4 item dan ciri ciri item

of 23 /23
Hak LPM 1 ITEM PERKARA ATAU ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN RESPONS YANG MERUPAKAN MAKLUMAT YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN DALAM PENTAKSIRAN ATAU PENGUKURAN KONSTRUK

Author: nur-hikmah

Post on 20-Jun-2015

6.549 views

Category:

Education


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. ITEM
  • PERKARA ATAU ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN RESPONS YANG MERUPAKAN MAKLUMAT YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN DALAM PENTAKSIRAN ATAU PENGUKURAN KONSTRUK

2. KONSTRUK

 • PERKARA YANG INGIN DIBANGUNKAN ATAU DIPERKEMBANGKAN DALAM DIRI PELAJAR MENERUSI PELAKSANAAN SESUATU KURIKULUM

3. KOMPONEN ITEM

 • RANGSANGAN
  • Mengandungi maklumat khusus dalam bentuk petikan, rajah, jadual, dll.
 • TUGASAN
  • Apa yang perlu diberikan sebagai respons

4. KOMPONEN ITEM

 • Arahan
  • Bagaimana, bila, dimana, cara memberikan respons
 • Peraturan Pemarkahan/ Skema Penskoran subjektif)
 • Pilihan Jawapan (bagi item objektif aneka pilihan)

5. CIRI ITEM

 • KEAKURAN
  • Kurikulum
  • Peluang
  • Spesifikasi Ujian
 • Ketepatan
  • Menepati konstruk yang ditaksir
  • Menepati konteks yang ditetapkan

6. CIRI ITEM

 • KESESUAIAN
  • Aras kesukaran seperti yang dihasratkan
  • Kepentingan dari segi konteks-situasi
  • Adil bagi semua pihak

7. PIAWAIAN PEMBINA ITEM

 • Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang: -
  • perkara yang akan diukur
  • kandungan sesuatu mata pelalajaran
  • konteks dalam sesuatu ujian

8. PIAWAIAN PEMBINA ITEM

 • Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : -
  • pelbagai jenis item
  • ciri-ciri item
  • prinsip pembinaan item
  • penilaian item
 • Mempunyai kemahiran membina item mengikut spesifikasi tertentu

9. PIAWAIAN PEMBINA ITEM

 • Mempunyai kemahiran menulis item dan memperbaiki item
 • Kreatif
 • Mempunyai kebolehan berkomunikasi`

10. PIAWAIAN PEMBINA ITEM

 • MEMBINA ITEM MENGIKUT SPESIFIKASI BERIKUT:
  • Konstruk
  • Tajuk/Konteks
  • Aras Kesukaran
  • Jenis Item

11. PIAWAIAN PROSES

 • MENYEMAK KEAKURAN ITEM DENGAN SPEFIKASI UJIAN DARI ASPEK
  • Keakuran (Spesifikasi, Kurikulum, Peluang)
  • Ketetapan (Konstruk tajuk/konteks)
  • Kejelasan(Tugasan, Arahan)
  • Kesesuaian ( Kepentingan, Aras, Bias)

12. PIAWAIAN PROSES

 • MENYEMAK SEMULA ITEM DARI ASPEK PERSEMBAHAN:-
   • Fizikal
   • Ketepatan apa yang diukur
   • Kejelasan arahan, kecukupan-cakupan dan kerelevanan maklumat
   • Penggunaan laras bahasa dan istilah yang betul

13.

 • MEMPERBAIKI ATAU MENGUBAHSUAI ITEM YANG KURANG MENEPATI PIAWAIAN (KIV)
 • MEMBINA MENYEMAK SEMULA DAN MEMPERBAIKI PERATURAN PEMARKAHAN ATAU SKEMA PENSKORAN SERENTAK DENGAN SOALAN

PIAWAIAN PROSES 14. PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)

 • Tepat apa yang hendak ditaksir
 • Terangkum dalam sukatan pelajaran
 • Rangsangan yang sesuai dengan tahap dan pengalaman calon
 • Bahasa yang sesuai dengan tahap bahasa calon

15.

 • Istilah mata pelajaran yang diterima dan terkini
 • Stem (pokok soalan) jelas dan berfungsi
 • Stem mengandungi semua maklumat yang diperlukan calon
 • Tugasan dan arahan jelas

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) 16.

 • Aras kesukaran seperti yang ditentukan
 • Tidakbiasterhadap mana-mana satu kumpulan calon
 • Akur dengan apa yang dipelajari calon
 • Penting dari segi konteks dan situasi

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) 17.

 • Jelas dari segi kebolehbacaan, ekspresi dan ketekalan gaya persembahan
 • Dapat membezakan antara pelajar
 • Peruntukan markah sesuai dengan tugasan, kerencaman konstruk dan tahap pencapaian yang ditentukan

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) 18.

 • Respon yang dihajatkan sesuai dengan tempoh masa menjawab yang ditentukan
 • Peraturan pemarkahan jelas dan mudah difahami untuk tujuan diaplikasikan oleh pemeriksaan skrip jawapan

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) 19.

 • Item pendek dan padat
 • Hanya ada satu jawapan betul
 • Semua distraktor berfungsi munasabah dan dapat menarik pelajar kurang menguasai perkara yang diuji

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) 20.

 • Semua pilihan jawapan serasi denganstemdari segi nahu dan tatabahasa
 • Tiada ulangan perkataan atau frasa antarastemdan pilihan jawapan
 • Tiada distraktor yang kelihatan terpencil

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) 21.

 • Tidak terdapat bayangan ( clue ) dalamstemdan pilihan jawapan, misalnya dari segi:
  • Struktur bahasa atau nahu
  • Pertalian perkataan
  • Jawapan yang sentiasa lebih panjang daripada pilihan lain

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) 22.

 • Pilihan jawapan disusun mengikut susunan tertentu, misalnya:
  • Panjang ke pendek atau pendek ke panjang
  • Urutan magnitud
  • Urutan mengikut masa

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) 23.

 • Pilihan jawapan adalah homogen dari segi kandungan, bentuk, struktur bahasa
 • Tiada distraktor yang membawa maksud yang serupa atau saling bercanggah

PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)