversiti Kebangsaan MalaysiaAbstrakTeori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) menyatakan terdapat lapan jeniskecerdasan utama yang berbeza-beza kekuatannya dalam diri setiap pelajar. Justeru, guruperlu kreatif dalam merangsang kecerdasan pelbagai yang dimiliki pelajar-pelajar agarmereka memperoleh pengalaman dan hasil pembelajaran semaksimum mungkin. Kajiantindakan ini dijalankan ke atas 18 orang pelajar lelaki kursus Sijil Teknologi Elektrik (PW2)semester satu Sesi Januari 2012 Kolej Komuniti Jelebu dalam silibus ibadah. Sebanyak tigagelung kajian dijalankan selama satu bulan untuk meningkatkan motivasi dan penguasaanamali ibadah pelajar menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan kecerdasan pelbagaifokus kepada kecerdasan bahasa, kinestetik dan interpersonal. Kajian ini menggunakankaedah temu bual, tinjauan soal selidik dan markah penilaian amali pelajar bagi mengumpul

2. data tentang keberkesanan tindakan. Analisis dapatan menunjukkan pendekatan ini berjayameningkatkan motivasi dan pengusaan amali ibadah pelajar. Kajian ini diharapkan dapatmembantu menambahbaik amalan pengajaran guru agama untuk meningkatkan motivasipelajar mengikuti dan mengamalkan ibadah ke arah melahirkan generasi Rabbani yangcemerlang.Kata kunci: Teori Kecerdasan Pelbagai, Motivasi, Penguasaan Ibadah, Pengajaran danPembelajaran Ibadah, Pengajaran Berpusatkan Pelajar Tinjauan LiteraturTeori Kecerdasan Pelbagai merupakan satu pendekatan berpusatkan pelajar yang bolehdiintegrasikan dalam strategi pengajaran guru Pendidikan Islam bagi memenuhi kepelbagaianpelajar dari sudut keupayaan kognitif dalam menerima rangsangan daripada persekitaran.Amnya, institusi pengajian tinggi menumpukan kepada dua jenis kecerdasan sahaja;kecerdasan verbal / bahasa dan logik / matematik. Namun, setiap pelajar mempunyai caraberbeza bagi mendapatkan ilmu dan kemahiran. Barrington (2004) menyatakan TeoriKecerdasan Pelbagai relevan kepada pengajaran peringkat pengajian tinggi sebagai responkepada kepelbagaian pelajar dari sudut bidang pengajian, jantina, bangsa, etnik, latar belakangakademik dan asal-usul. Kajian (Barrington 2004) menunjukkan kesemua (n=21) pensyarahdaripada Institut Pendidikan Vokasional, Hong Kong bersetuju bahawa kualiti pembelajaranboleh ditingkatkan sekiranya teori ini diaplikasikan dalam kelas.Banyak kajian telah menunjukkan kesan positif daripada aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagaidalam proses pengajaran dan pembelajaran (Siti Nurul Mahfuzah & Mohd Azran 2010;Douglas 2008; Mustafa & Mustafa Serdar 2007). Melalui kajian Siti Nurul Mahfuzah dan 3. Mohd Azran (2010) ke atas pelajar-pelajar Kolej Komuniti Masjid Tanah menunjukkanterdapat peningkatan dalam penguasaan pembelajaran Teknologi Maklumat dalam ujian posselepas pengajaran menggunakan perisian interaktif berasaskan Kecerdasan Pelbagai. Pelajar-pelajar didapati seronok belajar menggunakan perisian yang dibangunkan serta mampumerangsang kemahiran dan ilmu pelajar berbanding pengajaran tradisional.Pengaplikasian Teori Kecerdasan Pelbagai ke dalam pengajaran Ibadah diharap dapatmemberikan pembelajaran bermakna kepada pelajar di mana mereka dapat menggunakanilmu tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Ianya juga merupakan strategi guru untukmerubah pembelajaran pasif kebanyakan pelajar dalam kelas di Malaysia (Lob 2004) kepadapembelajaran aktif.Refleksi MasalahPelajar-pelajar Kolej Komuniti merupakan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dandatang daripada pelbagai latar belakang keluarga, pendidikan, taraf ekonomi dan minat.Seharusnya pensyarah menyampaikan pengajaran dengan mengambilkira aspek kepelbagaiantersebut bagi mewujudkan pembelajaran bermakna (Barrington 2004). Ini kerana kelemahanpenyampaian pengajaran oleh pensyarah antara faktor pelajar ponteng kelas dalam kalanganpelajar Kolej Komuniti (Zainab 2010).Menurut Laporan Sesi Kaunseling Pelajar Kolej Komuniti Jelebu (2007-2010), KementerianPengajian Tinggi Malaysia, 20% daripada pelajar-pelajarnya terlibat dengan kes ponteng1kelas pada tahun 2007. Gejala ponteng dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti didapatisemakin berleluasa dan tidak terkecuali kelas Pendidikan Islam.1 Ponteng di sini bermaksud tidak hadir ke kelas melebihi 20% jumlah kehadiran dan hadir ke kelas lewat tanpaalasan yang munasabah. 4. Seterusnya, gejala ponteng kelas membawa kepada pencapaian yang tidak memuaskan.Markah Amali Ibadah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam di Kolej Komuniti mewakili40% daripada keseluruhan markah. Oleh itu, kegagalan pelajar menghadirkan diri ke kelasmenyebabkan amali ibadah mereka tidak dicerap dan mempengaruhi sebahagian besarmarkah Pendidikan Islam. Menurut statistik peratusan pencapaian pelajar kursus PendidikanIslam Kolej Komuniti Jelebu tiga semester kebelakangan, kebanyakan kelas menunjukkankeputusan yang tidak homogenus dengan serakan markah pencapaian akhir pelajar terlaluluas. Peratusan pelajar yang lulus cemerlang hampir sama dengan peratusan pelajar gagaldalam peperiksaan akhir Pendidikan Islam. Selain itu, data menunjukkan peratusan pelajarcemerlang daripada ketiga-tiga semester terlalu sedikit manakala, separuh daripada pelajarmendapat keputusan sederhana dan lemah iaitu markah 60% ke bawah.Selain isu ponteng dan pencapaian akademik, satu lagi isu penting dalam Pendidikan Islamialah berkaitan penguasaan pelajar dalam amali ibadah-ibadah khusus dan pengamalannya.Seterusnya, menurut Laporan Amali Unit Pengajian Am Kolej Komuniti Jelebu untuk subjekSPA 101 Pendidikan Islam (2009-2010), 10% pelajar tidak menguasai bacaan TahiyatAkhir, manakala sebahagian kecil sahaja iaitu 39% pelajar menguasai amali wuduk dengansempurna perkara rukun dan sunatnya. Di samping itu, terdapat juga kelemahan dalampenguasaan bacaan-bacaan sunat seperti Doa Iftitah dan Doa Qunut. Kegagalan pelajarmenguasai perkara rukun dalam wuduk dan solat perlu dipandang serius walaupunperatusannya kecil kerana pelajar-pelajar ini telah melalui pengalaman pembelajaranPendidikan Islam khususnya mempelajari tentang solat dan bersuci di sekolah rendah dansekolah menengah. 5. Seterusnya, menyentuh isu pengamalan solat dalam kehidupan harian pelajar-pelajar di KolejKomuniti Jelebu. Menurut Laporan Bengkel Smart Solat Kolej Komuniti Jelebu (2011), 100%responden (n=31) yang terdiri daripada pelajar-pelajar semester akhir pengajian Sijil SepenuhMasa tidak menunaikan solat fardhu dengan lengkap 5 waktu sehari semalam. Antara alasantidak menunaikan solat fardhu ialah malas, pengaruh rakan dan tidak diberi dorongan.Laporan ini menunjukkan pelajar tidak bermotivasi secara berterusan untuk menunaikan solatwajib. Fokus KajianDaripada kesemua isu di atas berkaitan ponteng, pencapaian keseluruhan kursus PendidikanIslam, penguasaan ibadah dan motivasi melaksanakannya di luar daripada kelas menunjukkansatu tindakan perlu diambil bagi mengatasi masalah-masalah tersebut. Pengkaji berhasratmelaksanakan kajian tindakan ke atas pelajar yang mengambil kursus Pendidikan Islamdengan mengintegrasikan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran topik Ibadah keranasecara teorinya, strategi kecerdasan pelbagai ini mampu meningkatkan motivasi, pencapaiandan menghasilkan pengalaman pembelajaran yang sukar dilupakan (Armstrong 1994), disamping tidak menyekat pelajar menguasai sesuatu kemahiran dan nilai (Ikhsan & Rohizani2010). Kajian ini memfokuskan pengintegrasian tiga jenis kecerdasan pelbagai sahaja iaitukecerdasan bahasa, kinestetik dan interpersonal dalam pengajaran dan pembelajaran ibadah.Objektif KajianMeningkatkan motivasi pelajar mengikuti kelas ibadah selepas menjalani pengajaran danpembelajaran Ibadah berasaskan kecerdasan pelbagai.Meningkatkan motivasi pelajar mengamalkan ibadah dipelajari di luar kelas selepasmenjalani pengajaran dan pembelajaran Ibadah berasaskan kecerdasan pelbagai 6. Meningkatkan penguasaan hasil pembelajaran pelajar dalam amali Ibadah selepasmenjalani pengajaran dan pembelajaran Ibadah berasaskan kecerdasan pelbagai . MetodologiRekabentuk KajianKajian ini dijalankan secara kajian tindakan menggunakan Model Kajian Tindakan Somekh(Somekh 2006) yang melibatkan lapan fasa iaitu mengenal pasti masalah atau fokus yangdiminati, mengumpul data, menganalisis data dan membentuk hipotesis, merancang pelantindakan, melaksanakan pelan tindakan, mengumpul data untuk mengesan perubahan,menganalisis dan menilai dan putaran seterusnya.Responden KajianKajian ini dijalankan di Kolej Komuniti Jelebu melibatkan satu kelas Program Sijil TeknologiElektrik (Perkhidmatan dan Pemasangan) semester satu sesi Januari 2012 seramai 18 orang.Kajian berlangsung dalam surau kolej dan perkarangannya.Kaedah Pengumpulan DataInstrumen yang digunakan untuk mengumpul data utama bagi mengesan keberkesanantindakan ialah temu bual refleksi pelajar. Data refleksi pelajar ini disokong oleh data-databerikut:Jadual 1: Data sokongan pelaksanaan pelan tindakanJenis Data SokonganSumber Kaedah AnalisisSoal selidik MotivasiAdaptasi daripada kajian Zuria etAnalisis deskriptifBelajaral. (2002). Soal selidik diedarkan menggunakan perisian SPSS 7. selepas setiap kali selesai sesi P&P 16.0 (skor min)Markah Penilaian Borang penilaian amali ibadah yang Analisis deskriptifAmaliditanda untuk menilai penguasaan menggunakan peratusan. ibadah Analisis Dapatan KajianGelung pertamaTopik pengajaran dan pembelajaran (P&P) ibadah yang pertama ialah Konsep Bersuci (RujukLampiran A) dengan mengintegrasikan kecerdasan pelbagai dalam pendekatan, kaedah danteknik pengajaran.Penilaian dan RefleksiHasil dapatan temu bual individu dan berkumpulan pelajar mendapati pelajar berasa seronokdengan pengalaman mereka menjalani kaedah pembelajaran ibadah berbentuk amaliterutamanya amali wuduk menggunakan air