138188246 kertas kerja english day

Upload: ahmad-muazzam-ali

Post on 02-Mar-2018

263 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  1/12

  SK SARIKEI, SARAWAK

  LOT 1266, JALAN LANGSAT, KAMPUNG BARU SEBERANG,

  96100, SARIKEI, SARAWAK

  NO TEL: 084657162

  KERTAS KERJA

  ENGLISH A!"

  SEMPENA PROGRAM

  PAS#A UPSR 2015

  ANJURAN:

  GURU PELATIH AMBILAN JANUARI

  2012

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  2/12

  2

  1$ PENGENALAN

  Pelaksanaan program English Day sempena Program Pasca UPSR 2015 ini adalah

  sebagai salah sat saha mrni ntk membant dalam mempk minat mrid!mrid

  tahn " terhadap penggnaan #ahasa $nggeris di sekolah rendah sebelm mereka

  melangkah ke alam sekolah menengah kelak% &dalah diharapkan pelaksanaan program

  ini mamp menyediakan dan memberi pelang kepada sema mrid ntk

  menggnakan #ahasa $nggeris dalam kegiatan harian mereka pada masa akan datang%

  Program ini trt akan memberi pendedahan kepada mrid!mrid tentang

  beberapa permainan berdasarkan bahasa $nggeris yang sangat seronok dan berbentk

  pertandingan% 'rid!mrid akan bermain di dalam kmplan dan diharap dapat menarik

  minat mereka secara tidak langsng kepada sb(ek #ahasa $nggeris% Sebelm ini)

  pembela(aran #ahasa $nggeris mereka lebih tertmp kepada peperiksaan UPSR

  saha(a dimana mereka dilatih bertbi!tbi ntk men(a*ab contoh soalan peperiksaan

  dan setersnya mengrangkan pendedahan mereka kepada akti+iti #ahasa $nggeris

  yang menyeronokkan% &khirnya) mrid berasa bosan dan les setiap kali dia(ar sb(ek

  #ahasa $nggeris di dalam kelas% ,ster) program ini dilaksanakan ntk mempk

  kembali minat mrid!mrid kepada sb(ek ini) di mana mereka akan bergerak dan

  bermain di dalam kmplan dan pada masa yang sama) mempela(ari tentang bahasa

  $nggeris dalam keadaan yang seronok%

  ,ster it) pemilihan program ini sebagai salah sat daripada akti+iti di dalam

  Program Pasca UPSR 2015 adalah bertepatan dalam memenhi kehendak dasar

  -ementerian Pendidikan 'alaysia .-P'/ yang menekankan pelaksanaan

  'emperkasakan #ahasa $nggeris .'#$/% &dalah diharapkan agar program ini mendapat

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  3/12

  3

  ker(asama yang sepenhnya daripada sema *arga sekolah bagi memastikan program

  ini dapat ber(alan dengan lancar dan mencapai ob(ektinya%

  2. OBJEKTIF

  Untk menggalakkan mrid tahn " menggnakan #ahasa $nggeris sebagai bahasa

  perttran seharian%

  Untk melahirkan mrid yang lebih berkeyakinan dan tidak merasa rendah diri ntk

  menggnakan #ahasa $nggeris%

  Untk meningkatkan dan mempk minat dan penggasaan mrid dalam sb(ek#ahasa $nggeris di sekolah ini%

  Untk membant mrid dengan menyediakan landasan dan rang bagi mrid!mrid

  ntk menggnakan #ahasa $nggeris%

  Untk memberi kesedaran kepada mrid tentang kepentingan ntk mengasai

  #ahasa $nggeris demi masa depan mereka%

  #agi melahirkan mrid yang mamp menggnakan #ahasa $nggeris sebagai bahasa

  keda dalam kehidpan harian mereka%

  3. MATLAMAT

  English Day diadakan bert(an ntk menyemai sat bdaya dimana bahasa

  $nggeris dignakan secara melas di ka*asan sekolah% &kti+iti!akti+iti yang diadakan

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  4/12

  4

  sepan(ang pelaksanaan English Day akan melibatkan sema mrid tahn " dengan

  harapan ia akan meningkatkan pendedahan kepada bahasa $nggeris secara tidak

  langsng dan me*(dkan bdaya bercakap dalam menggnakan bahasa $nggeris%

  ambahan lagi akti+iti!akti+iti telah dirancang boleh menarik minat dan melibatkan para

  peserta secara maksimm%

  4. JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM

  AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

  PROGRAM ENGLISH DAY SEMPENA PROGRAM PASCA UPSR 2015

  SK SARIKEI

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  5/12

  5

  SARIKEI, SARAWAK

  PENGERUSI

  $- 3&,&3 4R 3&6&$ #$4$ DU7R&4$

  PENASIHAT

  PU&4 8&$4 #$4$ #3&R$

  PENYELARAS PROGRAM

  E4 &3'&D 'U&88&' #$4 &7$

  SETIAUSAHA

  E4 &3'&D 'U&88&' #$4 &7$

  BENDAHARI

  E4 D8&$R$ &8'EER #$4 DER&3'&4

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  JAWATANKUASA

  PERSIAPAN TEMPAT

  $- ESEE!7&UR& &- &4346

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  6/12

  6

  PERALATAN

  E4 &3'&D 4&8R$ #$4 R&'7$

  PENGURUS PESERTA

  PU&4 ,U7$& &4 S$E9 7U&4

  KESELAMATAN

  E4 $'36 ,&4$4: &- ,&44$S

  DOKUMENTASI

  $- SUR&6& #$4$ &7U

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  FASILITATOR

  FASILITATOR "SPELLING BEE#

  E4 &3'&D 'U&88&' #$4 &7$

  $- ESEE 7&UR& &- &4346

  $- '&:D&7E4E &- ER&

  FASILITATOR "CHARADE#

  $- 4UR S3&'S$6&3 #$4$ 3USSE$4

  $- -&'&R$&3 #$4$ DU7 R&3'&4

  FASILITATOR "STORY WRITING#

  E4 ER4$E 4UR8&

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  7/12

  7

  FASILITATOR "BULLET TRAIN#

  $- SUR&6& #$4$ &7U

  $- &8E7$4 #$4$ DU7 '&,$D

  FASILITATOR "FRIENDSHIP DANCE#

  E4 $'36 ,&4$4: &- ,&44$S

  E4 ,&7$R &- S$4:

  E4 D8&$R$ &8'EER #$4 DER&3'&4

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  8/12

  8

  5. BUTIRAN DAN TENTATIF PROGRAM

  4ama Program = >English Day? sempena Program Pasca UPSR 2015

  arikh = 2 ktober 2015

  empat= S- Sarikei) Sarikei

  Peserta= Sema mrid tahn " Sekolah -ebangsaan Sarikei .R(k 7ampiran 1/

  STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

  1% Penbhan ,a*atankasa Pelaksana Program >English Day? sempena

  Program Pasca UPSR 2015

  2% Per(mpaan dan perbincangan antara penyelaras pro(ek) ahli (a*atankasa

  dan asilitator tentang peranan setiap ahli) masa) dan tempat program

  diadakan%@% 'emberi taklimat tentang tentati program kepada sema ahli (a*atankasa

  dan asilitator dan mridA% Program >English Day? sempena Program Pasca UPSR 2015 akan diadakan

  pada 2 O$%&'() 2015.

  5% 'rid!mrid tahn " akan dibahagikan kepada " kmplan di mana setiap

  kmplan akan mempnyai 10 orang ahli%"% erdapat " stesen akti+iti dan setiap kmplan akan bergerak ke stesen yang

  berlainan pada sat!sat masa% 'rid akan menghabiskan akti+iti di setiap

  stesen selama 20 minit dan bergerak ke stesen setersnya sehinggalah

  mereka menghabiskan keenam!enam stesen%

  TENTATIF PROGRAM

  H*)+T*)+$- S%((/ A$%++%+ T(*% C*%*%*/

  ,maat

  .2 ktober

  !Pendataran Pela(ar ahn "

  !Pembahagian -mplan

  De*an

  S-

  !Pengrs

  Peserta

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  9/12

  9

  2015/

  .B%00 pagi!

  11%@0 pagi/

  !aklimat tentang akti+iti yang

  akan di(alankan

  Sarikei !Penyelaras

  Program

  1 Spelling #ee -elas "& !

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  10/12

  10

  L

  1 -ertas &A 1 C Rim R' %00 C 1 R' %00

  2 -ertas 'ah(ong 12 R' 0%0 C 12 R' %"0

  @ Pen 'arker 12 R' 1%50 C 12 R' 1%00

  A Pensel B0 R' 0%"0 C 12 R' B%20

  JUMLAH KESELURUHAN RM 42.0

  . PENUTUP

  &dalah amat diharapkan agar pelaksanaan program ini dapat membant mrid!

  mrid ntk lebih berkeyakinan dan tidak rendah diri ntk menggnakan #ahasa

  $nggeris sesama rakan atapn dengan *arga sekolah yang lain

  Pihak saya berharap pro(ek ini akan ber(alan dengan lancar dan semprna

  mengikt seperti mana yang telah dirancang% Saya (ga berharap semoga program ini

  mendapat ker(asama daripada pihak!pihak yang berkaitan secara langsng atapn

  secara tidak langsng demi mencapai ob(ekti!ob(ekti yang telah ditetapkan% Semoga

  program ini mendapat keberkatan dan keredhaan oleh &llah S%9%%

  Disediakan oleh)

  FFFFFFFFFFFFFFFF%.AHMAD MUA66AM BIN ALI/

  Setiasaha)Program >English Day?

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  11/12

  11

  Sempena Program Pasca UPSR 2015)Sekolah -ebangsaan Sarikei%

  Disemak oleh)

  FFFFFFFFFFFFFFFFF%.6AINAB BINTI BOHARI/

  Penasihat)Program >English day?Sempena Program Pasca USPR 2015)Sekolah -ebangsaan Sarikei%

  Dillskan oleh)

  FFFFFFFFFFFFFFFFF.H7-. NOR HAYATI BINTI ABDULRANI/

  Penolong -anan -riklm)Sekolah -ebangsaan Sarikei%

 • 7/26/2019 138188246 Kertas Kerja English Day

  12/12

  12