2. pengurusan dan perkembangan kurikulum

of 88 /88
PENGURUSAN DAN PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN KURIKULUM KURIKULUM

Author: arthur-jupong

Post on 30-Nov-2014

142.938 views

Category:

Technology


9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ilmu Pendidikan

TRANSCRIPT

  • 1. PENGURUSAN DANPERKEMBANGANKURIKULUM

2. KOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUAN2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum 2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse ) 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum 2.3 KBSR - Matlamat - Objektif - Ciri-ciri utama - Struktur - Komponen 2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KBSR 2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum 3. Konsep Kurikulum KamusDwibahasa, kurikulum diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah. Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan kurikulumberasal drpd perkataan Latin curriculum yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran. Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah. 4. 2.1.1 DEFINISI KURIKULUM Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T. & Magel, C., 2001) Kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah. Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform. 5. Sambung Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan. Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak- kanak ke peringkat kematangan orang dewasa. Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah. Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah. 6. SambungKandungankurikulum Komponen-komponen Proses penilaian utama dlm sebuahObjektifkurikulumkurikulum kurikulum Aktiviti P&P 7. Sambung KandunganKurikulum sekolah Aktiviti-aktiviti Aktiviti-aktiviti P&Pko-kurikulum 8. SambungKognitif (ilmuPengetahuan &teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskandlm kurikulumKemahiranNilai & sikap (tingkah laku &(produk) amalan) 9. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 10. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 11. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 12. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum masa depan - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat - Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis - Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. - 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaiandengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melaluirangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripadapelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. 13. Jenis-jenis KurikulumJenis-jeniskurikulum Kurikulum Kurikulum Kurikulum Rasmi/ Kurikulum Tak Ko-kurikulum Ideal Kurikulum FormalFormal Nyata 14. Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) Satu kurikulum yg digubal & dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan. Mengandungi komponen-komponen seperti: a)Matlamat & tujuan kurikulum b)Sukatan pelajaran & huraiannya c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan & penilaian kurikulum) Biasanya digunakan utk membentuk kurikulum rasmi. 15. Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata(Manifest Curriculum) Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR & KBSM. Kedua-dua ini mengandungi aspek-aspek yg berikut: a)ilmu pengetahuan & kemahiran b)nilai-nilai norma c)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan masyarakat Malaysia. Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak formal. 16. Kurikulum Formal Merangkumikurikulum akademik yg dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran & kurikulum operasi. Kurikulum pengajaran=kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-benar dilaksanakan melalui proses P&P di bilik darjah mengikut jadual waktu yg ditetapkan. Ia terdiri drpd: a)isi P&P b)penilaian di dlm bilik darjah c)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum 17. Kurikulum Tak Formal(Sembunyi) Meliputi segala pengalaman yg dipelajari secara tidak formal. Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya sekolah. 18. Ko-kurikulum Merujuk kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah. Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian drpd kurikulum formal yg merangkumi aktiviti- aktiviti persatuan, kelab, permainan & sukan serta unit beruniform yg dijalankan di luar bilik darjah. Tidak termasuk dlm jadual waktu pengajaran mata pelajaran sekolah. Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa lapang mereka. 19. Model-model KurikulumModel-modelKurikulum Trend TylerTabaStenhouseTerkini 20. Model Kurikulum Tyler 1949 Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan. Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuan Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid.4 soalan asas kurikulum Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? 21. Model Kurikulum Taba 1962 Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah kenali sbg kurikulum Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P. Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid. Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan 22. Sambung Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba:(1)MendiagnosisKeperluan pembelajaran (2)Membentuk objektifTingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaranyg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran(5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran(7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai 23. SambungPembentukan konsepMenyenaraikan data-data sesuatu topik Mengumpul & mengkategorikan datamengikut persamaanMenyusun kategori-kategori data mengikutkepentinganInterpretasi perasaan, sikap & Mengintepretasi data nilai(domain afektif)Membuat diskriminasi antara data Penyelesaian masalah Strategi dlm kategori yg berlainan interpersonalpengajaran Membuat pengasingan antara Membincang & membuathubungkait kesan & akibat pertimbangan nilai Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsipMenganalisis sesuatu masalahMeramalkan penyelesaian masalah 24. Model Kurikulum Stenhouse (1975) Merupakan model proses kurikulum Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif) Bermula dari titiktolak pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang mengetahui bgm drp mengetahui mengenai Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh. Penekanan proses perkembangan pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian. 25. (a)Dlm perancangan kurikulum: Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid. (b)Dlm pembelajaran empirikal: Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid Melihat feasibilitykesesuaian implementasikankurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (c)Dlm pembelajaran proses: Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria &tak perlu bergantung kpd objektifnya. Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya. 26. Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum) Kurikulum emergentyg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara. Contoh Zaman ICT Sekolah Bestari BI Sains dan Matematik Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak. Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa. Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum emergent. 4 komponen penting Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum 27. Sambung Kurikulumini dipanggil emergent kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan- kemungkinan baru. Idea-idea dlm kurikulum emergent berasal drpd minat, persoalan- persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia. Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati. Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka. 28. Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakanteknologi maklumat & globalisasi. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yglebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm prosespengajaran, pembelajaran & penilaian. 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlumemenuhi semua keperluan mereka seperti keperluanasas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, kasihsayang & kesempurnaan kendiri. 29. Sambung 3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya. 30. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 31. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 32. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 33. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum masa depan - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat - Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis - Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. - 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaiandengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melaluirangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripadapelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. 34. 2.2 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakanteknologi maklumat & globalisasi. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yglebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm prosespengajaran, pembelajaran & penilaian. 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlumemenuhi semua keperluan mereka seperti keperluanasas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, kasihsayang & kesempurnaan kendiri. 35. Sambung 3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya. 36. KERAJAAN - Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM - Tujuan, matlamat dan objektif untuk program pendidikan KANDUNGAN KURIKULUM - Pemilihan kandungan KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT - Memperoleh kemahiran asas, konsep & teknik dalam - Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, cita-cita & ideologi negara KEPERLUAN INDIVIDU - minat, kemahiran asas (3M) - Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial, berupaya memahami diri sendiri, mengembangkan minat & potensi, pembentukan perwatakan KEPERLUAN UNIVERSAL - Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal - Penambahbaikan cara hidup masyarakat - Menekankan nilai, sentimen, ilmu & kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku 37. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid- murid & kemahiran kognitif mereka.KomunikasiKemahiran Asas(membaca, menulis, mengira) Cth mata pelajaran:BM,BI,BC&MT.Komponen-komponen utamayg menjadi fokus dlm KBSRManusia & Persekitarannya Nilai kerohanian & sikap Perkembangan Individu Nilai humanistik & sikap PersekitaranKesenian Cth mata pelajaran:Rekreasi Pendidikan rohani, Pendidikan Cth mata pelajaran:Muzik, Agama Islam,Pendidikan moral, Pendidikan Seni & Pendidikan Alam & manusia.pendidikan jasmani 38. KOMPONEN UTAMA KBSRKemahiran Asas(membaca,menulis, dan mengira) PENDIDIKAN ROHANINILAI SENI HUMANISTIK DAN SIKAPREKREASI PERSEKITARANMUZIK PENDIDIKAN AGAMA LUKISAN DAN MORALPENDIDIKAN JASMANI 39. Matlamat Objektif1.pendidikan yang 1.Supaya murid boleh seimbang dan membaca,menullis danberlandaskanmengira(3M).prinsip-prinsip dalam FPK.2. Memperoleh ilmu 2. Mengembangkan pengetahuan yang potensi individu sesuai dengan peringkat secara umur dan Menyeluruh yangperkembangan diri akan mereka. membenarkannya untuk beroperasi3. Agar menguasai Bahasa dengan efisien Melayu dengan dalam strukturmemuaskan sesuai sistem sosialdengan taraf BM FPK-falsafah negara.sebagai bahasa Pendidikan Kebangsaankebangsaan dan bahasa 40. CIRI-CIRI UTAMA KBSR i. Terbahagi kepada dua fasaFasa I Fasa II Untuk tahun 1-3 Kemahiran 3M diperkukuhkan kemahiran asas 3M iaitu Penekanan penguasaanmembaca, menulis dan kemahiran untuk pemikiranmengira. komunikasi khasnya logik dan murid diajar mendengar danmemahami isu-isu sosialmengenal pasti simbol-simbol semasa.nombor serta abjad danmenggunakannya dalamtulisan mereka. Belajar pengiraan asas dankemahiran matematik; +, -,x, dan 41. CIRI-CIRI UTAMA KBSR Gunabahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggeris. Matapelajaran KBSR; matematik;sains;Pendidikan Moral;Lukisan;Kemahiran Hidup;Muzik;Pendidikan Jasmani; Kajian Tempatan;Ko-kurikulum Murid-murid diberi peluang mempelajari kemahiran bahasa dan berkomunikasi dalam Bahasa malaysia. 42. CIRI-CIRI UTAMA KBSR Murid-muriddiberikan perhatian secara individu dan kemahiran bahasa mereka dipantau dengan teliti oleh guru. Guru juga mementingkan pengajaran matapelajaran Bahasa Inggeris dan sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yang khas. Aktviti tambahan ko-kurikulum seperti kelab komputer, matematik dan sains wajib untuk murid-murid tahun 4-6. UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib diduduki. 43. Struktur KBSR Muridmesti mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu;komunikasi Perkembangan individu sesuai dengan; keperluan;bakat;minat Manusia ;bakat;kemampuan Tiga Bidang Asas dalam alam mental & kesediaansekitarnya murid-murid. 44. Komponen KBSR 45. Peranan Guru dalam Pelaksanaan KBSR -memastikan dapat Fasilitator dalamberkesan untuk proses P&P murid-murid sertamembentuk Mengajar murid-murid persekitaran yang menyelesaikan masalahkondusif untukyang akan membantu pembelajaranmereka menghadapi Peranan dunia sebenar. Juga membenarkan Gurumurid memahami persekitaran merekaKBSR Mensimulasikan aktiviti-Aktiviti yang Mengajar murid-muridmembolehkanmencari maklumatPelajar memperolehisendirikemahiran berfikir 46. Peranan guru KBSR Olehdemikian peranan guru KBSR sangat mencabar di mana beliau terpaksa; Mempunyai kerja-kerja Mengajar kanak-kanak ramai pentadbiran dan1 guru : 45-50 muridko-kurikulumselain tugasan mengajar Tertekan-sentiasa beradadibawah tekanan untuk menyediakan buktitentang cara-cara P&P yang betul 47. Isu-isu berkaitan Satudilema yang dihadapi oleh guru KBSR ialah tidak berpeluang berkursus untuk membina bahan pengajaran yang sesuai dengan program KBSR. Oleh itu latihan yang komprehensif perlu disediakan untuk guru KBSR dapat menghasilkan aktiviti P&P yang sesuai. 48. Pengubahsuai Sukatan pelajaran KBSR Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah sekolah secara terhad di Malaysia. Selepas 1988- KBSR dikaji semula dengan satu objektif iaitu pengaplikasian kemahiran- kemahiran asas dengan jujur dalam kehidupan seharian. Alam dan Manusia dibahagikan kepada Sains dan Kajian Tempatan. Amalan Perdagangan diterapkan dalam tajuk wang,ukuran dan sukatan 49. Aktiviti Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) berdasarkan model-model kurikulum yang dibincang? Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan kurikulum tersirat di sekolah rendah Jelaskan bagaimana individu, masyarakat, negara dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan kurikulum KBSR Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) 50. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR o Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. o Selepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. o Akibatnya, KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). o Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994. 51. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR Antara perubahan besar dalam KBSR ialah: iii. Penerapan nilai dalam P&P iv. Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian v. Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas kepada yang paling kompleks mengikut topik vi. Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran vii. Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat viii. M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P, iaitu M/P Sains dan Kajian Tempatan ix. Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 x. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P Sains dan Matematik 52. Matlamat KBSR Dibentukberlandaskan konsep pendidikan umum, iaitu pendidikan yg seimbang & berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yg akan membenarkannya utk beroperasi dgn efisien dlm struktur sistem sosial negara. 53. Objektif KBSR Supaya murid dapat menguasai kemahiran asas,iaitu membaca, menulis & mengira serta memperoleh ilmu pengetahuan yg cukup sesuai dgn peringkat umur & perkembangan diri mereka. Utk murid menguasai Bahasa Melayu dgn memuas sesuaikan dgn kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan & bahasa rasmi negara. 54. Objektif KBSR Menguasai Bahasa Melayu Menguasai kemahiran asas bahasa Mengmbang dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran rasional, kritis dan kreatif Menguasai kemahiran belajar dan berfikir Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal Memahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadah Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikal Menguasai asas keusahawanan dan produktiviti Memperoleh kemahiran membaca, melafaz dan memahami makna ayat-ayat dalam Al-Quran Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai murni Menyemai semangat kenegaraan Mengembangkan bakat dan kreativiti Mengembangkan sikap positif 55. 2.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek, rohani, emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi.(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1997) Prinsip-prinsip KBSR v.Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup mereka. Justeru itu, semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek, rohani dan fizikal. vi. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan iteraksi sosial, bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid. vii.Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan. viii. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel. ix. Penekanan pada nilai (nilai merentas kurikulum). x.Penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira). xi. Penilaian perlu diintergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. 56. Ciri-ciri Utama KBSR Dibahagikan kpd 2 fasa. Fasa 1=Tahun1 hingga 3 Fasa 2=Tahun 4 hingga 6 Dlm fasa 1, kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis & mengira diajar kpd murid-murid. Murid-murid diajar utk mendengar, menyebut & mengenal pasti simbol-simbol nombor serta abjad & menggunakan semua nombor & abjad ini dlm tulisan mereka. 57. Sambung Merekajuga diajar pengiraan yg asas & kemahiran matematik seperti campur, tolak, darab & bahagi. Dlm fasa 2, kemahiran-kemahiran ini akan diperkukuhkan. Penekanan dlm fasa 2=penggunaan kemahiran utk pemikiran & komunikasi khasnya dlm penaakulan logik & memahami isu-isu sosial semasa. Program KBSR juga menggunakan BM sebagai bahasa pengantar kecuali utk mata pelajaran BI. Mata pelajaran lain yg diajar dlm program KBSR =MT, SC, PM, PS, KH, Muzik, PJ, KT & Ko- kurikulum. 58. Sambung Murid-muriddiberikan peluang utk mempelajari kemahiran bahasa & utk berkomunikasi dlm BM. Mereka diberikan perhatian individu & kemahiran bahasa mereka dipantau dgn teliti oleh guru. Guru mementingkan pengajaran mata pelajaran BI & sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yg khas. Aktiviti tambahan ko-kurikulum =kelab komputer, MT & SC juga adalah wajib utk murid-murid tahun ke-4 & atas. Murid-murid perlu duduk utk Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR)dlm tahun 6. 59. Struktur KBSR Murid mesti mencapai kemahiran dlm 3 bidang asas: (a)bidang komunikasi; (b)bidang manusia dlm alam sekelilingnya; (c)bidang perkembangan individu sesuai dgn keperluan, minat, bakat & kemampuan mental serta kesediaan murid-murid. Oleh itu, dlm kurikulum yg baru ini, pengalaman murid dikaitkan dgn unsur-unsur Tuhan, persekitaran & ugama utk membentuk individu- individu yg mempunyai perkembangan yg seimbang. 60. SambungKemahiran berfikir Sains & teknologi Nilai merentasimerentasi kurikulum kurikulum Prinsip mudah Dlm pelaksanaan KBSR, Bahasa merentasiubahpenekanan diberikan kurikulumkpd aspek-aspek PemulihanPatriotisme merentasi & pengayaan kurikulum Strategi P&P Penilaianyg berpusatkanberterusan murid 61. Pengubahsuaian SukatanPelajaran KBSR Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan secara terhad pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah di Malaysia. Selepas 1988, program KBSR dikaji semula & ditukar kpd kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) dgn satu objektif yg baru iaitu pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dgn jujur & betul dlm kehidupan seharian. Amalan Perdagangan diterapkan melalui tajuk wang, ukuran & sukatan sementara Alam & Manusia dibahagikan kpd sains & Kajian Tempatan. 62. Peranan Guru Dlm PelaksanaanKBSR Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah sebagai seorang fasilitator dlm proses P&P. Guru KBSR mesti memastikan yg dia dapat membuat bimbingan pendidikan yg berkesan utk murid-muridnya serta membentuk satu persekitaran fizikal & mental yg kondusif utk pembelajaran. Guru KBSR juga perlu mensimulasikan aktiviti-aktiviti yg akan menyebabkan murid-murid memperolehi kemahiran berfikir. Guru juga mesti mengajar murid-muridnya utk mencari maklumat sendiri. 63. Gurujuga mesti mengajar murid-muridnya cara- cara utk menyelesaikan masalah-masalah yg akan membantu mereka utk menghadapi dunia sebenarnya. Guru juga mesti membenarkan murid-murid utk memahami persekitaran mereka. Oleh yg demikian, peranan guru KBSR sangat mencabar, di mana beliau terpaksa: a) mengajar kanak-kanak yg ramai pada nisbah 1 guru kpd 45 hingga 50 murid. b) mempunyai kerja-kerja pentadbiran & ko- kurikulum selain drpd tugasan mengajar. c) sentiasa berada d bawah tekanan ibu bapa utk menyediakan bukti tentang cara-cara pengajaran & penilaian yg betul. 64. PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM Mengubah suai o Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran) o Sumber yang ada o Penggunaan ICT Melaksanakan o Melaksanakan dalam bilik darjah Penilaian o Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi o Analisis keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian 65. PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM Mentafsir o Memahami dan menghargai FPK dan matlamat pendidikan o Mentafsir sukatan o Memindahkan matlamat, objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan Merancang o Rancangan semester/tahunan, RPH o Mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran o Pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan 66. PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM Mengubah suai o Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran) o Sumber yang ada o Penggunaan ICT Melaksanakan o Melaksanakan dalam bilik darjah Penilaian o Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi o Analisis keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian 67. RUMUSAN Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. Semua rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemah ke dalam pengalaman. Perkembangan kurikulum ialah proses yang nilainya diterjemah dan disusun ke dalam pengalaman pembelajaran. Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasi dan melaksanakan kurikulum. 68. Kurikulum Bersepadu SekolahMenengah (KBSM) KBSM telah diperkenalkan dlm tahun 1980 oleh kerajaan utk membentuk satu kurikulum yg kukuh utk sekolah-sekolah menengah di Malaysia. Ia diperkenalkan utk mata pelajaran bahasa dlm tahun 1988. Kemudian ia telah diperkenalkan utk semua mata pelajaran pada tahun 1989. Program KBSM merupakan kesinambungan drpd KBSR yg berasaskan pengiraan & kemahiran 3M iaitu membaca, menulis & mengira. 69. Matlamat Matlamat program KBSM ialah seperti berikut: a) Matlamat KBSM sama dgn KBSR iaitu utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, seimbang & bersepadu & ia meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi, & jasmani bagi melahirkan insan yg seimbang, harmonis & berakhlak mulia. b) Matlamat ini selari dgn kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 70. Objektif KBSM Utk mencapai pendidikan seumur hidup di mana rancangan KBSM akan membekalkan ilmu pengetahuan kpd orang ramai. Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berinteraksi dlm semua situasi hidup, serta memperkembangkan pemikiran & penaakulan. Memberi penekanan kpd kemahiran menyelesaikan masalah dlm semua aspek kehidupan. Program ini juga selaras dgn dasar-dasar kerajaan & keperluan negara utk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yg terdiri drpd pelbagai kaum. 71. Sambung Satu lagi objektif KBSM ialah utk memenuhi keperluan para murid supaya berkemampuan utk menghadapi cabaran hidup & dapat menandingi individu dari negara-negara lain. Utk mengembangkan kemahiran teknologi, pemikiran kreatif serta pengetahuan mengenai pengurusan masa & etika supaya palajar dapat memainkan peranan yg sewajarnya dlm proses pendidikan. 72. Ciri-ciri KBSM Mementingkanpembelajaran sepanjang hayat & unsur-unsur JERI. Ia juga mementingkan penekanan terhadap penerapan & penghayatan nilai-nilai murni. Penguasaan Bahasa Melayu juga dipentingkan. Pakej KBSM menggunakan pakej ilmu pengetahuan/disiplin yg sedia ada. 73. Struktur KBSM Dlmmelaksanakan KBSM, penekanan diberikan kpd pendekatan yg bersepadu dlm kurikulum, ko-kurikulum & budaya sekolah. Seperti KBSR,kandungan KBSM juga diolah melalui 3 bidang utama: a)Bidang komunikasi yg merangkumi mata pelajaran Bahasa & MT. b)Bidang manusia & Alam Sekeliling yg merangkumi Agama, Moral, Sains & Kemasyarakatan. c)Bidang Perkembangan Diri yg merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni, Jasmani & aktiviti-aktiiviti kokurikulum. 74. Komponen KBSM Organisasi terhadap kandungan sukatan pelajaran KBSM merangkumi komponen-komponen seperti yg ditunjukkan di bawah: -Matematik & Bahasa -Pendidikan Agama & Moral -Sosial -Saintifik -Komponen Komunikasi -Komponen manusia-Penyuburan Diri KBSM-Alam Sekitar - Bahasa Melayu Merentasi Kurikulum 75. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSM KBSMtelah disemak semula pada 1990 utk memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan masa kini seperti mana yg dihasratkan oleh Wawasan 2020, globalisasi & ledakan teknologi maklumat serta komunikasi. Konsep sekolah bestari telah diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990an di mana 90 buah sekolah telah dijadikan sekolah pelopor utk mencuba proses pembestarian pendidikan ini. Kerajaan Malaysia juga telah memanjangkan sistem pendidikan wajib drpd 9 tahun kpd 11 tahun. Peperiksaan umum sekolah menengah juga telah disemak semula. 76. SelepasPMR, murid-murid meneruskan pengajian mereka sama ada dlm aliran sains @ sastera di sekolah menengah harian, sekolah berasrama penuh/agama berdasarkan minat & kecenderungan mereka. Bermula pada Januari 2003, mata pelajaran Matematik, Sains & semua mata pelajaran teknikal tahun 1, tingkatan 1 & tingkatan 6 bawah diajar dlm BI. Akibat perubahan-perubahan ini, guru perlu mengajar melalui cara-cara yg berikut dlm pembestarian pendidikan: 77. PembelajarankontekstualPembelajaranakses kendiriKecedasan pelbagai Pembelajarancara belajar Cara-cara Kemahiran mengajar dlmgenerikpembestarianpendidikanPenerapan niai-nilaimurni Pembelajaran masteri Pembelajaran konstruktivisKemahiranberfikir 78. Trendterkini dlm KBSM ialah pengenalan mata pelajaran Sains dlm tahun 1 & kurikulum diubahsuai semula secara berperingkat drpd tahun 2003 utk menghasilkan pekerja-pekerja berilmu sejajar dgn keperluan negara. Trend terkini dlm KBSM ialah memfokus lebih kpd penggunaan sains & teknologi maklumat serta penggunaan kaedah- kaedah yg lebih inovatif dlm P&P. 79. Peranan guru dlm pelaksanaanKBSM 1. Peranan guru sebagai pengurus kurikulum adalah seperti berikut: a) Pentafsiran kurikulum Guru perlu menganalisis kurikulum dgn meneliti aspek-aspek falsafah, rasional, objektif & isi kandungannya. Sebagai seorang pengurus kurikulum yg efektif, guru mesti menghargai & mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara. 80. b) Perancangan Kurikulum Sebagai seorang pengurus yg berkesan, guru mesti mempunyai tanggungjawab utk menyediakan rancangan kerja tahunan, rancangan kerja penggal, rancangan kerja mingguan & rancangan kerja harian. 2. Justeru, guru mesti melaksanakan semua aspek komponen persediaan mengajar, penyampaian, penutup & aktiviti susulan. 81. a)Dlm penyediaan sebuah persediaan mengajar, guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: (i)pengetahuan sedia ada murid-murid. (ii)kemahiran semasa yg dimiliki oleh murid. (iii)objektif pelajaran (iv)penggabungjalinan antara kemahiran @ mata pelajaran yg berlainan. (v)sumber P&P. 82. b)Dlm penyampaian kurikulum, guru perlu mengambil kira aspek-aspek yg berikut: (i)Isi pelajaran pemilihan & pemeringkatan isi pelajaran, penentuan langkah-langkah pengajaran & peruntukan masa. (ii)kemahiran & strategi pengajaran -pembelajaran & penerapan nilai yg akan dilakukan. -penggunaan sumber-sumber yg sesuai dgn kebolehan murid. 83. c) Dlm aspek penutup, guru harus membuatperancangan utk: (i)Jenis & cara penutup (ii)Aktiviti susulan (iii)Penilaian objektif pelajaran (iv)rumusan/kesimpulan (v)Pengubahsuaian (vi)Perancangan penilaian utk pelaksanaankurikulum. 84. d)Dlm aspek aktiviti susulan, maklum balas & pengubahsuaian, guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: (i)merancang aktiviti-aktiviti susulan seperti pemulihan & pengayaan. (ii)mendapatkan maklum balas drpd pelajar-pelajar mengenai pengajarannya sebelum membuat pengubahsuaian dlm persediaan mengajar yg seterusnya. 85. SEKIAN TERIMA KASIH