2013-14. jkk

Download 2013-14. JKK

Post on 07-Aug-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 2013-14. JKK

  1/28

  Ранг-листа генерације 2013/2014. за упис школске 2015/2016. са више од 4 !"#$ %&

  Ранг Број индекса Име Презиме Одобрен буџет 1 2013002+ ,арина ,иленкови да 2 20130021 ,аријана ои да 3 20130024 ијана ,илиеви да

  4 201300332 нела #ури да5 20130052 лександар риунови да 6 2013002++ ,аријана алианин да 6 201300611 ндреа 7иколи да  20130020 7ина "теанови да  20130035+ ,аја 8ветинов да

  10 201300500 9сидора :у;и да 11 201301020 аара &анкови да 12 20130031

 • 8/20/2019 2013-14. JKK

  2/28

  4 20130034+ аница "тојанови да 4 201300311 9лијана иови да 51 20130034 7евена =е@кови да 52 20130034 ијана рсти да 52 20130032 =а(а 7еши да 52 201300+1 Растислав ,аркови да

  52 201300643 ,арина р;авац да 56 20130013 $ојана "тојановски да 56 20130135 7икола J)егови да 5 201300+45 9сидора :рCи да 5 201300305 &елена аCети да 5 201300322 &ована Ру)и да 5 20130022 ндријана узанови да 62 201300342 нела ели да 62 20130003 9ван ,итов да 64 2013005+ еодора &еви да 64 201300444 ејана иитријеви да 64 201300++1 лександра ,или да

  6+ 201300365 7евена ,иови да 6 2013003++ "оија "теанови да 6 20130044 &ована оCријеви да 6 2013006+0 еодора Радованови да 6 20130044 на ,илојеви да +2 201300552 7аташа есерови да +2 20130030 9конија аCи)@еви да +2 201300511 рагана &оки да +5 201300440 "теан "танисав@еви да +6 201300+63 =ук "теанови да +6 201300312 лександра 9ли да + 201300334 &елена "тепанови да

  + 201300462 9вана 7овакови да 0 201300420 &ована :аји да 0 201300315 аара Kилипови да 0 20130106 ,илена 9ванови да 3 20130052 на ,ијатови да 4 201300314 &ована оасови да 4 2013006+ "андра BтрCанови да 6 201300323 "илвиа 8ап да 6 2013003+3 (а =ојводи да 6 201301001 ндрија ,илошеви да 6 201300+1 ,илош ,илосав@еви да 0 201300+46 "узана "пасови да

  0 2013001+ "а(а "ланкаенац да 0 20130035 9вана #опов да 0 20130041 &елена "авати да 4 201300560 7ина "иеунови да 5 20130023 "о(а одорови да 5 201300415 $ојана рсанови да 5 201300313 ,арта аши да 5 201300435 9лија "тевановски да

 • 8/20/2019 2013-14. JKK

  3/28

  5 201300+0 атарина #етрови да 5 201300++ ндријана рајкови да

  101 2013002 "а(а "теа(еско да 101 201300346 ијана =ули да 101 20130103 ,илош рси да 101 201300+2 "ран Bтав@анин да

  101 20130100 &елена ,иленкови да 106 201300325 на FуCии да 106 20130046+ ,аријана :олуCови да 106 2013003+ $и@ана ,аркови да 106 20130033 7аталија анаскови да 110 201300364 &ована 9севски да 110 201300302 9вана &ованови да 112 201300+43 ,илица о@ен да 112 201300516 &асина =ејзови да 112 201300404 ,арија =еликови да 112 2013002 нела JCрадови да 112 201300+6 &елена танацкови да

  11+ 20130043 ејан оји да 11+ 20130043+ ристина =иторови да 11+ 2013002 ,илан "ворцан да 120 201300626 ,арија

 • 8/20/2019 2013-14. JKK

  4/28

  14 2013006 лександра =уенови да 14 20130050 =е@ко окотови да 14 20130111 $арCара ели да 14 20130026 у(а оки да 12 20130025 у(а 9ли да 12 201300+10 атарина &угови да 12 2013004+3 ристина Eиванови да 12 20130056 "лаана "уCоти да 12 201300+4 ара оли да 12 201301204 $и@ана лекси да 12 201301215 ,аја &ованови да

 • 8/20/2019 2013-14. JKK

  5/28

  1 201300441 ,а(а опалови да 1 2013003+2 ристина #антови да 1 20130044+ ндреа даови да 1 20130065 9вана "ии да 1 201300+61 лександра ,илошеви да 1 2013002+ на HуCрк да

  1 20130011 ,илена 9ли да 1 201300+23 ристина =аси да 20+ 20130021 на ориза да 20+ 20130105 нела Iгри да 20+ 201301012 &ована Радивојеви да 20+ 20130035 ?дравко а@анови да 20+ 2013003 "о(а

 • 8/20/2019 2013-14. JKK

  6/28

  244 20130056 8ецилија Cруш да 244 20130060 ,арија Рада@ да 251 201300423 лександра $у;ак да 251 20130040+ 9вона >ореви да 251 20130054 ијана ,иланови да 251 201301046 аја ,итрови да

  255 201300452 ,илица ,илосав@еви да 255 2013004+0 атарина араји да 255 201300442 на =уети да 255 201300361 7аа 7иколи да 255 201300+66 ,иDајло 7астоски да 255 201301015 ,арко :остиирови да 255 20130006 ,арина =ргови да 262 201300600 ,и(а $ујакови да 262 20130055 ристина ости да 262 2013010+ ?орица 7есторови да 265 201300341 на ?уви да 265 20130033+ ,арија ,алCаша да

  265 201300434 =иолета не)еви да 265 201300550 ,илош =еликови да 265 201300425 7икола Радованови да 265 201300+5 ,аријана #роки да 265 201300545 ,ила =укови да 2+2 20130065 ,илица Bево да 2+2 20130054+ лександра Ранелови да 2+2 201300505 (а

 • 8/20/2019 2013-14. JKK

  7/28

  26 2013002 7аталија !реијев да 26 20130113+ наарија $анур да 301 201300+25 "теан ,или да 301 201300526 "теана =улеви да 301 2013010+2 атарина танасов да 301 2013003+ нела рнаутови да

  301 201300633 9вана $рату@еви да 306 201300551 ,арија 9ли да 306 201300612 а(а "тоји да 306 20130115 ,арија ,илики да 306 20130116 "ветлана #рошутинскаја да 306 20130130+ &ована &ови да 311 201300422 лександра Радивојеви да 311 201300344 она "ари да 311 201300563 &елена ојинови да 311 2013003+6 !а Bтеанац да 311 201300632 &ована #авлови да 311 201300544 нела аши да

  311 2013004+5 Jливера #опови да 311 201300660 ,илица =уји да 311 2013004 ијана #лани да 320 20130031+ ,аја #лавши да 321 20130015 на &а(еви да 321 201300++6 "ран =асови да 323 20130014 настасија ,анди да 323 2013010+0 9вана "тоши да 323 201300+5 ,арија "теванови да 323 2013003 &елена ,илошеви да 32+ 201300350 атарина иитријеви да 32+ 201300424 лекса $а)алац да

  32+ 2013006++ 7ина ,иладинови да 32+ 201300620 ,арија :аврилови да 32+ 20130102 нела 7ишави да 32+ 20130043 7евена 8ерови да 32+ 201300 ејан Eиванови да 32+ 20130066 9вана Hинур да 32+ 20130045 ндриј