213054725 kemahiran penyoalan 2

Download 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

Post on 27-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  1/28

  KEMAHIRAN PENYOALAN

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  2/28

  OBJEKTIF PENYOALAN1. Mendorong dan merangsang pemikiran.2. Landasan untuk melaksanakan kemahiran

  pengajaran.3. Melibatkan perbincangan dalam kumpulan atau

  secara individu.4. Melibatkan lebih ramai pelajar dalam proses

  pengajaran.5. Melihat kembali konsep dan kemahiran yang telah

  diajar.6. Mengenalpasti kesukaran yang dihadapi oleh pelajar.

  . Merangsang pemikiran dan aktiviti mental pelajar.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  3/28

  CIRI-CIRI PENYOALAN

  Ciri-ciriPenyoala

  n

  Kekerapan

  Taburanyang

  saksama

  Penggerak

  Masamenungg

  u

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  4/28

  KEKERAPANMerujuk kepada bilangan soalan yangdikemukakan oleh guru dalam proses !"!.Menurut kajian# baha$a guru yang e%ekti%

  sering menyoal semasa pengajarandijalankan#&'oker et al.#1()*+.,asil kajian mendapati kekerapanpenyoalan menggalakkan penglibatanramai pelajar dan seterusnya meningkatkanpencapaian &!ratton " ,ales#1()6+.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  5/28

  TABURAN YANG SAKSAMA

  -aburan penyoalan yang adil dan saksama perludilakukan supaya kesemua pelajar dalam sesebuahkelas diberi peluang mengambil bahagian.

  uru tidak boleh bersikap mengabaikan pelajar yanglemah dan hanya menyoal pelajar yang cerdas.

  uru perlu mencatatkan nama pelajar yang sudahmenja$ab soalan.

  uru perlu elak daripada menyoal secara beramai/

  ramai.uru tidak digalakkan memanggil nama pelajar

  sebelum menyoal kerana bimbang hanya pelajaryang namanya dipanggil sahaja yang akan ber%ikir.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  6/28

  PENGGERAK

  Merupakan sebarang soalan atau arahanyang diberikan oleh guru untuk mendapatmaklumat atau ja$apan daripada pelajar

  yang telah gagal menja$ab atau memberi ja$apan yang kurang lengkap.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  7/28

  MASA MENUNGGUMasa menunggu ialah suasana yangsenyap seketika menunggu ja$apan.Menurut kajian# masa menunggu

  ja$apan adalah agak pendek iaitukurang daripada satu saat.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  8/28

  Man%aat masa menunggu ialah0o !elajaran boleh berjalan dengan lancar dan

  ber%okus.o ualiti dan kuantiti ja$apan pelajar juga

  meningkat.o uru menjadi lebih bertanggungja$ab kepada

  pelajar dengan memadankan masa menunggudan tahap soalan # meningkatkan taburansoalan dan menggalakkan penglibatandaripada pelajar yang kurang akti%.

  o egagalan untuk menja$ab berkurangankerana pelajar yang mengambil bahagianuntuk menja$ab secara sukarela meningkat.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  9/28

  PERINGKAT-PERINGKATPENYOALAN

  Penilaian

  Sintesis

  PenganalisisanPenggunaan

  Kefahaman

  Pengetahuan

  Peringkat-peringkat penyoalan menurut TaksonomiBloom

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  10/28

  Kategori Aktiviti Pelajar Contoh Perkataan

  Pengetahuan IngatFakta

  TerminologiDe nisiKonsepPrinsip

  !pakah"#Senaraikan"$amakan"De nisikan"Perihalkan"

  Kefahaman Kefahaman tentangmakna bahan

  Terangkan"%ingkaskan"Beri contoh"

  Ter&emahkan"%amalkan"

  Penggunaan Memilihkonsep'kemahiran (angunakan untukmenyelesaikan

  masalah

  Selesaikan")unakan"Binakan"Kirakan"

  Penganalisisan Membahagikan bahankepa(a beberapabahagian (anmenerangkanperkaitannya

  Bagaimanakah (ata-(ata tersebut(igunakan#Kenapakah"#Bagaimana"berkait(engan"#

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  11/28

  Kategori Aktiviti elajar Contoh erkataan

  Sintesis Menghasilkan sesuatuyang tulen setelahmembahagikan bahan-bahan kepa(akomponen tersebut

  Bagaimana (ata-(atatersebut menyokong"#!pakah yang boleh(iramalkan hasil(aripa(a (ata"

  Penilaian Membuat keputusanberasaskan kriteria-kriteria sebelumpembuktian

  !pakah keputusanyang an(a bolehbuat"#Ban(ingkan (anbe*akan"Kriteria untuk"#

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  12/28

  Contoh Soalan Bagi SetiaPe!ing"at Pen#oalan .

  !engetahuan entuk soalan yang memerlukan

  pelajar untuk mengenal# mengetahui

  atau mengingat kembali %akta#konsep#prinsip# kenyataan yang tertentu atausesuatu corak.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  13/28

  Pe$aha$an entuk soalan yang memerlukan

  pelajar memahami atau mentaksirsesuatu idea dengan menggunakanperkataan sendiri.!ada peringkat ini# pelajar sudah bolehmengenal makna bahan/bahan yangdiajarkan dan tahu kegunaan maklumatyang diperoleh bagi menyelesaikan

  sesuatu masalah.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  14/28

  Pengg%naan entuk soalan yang memerlukan

  penggunaan ke%ahaman danpengetahuan sesuatu %ormula dan prinsipserta teknik untuk menyelesaikan

  masalah terutamanya masalah dalamkehidupan seharian.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  15/28

  Penganali!i!an Bentuk soalan yang memerlukanpenyelesaian kepa(a masalahyang (ibantu oleh pengetahuantentang bahagian (alam proses

  pembela&aran+Pela&ar perlu mengetahui an(aianyang (inyatakan, mengenal pasti

  kesilapan logik (alam penaakulan,membe*akan antara kenyataan(an rumusan+

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  16/28

  Sinte&i& entuk soalan yang memerlukan pelajaruntuk menggunakan pemikiran imaginati%dan kreati%.!elajar dapat menggunakan kemahirandalam bidang yang telah dipelajari kesituasi baru secara kreati%.!elajar bukan setakat menunjukkan

  pengetahuan atau ke%ahaman sahajatetapi pelajar berkebolehanmengemukakan idea# perancangan atauhasil yang tersendiri.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  17/28

  Penilaiano Memerlukan pelajar menyediakan nilai/nilai

  dan pia$ai untuk menentukan sejauh manakonsep itu menepati nilai dan pia$ai tersebut.o !elajar perlu membuat pertimbangan tentang

  nilai bagi sesuatu tujuan atau tentang idea#bahan/bahan dan lain/lain.

  o !ertimbangan ini berasaskan kriteria untukmenilai setakat mana sesuatu idea atau

  penyelesaian itu tepat# berkesan danmemuaskan.

  o !eringkat ini memerlukan pelajar membuatpertimbangan menganalisis dan mensintesis.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  18/28

  PENGURUSAN PENYOALAN pakah soalan yang perlu ditanya

  agaimana menyoal soalan-indak balas guru terhadap ja$apanpelajar.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  19/28

  pakah soalan yang perlu ditanya

  1+ oalah yang ditanya mestilah merangkumiobjekti% pengajaran yang telah dirancang.-ahap soalan yang ditanya juga bergantung

  kepada kebolehan pelajar. uru perlumenyediakan pelbagai peringkat soalan untukmenggalakkan kemahiran ber%ikir.

  2+ oalan mestilah berkaitan dengan objekti%pengajaran. si dan %okus sesuatu soalandapat meningkatkan daya tindak balas pelajardan meningkatkan pengetahuan pelajar

  tentang konsep yang diajar.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  20/28

  + 'uba tanya soalan yang bolehmembina keyakinan diri pelajar dimanapelajar seringkali mampu menja$absoalan dengan betul. !elajar yangberjaya menyatakan ja$apan dengan

  betul akan menggalakkannya terusmempelajari ejarah.

  4+ !astikan soalan itu mempunyai makna

  yang jelas dan sesuai dengan peringkatkebolehan pelajar.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  21/28

  5+-anya soalan yang mempunyai ja$apanyang khusus dan mempunyai satu ja$apan

  sahaja. 7alam bilik darjah kebanyakanpelajar tidak mempunyai kecenderunganuntuk menja$ab soalan/soalan yangpanjang dan memerlukan banyak maklumat.

  6+ oalan yang ditanya perlu bermuladaripada peringkat yang mudah kepadaperingkat yang sukar.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  22/28

  agaimana menyoal soalan

  1+ oalan perlu ditanya satu persatu supayapelajar tidak keliru dan boleh memberipeluang kepada mereka untuk ber%ikir.

  2+ oalan yang berkesan dan boleh menarikperhatian pelajar.3+ oalan perlu ditanya dengan

  berpandukan objekti%/objekti% pengajaran.4+ oalan yang ditanya perlulah jelas dan

  baik serta membolehkan pelajarmenja$abnya.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  23/28

  5+ uru perlu berhenti seketika selepasmenyoal supaya pelajar dapat memikirkan

  langkah yang sesuai untuk memberi ja$apan.6+ oalan perlu menggalakkan kesemua

  pelajar mencuba untuk menja$abnya.+Masa yang sesuai perlu diberipertimbangan supaya pelajar dapatber%ikir untuk memberi ja$apan yang baik.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  24/28

  -indak balas guru terhadap ja$apan pelajar

  1+Menerima ja$apan yang betul denganmemberikan tanda persetujuan.jika

  ja$apan kurang tepat bimbing pelajar

  memperbaiki ja$apan tersebut.2+ uru harus menunjukkan minat

  mendengar kepada pelajar yang sedang

  memberikan ja$apannya.3+ Memberikan galakkan kepada pelajaryang didapati sukar untuk menja$absoalan.

 • 7/25/2019 213054725 Kemahiran Penyoalan 2

  25/28

  ./ Membimbing pelajar yang tidak dapatmelengkapkan ja$apan dan nyatakan yang

  ja$apannya hanya separuh betul atausedikit betul.

  5+ ersedia untuk menerima pelbagai bentuk

  ja$apan.jika perlu guru boleh meminapenjelasan daripada pelajar untukmenyokong ja$apannya.

  6+ uru harus bersikap positi% danmenimbulkan suasana senang dan selesauntuk pelajar menja$ab soalan ataupunmenyoal