3. koko : keselamatan makanan dan kekangan/halangan mengeksport biji koko kering

Upload: cocoasafe-malaysia

Post on 27-Feb-2018

261 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  1/24

  www.cabi.org

  KNOWLEDGE FOR LIFE

  STDF - CABI - ICCO PROJECT- TRAINING OF FACILITATORS

  PPPK, KotaPPPK, Kota Sam arahanSamarahan, Sarawak, Malaysia,, Sarawak, Malaysia, 11hb11hb- -15hb15hb OGOS 2014OGOS 2014

  KOKO: Keselamatan Makananan dankekangan/halangan mengeksport biji koko

  kering.

  MOHAMMAD RIZMAN BIN NIGER MAHIDIN

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  2/24

  KepentinganKoko di Asia& Pasifik

  Indonesia pegeluar ke-3 terbesar didunia.

  Malaysia merupakan pengimport dan

  pengisar utama dunia.

  Pengeluaran koko yang banyak danselamat!

  Improve livelihoods and market access for

  small-scale farmers in the region

  Permintaan terhadap koko meningkat

  Penggunaan Coklat/koko terus meningkat

  Pasaran sedia ada di Asia, EU and NAFTA

  Pasaran-pasaran baru yang berkembangdan berpotensi di Asia China and India

  Peluang bagi pengeluar Asian untuk

  memenuhi permintaan ini.

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  3/24

  EKSPORT KOKO (Tan Metrik) 2010/2011

  Indonesia Malaysia Papua New

  Guinea

  Cocoa beans to:

  EU 963 200 5,716

  Other Europe 5 0 0

  Asia Pacific 239,851 4,570 39,557

  Japan 239 11,856 0

  NAFTA 23,226 4,283 1,523

  Latin America 10,900 0 0

  (Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics).

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  4/24

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  5/24

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  6/24

  Pesticide Residues(KandunganSisa,Baki Racun)

  Racun perosak yang digunakan

  adalah untuk mengawal serangga

  dan penyakit seperti Black

  o ua am r s anCocoa Pod Borer(Ulat pengorek

  Koko)

  Racun perosak serangga dan

  fumigasi juga dibuat sewaktu

  penstoran bagi mengawalkerosakan selepas penuaian dan

  sewaktu penyimpanan koko

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  7/24

  Undang-undang semasa berhubungkandungan Racun serangga/dsb.European Union (EU).

  Pada tahun 2005 perturan mengenai tahap maksimum kandungan

  kimia (MRLs) yang dibenarkan dalam bahan makanan telah

  digubal.

  s yang e ap an ermasu a arang ma anan seper o oyang di import oleh negara-negara EU.

  Buat pertama kalinya,satu standard mengenai kandungan MRLs

  diwujudkan bagi biji koko kering yang digunapakai oleh semua

  negara EU.

  Terdapat beberapa kandungan yang dibenarkan sebelum ini telah

  dilarang di semua negara EU. Kegagalan mematuhi kandungan berkenaan akan menyebabkan

  konsaimen koko tidak akan diterima di pintu masuk

  MRLs ditentukan melalui biji koko tanpa kulit ( cocoa nibs).

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  8/24

  JEPUN

  M ay 2 00 6: " P o s i t iv e L is t S y s t e m f o r A g r ic u l t u r a l

  C h e m ic a l R es id u e s in F o o d s " - D ep a r t m e n t o f F o o d

  Safety, Ministr y o f Health, Labou r and W elfare

  MRLs di Jepun ditentukan dengan biji penuh dengan

  kulit 'whole beans' (with the shell)

  Ketidak seragaman kerana di EU menggunakan Nib

  koko.

  Bagaimanapun MHLW mengikut standard EU bagibeberapa jenis kandungan racun yang perlu dipatuhi.

  eg imidacloprid, endosulfan & 2,4-D

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  9/24

  Pelonggaran kepada tahap racun(Pesticide Residues)bagi GAP dan GWP

  Menggunakan pada dos/masa yang disyorkan.

  Penggunaan nozzle (spray) yang sesuai.

  Memantau proses lepas tuai dengan baik (PHI)

  semasa menyembur racun.

  Menggurangkan penggunaan racun, (IPM approach)

  Mengikuti amalan pertanian yang baik.

  Elak pencampuran dan kontaminasi racun.

  Hanya menggunakan racun serangga yang berdaftar

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  10/24

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  11/24

  Kandungan Bahan Logam Berat(HEAVY METAL CONTENTS)Berlaku secara semulajadi di tanah sama ada dari

  batuan induk atau melalui aktiviti gunung berapi;

  negara-negara dengan tanah gunung berapi seperti

  Indonesia dan PNG.Pencemaran juga boleh berlaku melalui aktiviti

  antropogenik (buatan)seperti aktiviti

  perlombongan, perindustrian dan boleh hadir dalam

  agro-kimia

  diubahsuai seperti baja dan racun perosak.

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  12/24

  BAHAYA LOGAM BERAT KEPADAMANUSIALogam berat seperti arsenik, kadmium dan plumbum

  adalah toksik kepada manusia dan haiwan. Ia berkumpul

  dalam tisu-tisu badan dan dari semasa ke semasa boleh

  - .CARCINOGENIK: B erkaitan d engan b ahan yang

  m e n g h a s i lk a n k a n s e r a t au b a r ah .

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  13/24

  Peraturan bagi kandungan bahan logamEUs memfokuskan kepada kandungan Cadmium (Cd):

  Kawalan kandungan bahan berkenaan khususnya pada

  produk-produk koko(serbuk koko dan coklat). Dalam masa

  terdekat dalam tahun ini.

  Tempoh percubaan sebelum menguatkuasakan

  peraturan ini ialah selama 5 tahun dan sebelum

  dikuatkuasakan peraturan pada 1 January 2019.

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  14/24

  Pelonggaran terhadap Kandungan

  Cadmium (Cd)Cd berasal/datang dari 2 sumber.

  Aktiviti Volcano/Volcanic dan semuala jadi di dalam

  peringkat/tahap tanah. (for Indonesia & PNG)

  Perlombongan,industri berat dan input pertanian (Bajafosfat)

  Tahap kandungan dalam biji koko berhubung secara

  langsung dengan kandungan Cd dalam tanah berkaitan.

  Antaranya: kandungan kelembapan tanah pH,sumber air

  dan kandungan bahan organic dalam tanah.

  Turut melibatkan ketidak seimbangan/kekurangan

  kandungan nutrient makro didalam tanah atau sumber air.

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  15/24

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  16/24

  Peraturan mengenai OTA

  EU telah membuat perbincangan bagimenentukan tahap minima mengenai

  kandungan bagi OTA sejak 1999.

  Had ditetapkan bagi beberapa bahan makanan

  pada tahun 2002.

  Tiada had yang ditetapkan bagi Koko bagi

  waktu terkini.

  EU akan menimbangkan hal ini jika terdapat

  isu pada masa hadapan.

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  17/24

  LANGKAHPENCEGAHAN (OTA)

  Organisma yang menghasilkan OTA memasuki podkoko melalui luka/kecacatan pada permukaan.

  Kebiasaanya sewaktu proses menuai menggunakan

  Parang atau pisau yang tidak sesuai.

  Cara mudah untuk mengelakkan bahaya OTA ialah

  dengan tidak mencederakan kulit koko.

  Jangan simpan buah koko masak yang dituai/petik

  melebihi seminggu.

  Jangan menyimpan buah koko yang

  rosak/berpenyakit melebihi 1 hari.

  Langkah penting memastikan

  membuang/mengasingkan buah koko yang rosak atau

  terkena serangan penyakit.(

  Rujukan: ICCO, Guidel ines On Best Kno wnPractices In Cocoa Value Chain)

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  18/24

  ContohContoh RisikoRisiko PencampuranPencampuran kimiakimia //KontaminasiKontaminasi

  Tempat

  a a anBuah koko

  dibelah

  ditempat

  yang

  sama.

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  19/24

  Dry

  cocoabeans

  Fertilizer/

  Baja dan

  Bahan

  Kimia

  Pelanggaran syarat menjadi punca kepada Kekangan kepada

  Eksport

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  20/24

  P o ly c y c l i c A r o m at ic Hy d r o c ar b o n s (PAH) Komposisi organik yang mempunyai 2 atau lebih

  aroma yang berlainan pada tempat/koko.

  Kontaminasi dari asap disebabkan pembakaran

  Mudah larut dalam minyak dan lemak.

  K e s a n : C a r c in o g e n ic a n d g e n o t o x ic

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  21/24

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  22/24

  PenguranganPengurangan kepadakepada (PAH)(PAH)

  Menggunakan cahaya matahari bagi mengeringkan

  koko (sometimes difficult in the rainy season).

  Elakkan jemur di tempat yang berasap/yang

  . Pengeringan terus menggunakan kayu api dan koko

  terdedah pada bahan api diesel secara langsung harus

  dielakkan.

  Menggunakan alat pengering tiruan yang sesuai

  Menjaga kebersihan dan penyelenggaran peralatandan tempat pengeringan.

  Risiko kontaminasi dikurangkan jika biji koko tidak

  terdedah pada punca asap atau persekitaran berasap.

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  23/24

  RumusanRumusan

  Keselamatan makanan adalah tanggungjawab semua

  bersama dan menjadi keutamaan bagi memeliharanya.

  Adalah penting bagi memaklumkan pengeluar dan

  tanggungjawab dalan isu keselamatan makanan

  sepanjang rantaian pengeluaran koko (Tanaman-

  penyimpanan)

  Bersama tingkatkan pengeluaran koko yang berkualiti

  dan selamat.

 • 7/25/2019 3. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  24/24

  zikomostuh-tee

  Thank You

  cm n c

  urakoze

  mercisalamat asante sanaAssalamualikum

  kiitos

  gracias

  faleminderit

  www.cabi.org

  KNOWLEDGE FOR LIFE

  xie-xie

  Terima Kasihdhanyawaad

  mersi efharist

  tak

  danke

  grazie teekkr ederim