3- taklimat emk dan ent

Click here to load reader

Post on 06-Dec-2015

22 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

emk dan ent

TRANSCRIPT

 • BahasaPendidikan Alam SekitarNilai MurniSains dan TeknologiPatriotismeKemahiran BerfikirKepimpinanELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADAKemahiran Belajar Cara BelajarPendidikan Kesihatan Reproduktif dan SosialPencegahan RasuahKajian Masa DepanPendidikan PenggunaKeselamatan Jalanraya

  *

 • *

 • Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?Kreativiti dan InovatifKeusahawananTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawanan serta dapat menguasai kemahiran TMK*

 • Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves)

  Kreativiti: keperluan masa kini/masa depanmenjamin kejayaan k-ekonomi sesebuah negaraNew Basics SkillsMultiliteracyCreativityCommunicationITTeamworkLifelong learningAdaptation and changeEnvironmental responsibilitySuccessful Knowledge Economics Characterized by:CreativityFlexibilityProblem solvingIngenuityCollective intelligenceProfessional taskRisk takingContinuous improvementKemahiran abad ke-21 Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)

  Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, CreatingMengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen? *

 • Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologimestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui .... (Tun Mahathir)

  Model Baru Ekonomi (MBE)Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan InovatifMewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan

  Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaranMengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)*

 • Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

  *

 • Kreativiti dan InovasiKeusahawananTeknologi Maklumat dan KomunikasiEMK: ELEMEN TAMBAHAN*

 • Apakah Kreativiti?EMK: ELEMEN TAMBAHAN

  KREATIVITI DAN INOVASI*

 • Kreativiti?

  Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan /mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007).Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).

  Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada.Inovasi?**

 • Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

  Matlamat*

 • OBJEKTIFSupaya murid:Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif.Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

  *

 • Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas KurikulumMata pelajaran berteraskan kreativitiPenekanan kurikulumPendekatan penerapan (infusion)Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengahReka Cipta PSV/PMZTeknikal & VokasionalMata pelajaran MPVKemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaranLiterasi TMKPROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA Strategi P&PKonstruktivismePembelajaran KontekstualInkuiri penemuanPembelajaran berasaskan projekPembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusanKajian masa depanKREATIVITI DAN INOVASI*

 • Bagaimana membangunkan kreativiti?Peranan GuruMerancang Pengajaran dan PembelajaranMembimbing dan Menjadi FasilitatorMentaksir BerterusanMengurus Persekitaran PembelajaranMembangunkan KomunitiModel P&P KreatifInkuiri PenemuanPembelajaran Berasaskan MasalahPembelajaran Berasaskan ProjekKajian Masa DepanKonstruktivisme*

 • *

  Aktiviti Contoh Aktiviti1.Pemerhatian2.Analisis3.Penjanaan idea4.Sintesis idea5.Penambahbaikan6.Menilai7.Pelaksanaan8.Amalan berterusan

 • Indikator Pemikiran KreatifIndikatorLANCARbanyak ideaLUWESidea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELASmenghurai idea dengan terperinci dan sistematikASLIboleh menghasil idea baharu

  *

 • KEUSAHAWANANEMK: ELEMEN TAMBAHAN*

 • *MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ?*

 • Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan *MATLAMAT*

 • Mengamalkan sikap keusahawanan;

  Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan;

  Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan;

  Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional;

  Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.

  *OBJEKTIF*

 • Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu:

  EK1-Mengamalkan sikap keusahawanan EK2-Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawananEK3-Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4-Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5-Nilai moral dan etika keusahawanan*FOKUS*

 • Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan

  1.Pendekatan Penyebatian2.Pendekatan Pengintegrasian3.Pendekatan Pengaplikasian

  *PENDEKATAN*

 • *PENYEBATIAN*

 • *PENGINTEGRASIAN*

 • PENGAPLIKASIAN* INDUKSI*

 • 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan1.2 Peka kepada peluang1.3 Berani mengambil risiko1.4 Daya kreativiti dan inovasi1.5 Fleksibiliti1.6 Keinginan kepada maklum balas segera1.7 Berorientasikan masa depan

  **

 • 1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan1.9 Berkeupayaan memimpin1.10 Berorientasikan pencapaian1.11 Berdaya tahan1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi1.13Tabah1.14 Boleh membina jaringan sosial **

 • 9 langkah utama:2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan;

  2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif;

  2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian;

  2.4 memilih idea baik dari banyak idea;

  2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);

  **

 • 2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks;2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit;2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran;2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea. **

 • Melibatkan proses-proses:-3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti;3.2 Melaksana projek mengikut langkah- langkah yang telah disediakan;3.3 Memantau projek;3.4 Menilai pelaksanaan projek.**

 • Murid boleh:4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional;4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama;4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula*4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN*

 • Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik:

  Prinsip Tanggungjawab SosialPrinsip KeadilanPrinsip Hak ManusiaPrinsip AutonomiPrinsip Ketelusan*5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN*

 • INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

  SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANAPEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARANAMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGIKEMAHIRAN PENGURUSAN:BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESANAPLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI:BERDAYA SAING*

 • TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)EMK: ELEMEN TAMBAHAN*

 • Apa itu Elemen TMK?Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.MatlamatMatlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.*

 • ObjektifPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.*

 • FokusTMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ia