31188683 kerja khusus migrasi dalaman penduduk 20100

Download 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 20100

Post on 24-Jun-2015

3.825 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MIGRASI DALAMAN PENDUDUK

Nama Calon Tingkatan Nombor K/P

: Nik Mohamad Zhafran Bin Nik Mohd Zuber : 3 Muslim : 950604-03-6143

Nama Sekolah : SMA. Al-Quran Waddin Tajuk Kerja Kursus:Kajian Tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di Permas Jaya, Masai Daerah Johor Bahru, Johor. Guru Penilai : PnNurAzeanBintiArsad

Isi Kandungan1.0 2.0 3.0 4.0 Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian 4.1 Peta Nageri Johor 4.2 Peta Daerah Johor Bahru 4.3Lakaran Peta Kawasan KajianPermas jaya 3 4 5 6 7 8 9

5.0 6.0

Kaedah Kajian Dapatan Kajian 6.1Konsep migrasi penduduk 6.2Pola migrasi penduduk 6.3Faktor-faktor mempengaruhi migrasi dalaman 6.4 Kesan migrasi dalaman 6.5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

10 11 11 11 12 15 18

7.0

Rumusan

20

8.0

Lampiran 8.1 Lampiran 1: Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga 8.2 Lampiran 2 : Suratkebenaran ibu bapa / penjaga 8.3 Lampiran 3: Soalan Temu Bual 24 8.4 Lampiran 4 : Borang Soal Selidik 282

21 22 23

9.0

Rujukan

49

1.0 PenghargaanSetelah bertungkus lumus selama dua bulan akhirnya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi (KKG) seperti mana yang diarahkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia jayanya. Namun disebalik kejayaan saya dalam menyiapkan kajian ini, b anyak pihak telah terlibat samada secara langsung mahupun tidak langsung. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PnHajahCheSelamahBtCheNikselaku Pengetua SMA Al-Quran Waddin, yang memberi galakan dan kebenaran kepada saya untuk melaksanakkan kajian yang

menarik ini.

Tidak lupa juga kepada PnNurAzeanBintiArsadsebagai guru geografi yang banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar serta memberi keyakinan kepada saya dalam menyiapkan kajian ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung di sekitar kawasan Permas Jaya, serta semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menjayakkan kajian pada kali ini dengan memberi kerjasama yang cukup membanggakan. Tidak ketinggalan juga saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih buat kedua ibu bapa tersayang iaitu Nik Mohd Zuber Bin Nik Hassan Dan Merani Binti Zain sertarakan-rakan seperjuangan saya seperti Syawal Bin Saad dan Salihin Bin Abdul Rahmanyang banyak membantu dari segi kewangan, moral dan idea kepada saya sepanjang menyiapkkan kajian ini.

3

2.0 pendahuluanKajiankerjakursusiniperludilakukankeranaiamerupakansyaratuntukpensijilanPenilaianMenengahRenda h( PMR ). Kami semuatelahdiberikantajukiaitu MigrasiDalamanPenduduk. Olehitu, kami semuatelahdiarahkanoleh guru untukmembuatkajianini di kawasansendirimemandangkaniaamatbersesuaidengantajuk yang diberikan. Di Bandar BaruPermas Jaya, sememangnyaterdapatmigrasi yang berlaku di kampunginidisebabkanperkembangansektorpekerjaan di kawasansekitarnya.

Masa yang diberikanuntukmenjalankankerjakursusiniialahbermulabulan Mac sehinggabulan Mei iaitukira-kira 3 bulan.Setiappelajarperlumenulissatulaporan yang lengkaptentangkajian yang telahdijalankan.

Sayaberharap agar kajiandanlaporaniniakanmendatangkanmanfaatdanfaedahkhususnyakepadasayadanamnyakepadamasya rakat di kawasantempat tinggalsaya.

4

3.0 Objektif KajianBerikutadalahobjektif-objektifkajian yang telahsayajalankan

1)

Mendefinisikankonsepmigrasipendudukdengantepatdanjelas

2)

Menyatakanpolamigrasipenduduk di kawasankajian

3)

Menyatakanfaktor yang mempengaruhimigrasidalamanpenduduk di kawasankajian.

4)

Menyatakankesanmigrasidalamanpenduduk di kawasankajian.

5)

Mencadangkanlangkahuntukmengatasikesanmigrasi yang berlaku di kawasankajian.

6)

Penerapannilaidansistempatriotismeterhadappenduduk di Bandar BaruPermas Jaya

mengenaikepentinganmigrasi.

5

4.0 Kawasan KajianKajianinitelahdijalankan di PermasJaya,JohorBahru .Lokasikawasankajianiniterletakkira-kira 13.7 kilometer dari Bandar JohorBahru.Permas Jayaadalahsebuahkawasanperumahanterletak di Daerah Johor Bahru, timurlaut Johor Bahru, dan di bawahpentadbiran MBJB atauDewan Bandar Raya Johor BahruZon Tenggara. JambatanPermas Jaya bersambungdenganBakarBatu, Taman Sentosadanpusatsistem Johor Bahru.Biasanyatambang bas yang dikenakanuntukpengangkutan bas kesekolahialah RM 1.00 untukperjalananpergidanbalik yang mengambilmasa 15 minituntuksampaikesekolah.

Kawasanperumahansayamempunyaisebuahsekolahrendahiaitu SK Permas Jaya 1 yang mempunyaipelajarseramai 1000 orang..Permas Jaya mempunyaipadanggolfdankediamankondominium. Iajugamempunyaikemudahansukandankompleksrekreasi .PusatPermasterkenaldengantempatmembelibelahutamadanmenjadikankompleksmasalapangdengansebuahpawagamdangelanggangbolingtetapitela hditutupsemenjak 1999. Kini, JAYA Juscoadalahpusatmembeli-belahutama di Permas Jaya.Permas Jaya ManagementtelahmembinaPermas Mall untukmenarikperniagaanbaru.Permas Jaya adalahlokasistrategiknyaantaraJohor BahrudanpelabuhankapalPasirGudangdalamsatukawasandenganpendudukkawasantadahanlebihdaripad a 300,000.Bandar BaruPermas Jaya jugamudahuntukdikunjungikeranamempunyaisistemperhubungan,pengangkutan yang sempurna.

6

Kemudahan yang ada di Permas Jaya ialah padang Padang Gol ,KompleksSukan,Perpustakaan,Sekolah,Bank ,PejabatPos,Pusatmembeli belah,StesenMinyak,Hotel,Pusat bowling.

4.1 Peta Negeri Johor

U

7

4. Peta Daerah Johor Bahru

U

Kawasankajian

8

4.3 PetaKawasankajian

9

5.0 Kaedah KajianSebelummemulakankajian ,sayatelahmengenalpastibeberapakaedah yang akandigunakanuntukmemudahkansayamencatatmaklumatsecaraterperincidanbersistematik. Olehitu, sayatelahmenggunakan 4 kaedahuntukmenjalankankerjakursusini.Berikutmerupakankaedah yang telahdigunakan :-

1)

Pemerhatian

= sayatelahmembuatpemerhatianuntukmengenalpastipolamigrasi yang

berlaku di kawasan Bandar BaruPermas Jaya

2)

TemuBual

= seterusnyasayatelahmenemubualbeberapa orang

pendudukkampunguntukmengetahuipendapatdanpandanganmerekapolamigrasi di kawasansaya. TemubualdijalankankepadapendudukPermas Jaya yang telah lama menetapdisitukeranamerekalebihberpengalamandantahutentangkeadaankawasanPermas Jaya.

3)

SoalSelidik

= sayajugatelahmenyediakan 20 borangsoalselidik yang

perludiisiolehpendudukkampung yang akanmenjadirespondenterhadapkajian yang akandilakukan. ( borangsoalselidik silarujuklampiran )

3)

Rujukan

= selainitu, sayajugamembuatrujukan di perpustakaandanmelayari internet

untukmendapatkanmaklumattambahanterutamanyatentangpeneranganmigrasi yang berlaku di Malaysia.

10

6.0 Dapatan Kajian6.1 Konsep migrasi pendudukSecaraumummigrasipendudukialahpenghijrahanseseorang yang melintasisempadan, kawasan, negeri, negaraatausempadanantarabangsa.Merujukkepadakajianinimigrasi yang

dibincangkanialahmigrasidalaman.Dalamkonteksini, yang lain.

migrasiialahpendudukdarisatutempatketempat

6.2 Pola migrasi penduduk di kawasan kajianPola migrasi penduduk di kawasan kajian dapat dibahagikan kepada 2 iaitu: a) Migrasi luar bandar ke bandar Migrasi ini merujuk kepada penduduk di Permas Jaya yang berhijrah ke bandar-bandar seperti Ipoh, Manjung, Kuala Lumpur dan sebagainya sama ada untuk mencari pekerjaan yang selesa dalam perindustrian, mahupun menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi sama ada awam mahupun swasta. Terdapat 7 daripada 20 responden telah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran dan bekerja. b) Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi ini merujuk kepada penduduk yang berhijrah untuk menyambung pelajarandi institusi pengajian tinggi sama ada awam mahupun swasta ataupun yang telah bersara pulang ke tempat asal. Misalnya ada sebahagian penduduk Permas Jaya yang bekerja sebagai tentera di Kuala Lumpur pulang semula ke Permas Jaya selepas tamat perkhidmatan. Dan ada juga segelintir yang menyambung belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pulang ke Kampung

11

halaman setelah tamat belajar.Terdapat 13 daripada 20 responden telah kembali ke Permas Jaya apabila sudah tamat perkhidmatan.

6.3 Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan kajian antaranya ialah: a) Melanjutkan pelajaran Segelitntir anak-anak peneroka yang memperolehi keputusan peperiksaan SPM dan STPM yang cemerlang akan menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaya Kuala Lumpur, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim dan sebagainya. Oleh kerana di kawasan Permas Jaya tidak terdapat pusat pengajian tinggi maka mereka terpaksa berhijrah untuk melanjutkan pelajaran.Terdapat 6 daripada 20 responden telah melanjutkan pelajaran ke bandar.

b) Peluang Pekerjaan Terdapat anak peneroka di Permas Jaya yang behijrah ke bandar-bandar seperti Shah Alam Selangor, Bayan Lepas Pulau Pinang, Ipoh dan sebagainya untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih selesa dan gaji yang lebih tinggi di dalam sektor perindustrian, pembinaan dan perkhidmatan. Ini kerana di kawasan Permas Jaya peluang pekerjaan yang ada amat terhad .Terdapat 5 daripada 20 responden telah mendapat peluang pekerjaan di bandar.

12

c) Bersara Selain daripada faktor di atas terdapat juga faktor seperti bersara mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan Permas Jaya. Misalnya terdapat penduduk di kawasan kajian ini yang pernah berkhidmatan sebagai polis, tentera dan guru akhirnya pulang semua ke kampung halaman setelah tamat perkhidmatan (bersara). Misalnya ada yang pernah berkhidmat sebagai tentera di negeri Sarawak selama 20 tahun dan akhirnya pulang semula ke Permas Jaya dan berehat ataupun meneruskan perniagaan secara k