18.keseimbangan daya

Click here to load reader

Download 18.keseimbangan daya

Post on 28-Jul-2015

775 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Author : KhairiKESEIMBANGAN DAYAObjek berada dalam keseimbangan daya apabiladaya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFAR5N5N7N 7NF = 0 NF = 0 N 2. daya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFARAuthor : KhairiObjek berada dalam keseimbangan daya apabila4 NKESEIMBANGAN DAYA3 N5 N5 NF = 0 NGambarajah Vektor 3. daya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFARAuthor : KhairiObjek berada dalam keseimbangan daya apabila11 NKESEIMBANGAN DAYA7 N13 N13 NF = 0 NGambarajah Vektor 4. Author : Khairi6 NKESEIMBANGAN DAYA8 N10 NLATIHANTentukan nilai bagi daya jika daya-daya beradadalam keseimbangan daya dan lukiskangambarajah daya10 NGambarajah Vektor 5. Tentukan nilai bagi daya jika daya-daya beradadalam keseimbangan daya dan lukiskanAuthor : Khairi3 NKESEIMBANGAN DAYA5 NLATIHAN4 N4 Ngambarajah dayaGambarah Vektor 6. Author : KhairiEXERCISEKESEIMBANGAN DAYALukiskan gambarajah vektor bagi daya-daya yangbertindak ke atas objek jika objek berada dalamkeseimbangan dayaGambarajah vektor 7. KESEIMBANGAN DAYADua keadaan dimana objek berada dalam keseimbangan dayaAuthor : Khairi1. Objek pegunTindakbalas normal,RBerat,WR = WR W = 0R mg = 0 8. Dua keadaan dimana objek berada dalam keseimbangan dayaAuthor : KhairiKESEIMBANGAN DAYATegangan,TBerat,WT = WT W = 0T mg = 01. Objek pegun 9. KESEIMBANGAN DAYADua keadaan dimana objek berada dalam keseimbangan daya2. Objek bergerak dengan halaju seragam(malar)Author : KhairiAngkatan,USeretan,G Daya tujah,FBerat,WHalaju seragam(pecutan = 0)U = WG = F 10. Author : KhairiCONTOHKESEIMBANGAN DAYATegangan,T T = WPHYSICS IS EASYW = mgT = mg= 0.5 x 10= 5 NSeorang pelajar hendak mengantungkan gambar 500 gmenggunakan seutas tali.Berapakah kekuatan tali yang sesuaidigunakan ? 11. Author : KhairiLATIHANKESEIMBANGAN DAYATegangan,T T = WPHYSICS IS EASYW = mgW = Tmg = Tm x 10 = 20m = 2 kgJika kekuatan tali ialah 20 N.Berapakah jisim maksimum objekyang boleh digantung pada kedudukan yang ditunjukkan. 12. LATIHANLukiskan daya yang diperlukan supaya objek berada dalamkeseimbangan daya20 N 60 N 80 NAuthor : Khairi20 N 20 N9 N 9 N18 NKESEIMBANGAN DAYA 13. Menjumlahkan semua daya-daya yang bertindak pada objekAuthor : KhairiDAYA PADUANKESEIMBANGAN DAYATerdapat 2 kaedah bagi mengira daya paduanyang bertindak pada objek1.Kaedah segitiga2.Kaedah segiempat selari 14. KESEIMBANGAN DAYATentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek20 N KAEDAH SEGITIGAAuthor : Khairi50 NDAYA PADUAN 15. Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objekAuthor : Khairi20 N50 NFTeorem PythagorasF2 = (20)2 + (50)2= 400 + 2500= 2900F = 53.9 N= 53.9 NKESEIMBANGAN DAYADAYA PADUAN50 N20 NKAEDAH SEGITIGA 16. DAYA PADUANTentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objekKAEDAH SEGITIGAAuthor : KhairiKESEIMBANGAN DAYA50 N20 N20 N50 NFArah daya paduanTan q = 50/20= 2.5q = 68o= 53.9 Nq 17. KESEIMBANGAN DAYADAYA PADUANTentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek20 N KAEDAH SEGIEMPAT SELARIAuthor : Khairi50 NLukisan berskalaSkala : 1 cm = 5 N4 cm10.7 cm10 cm10.7 cm = 53.5 N 18. Author : KhairiHitungkan daya paduan yang bertindak pada objek60 N40 N60 N40 NFF2 = 602 + 402= 3600 + 1600F = 72.1 NLATIHANKESEIMBANGAN DAYADAYA PADUAN 19. Author : KhairiDAYA PADUANLATIHANKESEIMBANGAN DAYAHitungkan daya paduan yang bertindak pada objek60o10 NSkala : 1 cm = 2 N 8 N 20. Author : KhairiLATIHANSkala : 1 cm = 2 NKESEIMBANGAN DAYA30o5 cm30o4 cm7.8 cm7.8 cm = 15.6 NDAYA PADUAN 21. Author : KhairiLLAATTIIHHAANN PPEENNGGAAYYAAAANNWWFFTLukis gambarajah vektor bagi daya-daya yang bertindak pada mesinpemotong rumput jika ia berada dalam keseimbangan daya. 22. LLAATTIIHHAANN PPEENNGGAAYYAAAANNLukiskan vektor diagram bagi daya-daya yang bertindak pada modelAuthor : Khairikapal terbang.WT2T1 23. Author : KhairiLLAATTIIHHAANN PPEENNGGAAYYAAAANNHitungkan tegangan setiap tali.5 NT30oT30oFy = 2T Sin 30o - 5= T - 5Object in equilibriumof force,Fy = 00 = T - 5T = 5 N 24. Manakah diantara gambarajah vektor berikut mewakili daya paduan,Fyang bertindak pada kereta ?Author : KhairiSSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASS 25. SSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASSManakah gambarajah vektor yang mewakilidaya-daya T1,T2 dan W yang bertindak padaAuthor : Khairigambar ? 26. SSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASSManakah hubungan diantara daya-daya adalah betul,jika kapalterbang bergerak pada ketinggian malar ?Author : KhairiA. F = GB. F < GC. U = WD. U > W 27. Author : KhairiSSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASSBila objek berada dalam keseimbangan daya,objekA. Mesti pegunB. Mesti bergerak dengan halaju seragamC. Samada pegun atau bergerak denganhalaju seragamD. Samada bergerak dengan halaju seragamatau pecutan seragamA dan B adalah betul tetapi C paling tepat 28. SSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASSDaya geseran diantara blok dan permukaan meja ialah 2 N.Manakah pasangan daya F1 dan F2 menyebabkan blok bergerakdengan pecutanAuthor : KhairiF1A. 5 NB. 3 NC. 6 ND. 3 NE. 4 NF17 N5 N4 N2 N1 NJika objek bergerak dengan pecutan,objek tidak berada dalam keseimbangan dayaFbersih tidak sama dengan sifarF1 + F2 + Fgeseran 04 1 2 = 3 N 29. SSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASSF1,F2 dan F3 sama magnitud.Manakah rajah yang menunjukkan dayapaduan maksimum yang bertindak pada kotak ?Author : KhairiFT = F1 + F2 + F3 FT = F2 + F3 F1FT = F3 F1 F2 FT = F1 + F3 F2 30. SSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASSDaya berada dalam keseimbangan dalam fenomena dibawah,kecualiA. Sebuah kereta menuruni bukit pada halaju malarB. Sebuah lampu tergantung pegun di dindingC. Buah mangga jatuh dari pokokD. Kapal terapung pegun dalam lautDua situasi dimana objek berada dalam keseimbangan daya :1. Objek pegun2. Objek bergerak dengan halaju seragam (malar) atauAuthor : Khairipecutan sifar 31. SSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASSKotak kekal pegun Kapal bergerak dengan halaju malarAuthor : KhairiNyatakan persamaan dari segi magnitud F1,F2,F3 dan F4.F1 sama dengan F2 dan F3 sama dengan F4Nyatakan persamaan dari segi arah F1,F2,F3 dan F4.F1 bertentangan dengan F2 dan F3 bertentangan dengan F4Berapakah daya bersih dalam kedua-dua situasi ?Sifar 32. SSOOAALLAANN TTAAHHUUNN LLEEPPAASSKotak kekal pegun Kapal bergerak dengan halaju malarAuthor : KhairiNamakan konsep fizik yang terlibat.Keseimbangan dayaJika kapal lain yang mempunyai F3 lebih besar dari F4.Huraikanpergerakan kapal tersebut.Kapal tersebut bergerak lebih laju.Terangkan jawapan anda.Daya bersih lebih besar dari sifar.Pecutan berkadar terus dengan daya bersih.