3.5 landskap

7
3. PERTANIAN 3.5 Landskap PENGENALAN 1. Apakah kepentingan landskap terhadap alam sekitar? I. Mengawal hakisan tanah II. Merangsang ketenangan jiwa III. Mengawal pencemaran alam IV. Menggalakkan aktiviti pelancongan A. I dan III B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV 2. Per nyat aandi bawah, menerangkan kepentingan landskap terhadap kehidupan dari segi Meraih keuntungan daripada hasil jualan Menggalakkan aktiviti perlancongan daripada keindahan landskap A. estetika B. ekonomi C. kemewahan D. alam sekitar 3. Antara berikut, yang manakah kepentingan l andskap dari segi ekonom i A. Me nga wal s uhu per seki t aran B. Mengawal pencemaran alam sekitar C. Meningkatkan keseimbangan flora dan f auna D. Membuka perniagaan nurseri yang memberi pulangan perniagaan yang tinggi 4. Antara beri kut yang manakah kepentingan landskap dari segi estetika? A. Mengawal pencemaran alam sekitar B. Menjalankan perniagaan nursery C. Menggalakkan aktiviti pelancongan D. Merangsang ketenangan jiwa 1

Upload: mzasni

Post on 23-Jun-2015

643 views

Category:

Documents


15 download

TRANSCRIPT

Page 1: 3.5 Landskap

3. PERTANIAN 3.5 Landskap

PENGENALAN

1. Apakah kepentingan landskap terhadap alam sekitar?I. Mengawal hakisan tanahII. Merangsang ketenangan jiwaIII. Mengawal pencemaran alamIV. Menggalakkan aktiviti pelanconganA. I dan IIIB. I dan IVC. II dan IIID. II dan IV

2. Pernyataan di bawah, menerangkan kepentingan landskap terhadap kehidupan dari segi

Meraih keuntungan daripada hasil jualan Menggalakkan aktiviti perlancongan

daripada keindahan landskap

A. estetikaB. ekonomiC. kemewahanD. alam sekitar

3. Antara berikut, yang manakah kepentingan landskap dari segi ekonomiA. Mengawal suhu persekitaranB. Mengawal pencemaran alam sekitarC. Meningkatkan keseimbangan flora dan

faunaD. Membuka perniagaan nurseri yang

memberi pulangan perniagaan yang tinggi

4. Antara berikut yang manakah kepentingan landskap dari segi estetika?A. Mengawal pencemaran alam sekitarB. Menjalankan perniagaan nurseryC. Menggalakkan aktiviti pelanconganD. Merangsang ketenangan jiwa

1

Page 2: 3.5 Landskap

TANAMAN DALAM LANDSKAP

1. Antara tujuan menghasilkan pelan induk dalam proses mereka bentuk landskap.I. Menentukan jenis tanaman yang hendak

digunakanII. Merancang pembahagian kawasanIII. Menyusun atur tumbuhan yang akan

ditanamIV. Merancang susunan tumbuhanA. I dan IIB. I dan IIIC. II dan IIID. III dan IV

2. Rajah menunjukkan salah satu prinsip reka bentuk landskap.

Mengapakah prinsip tersebut digunakan?A. Mewujudkan keseragaman dan

keseimbanganB. Mewujudkan kawasan lapang dalam

landskapC. Menarik perhatian dan mengawal

pemandanganD. Membentuk turutan mengikut bentuk,

jalinan dan warna

3. Antara berikut yang manakah merupakan pokok bunga semusim?A. Pokok bunga raya (Hibiscus sp.)B. Pokok bunga Siantan (Ixora sp.)C. Pokok bunga kertas (Bounganvilla sp.)D. Pokok bunga matahari (Helianthus sp.)

4. Antara berikut, yang manakah dapat mewujudkan satu reka bentuk landskap yang formal?

5. Antara berikut, yang manakah rupa bentuk kumpulan pokok naungan?

6. Jadual menunjukkan jenis tanaman dan kumpulannya.

Jenis TanamanKumpulan Tanaman

P Bunga matahari RenekQ

Cekur Herba

R

Resam batu Lendair

S Bunga raya Semusim

Antara berikut, padanan yang manakah betul? A. P dan Q B. P dan S C. R dan Q D. R dan S

7. Antara berikut yang manakah menunjukkan prinsip reka bentuk taman mini dari segi penumpuan.

A.

B.

C.

2

Page 3: 3.5 Landskap

D.

8. Berdasarkan pernyataan di bawah, apakah jenis pokok yang mempunyai ciri-ciri tersebut?

Menjadi tempat teduhan Tumbuh merendang Kanopi yang padat

A. RenekB. HiasanC. NaunganD. Bunga semusim

9. Apakah fungsi tanaman landskap?I. Memberi perlindunganII. Mengarah pergerakanIII. Mengurangkan kebosananIV. Menambahkan kandungan nutrientA. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

Berbunga sekali sepanjang hayatnya Mati selepas berbunga

10. Pernyataan di atas menerangkan sejenis kumpulan tanaman landskap yang biasa ditanam.Apakah kumpulan tanaman itu?A. Pokok herbaB. Pokok memanjatC. Pokok renekD. Pokok semusim

11. Pernyataan di bawah menerangkan ciri satu pelan dalam proses mereka bentuk landskap.

Satu lakaran berbentuk bulatan mewakili tanaman, objek dan binaan

Digunakan untuk merancang susunan tumbuhan dan pembahagian kawasan.

Apakah nama pelan tersebut?A. Pelan indukB. PerspektifC. Gambar rajah buihD. Ortografik

12. Namakan prinsip rekabentuk taman mini yang ditunjukkan pada rajah

A. keringkasanB. skalaC. keseimbanganD. turutan

13. Pernyataan berikut adalah ciri bagi satu kumpulan tanaman landskap.

Mempunyai kitaran hidup yang kurang dari setahun

Akan mati selepas berbunga

Apakah kumpulan tanaman itu ?A. NaunganB. Bunga semusimC. LendairD. Penutup bumi

Berbagai jenis tumbuhan yang berlainan bentuk dan jalinan

ditanam di sekeliling bangunan.

14. Berdasarkan pernyataan di atas apakah fungsi tanaman landskap itu?A. Membentuk ruangB. Mengarahkan pergerakanC. Me lembutkan pemandanganD. Mengadang pemandangan yang tidak

menarik

15. Prinsip rekabentuk apakah yang telah dipatuhi berdasarkan di atas? A. Keseimbangan B. Keringkasan C. Turutan D. Skala

3

Page 4: 3.5 Landskap

16. Berdasarkan rajah di atas, apakah fungsi taman lanskap yang ditunjukkan? A. Merendahkan suhu B. Mengurangkan silau C. Mengelakkan hakisan tanah. D. Melindungi pandangan tidak menarik.

17. Apakah ciri-ciri pokok naungan ? I. Tinggi melebihi 10 meter II. Silara yang padat dan rimbun III. Biasa ditanam di tepi jalan raya IV. Mesti berbunga dan berwarna menarik A. I, II dan III sahaja B. I, II dan IV sahaja C. I, III dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

Berbatang tunggal atau berumpun Tidak mempunyai akar tunjang Perlu disokong semasa kecil

18. Penyataan di atas menerangkan tentang tanaman landskap jenis A. pokok renek B. pokok hiasan C. pokok palma D. pokok paku pakis

4

Page 5: 3.5 Landskap

REKA BENTUK TAMAN MINI

1. Antara berikut yang manakah simbol tanaman Codiaeum spp?

2. Rajah di bawah menunjukkan satu simbol tanaman landskap.

Apakah kumpulan tanaman bagi simbol itu? A. Palma B. Renek C. Naungan D. Penutup bumi

3. Antara berikut, yang manakah digunakan sebagai garis panduan untuk merancang susunan bagi sesuatu kawasan landskap? A. Pelan induk reka bentuk B. Lakaran gambarajah buih C. Pandangan perspektif satu titik D. Simbol tanaman dan elemen landskap

Merupakan satu lakaran tangan yang berbentuk bulatan atau bujur telur.

Mewakili tanaman,objek atau buaian pada satu landskap.

Memberikan satu garis panduan untuk merancang susunan dan pembahagian kawasan.

4. Apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan di atas?A. Gambarajah buihB. Elemen landskapC. Pandang perspektifD. Pelan induk reka bentuk

5. Rajah di atas menunjukkan A. pelan induk B. gambarajah buih C. pandangan perspektif satu titik D. pandangan perspektif dua titik

6. Rajah menunjukkan sejenis lakaran landskap

Apakah kegunaan lakaran tersebut dalam reka bentuk landskap?A. Dapat mengetahui keluasan tanahB. Menentukan arah tiupan angin dan cahaya

matahariC. Mengkaji kesesuaian susunan setiap

ruang dan elemenD. Mengkaji kesuburan struktur tanah dan

flora

5

Page 6: 3.5 Landskap

PEMBINAAN TAMAN MINI

1. Susunkan langkah-langkah membina taman mini terbuka.I. Sediakan pelanII. Masukkan satu lapisan batu kerikil dan

arangIII. Sediakan bekas dan medium penanamanIV. Memasukkan medium ke dalam bekas dan

membentuk permukaan mediumA. I, II, III, IVB. I, III, II, IVC. II, III, I, IVD. III, I, II, IV

2. Susun langkah-langkah yang betul untuk membina taman mini dalam bekas terbuka.I. Menyediakan bahanII. Menyediakan bekasIII. Menanam tanamanIV. Menyediakan medium tanamanA. I, II, III, IVB. I, IV, II, IIIC. II, I, IV, IIID. IV, II, III, I

3. Apakah tujuan meletakkan arang dalam taman mini bekas tertutup (terrarium)? A. Menambah nutrien B. Menyerap bau busuk C. Membasmi kuman D. Memadatkan medium

4. Apakah prinsip asas pembinaan taman mini?I. SaizII. WarnaIII. FokusIV. KelembapanA. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

5. Berikut ialah aktiviti yang terlibat di dalam penjagaan terrarium kecualiA. meletakkan bahan sungkupanB. mengeluarkan daun yang layu dan matiC. memangkas tumbuhan yang tinggiD. mengganti tumbuhan yang mati

6. Apakah fungsi arang dalam terrarium ?A. Menyerap bauB. Mengekalkan kelembapan tanahC. Membekalkan oksigenD. Mengawal perosak

7. Berdasarkan rajah di bawah, susun semula mengikut urutan proses penanaman taman mini bekas tertutup ( terranium).

I. II.

III. IV.

A. I, II, III, IV B. II, I, IV, III. C. III, II, I, IV D. IV, III, I, II

6

Page 7: 3.5 Landskap

PENYENGGARAAN

1. Antara berikut yang manakah merupakan aktiviti penyenggaraan yang dilakukan bagi taman mini di tapak atau bekas terbuka ?I. menyiram setiap hariII. Melakukan pembajaanIII. meletakan sungkupanIV. Mengeluarkan daun yang telah layuA. I , II dan IIIB. I , II dan IVC. I , III dan IVD. II,III dan IV

2. Apakah kerja penyelenggaraan yang melibatkan pembuangan bahagian pokok yang tidak dikehendaki atau berpenyakit?A. NaunganB. PemangkasanC. PenyegaranD. Sungkupan

7