2. pengurusan dan perkembangan kurikulum

Download 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

If you can't read please download the document

Post on 30-Nov-2014

142.923 views

Category:

Technology

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ilmu Pendidikan

TRANSCRIPT

  • 1. PENGURUSAN DANPERKEMBANGANKURIKULUM

2. KOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUAN2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum 2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse ) 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum 2.3 KBSR - Matlamat - Objektif - Ciri-ciri utama - Struktur - Komponen 2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KBSR 2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum 3. Konsep Kurikulum KamusDwibahasa, kurikulum diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah. Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan kurikulumberasal drpd perkataan Latin curriculum yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran. Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah. 4. 2.1.1 DEFINISI KURIKULUM Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T. & Magel, C., 2001) Kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah. Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform. 5. Sambung Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan. Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak- kanak ke peringkat kematangan orang dewasa. Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah. Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah. 6. SambungKandungankurikulum Komponen-komponen Proses penilaian utama dlm sebuahObjektifkurikulumkurikulum kurikulum Aktiviti P&P 7. Sambung KandunganKurikulum sekolah Aktiviti-aktiviti Aktiviti-aktiviti P&Pko-kurikulum 8. SambungKognitif (ilmuPengetahuan &teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskandlm kurikulumKemahiranNilai & sikap (tingkah laku &(produk) amalan) 9. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 10. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 11. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 12. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum masa depan - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat - Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis - Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. - 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaiandengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melaluirangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripadapelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. 13. Jenis-jenis KurikulumJenis-jeniskurikulum Kurikulum Kurikulum Kurikulum Rasmi/ Kurikulum Tak Ko-kurikulum Ideal Kurikulum FormalFormal Nyata 14. Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) Satu kurikulum yg digubal & dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan. Mengandungi komponen-komponen seperti: a)Matlamat & tujuan kurikulum b)Sukatan pelajaran & huraiannya c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan & penilaian kurikulum) Biasanya digunakan utk membentuk kurikulum rasmi. 15. Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata(Manifest Curriculum) Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR & KBSM. Kedua-dua ini mengandungi aspek-aspek yg berikut: a)ilmu pengetahuan & kemahiran b)nilai-nilai norma c)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan masyarakat Malaysia. Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak formal. 16. Kurikulum Formal Merangkumikurikulum akademik yg dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran & kurikulum operasi. Kurikulum pengajaran=kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-benar dilaksanakan melalui proses P&P di bilik darjah mengikut jadual waktu yg ditetapkan. Ia terdiri drpd: a)isi P&P b)penilaian di dlm bilik darjah c)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum 17. Kurikulum Tak Formal(Sembunyi) Meliputi segala pengalaman yg dipelajari secara tidak formal. Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya sekolah. 18. Ko-kurikulum Merujuk kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah. Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian drpd kurikulum formal yg merangkumi aktiviti- aktiviti persatuan, kelab, permainan & sukan serta unit beruniform yg dijalankan di luar bilik darjah. Tidak termasuk dlm jadual waktu pengajaran mata pelajaran sekolah. Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa lapang mereka. 19. Model-model KurikulumModel-modelKurikulum Trend TylerTabaStenhouseTerkini 20. Model Kurikulum Tyler 1949 Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan. Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuan Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid.4 soalan asas kurikulum Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? 21. Model Kurikulum Taba 1962 Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah kenali sbg kurikulum Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P. Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid. Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan 22. Sambung Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba:(1)MendiagnosisKeperluan pembelajaran (2)Membentuk objektifTingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaranyg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran(5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran(7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai 23. SambungPembentukan konsepMenyenaraikan data-data sesuatu topik Mengumpul & mengkategorikan datamengikut persamaanMenyusun kategori-kategori data mengikutkepentinganInterpretasi perasaan, sikap & Mengintepretasi data nilai(domain afektif)Membuat diskriminasi antara data Penyelesaian masalah Strategi dlm kategori yg berlainan interpersonalpengajaran Membuat pengasingan antara Membincang & membuathubungkait kesan & akibat pertimbangan nilai Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsipMenganalisis sesuatu masalahMeramalkan penyelesaian masalah 24. Model Kurikulum Stenhouse (1975) Merupakan model proses kurikulum Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikas