2. pengurusan dan perkembangan kurikulum

of 88 /88
PENGURUSAN DAN PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN KURIKULUM KURIKULUM

Upload: arthur-jupong

Post on 30-Nov-2014

142.950 views

Category:

Technology


9 download

DESCRIPTION

Ilmu Pendidikan

TRANSCRIPT

Page 1: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

PENGURUSAN DAN PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN

KURIKULUMKURIKULUM

Page 2: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

KOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUANKOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUAN

2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum2.1 Konsep kurikulum2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum- Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse )Stenhouse )2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan

dan dan perubahan kurikulumperubahan kurikulum2.3 KBSR2.3 KBSR - Matlamat- Matlamat - Objektif- Objektif - Ciri-ciri utama- Ciri-ciri utama - Struktur- Struktur - Komponen- Komponen2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KBSR2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KBSR2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum

Page 3: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Konsep KurikulumKonsep Kurikulum► Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan

sebagai sebagai bidang pelajaran di sekolahbidang pelajaran di sekolah..► Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan

“kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “curriculum” yg bermaksud “curriculum” yg bermaksud ruang tempat ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. di mana pembelajaran berlaku.

► Mengikut Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, , kurikulum didefinisikan kurikulum didefinisikan sebagai bahan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran.meliputi dlm proses pembelajaran.

► Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai “mendefinisikan kurikulum sebagai “semua semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah.”secara individu, di dlm @ di luar sekolah.”

Page 4: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

2.1.1 DEFINISI KURIKULUM2.1.1 DEFINISI KURIKULUM► Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk

mendisiplinkan cara berfikir dan bertindakmendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T. & (Valiga, T. & Magel, C., 2001)Magel, C., 2001)

► Kurikulum sekolah adalah Kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah.pendidikan kepada murid di sekolah.

► Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai :didefinisikan sebagai :““Semua perancangan pendidikan yang Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikanadalah untuk mencapai matlamat pendidikan. . Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform.’’seperti sukan, persatuan dan unit beruniform.’’

Page 5: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…► Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu

program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan.mencapai objektif yg telah ditentukan.

► Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak-kanak ke peringkat kematangan kanak-kanak ke peringkat kematangan orang dewasa.kematangan orang dewasa.

► Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah.darjah.

► Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah.bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah.

Page 6: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…

Proses penilaiankurikulum

Aktiviti P&P

Objektif kurikulum

Kandungankurikulum

Komponen-komponenutama dlm sebuah

kurikulum

Page 7: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…

KandunganKurikulumsekolah

Aktiviti-aktiviti P&PAktiviti-aktiviti ko-kurikulum

Page 8: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…

Kemahiran(tingkah laku &

amalan)

Nilai & sikap(produk)

Kognitif (ilmuPengetahuan &

teori)

Aspek-aspek yg perlu difokuskan

dlm kurikulum

Page 9: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
Page 10: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM► Kurikulum tersembunyiKurikulum tersembunyi- Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara

implisitimplisit- Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat

resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujurseperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur

- Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan muriddan latar belakang pengalaman guru dan murid

► Cadangan kurikulumCadangan kurikulum- Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik,

pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasarpembuat dasar

Page 11: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM

► Kurikulum bertulis/yang dihasratkanKurikulum bertulis/yang dihasratkan- Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum

negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan PrasekolahKBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah

► Kurikulum sokonganKurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh

sumber yang disediakan untuk menyokong atau sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannyamenyampaikannya

Page 12: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

JENIS-JENIS KURIKULUMJENIS-JENIS KURIKULUM► Kurikulum yang diajarkanKurikulum yang diajarkan- Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran

guruguru

► Kurikulum yang diujiKurikulum yang diuji- Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh

guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaianguru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian

► Kurikulum yang dialami/dipelajariKurikulum yang dialami/dipelajari

-- Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahanpersekolahan

Page 13: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

JENIS-JENIS KURIKULUMJENIS-JENIS KURIKULUM► Kurikulum masa depanKurikulum masa depan- Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka

memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayatbelajar sepanjang hayat

- Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisisbanding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis

- Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan.serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan.

- 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini:3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini:1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian

dengan menggunkana pelbagai strategi.dengan menggunkana pelbagai strategi.2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui

rangkaian jaringan.rangkaian jaringan.3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada

pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.

Page 14: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Jenis-jenis KurikulumJenis-jenis Kurikulum

Jenis-jenis kurikulum

Kurikulum Ideal

Kurikulum Rasmi/

Kurikulum Nyata

Kurikulum Formal

KurikulumTak

FormalKo-kurikulum

Page 15: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum)Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum)

► Satu kurikulum yg digubal & dibentuk Satu kurikulum yg digubal & dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan.berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan.

► Mengandungi komponen-komponen Mengandungi komponen-komponen seperti:seperti:

a)Matlamat & tujuan kurikuluma)Matlamat & tujuan kurikulum

b)Sukatan pelajaran & huraiannyab)Sukatan pelajaran & huraiannya

c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan & panduan guru, sistem pelaksanaan & penilaian kurikulum) penilaian kurikulum)

► Biasanya digunakan utk membentuk Biasanya digunakan utk membentuk kurikulum rasmi.kurikulum rasmi.

Page 16: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Kurikulum Rasmi/Kurikulum NyataKurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata(Manifest Curriculum)(Manifest Curriculum)

► Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia.Kementerian Pendidikan Malaysia.

► 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR & KBSM.& KBSM.

► Kedua-dua ini mengandungi aspek-aspek yg Kedua-dua ini mengandungi aspek-aspek yg berikut:berikut:

a)ilmu pengetahuan & kemahirana)ilmu pengetahuan & kemahiranb)nilai-nilai normab)nilai-nilai normac)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan c)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan

masyarakat Malaysia.masyarakat Malaysia.► Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak

formal.formal.

Page 17: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Kurikulum FormalKurikulum Formal► Merangkumi kurikulum akademik yg Merangkumi kurikulum akademik yg

dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran & kurikulum operasi.& kurikulum operasi.

► Kurikulum pengajaran=kurikulum formal Kurikulum pengajaran=kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri.mengikut pentafsiran guru sendiri.

► Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-benar dilaksanakan melalui proses P&P di benar dilaksanakan melalui proses P&P di bilik darjah mengikut jadual waktu yg bilik darjah mengikut jadual waktu yg ditetapkan.ditetapkan.

► Ia terdiri drpd:Ia terdiri drpd:a)isi P&Pa)isi P&Pb)penilaian di dlm bilik darjahb)penilaian di dlm bilik darjahc)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum c)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum

Page 18: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Kurikulum Tak Kurikulum Tak Formal(Sembunyi)Formal(Sembunyi)

► Meliputi segala pengalaman yg dipelajari Meliputi segala pengalaman yg dipelajari secara tidak formal.secara tidak formal.

► Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya sekolah.sekolah.

Page 19: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Ko-kurikulumKo-kurikulum► Merujuk kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg Merujuk kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg

dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah.dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah.► Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian

drpd kurikulum formal yg merangkumi drpd kurikulum formal yg merangkumi aktiviti-aktiviti persatuan, kelab, permainan aktiviti-aktiviti persatuan, kelab, permainan & sukan serta unit beruniform yg dijalankan & sukan serta unit beruniform yg dijalankan di luar bilik darjah.di luar bilik darjah.

► Tidak termasuk dlm jadual waktu pengajaran Tidak termasuk dlm jadual waktu pengajaran mata pelajaran sekolah.mata pelajaran sekolah.

► Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa lapang mereka. lapang mereka.

Page 20: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Model-model KurikulumModel-model Kurikulum

Model-modelKurikulum

Tyler Taba StenhouseTrend

Terkini

Page 21: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Model Kurikulum Tyler 1949Model Kurikulum Tyler 1949► Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg

diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan.utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan.

► Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajarpengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar

► Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuansuatu tujuan

► Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid.membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid.

4 soalan asas kurikulum4 soalan asas kurikulum► Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai?Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai?► Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai

objektif?objektif?► Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk

pengajaran berkesan?pengajaran berkesan?► Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat

dinilai?dinilai?

Page 22: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Model Kurikulum Taba 1962Model Kurikulum Taba 1962► Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti

di sekolah –kenali sbg kurikulumdi sekolah –kenali sbg kurikulum► Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang

perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkanpenglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan

► Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P.dlm proses P&P.

► Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. diskriminasi.

► Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid.menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid.

► Model objektif merupakan satu terjemahan kajian Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikanpendidikan kepada amalan pendidikan

► Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikanakademik pendidikan

Page 23: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…► Langkah-langkah dlm Model Langkah-langkah dlm Model

Kurikulum Taba:Kurikulum Taba:

(1)MendiagnosisKeperluan pembelajaran(2)Membentuk objektif

Tingkah laku(3)Memilih bahan pembelajaran

yg sesuai

(4)Penyusunan bahan pembelajaran

(5)Pemilihan pengalaman pembelajaran

(6)Penyusunan pengalaman pembelajaran

(7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai

Page 24: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…

Interpretasi perasaan, sikap & nilai(domain afektif)

•Penyelesaian masalah interpersonal

•Membincang & membuat pertimbangan nilai

Pengaplikasi prinsip-prinsip•Menganalisis sesuatu masalah

•Meramalkan penyelesaian masalah

Mengintepretasi data•Membuat diskriminasi antara data

dlm kategori yg berlainan•Membuat pengasingan antara

hubungkait kesan & akibat•Membuat rumusan @ inferens

drpd pemerhatian

Pembentukan konsep•Menyenaraikan data-data sesuatu topik•Mengumpul & mengkategorikan data

mengikut persamaan•Menyusun kategori-kategori data mengikut

kepentingan

Strategipengajaran

Page 25: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Model Kurikulum Stenhouse Model Kurikulum Stenhouse (1975)(1975)► Merupakan model proses kurikulumMerupakan model proses kurikulum

► Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektifbukan bermula dengan hasil berbentuk objektif

► Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif)kriterianya bukan objektif)

► Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajariproses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari

► Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenaiberenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenai

► Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh.mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh.

► Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitifperkembangan intelek/kognitif

► Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajarkemajuan pelajar

► Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian.3 bahagian.

Page 26: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

(c)Dlm pembelajaran proses:•Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya.•Merancang aktiviti yg membolehkan muridmelibatkan diri secara aktif dlm proses P&P.•Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru &menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya.

(b)Dlm pembelajaran empirikal:•Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid•Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan.

(a)Dlm perancangan kurikulum:•Guru mesti menentukan bahanpengajaran yg akan diajar• prinsip-prinsip yg akan dipraktikkandlm kaedah & teknik P&P.•prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran.• kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid.

Page 27: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Kurikulum Trend Terkini (Emergent Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum)Curiculum)

► Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara.dlm sistem pendidikan sebuah negara.

► Contoh Zaman ICT … Sekolah BestariContoh Zaman ICT … Sekolah Bestari► BI … Sains dan MatematikBI … Sains dan Matematik► Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & Menerokai apa yg diperlukan secara sosial &

ia amat bermakna kpd kanak-kanak.ia amat bermakna kpd kanak-kanak.► Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd

interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa.interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa.► Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk

membuat keputusan dlm kurikulum membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’. ‘emergent’.

► 4 komponen penting – Objektif kurikulum, 4 komponen penting – Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulumpenilaian kurikulum

Page 28: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…► Kurikulum ini dipanggil Kurikulum ini dipanggil

“emergent” kerana ia sentiasa “emergent” kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan-kemungkinan kemungkinan-kemungkinan baru.baru.

► Idea-idea dlm kurikulum Idea-idea dlm kurikulum “emergent” berasal drpd minat, “emergent” berasal drpd minat, persoalan-persoalan & isu-isu persoalan-persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia.drpd satu kumpulan manusia.

► Dlm kurikulum ini, peranan guru Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati.=sebagai seorang pemerhati.

► Guru mesti menilai kebolehan Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka. pemikiran kritis mereka.

Page 29: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Faktor-faktor yg Mempengaruhi Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Pembentukan & Perubahan

Kurikulum Kurikulum 1. Faktor-faktor luaran:1. Faktor-faktor luaran:(a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-(a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-

perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. ledakan teknologi maklumat & globalisasi.

(b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran & penilaian.& penilaian.

2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan kendiri.kendiri.

Page 30: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan 3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan

P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. akan digunakan dgn murid-murid.

4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. menghasilkan pekerja berilmu.

5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P.berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P.

6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya.distrukturkan utk murid-muridnya.

Page 31: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM► Kurikulum tersembunyiKurikulum tersembunyi- Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara

implisitimplisit- Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat

resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujurseperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur

- Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan muriddan latar belakang pengalaman guru dan murid

► Cadangan kurikulumCadangan kurikulum- Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik,

pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasarpembuat dasar

Page 32: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM

► Kurikulum bertulis/yang dihasratkanKurikulum bertulis/yang dihasratkan- Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum

negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan PrasekolahKBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah

► Kurikulum sokonganKurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh

sumber yang disediakan untuk menyokong atau sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannyamenyampaikannya

Page 33: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

JENIS-JENIS KURIKULUMJENIS-JENIS KURIKULUM► Kurikulum yang diajarkanKurikulum yang diajarkan- Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran

guruguru

► Kurikulum yang diujiKurikulum yang diuji- Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh

guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaianguru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian

► Kurikulum yang dialami/dipelajariKurikulum yang dialami/dipelajari

-- Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahanpersekolahan

Page 34: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

JENIS-JENIS KURIKULUMJENIS-JENIS KURIKULUM► Kurikulum masa depanKurikulum masa depan- Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka

memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayatbelajar sepanjang hayat

- Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisisbanding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis

- Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan.serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan.

- 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini:3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini:1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian

dengan menggunkana pelbagai strategi.dengan menggunkana pelbagai strategi.2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui

rangkaian jaringan.rangkaian jaringan.3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada

pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.

Page 35: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
Page 36: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

2.2 Faktor-faktor yg Mempengaruhi 2.2 Faktor-faktor yg Mempengaruhi

Pembentukan & Perubahan KurikulumPembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Faktor-faktor luaran:1. Faktor-faktor luaran:(a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-(a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-

perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. ledakan teknologi maklumat & globalisasi.

(b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran & penilaian.& penilaian.

2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan kendiri.kendiri.

Page 37: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber 3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber

bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. murid.

4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. menghasilkan pekerja berilmu.

5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P.berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P.

6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya.distrukturkan utk murid-muridnya.

Page 38: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

► KERAJAANKERAJAAN- Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulumMemilih polisi untuk melaksanakan kurikulum► MATLAMAT & PRIORITI PROGRAMMATLAMAT & PRIORITI PROGRAM- Tujuan, matlamat dan objektif untuk program pendidikanTujuan, matlamat dan objektif untuk program pendidikan► KANDUNGAN KURIKULUMKANDUNGAN KURIKULUM- Pemilihan kandunganPemilihan kandungan► KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKATKEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT- Memperoleh kemahiran asas, konsep & teknik dalamMemperoleh kemahiran asas, konsep & teknik dalam- Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, cita-cita & ideologi negaraUntuk memenuhi aspirasi masyarakat, cita-cita & ideologi negara► KEPERLUAN INDIVIDUKEPERLUAN INDIVIDU- minat, kemahiran asas (3M)minat, kemahiran asas (3M)- Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial, berupaya Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial, berupaya

memahami diri sendiri, mengembangkan minat & potensi, pembentukan memahami diri sendiri, mengembangkan minat & potensi, pembentukan perwatakanperwatakan

► KEPERLUAN UNIVERSALKEPERLUAN UNIVERSAL- Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan

murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universalmurid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal- Penambahbaikan cara hidup masyarakatPenambahbaikan cara hidup masyarakat- Menekankan nilai, sentimen, ilmu & kemahiran untuk memastikan Menekankan nilai, sentimen, ilmu & kemahiran untuk memastikan

kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah lakukestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku

Page 39: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR)Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR)

► Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid-murid & kemahiran kognitif mereka.murid-murid & kemahiran kognitif mereka.

Manusia & Persekitarannya•Nilai kerohanian & sikap•Nilai humanistik & sikap Persekitaran•Cth mata pelajaran:Pendidikan rohani, Pendidikan Agama Islam,Pendidikan moral,Pendidikan Alam & manusia.

Perkembangan Individu•Kesenian•Rekreasi

•Cth mata pelajaran:Muzik,Pendidikan Seni & pendidikan jasmani

Komunikasi•Kemahiran Asas(membaca, menulis,

mengira)Cth mata pelajaran:BM,BI,BC&MT.

Komponen-komponen utamayg menjadi fokus dlm

KBSR

Page 40: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

KOMPONEN UTAMA KBSRKOMPONEN UTAMA KBSRKemahiran Asas(membaca,

menulis, dan mengira)

PENDIDIKAN ROHANI

NILAIHUMANISTIK DAN SIKAP PERSEKITARAN

PENDIDIKAN AGAMA DAN MORAL

SENI

REKREASI

MUZIK

LUKISAN

PENDIDIKANJASMANI

Page 41: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

ObjektifMatlamat

FPK-falsafah Pendidikan

Kebangsaan

1.pendidikan yang seimbang dan berlandaskan prinsip-prinsip dalam FPK.2. Mengembangkan potensi individu secara Menyeluruh yang akan membenarkannya untuk beroperasi dengan efisien dalam struktur sistem sosial negara.

1.Supaya murid boleh membaca,menullis dan mengira(3M).

2. Memperoleh ilmu pengetahuan yang sesuai dengan peringkat umur dan perkembangan diri mereka.

3. Agar menguasai Bahasa Melayu dengan

memuaskan sesuai dengan taraf BM sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.

Page 42: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

CIRI-CIRI UTAMA KBSRCIRI-CIRI UTAMA KBSR

Fasa IFasa I► Untuk tahun 1-3Untuk tahun 1-3► kemahiran asas 3M iaitu kemahiran asas 3M iaitu

membaca, menulis dan membaca, menulis dan mengira.mengira.

► murid diajar mendengar murid diajar mendengar dan mengenal pasti dan mengenal pasti simbol-simbol nombor simbol-simbol nombor serta abjad dan serta abjad dan menggunakannya dalam menggunakannya dalam tulisan mereka.tulisan mereka.

► Belajar pengiraan asas Belajar pengiraan asas dan kemahiran dan kemahiran matematik; +, -, x, dan matematik; +, -, x, dan ÷÷

Fasa IIFasa II► Kemahiran 3M Kemahiran 3M

diperkukuhkandiperkukuhkan► Penekanan penguasaan Penekanan penguasaan

kemahiran untuk kemahiran untuk pemikiran komunikasi pemikiran komunikasi khasnya logik dan khasnya logik dan memahami isu-isu sosial memahami isu-isu sosial semasa.semasa.

i. Terbahagi kepada dua fasa

Page 43: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

CIRI-CIRI UTAMA KBSRCIRI-CIRI UTAMA KBSR►Guna bahasa Malaysia sebagai bahasa Guna bahasa Malaysia sebagai bahasa

pengantar untuk semua mata pelajaran pengantar untuk semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggeris.kecuali Bahasa Inggeris.

►Matapelajaran KBSR;Matapelajaran KBSR;matematik;sains;Pendidikan matematik;sains;Pendidikan Moral;Lukisan;Kemahiran Moral;Lukisan;Kemahiran Hidup;Muzik;Pendidikan Jasmani; Kajian Hidup;Muzik;Pendidikan Jasmani; Kajian Tempatan;Ko-kurikulumTempatan;Ko-kurikulum

►Murid-murid diberi peluang mempelajari Murid-murid diberi peluang mempelajari kemahiran bahasa dan berkomunikasi kemahiran bahasa dan berkomunikasi dalam Bahasa malaysia.dalam Bahasa malaysia.

Page 44: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

CIRI-CIRI UTAMA KBSRCIRI-CIRI UTAMA KBSR►Murid-murid diberikan perhatian secara Murid-murid diberikan perhatian secara

individu dan kemahiran bahasa mereka individu dan kemahiran bahasa mereka dipantau dengan teliti oleh guru.dipantau dengan teliti oleh guru.

►Guru juga mementingkan pengajaran Guru juga mementingkan pengajaran matapelajaran Bahasa Inggeris dan sekolah matapelajaran Bahasa Inggeris dan sekolah juga menyediakan program pengayaan juga menyediakan program pengayaan Inggeris yang khas.Inggeris yang khas.

►Aktviti tambahan ko-kurikulum seperti kelab Aktviti tambahan ko-kurikulum seperti kelab komputer, matematik dan sains wajib untuk komputer, matematik dan sains wajib untuk murid-murid tahun 4-6.murid-murid tahun 4-6.

►UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib diduduki.diduduki.

Page 45: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Struktur KBSRStruktur KBSR►Murid mesti mencapai kemahiran Murid mesti mencapai kemahiran

dalam tiga bidang asas iaitu;dalam tiga bidang asas iaitu;

Tiga Bidang Asas

komunikasi

Manusia dalam alam sekitarnya

Perkembangan individu sesuai dengan; keperluan;bakat;minat;bakat;kemampuan mental & kesediaan murid-murid.

Page 46: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Komponen KBSRKomponen KBSR

Page 47: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Peranan Guru dalam Pelaksanaan Peranan Guru dalam Pelaksanaan KBSRKBSR

Peranan Guru KBSR

Peranan Guru KBSR

Fasilitator dalam proses P&P

Mengajar murid-murid mencari maklumat

sendiri

Mensimulasikan aktiviti-Aktiviti yang

membolehkanPelajar memperolehi kemahiran berfikir

-memastikan dapat berkesan untuk

murid-murid serta membentuk

persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran

Mengajar murid-murid menyelesaikan masalahyang akan membantu mereka menghadapi

dunia sebenar.Juga membenarkan murid memahami

persekitaran mereka

Page 48: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Peranan guru KBSRPeranan guru KBSR

►Oleh demikian peranan guru KBSR Oleh demikian peranan guru KBSR sangat mencabar di mana beliau sangat mencabar di mana beliau terpaksa;terpaksa;

Mengajar kanak-kanak ramai1 guru : 45-50 murid

Tertekan-sentiasa berada dibawah tekanan untuk

menyediakan bukti tentang cara-cara P&P yang betul

Mempunyai kerja-kerja pentadbiran dan

ko-kurikulum selain tugasan mengajar

Page 49: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

►Satu dilema yang dihadapi oleh guru Satu dilema yang dihadapi oleh guru KBSR ialah tidak berpeluang KBSR ialah tidak berpeluang berkursus untuk membina bahan berkursus untuk membina bahan pengajaran yang sesuai dengan pengajaran yang sesuai dengan program KBSR.program KBSR.

►Oleh itu latihan yang komprehensif Oleh itu latihan yang komprehensif perlu disediakan untuk guru KBSR perlu disediakan untuk guru KBSR dapat menghasilkan aktiviti P&P dapat menghasilkan aktiviti P&P yang sesuai.yang sesuai.

Isu-isu berkaitanIsu-isu berkaitan

Page 50: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Pengubahsuai Sukatan Pengubahsuai Sukatan pelajaran KBSRpelajaran KBSR

► Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah sekolah secara terhad di Malaysia.sekolah secara terhad di Malaysia.

► Selepas 1988- KBSR dikaji semula dengan Selepas 1988- KBSR dikaji semula dengan satu objektif iaitu pengaplikasian satu objektif iaitu pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dengan jujur kemahiran-kemahiran asas dengan jujur dalam kehidupan seharian.dalam kehidupan seharian.

► Alam dan Manusia dibahagikan kepada Alam dan Manusia dibahagikan kepada Sains dan Kajian Tempatan.Sains dan Kajian Tempatan.

► Amalan Perdagangan diterapkan dalam Amalan Perdagangan diterapkan dalam tajuk wang,ukuran dan sukatantajuk wang,ukuran dan sukatan

Page 51: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

AktivitiAktiviti

► Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) berdasarkan model-model kurikulum yang berdasarkan model-model kurikulum yang dibincang?dibincang?

► Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan kurikulum tersirat di sekolah rendahkurikulum tersirat di sekolah rendah

► Jelaskan bagaimana individu, masyarakat, negara Jelaskan bagaimana individu, masyarakat, negara dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan kurikulum KBSRkurikulum KBSR

► Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPKAnalisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK► Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan

kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)maklumat dan komunikasi (ICT)

Page 52: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

Pengubahsuaian dalam sukatan KBSRPengubahsuaian dalam sukatan KBSRo Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982 Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982

sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988.mulai tahun 1988.

o Selepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk Selepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya.melihat kekuatan dan kelemahannya.

o Akibatnya, KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru Akibatnya, KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan 2020, globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).Komunikasi (ICT).

o Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.

Page 53: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Pengubahsuaian dalam sukatan KBSRPengubahsuaian dalam sukatan KBSR

Antara perubahan besar dalam KBSR ialah:Antara perubahan besar dalam KBSR ialah:

i.i. Penerapan nilai dalam P&PPenerapan nilai dalam P&P

ii.ii. Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harianPenguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian

iii.iii. Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas kepada yang paling kompleks mengikut topikkepada yang paling kompleks mengikut topik

iv.iv. Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaranMengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran

v.v. Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan beratke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat

vi.vi. M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P, iaitu M/P M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P, iaitu M/P Sains dan Kajian TempatanSains dan Kajian Tempatan

vii.vii. Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003

viii.viii. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P Sains dan MatematikSains dan Matematik

Page 54: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Matlamat KBSRMatlamat KBSR

► Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan umum, iaitu pendidikan yg seimbang & umum, iaitu pendidikan yg seimbang & berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Pendidikan Kebangsaan.

► Utk mengembangkan potensi individu Utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yg akan secara menyeluruh yg akan membenarkannya utk beroperasi dgn efisien membenarkannya utk beroperasi dgn efisien dlm struktur sistem sosial negara.dlm struktur sistem sosial negara.

Page 55: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Objektif KBSRObjektif KBSR

►Supaya murid dapat menguasai Supaya murid dapat menguasai kemahiran asas,iaitu membaca, kemahiran asas,iaitu membaca, menulis & mengira serta memperoleh menulis & mengira serta memperoleh ilmu pengetahuan yg cukup sesuai ilmu pengetahuan yg cukup sesuai dgn peringkat umur & perkembangan dgn peringkat umur & perkembangan diri mereka.diri mereka.

►Utk murid menguasai Bahasa Melayu Utk murid menguasai Bahasa Melayu dgn memuas sesuaikan dgn dgn memuas sesuaikan dgn kedudukannya sebagai bahasa kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan & bahasa rasmi negara.kebangsaan & bahasa rasmi negara.

Page 56: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

► Objektif KBSRObjektif KBSR Menguasai Bahasa MelayuMenguasai Bahasa Melayu Menguasai kemahiran asas bahasaMenguasai kemahiran asas bahasa Mengmbang dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran Mengmbang dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran

rasional, kritis dan kreatifrasional, kritis dan kreatif Menguasai kemahiran belajar dan berfikirMenguasai kemahiran belajar dan berfikir Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa keduaMenguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diriMengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran Menguasai kemahiran saintifik dan teknikalMenguasai kemahiran saintifik dan teknikal Memahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadahMemahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadah Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikalMenjaga kesihatan dan kecergasan fizikal Menguasai asas keusahawanan dan produktivitiMenguasai asas keusahawanan dan produktiviti Memperoleh kemahiran membaca, melafaz dan memahami makna ayat-Memperoleh kemahiran membaca, melafaz dan memahami makna ayat-

ayat dalam Al-Quranayat dalam Al-Quran Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai

murnimurni Menyemai semangat kenegaraanMenyemai semangat kenegaraan Mengembangkan bakat dan kreativitiMengembangkan bakat dan kreativiti Mengembangkan sikap positifMengembangkan sikap positif

Page 57: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

2.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)2.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

► Matlamat KBSRMatlamat KBSR

Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk memastikan perkembangan Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek, rohani, emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan intelek, rohani, emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi.(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1997)berharmoni dengan piawai moral yang tinggi.(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1997)

► Prinsip-prinsip KBSRPrinsip-prinsip KBSR

i.i. Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup mereka. Justeru itu, semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan hidup mereka. Justeru itu, semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek, pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek, rohani dan fizikal.rohani dan fizikal.

ii.ii. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan iteraksi sosial, bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid.iteraksi sosial, bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid.

iii.iii. Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan.yang diperlukan.

iv.iv. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel.Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel.

v.v. Penekanan pada nilai (nilai merentas kurikulum).Penekanan pada nilai (nilai merentas kurikulum).

vi.vi. Penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira).Penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira).

vii.vii. Penilaian perlu diintergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah.Penilaian perlu diintergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah.

Page 58: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Ciri-ciri Utama KBSRCiri-ciri Utama KBSR► Dibahagikan kpd 2 fasa.Dibahagikan kpd 2 fasa.► Fasa 1=Tahun1 hingga 3 Fasa 1=Tahun1 hingga 3 ► Fasa 2=Tahun 4 hingga 6Fasa 2=Tahun 4 hingga 6► Dlm fasa 1, kemahiran-kemahiran asas Dlm fasa 1, kemahiran-kemahiran asas

seperti membaca, menulis & mengira seperti membaca, menulis & mengira diajar kpd murid-murid.diajar kpd murid-murid.

► Murid-murid diajar utk mendengar, Murid-murid diajar utk mendengar, menyebut & mengenal pasti simbol-menyebut & mengenal pasti simbol-simbol nombor serta abjad & simbol nombor serta abjad & menggunakan semua nombor & abjad ini menggunakan semua nombor & abjad ini dlm tulisan mereka.dlm tulisan mereka.

Page 59: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…► Mereka juga diajar pengiraan yg asas & Mereka juga diajar pengiraan yg asas &

kemahiran matematik seperti campur, kemahiran matematik seperti campur, tolak, darab & bahagi.tolak, darab & bahagi.

► Dlm fasa 2, kemahiran-kemahiran ini akan Dlm fasa 2, kemahiran-kemahiran ini akan diperkukuhkan.diperkukuhkan.

► Penekanan dlm fasa 2=penggunaan Penekanan dlm fasa 2=penggunaan kemahiran utk pemikiran & komunikasi kemahiran utk pemikiran & komunikasi khasnya dlm penaakulan logik & khasnya dlm penaakulan logik & memahami isu-isu sosial semasa.memahami isu-isu sosial semasa.

► Program KBSR juga menggunakan BM Program KBSR juga menggunakan BM sebagai bahasa pengantar kecuali utk sebagai bahasa pengantar kecuali utk mata pelajaran BI.mata pelajaran BI.

► Mata pelajaran lain yg diajar dlm program Mata pelajaran lain yg diajar dlm program KBSR =MT, SC, PM, PS, KH, Muzik, PJ, KT & KBSR =MT, SC, PM, PS, KH, Muzik, PJ, KT & Ko-kurikulum.Ko-kurikulum.

Page 60: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…► Murid-murid diberikan peluang utk Murid-murid diberikan peluang utk

mempelajari kemahiran bahasa & utk mempelajari kemahiran bahasa & utk berkomunikasi dlm BM.berkomunikasi dlm BM.

► Mereka diberikan perhatian individu & Mereka diberikan perhatian individu & kemahiran bahasa mereka dipantau dgn teliti kemahiran bahasa mereka dipantau dgn teliti oleh guru.oleh guru.

► Guru mementingkan pengajaran mata Guru mementingkan pengajaran mata pelajaran BI & sekolah juga menyediakan pelajaran BI & sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yg khas. program pengayaan Inggeris yg khas.

► Aktiviti tambahan ko-kurikulum =kelab Aktiviti tambahan ko-kurikulum =kelab komputer, MT & SC juga adalah wajib utk komputer, MT & SC juga adalah wajib utk murid-murid tahun ke-4 & atas.murid-murid tahun ke-4 & atas.

► Murid-murid perlu duduk utk Ujian Penilaian Murid-murid perlu duduk utk Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR)dlm tahun 6.Sekolah Rendah(UPSR)dlm tahun 6.

Page 61: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Struktur KBSRStruktur KBSR► Murid mesti mencapai kemahiran dlm 3 Murid mesti mencapai kemahiran dlm 3

bidang asas:bidang asas:(a)bidang komunikasi;(a)bidang komunikasi;(b)bidang manusia dlm alam sekelilingnya; (b)bidang manusia dlm alam sekelilingnya; (c)bidang perkembangan individu sesuai dgn (c)bidang perkembangan individu sesuai dgn

keperluan, minat, bakat & kemampuan keperluan, minat, bakat & kemampuan mental serta kesediaan murid-murid.mental serta kesediaan murid-murid.

► Oleh itu, dlm kurikulum yg baru ini, Oleh itu, dlm kurikulum yg baru ini, pengalaman murid dikaitkan dgn unsur-pengalaman murid dikaitkan dgn unsur-unsur Tuhan, persekitaran & ugama utk unsur Tuhan, persekitaran & ugama utk membentuk individu-individu yg membentuk individu-individu yg mempunyai perkembangan yg seimbang.mempunyai perkembangan yg seimbang.

Page 62: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…

Sains & teknologimerentasi kurikulum

Prinsip mudahubah

Pemulihan & pengayaan

Penilaianberterusan

Strategi P&Pyg berpusatkan

murid

Patriotisme merentasikurikulum

Bahasa merentasi kurikulum

Nilai merentasi kurikulum

Kemahiran berfikir

Dlm pelaksanaan KBSR,Dlm pelaksanaan KBSR, penekanan diberikan penekanan diberikan

kpd aspek-aspek kpd aspek-aspek

Page 63: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Pengubahsuaian Sukatan Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSR Pelajaran KBSR

► Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan secara terhad pada tahun 1982 di 305 buah secara terhad pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah di Malaysia.sekolah rendah di Malaysia.

► Selepas 1988, program KBSR dikaji semula & Selepas 1988, program KBSR dikaji semula & ditukar kpd kurikulum bersepadu sekolah rendah ditukar kpd kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) dgn satu objektif yg baru iaitu (KBSR) dgn satu objektif yg baru iaitu pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dgn pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dgn jujur & betul dlm kehidupan seharian.jujur & betul dlm kehidupan seharian.

► Amalan Perdagangan diterapkan melalui tajuk Amalan Perdagangan diterapkan melalui tajuk wang, ukuran & sukatan sementara Alam & wang, ukuran & sukatan sementara Alam & Manusia dibahagikan kpd sains & Kajian Tempatan. Manusia dibahagikan kpd sains & Kajian Tempatan.

Page 64: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Peranan Guru Dlm Peranan Guru Dlm Pelaksanaan KBSRPelaksanaan KBSR

► Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah sebagai seorang fasilitator dlm proses P&P.sebagai seorang fasilitator dlm proses P&P.

► Guru KBSR mesti memastikan yg dia dapat Guru KBSR mesti memastikan yg dia dapat membuat bimbingan pendidikan yg berkesan utk membuat bimbingan pendidikan yg berkesan utk murid-muridnya serta membentuk satu murid-muridnya serta membentuk satu persekitaran fizikal & mental yg kondusif utk persekitaran fizikal & mental yg kondusif utk pembelajaran.pembelajaran.

► Guru KBSR juga perlu mensimulasikan aktiviti-Guru KBSR juga perlu mensimulasikan aktiviti-aktiviti yg akan menyebabkan murid-murid aktiviti yg akan menyebabkan murid-murid memperolehi kemahiran berfikir.memperolehi kemahiran berfikir.

► Guru juga mesti mengajar murid-muridnya utk Guru juga mesti mengajar murid-muridnya utk mencari maklumat sendiri. mencari maklumat sendiri.

Page 65: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

► Guru juga mesti mengajar murid-muridnya Guru juga mesti mengajar murid-muridnya cara-cara utk menyelesaikan masalah-cara-cara utk menyelesaikan masalah-masalah yg akan membantu mereka utk masalah yg akan membantu mereka utk menghadapi dunia sebenarnya.menghadapi dunia sebenarnya.

► Guru juga mesti membenarkan murid-murid Guru juga mesti membenarkan murid-murid utk memahami persekitaran mereka.utk memahami persekitaran mereka.

► Oleh yg demikian, peranan guru KBSR sangat Oleh yg demikian, peranan guru KBSR sangat mencabar, di mana beliau terpaksa: mencabar, di mana beliau terpaksa:

► a) mengajar kanak-kanak yg ramai pada a) mengajar kanak-kanak yg ramai pada nisbah 1 guru kpd 45 hingga 50 murid.nisbah 1 guru kpd 45 hingga 50 murid.

► b) mempunyai kerja-kerja pentadbiran & ko-b) mempunyai kerja-kerja pentadbiran & ko-kurikulum selain drpd tugasan mengajar.kurikulum selain drpd tugasan mengajar.

► c) sentiasa berada d bawah tekanan ibu bapa c) sentiasa berada d bawah tekanan ibu bapa utk menyediakan bukti tentang cara-cara utk menyediakan bukti tentang cara-cara pengajaran & penilaian yg betul. pengajaran & penilaian yg betul.

Page 66: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSMKBSR/KBSM

Mengubah suaiMengubah suaio Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran)Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran)o Sumber yang adaSumber yang adao Penggunaan ICTPenggunaan ICT

MelaksanakanMelaksanakan o Melaksanakan dalam bilik darjahMelaksanakan dalam bilik darjah

PenilaianPenilaiano Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasiUntuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasio Analisis keputusan Analisis keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaianMendapat maklum balas untuk pengubahsuaian

Page 67: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSMKBSR/KBSM

MentafsirMentafsiro Memahami dan menghargai FPK dan matlamat pendidikan Memahami dan menghargai FPK dan matlamat pendidikan o Mentafsir sukatanMentafsir sukatano Memindahkan matlamat, objektif dan domain yang terpilih Memindahkan matlamat, objektif dan domain yang terpilih

sesuai dengan keperluansesuai dengan keperluan

MerancangMerancango Rancangan semester/tahunan, RPHRancangan semester/tahunan, RPHo Mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran untuk murid dengan Mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran untuk murid dengan

cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajarancara yang sesuai bagi memudahkan pembelajarano Pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan Pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan

pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkandiinginkan

Page 68: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSMKBSR/KBSM

Mengubah suaiMengubah suaio Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran)Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran)o Sumber yang adaSumber yang adao Penggunaan ICTPenggunaan ICT

MelaksanakanMelaksanakan o Melaksanakan dalam bilik darjahMelaksanakan dalam bilik darjah

PenilaianPenilaiano Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasiUntuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasio Analisis keputusan Analisis keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaianMendapat maklum balas untuk pengubahsuaian

Page 69: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

RUMUSANRUMUSAN

► Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. Semua Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. Semua rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemah ke dalam pengalaman. dan struktur yang diterjemah ke dalam pengalaman. Perkembangan kurikulum ialah proses yang nilainya Perkembangan kurikulum ialah proses yang nilainya diterjemah dan disusun ke dalam pengalaman diterjemah dan disusun ke dalam pengalaman pembelajaran.pembelajaran.

► Guru-guru memainkan peranan penting dalam Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasi dan menginterpretasi, merancang, memodifikasi dan melaksanakan kurikulum.melaksanakan kurikulum.

Page 70: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
Page 71: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Kurikulum Bersepadu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)Sekolah Menengah (KBSM)

► KBSM telah diperkenalkan dlm tahun 1980 KBSM telah diperkenalkan dlm tahun 1980 oleh kerajaan utk membentuk satu oleh kerajaan utk membentuk satu kurikulum yg kukuh utk sekolah-sekolah kurikulum yg kukuh utk sekolah-sekolah menengah di Malaysia.menengah di Malaysia.

► Ia diperkenalkan utk mata pelajaran bahasa Ia diperkenalkan utk mata pelajaran bahasa dlm tahun 1988.dlm tahun 1988.

► Kemudian ia telah diperkenalkan utk semua Kemudian ia telah diperkenalkan utk semua mata pelajaran pada tahun 1989.mata pelajaran pada tahun 1989.

► Program KBSM merupakan kesinambungan Program KBSM merupakan kesinambungan drpd KBSR yg berasaskan pengiraan & drpd KBSR yg berasaskan pengiraan & kemahiran 3M iaitu membaca, menulis & kemahiran 3M iaitu membaca, menulis & mengira.mengira.

Page 72: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

MatlamatMatlamat►Matlamat program KBSM ialah Matlamat program KBSM ialah

seperti berikut:seperti berikut:►a) Matlamat KBSM sama dgn KBSR a) Matlamat KBSM sama dgn KBSR

iaitu utk mengembangkan potensi iaitu utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, individu secara menyeluruh, seimbang & bersepadu & ia meliputi seimbang & bersepadu & ia meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi, aspek-aspek intelek, rohani, emosi, & jasmani bagi melahirkan insan yg & jasmani bagi melahirkan insan yg seimbang, harmonis & berakhlak seimbang, harmonis & berakhlak mulia.mulia.

►b) Matlamat ini selari dgn kehendak b) Matlamat ini selari dgn kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Page 73: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Objektif KBSMObjektif KBSM► Utk mencapai pendidikan seumur hidup di Utk mencapai pendidikan seumur hidup di

mana rancangan KBSM akan membekalkan mana rancangan KBSM akan membekalkan ilmu pengetahuan kpd orang ramai.ilmu pengetahuan kpd orang ramai.

► Membolehkan pelajar-pelajar menguasai Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berinteraksi dlm kemahiran-kemahiran berinteraksi dlm semua situasi hidup, serta semua situasi hidup, serta memperkembangkan pemikiran & memperkembangkan pemikiran & penaakulan.penaakulan.

► Memberi penekanan kpd kemahiran Memberi penekanan kpd kemahiran menyelesaikan masalah dlm semua aspek menyelesaikan masalah dlm semua aspek kehidupan.kehidupan.

► Program ini juga selaras dgn dasar-dasar Program ini juga selaras dgn dasar-dasar kerajaan & keperluan negara utk memupuk kerajaan & keperluan negara utk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yg terdiri drpd pelbagai kaum.Malaysia yg terdiri drpd pelbagai kaum.

Page 74: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Sambung…Sambung…► Satu lagi objektif KBSM ialah utk Satu lagi objektif KBSM ialah utk

memenuhi keperluan para murid supaya memenuhi keperluan para murid supaya berkemampuan utk menghadapi cabaran berkemampuan utk menghadapi cabaran hidup & dapat menandingi individu dari hidup & dapat menandingi individu dari negara-negara lain.negara-negara lain.

► Utk mengembangkan kemahiran Utk mengembangkan kemahiran teknologi, pemikiran kreatif serta teknologi, pemikiran kreatif serta pengetahuan mengenai pengurusan masa pengetahuan mengenai pengurusan masa & etika supaya palajar dapat memainkan & etika supaya palajar dapat memainkan peranan yg sewajarnya dlm proses peranan yg sewajarnya dlm proses pendidikan.pendidikan.

Page 75: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Ciri-ciri KBSMCiri-ciri KBSM► Mementingkan pembelajaran sepanjang Mementingkan pembelajaran sepanjang

hayat & unsur-unsur JERI.hayat & unsur-unsur JERI.► Ia juga mementingkan penekanan terhadap Ia juga mementingkan penekanan terhadap

penerapan & penghayatan nilai-nilai murni.penerapan & penghayatan nilai-nilai murni.► Penguasaan Bahasa Melayu juga Penguasaan Bahasa Melayu juga

dipentingkan.dipentingkan.► Pakej KBSM menggunakan pakej ilmu Pakej KBSM menggunakan pakej ilmu

pengetahuan/disiplin yg sedia ada.pengetahuan/disiplin yg sedia ada.

Page 76: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Struktur KBSMStruktur KBSM► Dlm melaksanakan KBSM, penekanan Dlm melaksanakan KBSM, penekanan

diberikan kpd pendekatan yg bersepadu diberikan kpd pendekatan yg bersepadu dlm kurikulum, ko-kurikulum & budaya dlm kurikulum, ko-kurikulum & budaya sekolah.sekolah.

► Seperti KBSR,kandungan KBSM juga Seperti KBSR,kandungan KBSM juga diolah melalui 3 bidang utama:diolah melalui 3 bidang utama:

a)Bidang komunikasi yg merangkumi a)Bidang komunikasi yg merangkumi mata pelajaran Bahasa & MT.mata pelajaran Bahasa & MT.

b)Bidang manusia & Alam Sekeliling yg b)Bidang manusia & Alam Sekeliling yg merangkumi Agama, Moral, Sains & merangkumi Agama, Moral, Sains & Kemasyarakatan.Kemasyarakatan.

c)Bidang Perkembangan Diri yg c)Bidang Perkembangan Diri yg merangkumi mata pelajaran Pendidikan merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni, Jasmani & aktiviti-aktiiviti Seni, Jasmani & aktiviti-aktiiviti kokurikulum.kokurikulum.

Page 77: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Komponen KBSMKomponen KBSM► Organisasi terhadap kandungan Organisasi terhadap kandungan

sukatan pelajaran KBSM sukatan pelajaran KBSM merangkumi komponen-komponen merangkumi komponen-komponen seperti yg ditunjukkan di bawah: seperti yg ditunjukkan di bawah:

-Komponen Komunikasi-Penyuburan Diri

- Bahasa Melayu MerentasiKurikulum

-Komponen manusia-Alam Sekitar

-Matematik & Bahasa-Pendidikan Agama & Moral-Sosial-Saintifik

KBSM

Page 78: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSMKBSM

► KBSM telah disemak semula pada 1990 utk KBSM telah disemak semula pada 1990 utk memenuhi tuntutan perkembangan dunia memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan masa kini seperti mana yg pendidikan masa kini seperti mana yg dihasratkan oleh Wawasan 2020, globalisasi & dihasratkan oleh Wawasan 2020, globalisasi & ledakan teknologi maklumat serta komunikasi.ledakan teknologi maklumat serta komunikasi.

► Konsep sekolah bestari telah diperkenalkan Konsep sekolah bestari telah diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990an di mana 90 pada pertengahan tahun 1990an di mana 90 buah sekolah telah dijadikan sekolah pelopor buah sekolah telah dijadikan sekolah pelopor utk mencuba proses pembestarian pendidikan utk mencuba proses pembestarian pendidikan ini.ini.

► Kerajaan Malaysia juga telah memanjangkan Kerajaan Malaysia juga telah memanjangkan sistem pendidikan wajib drpd 9 tahun kpd 11 sistem pendidikan wajib drpd 9 tahun kpd 11 tahun.tahun.

► Peperiksaan umum sekolah menengah juga Peperiksaan umum sekolah menengah juga telah disemak semula.telah disemak semula.

Page 79: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

► Selepas PMR, murid-murid meneruskan Selepas PMR, murid-murid meneruskan pengajian mereka sama ada dlm aliran pengajian mereka sama ada dlm aliran sains @ sastera di sekolah menengah sains @ sastera di sekolah menengah harian, sekolah berasrama penuh/agama harian, sekolah berasrama penuh/agama berdasarkan minat & kecenderungan berdasarkan minat & kecenderungan mereka.mereka.

► Bermula pada Januari 2003, mata Bermula pada Januari 2003, mata pelajaran Matematik, Sains & semua mata pelajaran Matematik, Sains & semua mata pelajaran teknikal tahun 1, tingkatan 1 & pelajaran teknikal tahun 1, tingkatan 1 & tingkatan 6 bawah diajar dlm BI.tingkatan 6 bawah diajar dlm BI.

► Akibat perubahan-perubahan ini, guru Akibat perubahan-perubahan ini, guru perlu mengajar melalui cara-cara yg perlu mengajar melalui cara-cara yg berikut dlm pembestarian pendidikan: berikut dlm pembestarian pendidikan:

Page 80: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Kecedasan pelbagai

Kemahiran generik

Pembelajaranmasteri

Kemahiran berfikir

Pembelajarankonstruktivis

Penerapan niai-nilai

murni

Pembelajaran cara

belajar

Pembelajaranakses kendiri

Pembelajarankontekstual

Cara-caramengajar dlm pembestarian

pendidikan

Page 81: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

►Trend terkini dlm KBSM ialah Trend terkini dlm KBSM ialah pengenalan mata pelajaran Sains dlm pengenalan mata pelajaran Sains dlm tahun 1 & kurikulum diubahsuai tahun 1 & kurikulum diubahsuai semula secara berperingkat drpd semula secara berperingkat drpd tahun 2003 utk menghasilkan pekerja-tahun 2003 utk menghasilkan pekerja-pekerja berilmu sejajar dgn keperluan pekerja berilmu sejajar dgn keperluan negara.negara.

►Trend terkini dlm KBSM ialah Trend terkini dlm KBSM ialah memfokus lebih kpd penggunaan memfokus lebih kpd penggunaan sains & teknologi maklumat serta sains & teknologi maklumat serta penggunaan kaedah-kaedah yg lebih penggunaan kaedah-kaedah yg lebih inovatif dlm P&P. inovatif dlm P&P.

Page 82: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

Peranan guru dlm Peranan guru dlm pelaksanaan KBSMpelaksanaan KBSM

1. Peranan guru sebagai pengurus 1. Peranan guru sebagai pengurus kurikulum adalah seperti berikut:kurikulum adalah seperti berikut:

►a) Pentafsiran kurikuluma) Pentafsiran kurikulum►Guru perlu menganalisis kurikulum Guru perlu menganalisis kurikulum

dgn meneliti aspek-aspek falsafah, dgn meneliti aspek-aspek falsafah, rasional, objektif & isi rasional, objektif & isi kandungannya.kandungannya.

►Sebagai seorang pengurus kurikulum Sebagai seorang pengurus kurikulum yg efektif, guru mesti menghargai & yg efektif, guru mesti menghargai & mempromosikan Bahasa Melayu mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara.sebagai bahasa kebangsaan negara.

Page 83: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

►b) Perancangan Kurikulumb) Perancangan Kurikulum►Sebagai seorang pengurus yg Sebagai seorang pengurus yg

berkesan, guru mesti mempunyai berkesan, guru mesti mempunyai tanggungjawab utk menyediakan tanggungjawab utk menyediakan rancangan kerja tahunan, rancangan kerja tahunan, rancangan kerja penggal, rancangan kerja penggal, rancangan kerja mingguan & rancangan kerja mingguan & rancangan kerja harian.rancangan kerja harian.

2. Justeru, guru mesti 2. Justeru, guru mesti melaksanakan semua aspek melaksanakan semua aspek komponen persediaan mengajar, komponen persediaan mengajar, penyampaian, penutup & aktiviti penyampaian, penutup & aktiviti susulan.susulan.

Page 84: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

►a) Dlm penyediaan sebuah a) Dlm penyediaan sebuah persediaan mengajar, guru perlu persediaan mengajar, guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut:mengambil kira aspek-aspek berikut:

►(i)pengetahuan sedia ada murid-(i)pengetahuan sedia ada murid-murid.murid.

►(ii)kemahiran semasa yg dimiliki (ii)kemahiran semasa yg dimiliki oleh murid.oleh murid.

►(iii)objektif pelajaran(iii)objektif pelajaran►(iv)penggabungjalinan antara (iv)penggabungjalinan antara

kemahiran @ mata pelajaran yg kemahiran @ mata pelajaran yg berlainan.berlainan.

►(v)sumber P&P. (v)sumber P&P.

Page 85: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

►b) Dlm penyampaian kurikulum, b) Dlm penyampaian kurikulum, guru perlu mengambil kira aspek-guru perlu mengambil kira aspek-aspek yg berikut:aspek yg berikut:

►(i)Isi pelajaran – pemilihan & (i)Isi pelajaran – pemilihan & pemeringkatan isi pelajaran, pemeringkatan isi pelajaran, penentuan langkah-langkah penentuan langkah-langkah pengajaran & peruntukan masa.pengajaran & peruntukan masa.

►(ii)kemahiran & strategi pengajaran(ii)kemahiran & strategi pengajaran-pembelajaran & penerapan nilai yg -pembelajaran & penerapan nilai yg

akan dilakukan.akan dilakukan.-penggunaan sumber-sumber yg -penggunaan sumber-sumber yg

sesuai dgn kebolehan murid.sesuai dgn kebolehan murid.

Page 86: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

c) Dlm aspek penutup, guru harus c) Dlm aspek penutup, guru harus membuat perancangan utk:membuat perancangan utk:

(i)Jenis & cara penutup(i)Jenis & cara penutup

(ii)Aktiviti susulan(ii)Aktiviti susulan

(iii)Penilaian objektif pelajaran(iii)Penilaian objektif pelajaran

(iv)rumusan/kesimpulan(iv)rumusan/kesimpulan

(v)Pengubahsuaian(v)Pengubahsuaian

(vi)Perancangan penilaian utk (vi)Perancangan penilaian utk pelaksanaan kurikulum.pelaksanaan kurikulum.

Page 87: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

►d) Dlm aspek aktiviti susulan, d) Dlm aspek aktiviti susulan, maklum balas & pengubahsuaian, maklum balas & pengubahsuaian, guru perlu mengambil kira aspek-guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut:aspek berikut:

►(i)merancang aktiviti-aktiviti susulan (i)merancang aktiviti-aktiviti susulan seperti pemulihan & pengayaan.seperti pemulihan & pengayaan.

►(ii)mendapatkan maklum balas drpd (ii)mendapatkan maklum balas drpd pelajar-pelajar mengenai pelajar-pelajar mengenai pengajarannya sebelum membuat pengajarannya sebelum membuat pengubahsuaian dlm persediaan pengubahsuaian dlm persediaan mengajar yg seterusnya.mengajar yg seterusnya.

Page 88: 2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

SEKIAN TERIMA KASIHSEKIAN TERIMA KASIH