20110310150342k8 pengurusan disiplin

Download 20110310150342K8 PENGURUSAN DISIPLIN

Post on 10-Oct-2015

45 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

agar dpt membantu

TRANSCRIPT

EDU 3034PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN Sub Tajuk1. Pengurusan Tingkahlaku2. Peraturan dan disiplin murid3. Pengurusan devian dan tingkahlaku

Definisi disiplinPengurusan disiplinPeraturan dan disiplin pelajarPekelilingJenis salahlaku

DISIPLIN..Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh seseorang murid di sekolah bagi mewujudkan tingkahlaku yang baik demi kesempurnaan kehidupan.

Kesanggupan seseorang murid menghormati dan mematuhi kehendak undang-undang / peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sama ada suka atau pun tidak.

PENGURUSAN DISIPLINPENGENALAN1.1. Merupakan alat untuk mempertahankan hak individu yang hidup dalam satu kelompok masyarakat.1.2. Perkara penting perlu diperhatikan terutama isu berkaitan dakwaan mahkamah.1.3. Mengandungi dokumen undang-undang cth. Akta Pendidikan, Surat Pekeliling.1.4. Konsep In-loco parentis dan Duty of care TANGGUNGJAWAB PENGETUA / GURU-GURU

2.1. Vicarious Liability bertanggungjawab secara langsung terhadap semua perkara di sekolah yang dilakukan oleh warga sekolah terhadap murid-murid.

2.2. Umumnya mendidik, menjaga dan duty of care.2.3. Penyeliaan di Bilik Darjah perlu menyelia dan memastikan keselamatan dan mengambil langkah proaktif pencegahan serta menyelia dengan kadar munasabah.

2.4. Pengetua mengambil maklum dokumen undang-undang, berkongsi / menyebarluas, mengingatkan staf secara konsisten dan perlu memastikan guru mahir / tahu.

2.5. Guru In-loco parentis / tanggungjawab spt. Ibu bapa.Cuai boleh didakwa.

3. PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN SEKOLAH

3.1.Tindakan yang betul a) Diberitahu kesalahan & hukumanb) Keterangan bela diric) Kemuka Rayuan - didengarid) Jatuh hukuman dengan adil.

3.2.Rujuk Buku Tatacara Pengurusan Disiplin Sekolah & Surat Pekeliling Ikhtisas

3.3.Elak hukuman tidak tepat, mendera menjatuhkan maruah & tidak ikut surat pekeliling ikhtisas ORDINAN PELAJARAN 1957 PERATURAN DISIPLIN 1959Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:(Tanggungjawab guru besar atas disiplin)

Guru Besar adalah orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin sekolahdan bagi maksud itu hendaklahmempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid di sekolah itu.

Peraturan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:(Kuasa-Kuasa guru besar)

Bagi maksud menjaga disiplin dikalangan murid-murid,guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat

PERATURAN6

PERWAKILAN KUASA OLEH GURU BESAR

GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH BOLEH DARI SEMASA KE SEMASA, TERTAKLUK KEPADA APA-APA SYARAT DAN HAL YANG DIFIKIRKAN PATUT MEWAKI-KAN KUASA DISIPLIN SEKOLAH DAN KUASA MENJALAN-KAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN DI SEKOLAHITU ATAU KEPADA MURID-MURID YANG DITETAPKANOLEHNYA BAGI MAKSUD ITU TETAPI

YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK SEORANGPUN GURU ATAU MURID BOLEH MENJALANKAN KUASA ITU MELAINKAN DENGAN ARAHAN TERTENTU DENGANSYARAT BAHAWA KUASA MENJALANKAN HUKUMANDERA TIDAK BOLEH DIWAKILKAN KEPADA MANA-MANAORANG SELAIN GURU BERDAFTAR.

PERATURAN8

KUASA GURU BESAR MENGGANTUNGPERSEKOLAHAN ATAU MEMBUANGMURID DARI SEKOLAH

PADA BILA-BILA MASA SAHAJA DIDAPATI DENGAN MEMUASKAN HATI GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH :-

(A) SEBAGAI PERLU ATAU DIKEHENDAKI BAGI MAKSUDMENJAGA DISIPLIN ATAU KETENTERAMAN DI MANA-MANA SEKOLAH YANG SESEORANG MURID PATUT DI-GANTUNG PERSEKOLAHANNYA ATAUPUN DIBUANGSEKOLAH ; ATAU

(B) YANG SESEORANG MURID TELAH MELANGGARPERUNTUKAN-PERUNTUKAN PERATURAN 7,IA BOLEHDENGAN PERINTAH MENGGANTUNG MURID ITU DARIHADIR SEKOLAH SELAMA SUATU TEMPOH YANG DI-FIKIRKANNYA PATUT ATAU MEMBUANG MURID ITUDARI SEKOLAHPeraturan 9 dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:

Kuasa pendaftar mengarahkan pembuangan murid dari sekolah.PERATURAN 10RAYUAN(1) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang digantung persekolahannya atau dibuang sekolah di bawah peraturan 8(a) boleh merayu kepada Pendaftar yang boleh membuat suatu perintah mengenainya sebagaimana difikirkannya patut :

(2) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di bawah peraturan 8(b) atau peraturan 9 boleh, dalam tempoh SATU BULAN dari tarikh murid itu dibuang sekolah atau dari tarikh perintah yang disebut dalam peraturan 9(2) disampaikan kepadanya mengikut mana yang lebih lama, merayu kepada Menteri mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 90 dan 91 ordinan.PERATURAN 11CATATAN DIBUANG SEKOLAH DALAM SIJIL BERHENTI SEKOLAHSijil berhenti sekolah tiap-tiap murid yang dibuang sekolah dibawah peruntukan-peruntukan peraturan 8 atau 9 hendaklah dicatat oleh guru besar dengan catatan yang menyatakan murid itu telah dibuang sekolah dibawah peruntukan peruntukan peraturan-peraturan ini.PERATURAN 12Syarat Masuk Balik SekolahSeseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh selepas itu, (melainkan jika perintah itu telah terlebih dahulu dimansuhkan oleh pihak berkuasa yang membuatnya).

(a)masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah itu; atau

(b)diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.PEKELILINGIKHTISASSurat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1968:tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975:semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolahSurat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2001:.masalah disiplin mendapat perhatian Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru disiplin ditambah di sekolah-sekolah.

.semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid-muridSURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003Kuasa Guru Merotan MuridHukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang.

Tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah dan kesan negatif terhadap keperibadian seorang murid.

Surat KPM KP(BS/HEP)8543/053(9) 2.8.2001Pengurusan Pelajar Secara KolektifKementerian Pendidikan memandang serius akan gejala sosial di kalangan pelajar.Oleh itu pengurusan peajar secara bersepadu/kolektif hendaklah dilaksanakan di semua sekolah khususnya yang melibatkan disiplin pelajar.Bagi menjayakan program dan aktiviti di sekolah semua pihak yang terlibat hendaklah bersama-sama bertindak dengan halatuju yang sama.Iaitu, Pengetua, Guru Penolong Kanan 1, Guru Penolong Kanan HEM, Penyelia Petang,Guru-Guru Kaunseling,Guru Disiplin,Guru Tingkatan/kelas dan guru agama bersama-sama menjana tenaga untuk menangani masalah disiplin yang timbul di sekolah.Ini bermakna,seseorang guru tidak bertindak bersendirian tetapi secara kolektif yang mewujudkan budaya berpasukan.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid yang Melakukan Perbuatan Salah laku yang Tidak Dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran.ContohMengetuk : menyekel : menampar : mencubit hingga lebam : memulas telinga : mengenjut beberapa kali sambil memegang telinga : mencela : mendera seperti berlari keliling padang & menjemurHUKUMAN TERSEBUT DILARANG SEBABBerbentuk penyeksaanBerbentuk cacianLiar dan Melampau.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1991Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk JenayahSaya menarik perhatian tuan berhubung dengan kegagalan pihak sekolah melaporkan insiden berbentuk jenayah yang berlaku di sekolah oleh pelajar kepada pihak polis.Mengikut kanun Prosedur Jenayah adalah menjadi satu kewajipan melainkan jika ada sebab-sebab yang berpatutan bagi orang ramai termasuk sekolah memberi maklumat berkenaan dengan berlakunya atau niat mana-mana orang yang hendak melakukan kesalahan-kesalahan seperti merusuh,mendatangkan kematian tanpa niat,membunuh dan cuba membunuh,merompak,membakar bangunan,memeras ugut,menganggotai kumpulan haram dan mengedar atau menyalahgunakan dadah atau kedua-duanya sekali.Adalah menjadi satu MORAL RESPONSIBILITY bagi pihak sekolah memaklumkan kepada pihak POLIS seperti yang dikehendaki oleh undang-undang kejadian-kejadian jenayah yang berlaku.

Guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa perhimpunan diadakan di sekolah bahawa penghisapan rokok adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan.Penghisapan dadah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh itu perkara ini tidak boleh diringankan.Semua murid diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi.4. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan bahawa tempoh pengampunan (Period of grace) selama seminggu akan diberi kepada murid-murid untuk membuat pengakuan jika mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin tidak akan diambil terhadap mereka itu.

SURAT PEKELILIN G IKHTISAS BIL.6A / 1975Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok

Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kaliKesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kaliKesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kaliKesalahan Kali Keempat : Gantung Sekolah(Tidak Melebihi 14 hari)Kesalahan Kelima : Buang Sekolah.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1997Hukuman Ke Atas Murid Menghisap RokokSURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.5/1997 BERTARIKH 22 MEI 1997Sekolah Sebagai Kawasan Larangan MerokokSuatu ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadikan bangunan dan kawasan sekolah sebagai KAWASAN LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukkan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau, 1993.Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan, SEMUA GURU,KAKITANGAN,IBU BAPA atau mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap rokok di kawasan sekolah.Larangan i