16539522 sistem pen gurus an data kadaster di malaysia

Download 16539522 Sistem Pen Gurus An Data Kadaster Di Malaysia

Post on 15-Jul-2015

333 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ISU-ISU PENGINTEGRASIAN PANGKALAN DATA UKUR KADASTER DAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER

GENGATHARAN A/L MARIAPPAN

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)

Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi Universiti Teknologi Malaysia

APRIL 2005

PSZ 19:16 (Pind.1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESISJUDUL : ISU-ISU PENGINTEGRASIAN PANGKALAN DATA UKUR KADASTER DAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER SESI PENGAJIAN : 2004/2005 Saya GENGATHARAN A/L MARIAPPAN(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( )

SULIT

TERHAD

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di AKTA RAHSIA RASMI 1972 (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)Disahkan oleh

TIDAK TERHAD

__________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: NO.9, TAMAN PENGLY, JALAN KAMUNTING LAMA, 34000 TAIPING, PERAK DARUL RIDZUAN Tarikh : APRIL 2006

___________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) PROF. DR. ABDUL MAJID ABD.KADIR Nama Penyelia

Tarikh :

APRIL 2006

CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik).

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: --------------------------------------------: Profesor Dr.Abdul Majid A.Kadir : APRIL 2005

ii

Saya akui penulisan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : GENGATHARAN AL MARIAPPAN : 5 APRIL 2006

iii

Untuk ayah, ibu, adik-beradik, anak-anak dan isteri ku Sivananthiny yang tersayang

iv

PENGHARGAAN

Penulis ingin merakamkan penghargaan yang ikhlas kepada penyelia projek Profesor Dr. Abdul Majid Abd. Kadir ke atas segala panduan, bimbingan, nasihat dan dorongan yang beliau telah hulurkan di sepanjang tempoh menjalankan penyelidikan tesis ini.

Penghargaan juga turut disampaikan kepada Profesor Madya Ghazali bin Desa, Dr.Abdullah Hisam bin Omar, En.Marzuki bin Mohd Kassim, bekas pengarah Ukur dan Pemetaan Pulau Pinang, Puan Jamilah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Ukur Pulau Pinang, En.Hassan bin Saat, bekas Timbalan Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang dan kerjasama daripada kakitangan Jabatan Ukur dan Pemetaan Pulau Pinang, kakitangan Pejabat PTG Pulau Pinang dan kakitangan Pejabat Tanah dan Daerah Larut Matang dan Selama, Taiping dan juga semua pihak yang membantu samada secara langsung atau tidak langsung untuk menjayakan projek penyelidikan ini.

v

ABSTRAK

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia telah memperkenalkan Sistem Pengurusan Data Kadaster (SPDK) pada tahun 1997. Antara tujuan utama Sistem Pengurusan Data Kadaster ini ialah untuk mempopulasikan Pangkalan Data Ukur Kadaster (PDUK ) di semua Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri. Manakala

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar pula telah melaksanakan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) di Pejabat Tanah dan Galian dan PejabatPejabat Tanah dan Daerah disetiap negeri bermula pada tahun 1995. Antara tujuan utama sistem ini ialah untuk memudahkan proses pendaftaran surat hakmilik tanah, pinda milik tanah, carian rekod tanah dan lain-lain urusan berkaitan tanah melalui komputer. Kedua-dua sistem tersebut ( SPDK dan SPTB ) berasaskan komputer tetapi berfungsi secara persendirian (stand-alone system) dan ini menyebabkan maklumat-maklumat yang sangat bernilai tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk pengurusan dan pentadbiran tanah yang cekap dalam era kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Oleh yang demikian, penyelidikan ini dijalankan untuk mengkaji dan mengenalpasti isu-isu pengintegrasian kedua-dua sistem SPDK dan SPTB supaya satu model konseptual pengintegrasian antara PDUK dan SPTB dapat dibangunkan. Hasil kajian mendapati kedua-dua sistem, PDUK dan SPTB, boleh diintegrasikan melalui prosedur dan peraturan kerja berlandaskan teknologi dan konsep digital.

vi

ABSTRACT

The Department of Survey and Mapping Malaysia has introduced the Cadastre Data Management System (CDMS) in the year 1997. One of the main purpose of the CDMS is to repopulate the Digital Cadastral Database (DCDB) for the Departments of Survey and Mapping at all states. On the other hand, The Ministry of Natural Resources and Environmental formaly known as The Ministry of Land and Cooperative Development has also introduced Computerized Land Registration System (CLRS) at the State Land and Mines Offices as well as the Land Offices throughout the country from the year 1995 onwards. The purpose of this system is to ease the registrations of the land titles and land dealings using the computerized system. Both systems are computer based stand-alone system whereby important land informations to be used effectively and effeciently. Therefore, the aim of this research is to investigate issues related to DCDB and CLRS in order to develope a conceptual model that can integrate DCDB and CLRS. The results of this research show that these two systems can be integrated base on procedure and regulation that fit to the technology and digital environment working concept.

vii

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

JUDUL TESIS PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

i ii iii iv v vi vii xiii xv xvi xviii

1

PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Pendahuluan Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Skop Kajian Kepentingan Dan Sumbangan Kajian Metodologi Kajian Struktur Kandungan Topik

1 1 5 6 6 7 8 8 11

viii 2 SISTEM KADASTER SPATIAL 2.1 2.2 2.3 Pendahuluan Latar Belakang Perkembangan Model-Model Kadaster 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Model Data Kadaster Model Organisasi Kadaster Sistem Kadaster dan Pembangunan Berterusan 2.4 2.5 Model Kadaster Spatial Komponen Sistem Kadaster 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 Definasi Kadaster Komponen Data Kadaster Komponen Organisasi Kadaster 21 22 24 25 26 30 33 13 13 13 15 17 19

Rumusan

3

PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN DATA KADASTER 3.1 3.2 3.3 Pendahuluan Sistem Ukur Tanah Bantuan Komputer Sistem Pengurusan Data Kadaster 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Sistem Pemprosesan Kadaster Sistem Pengesahan Kualiti (SPEK) Sistem Pengurusan Imej Dokumen (SPID) 3.3.4 Sistem Pendaftaran Rekod Ukur (SRS) 3.3.5 3.3.6 3.4 Sistem Dagangan Elektronik Sistem Maklumat Kaunter (CIS) 42 43 43 40 35 35 36 37 38 39

Peningkatan Sistem Pengurusan Data Kadaster 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Sistem Pengurusan Lapisan GIS Sistem Pemetaan Desktop (DMS) Browser Eksekutif (EB) 44 45 48 48

ix 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 Pusat Operasi SPDK (SOC) Pusat Maklumat eSRS Modul eSKL Modul Produk Terakhir (DEP) Modul Penambahbaikan Perkhidmatan Kaunter 3.4.9 3.5 Modul Intranet 52 53 53 49 49 48 51

Rumusan

4

PANGKALAN DATA UKUR KADASTER 4.1 4.2 4.3 Pendahuluan Latar Belakang Pangkalan Data Ukur Kadaster 4.3.1 Kaedah Pempopulasian Data Kadaster Ke Dalam PDUK 4.3.2 Pembangunan Pangkalan Data Ukur 4.3.3 4.3.4 4.3.5 Struktur Data PDUK Peningkatan Ke atas PDUK Isu-Isu Data Kualiti Dan Integriti PDUK 4.3.5.1 Status Sempadan Lot 4.3.5.2 Status Keluasan Lot 4.3.5.3 Status Koordinat Sistem 4.3.5.4 Penggunaan Koordinat Mempelot 4.3.5.5 Data Migrasi Dari Sistem Mini-CALS 4.3.5.6 Maklumat Ukuran Kelas Tiga (3) 4.3.5.7 Maklumat Yang Tidak Lengkap Dan Terkini 4.4 Rumusan

55 55 56 57

58 61 64 68

69 71 73 74

75

76

76

77 77

x 5 SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER 5.1 5.2 5.3 Pendahuluan Pendaftaran Tanah Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer 5.3.1 5.4 Latar Belakang 79 79 81 81 82

Ciri-Ciri Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer 83 84 85

5.5 5.6

Kandungan Maklumat Hasil Pengeluaran Sistem SPTB 5.6.1 Dokumen Hak Milik Daftar Komputer (DHDK) 5.6.2 Dokumen Hak Milik Keluaran Komputer (DHKK) 5.6.3 5.6.4 Sijil Carian Dokumen Verifikasi

85

86 86 86 87

5.7 5.8

Proses Pendaftaran Tanah Dokumen Hakmilik Cetakan Komputer

88 89 91 91 91 92

5.9 5.10 5.11

Struktur Teknikal Pangkalan Data SPTB Carian Dokumen 5.11.1 Carian Persendirian 5.11.2 Carian Rasmi

5.12

Penukaran Hakmilik Manual Kepada Bentuk Hakmilik Komputer 93

5.13

Pendaftaran Urusniaga Dan Bukan Urusniaga 94 94 95

5.14 5.15

Kegunaan Data SPTB Rumusan

xi 6 ISU-ISUPENGINTEGRASIAN PDUK DAN SPTB 6.1 6.2 Pendahuluan Isu-Isu Pengintegrasian 6.2.1 Ketiadaan Mekanisme Perkongsian Data Antara Organisasi 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3 Kelengkapan PDUK Penyenggaraan Data Dan Sistem Penstrukturan Agensi Isu-Isu Pengoperasian 97 99 99 100 100 100 101 101 102 96 96 97