40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

of 27 /27
PENGGUNAAN KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IBADAH NURSAFRA BINTI MOHD ZHAFFAR Kolej Komuniti Jelebu, KPT Emel: [email protected] WAN ALI AKBAR BIN WAN ABDULLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Jelebu Emel: [email protected] DR AB HALIM BIN TAMURI Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) menyatakan terdapat lapan jenis kecerdasan utama yang berbeza-beza kekuatannya dalam diri setiap pelajar. Justeru, guru perlu kreatif dalam merangsang kecerdasan pelbagai yang dimiliki pelajar-pelajar agar mereka memperoleh pengalaman dan hasil pembelajaran semaksimum mungkin. Kajian tindakan ini dijalankan ke atas 18 orang pelajar lelaki kursus Sijil Teknologi Elektrik (PW2) semester satu Sesi Januari 2012 Kolej Komuniti Jelebu dalam silibus ibadah. Sebanyak tiga gelung kajian dijalankan selama satu bulan untuk meningkatkan motivasi dan penguasaan amali ibadah pelajar menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan kecerdasan pelbagai fokus kepada kecerdasan bahasa, kinestetik dan interpersonal. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual, tinjauan soal selidik dan markah penilaian amali pelajar bagi mengumpul

Author: aishah-umairah

Post on 27-Jun-2015

2.944 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

PENGGUNAAN KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN IBADAH

NURSAFRA BINTI MOHD ZHAFFAR

Kolej Komuniti Jelebu, KPT

Emel: [email protected]

WAN ALI AKBAR BIN WAN ABDULLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Jelebu

Emel: [email protected]

DR AB HALIM BIN TAMURI

Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) menyatakan terdapat lapan jenis

kecerdasan utama yang berbeza-beza kekuatannya dalam diri setiap pelajar. Justeru, guru

perlu kreatif dalam merangsang kecerdasan pelbagai yang dimiliki pelajar-pelajar agar

mereka memperoleh pengalaman dan hasil pembelajaran semaksimum mungkin. Kajian

tindakan ini dijalankan ke atas 18 orang pelajar lelaki kursus Sijil Teknologi Elektrik (PW2)

semester satu Sesi Januari 2012 Kolej Komuniti Jelebu dalam silibus ibadah. Sebanyak tiga

gelung kajian dijalankan selama satu bulan untuk meningkatkan motivasi dan penguasaan

amali ibadah pelajar menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan kecerdasan pelbagai

fokus kepada kecerdasan bahasa, kinestetik dan interpersonal. Kajian ini menggunakan

kaedah temu bual, tinjauan soal selidik dan markah penilaian amali pelajar bagi mengumpul

Page 2: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

data tentang keberkesanan tindakan. Analisis dapatan menunjukkan pendekatan ini berjaya

meningkatkan motivasi dan pengusaan amali ibadah pelajar. Kajian ini diharapkan dapat

membantu menambahbaik amalan pengajaran guru agama untuk meningkatkan motivasi

pelajar mengikuti dan mengamalkan ibadah ke arah melahirkan generasi Rabbani yang

cemerlang.

Kata kunci: Teori Kecerdasan Pelbagai, Motivasi, Penguasaan Ibadah, Pengajaran dan

Pembelajaran Ibadah, Pengajaran Berpusatkan Pelajar

Tinjauan Literatur

Teori Kecerdasan Pelbagai merupakan satu pendekatan berpusatkan pelajar yang boleh

diintegrasikan dalam strategi pengajaran guru Pendidikan Islam bagi memenuhi kepelbagaian

pelajar dari sudut keupayaan kognitif dalam menerima rangsangan daripada persekitaran.

Amnya, institusi pengajian tinggi menumpukan kepada dua jenis kecerdasan sahaja;

kecerdasan verbal / bahasa dan logik / matematik. Namun, setiap pelajar mempunyai cara

berbeza bagi mendapatkan ilmu dan kemahiran. Barrington (2004) menyatakan Teori

Kecerdasan Pelbagai relevan kepada pengajaran peringkat pengajian tinggi sebagai respon

kepada kepelbagaian pelajar dari sudut bidang pengajian, jantina, bangsa, etnik, latar belakang

akademik dan asal-usul. Kajian (Barrington 2004) menunjukkan kesemua (n=21) pensyarah

daripada Institut Pendidikan Vokasional, Hong Kong bersetuju bahawa kualiti pembelajaran

boleh ditingkatkan sekiranya teori ini diaplikasikan dalam kelas.

Banyak kajian telah menunjukkan kesan positif daripada aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai

dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Siti Nurul Mahfuzah & Mohd Azran 2010;

Douglas 2008; Mustafa & Mustafa Serdar 2007). Melalui kajian Siti Nurul Mahfuzah dan

Page 3: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Mohd Azran (2010) ke atas pelajar-pelajar Kolej Komuniti Masjid Tanah menunjukkan

terdapat peningkatan dalam penguasaan pembelajaran Teknologi Maklumat dalam ujian pos

selepas pengajaran menggunakan perisian interaktif berasaskan Kecerdasan Pelbagai. Pelajar-

pelajar didapati seronok belajar menggunakan perisian yang dibangunkan serta mampu

merangsang kemahiran dan ilmu pelajar berbanding pengajaran tradisional.

Pengaplikasian Teori Kecerdasan Pelbagai ke dalam pengajaran Ibadah diharap dapat

memberikan pembelajaran bermakna kepada pelajar di mana mereka dapat menggunakan

ilmu tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Ianya juga merupakan strategi guru untuk

merubah pembelajaran pasif kebanyakan pelajar dalam kelas di Malaysia (Lob 2004) kepada

pembelajaran aktif.

Refleksi Masalah

Pelajar-pelajar Kolej Komuniti merupakan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan

datang daripada pelbagai latar belakang keluarga, pendidikan, taraf ekonomi dan minat.

Seharusnya pensyarah menyampaikan pengajaran dengan mengambilkira aspek kepelbagaian

tersebut bagi mewujudkan pembelajaran bermakna (Barrington 2004). Ini kerana kelemahan

penyampaian pengajaran oleh pensyarah antara faktor pelajar ponteng kelas dalam kalangan

pelajar Kolej Komuniti (Zainab 2010).

Menurut Laporan Sesi Kaunseling Pelajar Kolej Komuniti Jelebu (2007-2010), Kementerian

Pengajian Tinggi Malaysia, 20% daripada pelajar-pelajarnya terlibat dengan kes ponteng1

kelas pada tahun 2007. Gejala ponteng dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti didapati

semakin berleluasa dan tidak terkecuali kelas Pendidikan Islam.

1 Ponteng di sini bermaksud tidak hadir ke kelas melebihi 20% jumlah kehadiran dan hadir ke kelas lewat tanpa

alasan yang munasabah.

Page 4: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Seterusnya, gejala ponteng kelas membawa kepada pencapaian yang tidak memuaskan.

Markah Amali Ibadah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam di Kolej Komuniti mewakili

40% daripada keseluruhan markah. Oleh itu, kegagalan pelajar menghadirkan diri ke kelas

menyebabkan amali ibadah mereka tidak dicerap dan mempengaruhi sebahagian besar

markah Pendidikan Islam. Menurut statistik peratusan pencapaian pelajar kursus Pendidikan

Islam Kolej Komuniti Jelebu tiga semester kebelakangan, kebanyakan kelas menunjukkan

keputusan yang tidak homogenus dengan serakan markah pencapaian akhir pelajar terlalu

luas. Peratusan pelajar yang lulus cemerlang hampir sama dengan peratusan pelajar gagal

dalam peperiksaan akhir Pendidikan Islam. Selain itu, data menunjukkan peratusan pelajar

cemerlang daripada ketiga-tiga semester terlalu sedikit manakala, separuh daripada pelajar

mendapat keputusan sederhana dan lemah iaitu markah 60% ke bawah.

Selain isu ponteng dan pencapaian akademik, satu lagi isu penting dalam Pendidikan Islam

ialah berkaitan penguasaan pelajar dalam amali ibadah-ibadah khusus dan pengamalannya.

Seterusnya, menurut Laporan Amali Unit Pengajian Am Kolej Komuniti Jelebu untuk subjek

SPA 101 – Pendidikan Islam (2009-2010), 10% pelajar tidak menguasai bacaan Tahiyat

Akhir, manakala sebahagian kecil sahaja iaitu 39% pelajar menguasai amali wuduk dengan

sempurna perkara rukun dan sunatnya. Di samping itu, terdapat juga kelemahan dalam

penguasaan bacaan-bacaan sunat seperti Doa Iftitah dan Doa Qunut. Kegagalan pelajar

menguasai perkara rukun dalam wuduk dan solat perlu dipandang serius walaupun

peratusannya kecil kerana pelajar-pelajar ini telah melalui pengalaman pembelajaran

Pendidikan Islam khususnya mempelajari tentang solat dan bersuci di sekolah rendah dan

sekolah menengah.

Page 5: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Seterusnya, menyentuh isu pengamalan solat dalam kehidupan harian pelajar-pelajar di Kolej

Komuniti Jelebu. Menurut Laporan Bengkel Smart Solat Kolej Komuniti Jelebu (2011), 100%

responden (n=31) yang terdiri daripada pelajar-pelajar semester akhir pengajian Sijil Sepenuh

Masa tidak menunaikan solat fardhu dengan lengkap 5 waktu sehari semalam. Antara alasan

tidak menunaikan solat fardhu ialah malas, pengaruh rakan dan tidak diberi dorongan.

Laporan ini menunjukkan pelajar tidak bermotivasi secara berterusan untuk menunaikan solat

wajib.

Fokus Kajian

Daripada kesemua isu di atas berkaitan ponteng, pencapaian keseluruhan kursus Pendidikan

Islam, penguasaan ibadah dan motivasi melaksanakannya di luar daripada kelas menunjukkan

satu tindakan perlu diambil bagi mengatasi masalah-masalah tersebut. Pengkaji berhasrat

melaksanakan kajian tindakan ke atas pelajar yang mengambil kursus Pendidikan Islam

dengan mengintegrasikan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran topik Ibadah kerana

secara teorinya, strategi kecerdasan pelbagai ini mampu meningkatkan motivasi, pencapaian

dan menghasilkan pengalaman pembelajaran yang sukar dilupakan (Armstrong 1994), di

samping tidak menyekat pelajar menguasai sesuatu kemahiran dan nilai (Ikhsan & Rohizani

2010). Kajian ini memfokuskan pengintegrasian tiga jenis kecerdasan pelbagai sahaja iaitu

kecerdasan bahasa, kinestetik dan interpersonal dalam pengajaran dan pembelajaran ibadah.

Objektif Kajian

Meningkatkan motivasi pelajar mengikuti kelas ibadah selepas menjalani pengajaran dan

pembelajaran Ibadah berasaskan kecerdasan pelbagai.

Meningkatkan motivasi pelajar mengamalkan ibadah dipelajari di luar kelas selepas

menjalani pengajaran dan pembelajaran Ibadah berasaskan kecerdasan pelbagai

Page 6: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Meningkatkan penguasaan hasil pembelajaran pelajar dalam amali Ibadah selepas

menjalani pengajaran dan pembelajaran Ibadah berasaskan kecerdasan pelbagai .

Metodologi

Rekabentuk Kajian

Kajian ini dijalankan secara kajian tindakan menggunakan Model Kajian Tindakan Somekh

(Somekh 2006) yang melibatkan lapan fasa iaitu mengenal pasti masalah atau fokus yang

diminati, mengumpul data, menganalisis data dan membentuk hipotesis, merancang pelan

tindakan, melaksanakan pelan tindakan, mengumpul data untuk mengesan perubahan,

menganalisis dan menilai dan putaran seterusnya.

Responden Kajian

Kajian ini dijalankan di Kolej Komuniti Jelebu melibatkan satu kelas Program Sijil Teknologi

Elektrik (Perkhidmatan dan Pemasangan) semester satu sesi Januari 2012 seramai 18 orang.

Kajian berlangsung dalam surau kolej dan perkarangannya.

Kaedah Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data utama bagi mengesan keberkesanan

tindakan ialah temu bual refleksi pelajar. Data refleksi pelajar ini disokong oleh data-data

berikut:

Jadual 1: Data sokongan pelaksanaan pelan tindakan

Jenis Data Sokongan Sumber Kaedah Analisis

Soal selidik Motivasi

Belajar

Adaptasi daripada kajian Zuria et

al. (2002). Soal selidik diedarkan

Analisis deskriptif

menggunakan perisian SPSS

Page 7: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

selepas setiap kali selesai sesi P&P 16.0 (skor min)

Markah Penilaian

Amali

Borang penilaian amali ibadah yang

ditanda untuk menilai penguasaan

ibadah

Analisis deskriptif

menggunakan peratusan.

Analisis Dapatan Kajian

Gelung pertama

Topik pengajaran dan pembelajaran (P&P) ibadah yang pertama ialah Konsep Bersuci (Rujuk

Lampiran A) dengan mengintegrasikan kecerdasan pelbagai dalam pendekatan, kaedah dan

teknik pengajaran.

Penilaian dan Refleksi

Hasil dapatan temu bual individu dan berkumpulan pelajar mendapati pelajar berasa seronok

dengan pengalaman mereka menjalani kaedah pembelajaran ibadah berbentuk amali

terutamanya amali wuduk menggunakan air yang terhad. Tema lain yang muncul daripada

temu bual ialah memperbaiki amalan semasa, keinginan mengamalkan ibadah dan cadangan

penambahbaikan.

Kenyataan peserta tentang penambahbaikan teknik amali, “Part yang ustazah suruh dua

orang buat amali wuduk, dua orang buat amali tayamum, saya rasa perlu semua orang buat.

Biar semua orang faham. Setiap orang buat wuduk pastu semua orang buat tayamum.”

(G1R1:9-12).

Data Deskriptif Motivasi Belajar

Secara keseluruhan, motivasi belajar berada pada tahap tinggi dengan skor min 6.3952.

Page 8: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Jadual 2: Analisis Nilai Min Motivasi Belajar Gelung 1

Aspek Nilai Min Tahap

Perasaan terhadap subjek yang diajar 6.33 Tinggi

Perasaan terhadap kelas berkaitan dengan subjek ini 6.44 Tinggi

Perasaan terhadap tugasan atau aktiviti bagi subjek ini 6.41 Tinggi

Penilaian Penguasaan Amali

Pada awal penilaian, terdapat enam orang peserta kajian yang tidak sah wuduknya iaitu lima

orang didapati tidak meratakan air mengenai keseluruhan muka dan tangannya apabila

berwuduk menggunakan botol mineral. Baki seorang peserta didapati salah turutan rukun

wuduknya dalam amali wuduk menggunakan air paip. Kesemua enam peserta ini diberi

peluang melakukan amali wuduk sekali lagi dengan memperbaiki kesalahan sebelum.

Hasilnya seperti dalam jadual di atas, 83% peserta dapat berwuduk dengan sah dan sempurna

dengan sebahagian peserta berwuduk menggunakan botol mineral 500ml dan sebahagian lagi

menggunakan paip. Manakala, 17% peserta didapati sah wuduknya namun kurang sempurna

iaitu meninggalkan mana-mana sunat berwuduk Tiada pelajar yang tidak sah wuduknya. Bagi

amali tayamum, 100% pelajar mampu bertayamum dengan sempurna. Skema pemarkahan

amali adalah seperti berikut:

Skor 0 Skor 1 Skor 2

Tidak sah Sah tetapi kurang sempurna Sah dan sempurna

Jadual 3: Skor Amali Ibadah Gelung 1

Amali Skor 2 Skor 1 Skor 0 Bilangan peserta

Wuduk menggunakan air terhad 9 (50%) 1 (6%) - 18

menggunakan air paip 6 (33%) 2 (11%) -

Tayamum 18 (100%) - - 18

Page 9: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Perubahan tindakan

Daripada hasil dapatan dalam gelung kajian pertama ini, pengkaji membuat perubahan dari

segi teknik pengajaran amali berdasarkan refleksi pelajar. Manakala, pendekatan pengajaran

ibadah berasaskan kecerdasan pelbagai dikekalkan (Rujuk Lampiran B).

Gelung Kedua

Sesi P&P kedua mengintrgrasikan kecerdasan pelbagai ini dijalankan ke atas topik Jenis-jenis

Najis dan Hadas serta Cara Menyucikannya.

Penilaian dan Refleksi

Temu bual individu pelajar yang sama sebelum ini dan temu bual berkumpulan mendapati

pelajar konsisten menyatakan keseronokan pembelajaran ibadah dengan teknik amali,

penggunaan bahan sebenar dalam amali dan aktiviti berkumpulan. Selain itu, pelajar juga

menyatakan pengalamannya mempelajari perkara baru dan keinginan mengamalkan ibadah.

Data Deskriptif Motivasi Belajar

Secara keseluruhan, motivasi belajar berada pada tahap tinggi dengan skor min 6.56.

Jadual 4: Analisis Nilai Min Motivasi Belajar Gelung 2

Aspek Nilai Min Tahap

Perasaan terhadap subjek yang diajar 6.57 Tinggi

Perasaan terhadap kelas berkaitan dengan subjek ini 6.58 Tinggi

Perasaan terhadap tugasan atau aktiviti bagi subjek ini 6.54 Tinggi

Page 10: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Penilaian Penguasaan Amali

Secara keseluruhannya, kesemua pelajar mampu menguasai kaedah menyucikan najis

mengikut jenisnya dengan betul dan menepati syariat. Kerjasama antara ahli kumpulan sangat

baik, terdapat seorang yang menerangkan kaedah menyucikannya sambil membantu ahli lain

menyucikan bahan yang terkena najis tersebut. Skema penilaian adalah seperti berikut:

0 Tidak Sah

2

Sah tetapi tidak sempurna proses penyucian (tertinggal mana-mana langkah proses penyucian dan

berlaku pembaziran air atau bahan)

4 Sah tetapi tidak sempurna proses penyucian (tertinggal mana-mana langkah proses penyucian)

6 Sah dan sempurna proses penyucian

Jadual 5: Skor Amali Ibadah Gelung 2

Amali Skor 6 Skor 4 Skor 2 Skor 0 Bilangan Peserta

Menyucikan najis mughallazah 5 - - -

18

Menyucikan najis mutawasitah 5 - - -

Menyucikan najis mukhaffafah 5 - - -

Menyamak kulit binatang 3 - - -

Perubahan Tindakan

Pengkaji mengekalkan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran ibadah berasaskan

kecerdasan pelbagai seperti dalam gelung kedua kajian berikutan refleksi positif pelajar,

motivasi belajar dan penguasaan amali ibadah pelajar (Rujuk Lampiran C).

Gelung ketiga

Topik P&P yang ketiga ialah Amali Solat Jamak Qasar dan Solat ketika Sakit.

Page 11: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Penilaian dan Refleksi

Daripada hasil temu bual responden individu dan berkumpulan, pelajar memaparkan respon

yang konsisten daripada gelung pertama dan kedua kajian berkenaan pengalaman

pembelajaran. Pelajar juga mengaitkan ibadah dipelajari dengan kehidupan harian serta

menunjukkan kesedaran atas pengabaian ibadah wajib sebelum ini khususnya solat.

Data Deskriptif Motivasi Belajar

Secara keseluruhan, motivasi belajar berada pada tahap tinggi dengan skor min 6.67.

Jadual 6: Analisis Nilai Min Motivasi Belajar Gelung 3

Aspek Nilai Min Tahap

Perasaan terhadap subjek yang diajar 6.63 Tinggi

Perasaan terhadap kelas berkaitan dengan subjek ini 6.75 Tinggi

Perasaan terhadap tugasan atau aktiviti bagi subjek ini 6.63 Tinggi

Penilaian Penguasaan Amali

Secara keseluruhan, 100% pelajar yang dinilai mempamerkan penguasaan dalam kaedah

menyusun saf solat. Imam yang dilantik memantau susunan saf makmum sebelum solat.

Seterusnya, kesemua ahli dalam Kumpulan 1, 2 dan 3 melaksanakan solat jamak atau qasar

dan solat ketika sakit dengan sah dan sempurna berdasarkan soalan tugasan masing-masing.

Namun, Kumpulan 4 diberikan peluang kedua untuk menunaikan solat ketika duduk kerana

mereka tidak berdiri tegak semasa takbiratul ihram. Pada akhirnya, ahli kumpulan ini turut

berjaya melaksanakan tugasan dengan sah dan sempurna. Berikut adalah skema penilaian

amali ibadah kali ini yang terdiri daripada 3 bahagian penilaian;

Page 12: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Susunan saf

2 Saf yang tersusun dan betul kedudukannya

1 Saf yang tersusun tetapi tidak betul kedudukannya

0 Saf yang tidak tersusun dan tidak betul kedudukannya

Penilaian Solat Jamak Qasar dan Solat Ketika Sakit pula seperti di bawah:

4 2 0

Sah dan sempurna Sah tetapi kurang sempurna Tidak sah

Jadual 7: Skor Amali Ibadah Gelung 3

Amali Skor 4 Skor 2 Skor 0 Bilangan Peserta

Susunan saf 15 -

15 Solat Jamak/Qasar atau Jamak Qasar 15 - -

Solat ketika sakit 15 - -

Perbincangan dan Kesimpulan

Secara keseluruhannya, kajian ini berjaya meningkatkan motivasi pelajar yang hadir

mengikuti kelas ibadah daripada awal kelas sehingga ke akhirnya berdasarkan tema refleksi

pelajar yang konsisten iaitu pengalaman pembelajaran yang seronok dengan amali,

penggunaan bahan sebenar dan aktiviti berkumpulan. Dapatan ini selari dengan kajian

Douglas et al. (2008) dan Akkuzu dan Akcay (2011) di mana penggunaan kecerdasan

pelbagai dalam P&P mampu meningkatkan motivasi pelajar dan komitmen terhadap tugasan.

Selain itu, kajian ini juga berjaya meningkatkan motivasi pelajar mengamalkan ibadah

dipelajari dalam kehidupan harian berdasarkan tema refleksi yang diperolehi secara konsisten

iaitu keinginan mengamalkan ibadah. Al-Qardhawi (1998) pernah membincangkan supaya

guru-guru agama tidak hanya menumpukan pengajaran agama kepada aspek teoritikal yang

Page 13: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

kaku sahaja, malah memfokuskan kepada aspek pengamalannya sebagai hamba Allah.

Pengkaji berpendapat kaedah pengajaran yang berkesan sangat penting supaya pelajar melihat

ibadah bukanlah sesuatu yang rumit, tetapi sebagai jalan melahirkan rasa kehambaan kepada

Allah. Peserta kajian menyatakan ibadah yang dipelajari kelihatan mudah untuk dilaksanakan

serta bermotivasi melakukannya di luar kelas. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kajian

berjaya menyentuh aspek kognitif, afektif dan psikomotor pelajar.

Seterusnya, motivasi belajar peserta kajian kekal berada pada tahap tinggi sepanjang

pelaksanaan kajian. Daripada tiga aspek yang terdapat dalam borang soal selidik, min

perasaan terhadap kelas berkaitan subjek Pendidikan Islam lebih tinggi dalam ketiga-tiga

gelung kajian berbanding aspek perasaan terhadap subjek yang diajar dan aspek perasaan

terhadap tugasan atau aktiviti bagi subjek Pendidikan Islam. Sebagai pendidik, harapan

supaya dengan terbentuknya motivasi pelajar terhadap kelas ibadah akan menjadi pendorong

pelajar mengamalkan ibadah tersebut secara konsisten. Hal ini kerana pendidik hanya mampu

memastikan pelajar memahami, meminati dan menasihati pelajar supaya tidak mengabaikan

ibadah fardhu. Namun, hidayah Allah yang memastikan ketekalan pelajar mengamalkannya

secara konsisten (Surah Al-Qasas: 56).

Penggunaan kecerdasan pelbagai dalam kajian ini ternyata tidak menyekat perkembangan

kemahiran pelajar dalam menguasai ibadah-ibadah yang dipelajari selari dengan dapatan

kajian Ikhsan dan Rohizani (2010). Kajian Ikhsan dan Rohizani mendapati perkembangan

sikap saintifik pelajar seiring dengan pemerolehan ilmu yang dipelajari. Demikian juga

penguasaan ibadah pelajar dalam kajian ini yang semakin bertambah baik daripada gelung

pertama hingga gelung ketiga kajian.

Page 14: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Elemen kecerdasan interpersonal dalam kajian ini menggunakan aktiviti berkumpulan sebagai

asas setiap aktiviti P&P. Kumpulan dibentuk daripada hari pertama kelas dan dikekalkan

sehingga akhir semester. Kajian mendapati aktiviti berkumpulan sesuai dengan kebanyakan

peserta kajian malah mampu meningkatkan keyakinan diri mereka. Perbincangan

berkumpulan dilakukan setiap kali kelas dan setiap ahli saling membantu dalam penjanaan

maklumat tentang konsep sesuatu ibadah di peringkat awal kelas. Namun, terdapat juga

responden yang menyatakan aktiviti berkumpulan hanya sesuai ketika membincangkan teori

di awal kelas dan mencadangkan amali dilakukan secara individu. Ini disokong oleh Teori

Andragogi (Knowles 1984) yang menyatakan pelajar dewasa mementingkan proses

berbanding isi kandungan dan cenderung mendapatkan maklum balas daripada penilaian

aktiviti pembelajaran yang dibuat. Disebabkan peruntukan masa hanya dua jam seminggu,

pengkaji mengambilkira pendapat tersebut dengan mengekalkan amali berkumpulan, namun

penglibatan dan penguasaan amali dinilai secara individu.

Kajian ini memberikan implikasi kepada:

a) Amalan pengajaran pengkaji sendiri sebagai seorang pensyarah agama di kolej komuniti.

Kajian ini dapat menambah baik perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran

pengkaji di samping menghasilkan modul pengajaran ibadah berasaskan kecerdasan

pelbagai. Pengkaji boleh menggunakan modul dan pendekatan dalam kajian ini dalam

pengajaran sesi akan datang sekiranya konteks bersesuaian.

b) Para pelajar yang mengikuti kajian tindakan. Kajian ini dapat meningkatkan motivasi

mengikuti kelas ibadah dan motivasi mengamalkan ibadah dalam kehidupan. Selain itu,

pelajar-pelajar ini dapat menguasai kemahiran melaksanakan ibadah tanpa ada keciciran.

c) Pendidik yang mengajar Pendidikan Islam dapat menjadikan kajian ini sebagai panduan

dalam merancang dan melaksanakan P&P Ibadah kepada sasaran pelajar seperti di kolej

Page 15: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

komuniti atau konteks yang bersesuaian. Guru atau pensyarah Pendidikan Islam

disarankan mempelbagaikan teknik pengajaran menggunakan kecerdasan pelbagai

mengikut kesesuaian topik dan pelajar.

d) Membuktikan Teori Kecerdasan Pelbagai boleh diserapkan dalam Pendidikan Islam

khususnya bidang ibadah mengikut kesesuaian topik pengajaran, sasaran pelajar dan

tempoh pengajaran. Aplikasi teori dalam kajian berupaya meningkatkan motivasi pelajar

dan penguasaan ibadah pelajar.

e) Modul dalam kajian ini boleh digunakan oleh guru Pendidikan Islam atau pensyarah

agama di kolej komuniti. Modul ini menekankan pembelajaran ibadah perlu kepada

aktiviti amali setiap individu pelajar kerana belajar ibadah tanpa amali bagi pelajar

berkecerdasan kinestetik seperti sasaran kajian menyebabkannya tidak kekal di ingatan

dan kurang difahami aplikasinya.

Berikut merupakan cadangan dikemukakan untuk kajian lanjutan ke arah memperbaiki mutu

pendidikan khususnya Pendidikan Islam. Cadangan tersebut ialah:

a) Menjalankan kajian penggunaan kecerdasan pelbagai ini dalam bidang lain dalam

Pendidikan Islam selain ibadah seperti akidah, akhlak, tasawwur Islam dan sebagainya.

Pengadaptasian teori pembelajaran Barat dalam kerangka Pendidikan Islam boleh dilihat

kesesuaiannya dengan melihat impak pelaksanaannya.

b) Sasaran kajian ini tertumpu kepada pelajar-pelajar Sijil Teknologi Elektrik di Kolej

Komuniti Jelebu sahaja. Oleh itu, adalah lebih baik sekiranya kajian tindakan yang sama

boleh dijalankan di kolej-kolej lain atau institusi teknikal yang lain untuk melihat

kecenderungan corak pembelajaran pelajar jurusan teknikal dalam kelas agama yang

dapat meningkatkan motivasi.

Page 16: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

c) Menjalankan kajian penggunaan kecerdasan pelbagai ini dalam reka bentuk eksperimen

supaya dapat membanding beza kesan kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah

pengajaran berasaskan kecerdasan pelbagai.

d) Kajian lanjutan boleh digunakan dengan membangunkan modul pengajaran dan

pembelajaran menggunakan kesemua jenis kecerdasan pelbagai untuk melihat kesannya

kepada pelajar.

Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki amalan pengajaran pengkaji dalam

menggalakkan minat pelajar terhadap kursus Pendidikan Islam khususnya kelas ibadah. Di

samping itu, kajian ini boleh memberikan idea atau contoh modul kepada pendidik agama

sebagai keperluan untuk kita mempelbagaikan kaedah pengajaran mengikut kesesuaian

pelajar dan kandungan pelajaran. Hal ini supaya pembelajaran berlaku dengan menyentuh

aspek kognitif, afektif dan psikomotor pelajar sehingga mampu melahirkan generasi Rabbani

yang cermerlang minda, akhlak dan peribadi.

Page 17: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Rujukan

Al-Quran al-Karim.

Akkuzu, N. & Akcay, H. 2011. The Design of a Learning Environment Based on the Theory

of Multiple Intelligence and the Study its Effectiveness on the Achievemnets, Attitudes

and Retention of Students. Procedia Computer Science. 3 (2011): 1003-1008.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1998. Ibadah dalam Islam. Penterjemah: H. Umar Fanani. Surabaya:

PT, Bina Ilmu.

Armstrong, T. 1994. Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria: Association for

Supervision and Curriculum Development.

Barrington, E. 2004. Teaching to student diversity in higher education: how Multiple

Intelligence Theory can help. Teaching in Higher Education. 9 (4): 421- 434.

Douglas, O., Burton, K.S., Durham, N.R. 2008. The Effects of the Multiple Intelligence

Teaching Strategy on the Academic Achievement of Eighth Grade Math Students.

Journal of Instructional Psychology. 35 (2):182-187.

Ikhsan Othman & Rohizani Yaakub. 2010. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam

Pelaksanaan Kurikulum. Asia Pacific Journal of Educators and Education. 25: 21-32.

Knowles, M. 1984. The Adult Learner: A Neglected Species (3rd Ed.). Houston, TX: Gulf

Publishing.

Laporan Unit Pengajian Am Kolej Komuniti Jelebu 2010. 2010. Jelebu: Kolej Komuniti

Jelebu.

Laporan Bengkel Smart Solat Kolej Komuniti Jelebu. 2011. Jelebu: Kolej Komuniti Jelebu.

Laporan Sesi Kaunseling Pelajar Kolej Komuniti Jelebu 2007-2009. 2009. Jelebu: Kolej

Komuniti Jelebu

Lob, Sau Cheong. 2004. Transfer of Learning among Malaysian Learners. Masalah

Pendidikan. 27: 99-108.

Page 18: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Mustafa Serdar & Mustafa. 2007. The Effect of Multiple Intelligences Theory-based

Instruction on Attitudes Towards the Course, Academic Success and Permanence of

Teaching on the Topic of Respiratory Systems. Educational Sciences: Theory &

Practice. 7 (11): 231-239.

Siti Nurul Mahfuzah. 2010. Learning Tool for Malaysian Community College Based on

Multiple Intelligence. Prosiding Seminar Penyelidikan Kolej Komuniti Negeri Melaka

2010: 1-9.

Somekh, B. 2006. Action Research: a Methodology for Change and Development.

Maidenhead: Open University Press.

Zainab Othman. 2010. Gejala Ponteng di Kalangan Pelajar Kolej Komuniti, Kementerian

Pengajian Tinggi. Prosiding Seminar Kebangsaan Hal Ehwal Pelajar Kolej Komuniti

2010.: 14-19.

Zuria, Mohammad & Thantawi Jauhari. 2002. Persepsi Pelajar ke Atas Amalan Kod Etika

Professional Pensyarah dan Kesannya Ke Atas Motivasi Belajar Pelajar. Prosiding

Seminar Kebangsaan Profesional Perguruan. 401-415.

Page 19: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

LAMPIRAN

Lampiran A: Rancangan Pengajaran Harian 1

_____________________________________________________________________

Kursus: Pendidikan Islam Kursus: JLE 1

Unit: Ibadah-ibadah Khusus Kedatangan: /18

Topik: Konsep Taharah (Bersuci) Tajuk: Wuduk dan Tayamum

Masa Pertemuan: 8.15 pagi – 10.15 pagi Tarikh:

________________________________________________________________________

Objektif P&P:

Pada akhir P & P pelajar dapat:

Pelajar mengetahui konsep dan kepentingan taharah dalam kehidupan.

Pelajar dapat membezakan perkara rukun dan sunat dalam berwuduk

Pelajar dapat berwuduk dengan sempurna

Pelajar dapat bertayamum dengan sempurna

________________________________________________________________________

Bahan Bantu Mengajar:

Borang Penilaian Amali (Lampiran 1.1), Lembaran Latihan Wuduk (Lampiran 1.2), debu tanah, botol

air mineral 500ml.

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar:

Pelajar telah melalui pengalaman pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah menengah merangkumi

topik wuduk dan tayamum.

Langkah &

Masa

Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran Jenis

Kecerdasan

Set Induksi

5 minit

1. Pelajar membaca doa diketuai oleh seseorang (mengikut

giliran).

Kecerdasan

Page 20: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

2. Guru menunjukkan air daripada botol mineral sambil bertanya

apakah yang boleh dibuat dengan air ini selain diminum?

3. Pelajar meneka air tersebut boleh dibuat berwuduk.

4. Guru mengaitkan jawapan tersebut dengan tajuk

pembelajaran.

5. Guru menerangkan objektif pembelajaran.

Bahasa

Isi Satu

Pembahagian

Taharah dan

Kepentingannya

30 minit

SuSumbangsaran berkumpulan

Pelajar dikumpulkan mengikut kumpulan dan diberi soalan:

Mengapakah Islam mementingkan soal kebersihan dan dan

kesucian setiap masa?

K1: Sudut Ibadah

K2: Sudut Kesihatan

K3: Sudut Hubungan Sosial

K4: Sudut Alam Sekitar

Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Guru

mengaitkan dengan pembahagian taharah; suci dalaman dan suci

luaran.

Kecerdasan

Bahasa,

Kinestetik

Isi Dua

Wuduk

50 minit

Amali wuduk

Pelajar diberi Borang Penilaian Wuduk. Secara berpasangan,

pelajar diminta berwuduk sambil diperhatikan pasangan dan

guru. Penilaian dilakukan.

Arahan amali terbahagi kepada 2:

1.Sebahagian pelajar golongan awal diminta berwuduk

menggunakan air paip sempurna segala rukun dan sunat.

2. Sebahagian lain diminta berwuduk menggunakan sebotol air

Kecerdasan

Kinestetik,

Interpersonal

Page 21: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

mineral dengan menyempurnakan perkara rukun sahaja.

Pelajar yang menungu giliran diminta menjawab latihan wuduk.

Setelah selesai amali wuduk, pelajar diminta mereflek kesalahan

yang biasa dilakukan ketika berwuduk.

Guru mengaitkan dengan dalil bersuci, dan kelebihan berwuduk.

Kecerdasan

bahasa,

interpersonal,

intrapersonal

Isi Tiga

Tayamum

30 minit

Guru bersoal jawab tentang keharusan tayammum.

Amali Tayammum

1. Setiap kumpulan telah diminta membawa debu tanah masing-

masing.

2. Seorang pelajar dipanggil sebagai model tayammum. Pelajar

lain memberi pandangan sama ada betul atau salah amali

tayamum model tersebut.

3. Pelajar melakukan amali tayammum dalam kumpulan dengan

pemerhatian guru. Penilaian dilakukan.

Kecerdasan

Interpersonal,

Kinestetik

Penutup

5 minit

Pelajar diminta memberi satu isi pelajaran baru yang dapat

dipelajari pada sesi itu. Guru membuat kesimpulan bahawa

Islam amat menitik beratkan kebersihan dan kesucian setiap

masa khususnya dalam beribadat.

Page 22: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Lampiran B: Rancangan Pengajaran Harian 2

________________________________________________________________________

Kursus: Pendidikan Islam Kursus: JLE 1

Unit: Ibadah-ibadah Khusus Kedatangan: /18

Tajuk: Jenis-jenis Najis dan Hadas serta Cara Menyucikannya

Masa Pertemuan: 8.15 pagi – 10.15 pagi Tarikh:

________________________________________________________________________

Objektif P&P:

Pada akhir P & P pelajar dapat:

Menyatakan jenis-jenis najis dan menerangkan cara menyucikannya.

Menyatakan jenis-jenis hadas dan menerangkan cara menyucikannya.

Menyatakan cara menyamak kulit binatang.

________________________________________________________________________

Bahan Bantu Mengajar:

Carta Jenis-jenis Najis dan Hadas serta Cara Menyucikannya, Kain Pelekat, Gayung, Tuala Kecil

(menggantikan kulit lembu), Tawas, Artikel tentang najis dan hadas.

________________________________________________________________________

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar:

Pelajar telah menguasai amali wuduk dan tayamum dalam topik sebelum ini.

Langkah &

Masa

Kaedah, Teknik dan Aktiviti Pengajaran Jenis

Kecerdasan

Set Induksi

5 minit

1. Pelajar duduk dalam separa bulatan besar.

2. Kelas dimulakan dengan bacaan doa.

3. Guru menegur terdapat bau najis kucing dalam surau.

4. Pelajar tercari-cari najis tersebut dan guru mengaitkan najis

tersebut dengan tajuk pembelajaran.

Kecerdasan

Kinestetik,

Bahasa

Page 23: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Isi Satu

Pembahagian

najis, hadas dan

cara

penyuciannya.

25 minit

Perbincangan Berkumpulan

1. Setiap pelajar dibekalkan dengan lembaran artikel tentang najis dan

hadas.

2.

3. Hasil perbincangan berkumpulan berpandukan artikel, pelajar

mengisi lembaran carta berkenaan pembahagian najis, hadas dan

cara penyuciannya.

4.

5. Guru membincangkan jawapan setiap kumpulan dalam kelas dan

menerangkan secara keseluruhan konsep najis dan hadas.

Kecerdasan

Kinestetik,

Bahasa.

Isi Dua

Simulasi Mandi

Wajib

15 minit

Demonstrasi

Seorang model daripada pelajar dipanggil ke hadapan untuk

menunjukkan simulasi cara mandi wajib yang sempurna. Pelajar

lain mengulas langkah-langkah mandi wajib model tersebut sama

ada tepat atau tidak.

Kecerdasan

Kinestetik

Isi Tiga

60 minit

Amali Menyucikan Najis

1.Pelajar dikelompokkan dalam 4 kumpulan untuk menjalani amali

menyucikan najis di perkarangan surau.

K1: Mencuci Najis Mukhaffafah

K2: Mencuci Najis Mutawasitah

K3: Mencuci Najis Mughallazah

K4: Menyamak Kulit Binatang

2.Setiap kumpula mengambil bahan dan peralatan yang berkaitan

dengan soalan tugasan amali.

Kecerdasan

Kinestetik,

Interpersonal

Page 24: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

3.Pelajar berbincang ringkas dalam kumpulan.

4. Setiap kumpulan melakukan amali sambil diperhatikan oleh

kumpulan lain.

5.Sekiranya ada pelajar yang tidak boleh melakukan amali, peluang

kedua diberikan dengan bantuan ahli kumpulan.

10 minit

Refleksi Aktiviti Amali

Setelah selesai amali menyucikan najis, pelajar diminta mereflek

aktiviti amali tersebut: Apa perkara baru yang dapat kamu pelajari

dalam amali ini? Apa kesalahan kerap dilakukan dalam

menyucikan najis atau hadas?

Kecerdasan

bahasa,

intrapersonal

Rumusan

5 minit

Guru merumuskan isi pengajaran dan pembelajaran dan mengaitkan

dengan kepentingan kebersihan dalam Islam.

Kecerdasan

Bahasa

Page 25: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Lampiran C: Rancangan Pengajaran Harian 3

________________________________________________________________________

Subjek: Pendidikan Islam Kursus: JLE 1

Unit: Ibadah-ibadah Khusus Kedatangan: /18

Tajuk: Amali Solat Jamak Qasar dan Solat Ketika Sakit

Masa Pertemuan: 8.15 pagi – 10.15 pagi Tarikh:

________________________________________________________________________

Objektif P&P:

Pada akhir P & P pelajar dapat:

Mempraktikkan amali solat jamak dan qasar dengan betul.

Mengetahui cara-cara bersolat ketika sakit.

________________________________________________________________________

Bahan Bantu Mengajar:

Gambar, Artikel mengandungi gambar kaedah solat ketika sakit, Soalan tugasan, Kerusi, Bantal

________________________________________________________________________

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar:

Pelajar mengetahui cara bersuci sebelum solat, pelajar pernah belajar tentang solat fardhu di peringkat

sekolah rendah dan menengah.

Langkah &

Masa

Aktiviti Jenis

Kecerdasan

Set Induksi

5 minit

1. Pelajar duduk dalam separa bulatan besar.

2. Kelas dimulakan dengan bacaan doa.

3. Guru menayangkan dua keping gambar tentang lelaki muda bertongkat

sedang menuruni tangga dan gambar lelaki berkerusi roda sedang solat

berjemaah.

4. Pelajar meneka isi pembelajaran tentang solat ketika sakit.

Kecerdasan

Visual,

Kecerdasan

Bahasa

Page 26: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Isi Satu

Kepentingan

Solat

20 minit

1. Setiap kumpulan diagihkan artikel yang berbeza tentang kepentingan

dan faedah/hikmah solat dari pelbagai sudut.

2. Pelajar dikehendaki berbincang, memahami dan mengeluarkan isi

penting untuk dibentangkan. Guru akan masuk ke dalam perbincangan

kumpulan mengikut giliran untuk merangsang idea dengan soalan

terarah.

3. Setiap kumpulan membentang faedah solat.

4. Guru merumuskan kepentingan dan faedah solat dari sudut spiritual,

fizikal dan emosi didasari oleh dalil Al-Quran, Hadis dan kajian

saintifik.

Kecerdasan

Bahasa,

Kecerdasan

Interpersonal

Isi Dua

Solat Ketika

Sakit

60 minit

Amali Solat Jamak Qasar dan Solat Ketika Sakit

1. Setiap kumpulan diberi nota bergambar dan tugasan yang berbeza

tentang pelaksanaan solat ketika sakit dan solat jamak qasar.

2. Pelajar diberi peluang berbincang dalam kumpulan dan membuat

persediaan amali.

3. Pelajar mempersembahkan tugasan masing-masing di hadapan kelas

sambil dinilai oleh guru.

4. Pelajar yang silap melakukan amali ditegur dan diberi peluang kedua

sambil dibantu oleh ahli kumpulan.

Kecerdasan

Kinestetik,

Interpersonal

Isi Tiga

Bacaan

dalam Solat

30 minit

1. Guru memilih wakil seorang pelajar memperdengarkan bacaan solat

dan melantik yang fasih bacaannya sebagai ketua.

2. Ketua mendengar bacaan rakan sekumpulan dan membantu

memperbaikinya.

3. Tasmi’ disambung selepas kelas sekiranya tidak habis.

Kecerdasan

Bahasa

Rumusan

5 minit

Guru merumuskan isi pembelajaran dan menekankan kepentingan solat

sebagai hak Allah yang perlu dipenuhi.

Page 27: 40 penggunaan-kecerdasan-pelbagai-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ibadah

Lampiran D: Soal Selidik Motivasi Belajar

Berikut merupakan soal selidik bagi mendapatkan maklumat motivasi belajar responden.

Anda diminta membulatkan skala bipolar bagi menunjukkan sokongan anda terhadap setiap

kenyataan di bawah.

A. Perasaan anda terhadap subjek yang diajar adalah

1 Tidak Bermotivasi 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Bermotivasi

2 Bosan 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Menarik

3 Tidak Berminat 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Berminat

4 Tiada Perasaan 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Menjiwai

5 Berat Hati 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Ternanti-nanti

B. Perasaan anda terhadap kelas berkaitan dengan subjek ini adalah

1 Tidak Bermotivasi 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Bermotivasi

2 Bosan 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Menarik

3 Tidak Berminat 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Berminat

4 Tiada Perasaan 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Menjiwai

5 Berat Hati 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Ternanti-nanti

C. Perasaan anda terhadap tugasan atau aktiviti bagi subjek ini adalah

1 Tidak Bermotivasi 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Bermotivasi

2 Bosan 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Menarik

3 Tidak Berminat 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Berminat

4 Tiada Perasaan 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Menjiwai

5 Berat Hati 1 2 3 4 5 6 7 Sangat Ternanti-nanti