4 b vandalisme

of 3 /3
UNIT 4 – Kepekaan dan Tindakan Terhadap Isu dan Masyarakat Sosial dalam Masyarakat GEJALA VANDALISME Maksud vandalisme menurut kamus dewan adalah satu bentuk jenayah di sisi moral. Sebarang perbuatan seperti menconteng, mengotori, atau merosakkan harta benda awam dianggap sebagai vandalisme. Vandalisme juga dikenali sebagai gejala laku musnah iaitu tabiat seseorang membinasakan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Faktor-faktor berlakunya gejala vandalisme Pengaruh rakan sebaya Pengaruh rakan sebaya merupakan faktor utama berlakunya vandalisme. Golongan remaja biasanya lebih mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Kebiasaannya, golongan remaja yang melakukan vandalisme ini merupakan remaja dalam kumpulan. Kumpulan ini tidak mempunyai tujuan dan terjebak dalam budaya lepak. Apabila mereka berkumpul timbullah pelbagai idea yang tidak baik termasuklah menconteng harta benda awam dan merosakkan harta benda awam tersebut. Media massa Media massa mempunyai pengaruh dan kesan yang amat kuat dan sukar sekali dielakkan dewasa ini. Paparan adegan-adegan negatif dari filem-filem atau rancangan dari barat yang mempunyai unsur-unsur perlakuan ke arah vandalisme boleh mempengaruhi remaja melakukan vandalisme.

Author: nurul-zainol

Post on 25-Jul-2015

49 views

Category:

Social Media


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. UNIT 4 Kepekaan dan Tindakan Terhadap Isu dan Masyarakat Sosial dalam Masyarakat GEJALA VANDALISME Maksud vandalisme menurut kamus dewan adalah satu bentuk jenayah di sisi moral. Sebarang perbuatan seperti menconteng, mengotori, atau merosakkan harta benda awam dianggap sebagai vandalisme. Vandalisme juga dikenali sebagai gejala laku musnah iaitu tabiat seseorang membinasakan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Faktor-faktor berlakunya gejala vandalisme Pengaruh rakan sebaya Pengaruh rakan sebaya merupakan faktor utama berlakunya vandalisme. Golongan remaja biasanya lebih mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Kebiasaannya, golongan remaja yang melakukan vandalisme ini merupakan remaja dalam kumpulan. Kumpulan ini tidak mempunyai tujuan dan terjebak dalam budaya lepak. Apabila mereka berkumpul timbullah pelbagai idea yang tidak baik termasuklah menconteng harta benda awam dan merosakkan harta benda awam tersebut. Media massa Media massa mempunyai pengaruh dan kesan yang amat kuat dan sukar sekali dielakkan dewasa ini. Paparan adegan-adegan negatif dari filem-filem atau rancangan dari barat yang mempunyai unsur- unsur perlakuan ke arah vandalisme boleh mempengaruhi remaja melakukan vandalisme. Sikap masyarakat Sikap tidak ambil peduli masyarakat juga merupakan faktor berlakunya gejala vandalisme Sikap sesetengah masyarakat kini yang mementingkan soal kebendaan dan tidak ambil peduli terhadap isu- isu sosial sememangnya merumitkan masalah yang sedia wujud. Vandalisme biasanya banyak berlaku di bandar. Di kawasan bandar sesetengah penduduknya tidak ambil peduli terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh itu golongan remaja merasakan diri mereka bebas untuk meneruskan gejala negatif ini tanpa menghiraukan rasa tanggungjawab terhadap harta benda awam. 2. http://pmrbest.blogspot.com/2011/04/karangan-pmr-2011-kesan-vandalisme.html Dalammemasuki eraglobalisasi inimasihadasegelintirrakyatdi negaraini yang berfikiransempit dan tidakbermoral.Golongansebeginisanggupmelakukanaktiviti vandalismesehingga menyusahkanbanyakpihakterutamapihakmasyarakatumum.Pelbagai masalahbolehtimbul ekoranaktiviti yangtidaksihatini. Impakyang palingketaraialahmasalahvandalismeini mencacatkanpemandanganterutamadi kawasantandasawam yang dipenuhi dengantulisan-tulisanyangtidakelok.Begitujugakawasan taman permainankanak-kanakyangmenyaksikanbanyakperalatandi situyangsudahdimusnahkan begitusahaja.Keadaanini memberikansatugambarannegatif kepadamasyarakatluarbahawa rakyat di negara ini tidakbegitumenghargai kemudahanawamyangdisediakan. Masalah vandalisme inijugabakal menimbulkanpelbagai kesulitankepadamasyarakatumum. Rakyat kehilanganhakmerekauntukmenggunakankemudahanyangsepatutnyamampuuntuk menjaminkeselesaanhidupterutamakemusnahantelefonawam.Bayangkanbagaimana masyarakathendakmenggunakantelefonawamketikakecemasanjikakemudahanini telah dimusnahkanolehgolonganyangtidakbertanggungjawabini. Pada masa yangsama amalan vandalisme ini turutmembebankanpihakberkuasaterutamadalam aspekkewangan.Kerajaanterpaksamembelanjakanjutaanringgituntukmembuatpembaikan terhadapsemuakemudahanawamyangsudahmengalami kerosakanini.Tindakanmembaiki kemudahanawamini membuktikanberlakunyasatupembazirankeranawangtersebutboleh digunakanuntukmembanturakyatdalamaspekpembangunanyanglainpula. Kesimpulannya,rakyatharusmemikul tanggungjawabdalammemastikanvandalisme ini tidak berleluasa.Sebarangtindakan vandalisme bolehmembawaimpaknegatif kepadasemuapihakbaik masyarakatmahupunkerajaan.Lantaranitu,semuapihakmemikul tanggungjawabuntukmenjamin kemakmuranhidupmasyarakatdi negaraini.