2010 ppmr kedah bm12 w ans

Post on 29-May-2018

267 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  1/31

  SULlT0211BahasaMelayuKertas 1Ogos20101 jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

  PEPERIKSAAN PERCUBAANPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

  BAHASA MELAYUKertas 1Satu jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  0211

  1. Kertas saa/an ini mengandungi 40 saa/an.2. Jawab semua saa/an.3. Tiap-tiap saa/an diikuti a/eh empat pi/ihan jawapan, iaitu A, B, e dan D. Bagi setiap

  saa/an, pi/ih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektifyang disediakan.

  0211

  Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak.

  [Lihat sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  2/31

  SUUT 2Soalan 1 -7Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

  1 Amin _____ di ata s Iantai apabila terpijak kulit pisang.A terjerumusB tersungkure terjelepokD terjelepek

  2 Oleh sebab ayahnya bertugas sebagai anggota tentera, mereka sekeluarga sering

  3

  0211

  A ulang-alikB pindah-randahe bolak-balikD bongkar-bangkirRamli terpaksa menjual tanah pusakanya di kampung kerana_____ wanguntuk membiayai pembedahan jantung anaknya .ABeD

  kesempitankesuntukankemuflisankesusahan

  02/1

  SUUT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  3/31

  SULlT 34 sedia melaksanakan tugas vang dititah oleh tuanku itu," kataLaksamana kepada Bendahara.

  A HambaB Patike SayaD Beta

  5 Mak Bedah terlalu _____ memancing ikan sehingga tidak menyedarihari sudah senja.A gembiraB ghairahe gelojohD girang

  6 Bantuan makanan itu _____ dapat meringankan beban mangsa gempabumi itu.A sekurang-kurangnyaB secukup-cukupnyae sebaik-baiknyaD seada-adanya

  7 Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan memberikan bantuan pa rapelajar vang kurang berkemampuan dan cemerlang dalam bidang akademik .A bagiB padae untukD kepada

  0211

  0211[Lihat halaman sebelah

  SULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  4/31

  SULlT 4 0211Soalan 8 -14Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan,kesalahan itu te/ah ditandakan dengan A, 8 atau e dan jika tiada kesalahan te/ah ditandakandengan D.Pi/ih jawapan yang paling sesuai.8 Majikan itu menugasi kerja-kerja yang berat kepada beberapa orang pekerjanya.ABCiada kesalahan.D9 Bendera-bendera yang berwarna-warni berkibaran di sepanjang jalan sempenaABCHari Kemerdekaan. Tiada kesalahan.D10 Sebagai rakyat Malaysia, kita harus fasih bertutur di dalam bahasa kebangsaanABCita iaitu bahasa Malaysia. Tiada kesalahan.D11 Orang tua itu menjalankan bermacam-macam akal untuk memajukan perusahaanA Btradisionalnya. Tiada kesalahan.e D12 Terlaksana juga olehnya tanggungjawab yang berat itu kendatipun berbagai-bagaiABCugaan terpaksa diharungi. Tiada kesalahan.D13 Kini peranan internet sangat penting. la merupakan satu keperluan kepada kita.ABCiada kesalahan.D14 "Awak hendak memulangkan buku saya itu, bila?" Tanya Arif kepada kawannya.

  0211

  ABCTiada kesalahan.D

  SULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  5/31

  SULlT 5 0211Soalan 15 - 17Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.15

  II

  IIIIVABeD

  16

  II

  III

  IVABeD

  02/1

  Keazaman mereka untuk bersatu tenaga lidak luntur walaupun merekaterpaksa menghadapi beberapa halangan.Sikap kawannya yang suka mengambil tahu hal orang lai n menyebabkandia berasa lunlur untuk menegur kawannya itu.Adik merajuk kerana warna baju kesayangannya lunlur terkena bahan kimia.Kejelitaan Aida tidak luntur walaupun umurnya meningkal tua.I dan II sahajaII dan III sahajaI, III dan IV sahajaII , III dan IV sahaja

  Baju kurung yang baru dibeli oleh ibu untuk adik agak besar danmelabuhkan.Dia terus melabuhkan punggungnya di atas rumput yangmenghijau itu.Kelasi kapal Tentera Laut Diraja Malaysia melabuhkan sauh kapalberhampiran dengan pelabuhan Lumut.Para petugas melabuhkan tirai tanda tamatnya persembahan teater Gamat.I dan II sahajaII dan III sahajaI, III dan IV sahajaII, III dan IV sahaja

  [Lihat halaman sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  6/31

  SUUT17

  IIIIIIVABeD

  6

  Harga saham di pasaran yang jatuh semalam, naik mendadak hari in i.Hari lahir Aiman tahun ini jatuh pada hari Isnin .Aidil jatuh sakit selepas kehujanan .Buah durian jatuh pada waktu malam.I, II dan III sahajaII , III dan IV sahajaI, II dan IV sahajaI, II , III dan IV sahaja

  Soalan 18 - 21Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat yang berikut mungkin mengandungi kesalahanpenggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.

  0211

  Tandakan sama ada A, B atau e jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jikaliada kesalahan.18 Penduduk di situ membuat pengaduan kepada pihak polis kerana kegiatankumpulan peneuri di kampung mereka kian meningkal.

  A aduan pada pihak polisB aduan ke pihak polise pengaduan pada pihak polisD pengaduan kepada pihak polis

  19 Setelah berpuluh tahun dia berdagang ke luar negara, akhimya dia pulangmenetap di kampung semula.

  0211

  ABeD

  berpuluh-puluhan tahun beliauberpuluh-puluh tahun diaberpuluhan tahun beliauberpuluh tahun dia

  SUUT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  7/31

  SULlT 720 Peserta ekspedisi lerpaksa mengharungi sungai yang berjeram di dalam kegelapanmalam.

  A pada kegelapan malam.B di kegelapan malam.e dalam kegelapan malam.D di dalam kegelapan malam.

  21 Beberapa orang lelamu kehormallelah merenjis air mawar kepada penganlin.A Berapa orang lelamu kehormalB Berapa orang lelamu-Ielamu kehormale Beberapa orang lelamu-Ielamu kehormalD Beberapa orang lelamu kehormal

  Soalan 22 - 24

  0211

  Pilih ayal yang mempunyai maksud yang sama alau maksud yang paling hampir dengan ayatyang dicetak teba!.

  22 Ibu bapa seharusnya bekerjasama dengan pihak sekolah demi memastikankeadaan disiplin pelajar terkawal.A

  BeD

  0211

  Disiplin pelajar akan menjadi baik jika pihak sekolah bekerjasama denganibu bapa.Unluk memaslikan disiplin para pelajar lerkawal. ibu ba pa seharusnyamemberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah.Disiplin para pelajar akan menjadi lerkawal jika ibu ba pa mengawal anakmereka.Pihak sekolah seharusnya memberi peluang kepada ibu ba pa unlukmengawal disiplin anak mereka.

  [Lihat halaman sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  8/31

  SULIT 823 "Saya harap saya berjaya dalam ujian memandu ilu," kala Adli.

  A Adli mengalakan bahawa dia berharap dia akan berjaya dalam ujianmemandu ilu.B Adli berharap dalam ujian memandu ilu dia berjaya.e Adli berharap dia berjaya dalam ujian memandu ilu kerana dia yakin.D Adli bangga memberilahu dia berharap dia boleh berjaya dalam ujianmemandu ilu.

  24 Segala lugas vang diperlanggungjawabkan kepada beliau telah dilaksanakandengan sempurna.A Melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan dengan baikadalah tugas beliau.B Beliau lelah melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkankepadanya dengan baik.e Beliau bertanggungjawab kerana telah melaksanakan segala tugas denganbaik.D Beliau telah melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan baik.

  Soalan 25 - 27Pilih ayat-ayat yang betul.25

  IIIII

  IV

  ABeD

  Saya menunggunya selama satu jam suku.Bersenam seminggu tiga kali memang baik diamalkan .Ali! tidak berpuas hati kerana hanya diberi selengah markah untukjawapan tersebut.Sesetengah ibu bapa tidak mengambil berat tentang pelajaran anakmereka.I dan II sahajaII dan III sahajaI, III dan IV sahajaII , III dan IV sahaja

  02/1

  0211 SUUT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  9/31

  SULlT26

  II

  IIIIVABCD

  27

  IIIII

  IVABCD

  0211

  9 02/1Penduduk di kawasan pedalaman ilu berdukun unluk mengubati penyakilyang dialami oleh mereka.Kelika beramah-Iamah , Devi dan Chia Nee beraku dan berengkau keranamereka sudah lama berkawan.Semua saksi dalam perbicaraan ilu berdaftar sebelum dibenarkan menjadisaksi perbicaraan lersebut.Pendapatan ayah Abu kecil kerana ayahnya hanya berkuli.I dan II sahajaII dan III sahajaI, II dan IV sahajaII , III dan IV sahaja

  Kedua-dua orang peninju ilu mendapal bayaran yang linggi dalam seliapperlawanan linju yang disertai oleh mereka.Peluduh ilu lidak dapal memberikan bukti lenlang luduhannya ilu .Malaysia ialah penyara yang kekal unluk menyara pegawai-pegawai kerajaan yang telah bersara.Beberapa orang pengilang di kilang makanan ilu sedang membungkusmakanan.I dan II sahajaII dan III sahajaI dan IV sahajaIII dan IV sahaja

  [Lihat halaman sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  10/31

  SULlT 10Soalan 28 - 30Pilih peribahasa vang paling sesuai bagi ayat-ayat yang berikut.

  Orang vang mahu mendengar nasihal

  28 Peribahasa vang sesuai bagi maksud di aIas ialahA Seperti garam jaluh di airB Seperti hujan jaluh ke pasire Seperti mencurah garam ke laulD Seperti mencurah air ke daun keladi

  Nila selilik rosak susu sebelanga

  29 Peribahasa vang mempunyai maksud vang hampir sama dengan peribahasa di aIasialahA Seekor kerbau membawa lumpur habis semuanya lerpali lB Bangkai gajah bolehkah dilutup dengan nyirue Lembu punya su su sapi dapat namaD Gagak lalu pungguk rebah

  30 Semua peribahasa berikut membawa maksud orang vang tamak kecualiABeD

  Seperti Belanda minta tanahAlah membeli menang memakaiSeperti anjing dengan bayang-bayangVang dikejar lak dapat, vang dikendong berciciran

  0211

  0211 SULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  11/31

  SULlT 11 02/1Soalan 31 - 358aca s