1.2 konsep bermain

Download 1.2 KONSEP BERMAIN

Post on 26-Nov-2015

14 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

belajar sambil bermain

TRANSCRIPT

 • EDU 3103:

  MURID & ALAM BELAJAR

  BAB 1

  BELAJAR MELALUI BERMAIN

  Oleh:

  PN. NORLIZA BT. JAAFAR

  Jabatan Ilmu Pendidikan

  IPG Kampus Ilmu Khas,

  Kuala Lumpur

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • KONSEP & DEFINISI

  BELAJAR SAMBIL

  BERMAIN

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • KONSEP

  Main ada unsur

  kespontanan, kurangberstruktur, tiada

  paksaan dan menimbulkankepuasan kepada individu

  menjalankannya.

  -Ee Ah Meng, 2002

  Semasa proses pembelajaran, guru menggunakan

  pendekatan bermain agar

  kanak2 mempelajarisesuatu dengan seronok

  dan kreatif.

  BELAJAR SAMBIL

  BERMAIN

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • MENURUT FRIEDRICH FROEBEL (DALAM EE

  AH MENG, 2002) BERMAIN MERUPAKAN

  EK

  SP

  RE

  SI Ekpresi paling

  tinggiperkembangankanak2 padaperingkatkanak2 iaituekspresi bebasyang terkandungdalam rohseseorangkanak2. KE

  PE

  NT

  ING

  AN

  M

  AIN Untuk

  perkembangankemahiranfizikal, penguasaanbahasa, muzik, ekspresi kendirisebagai dasarbagi pendidikanawal kanak2.

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • Bermain adalahdinamik, aktifdan tingkahlaku konstruktif.

  Merupakansesuatu yang penting bagikanak2.

  ACEI (dalam Enberg& Quisenberry, 1988)

  The Association for Childhood Education

  International

  Bermain di-sekolahmerupakansatu kontinumdaripada main bebas kepadamain berpandudan kepadamain berarah.

  Bergen (1988)

  Perkembangansahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosialdan intelek (Caplan& Caplan, 1973)

  Mengembangkankekuatan fizikal, koordinasi danketangkasan.

  Perkembangankuasa penumpuankanak2 dankecenderunganuntuk menjelajahserta mencipta.

  Beri pengalamanawal tentangkeadilan,peraturan, dan kesamaan.

  Memperkuatkankebolehan berfikirdalam berbagai cara(Piaget)

  KESIMPULAN

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • PENDEKATAN & TAHAP

  BELAJAR SAMBIL

  BERMAIN

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • JENIS-JENIS PENDEKATAN BELAJAR SAMBIL BERMAIN

  MAIN

  BEBAS

  Kanak2 bebasmemilih

  aktiviti. Guru hanya

  memastikanaktiviti itumembawa

  faedah.

  Guru menyediakanbeberapa set objek untuk

  kanak2 bermain.

  Mereka akanmengkelaskan

  objek-objektersebut

  mengikut saiz, warna dsb.

  MAIN BERPANDU

  MAIN

  BERARAH

  Guru akanmengarahkan

  kanak2 menyelesaikn

  sesuatutugasan .

  Contoh: Bernyanyi,

  bermainShahibah.

  Monopoli dsb.

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • Permainan ini melibatkankanak2 memainkanwatak-watak tertentu.

  MAIN DRAMATIS

  Permainan inidikendalikan di luarkelas.

  Contoh: Titi pengimbang, buaian, alat permainanair dsb.

  MAIN

  LUAR

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • KEPENTINGAN BERMAIN

  DALAM PROSES

  PEMBELAJARAN KANAK2 Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • KEPENTINGAN BERMAIN DALAM

  PROSES PEMBELAJARAN KANAK2

  1. Main mendatangkan keseronokan dan hiburan yang merangsang kanak2 mempelajari sesuatu melalui carayang aktif dalam situasi tidak formal.

  2. Main membantu perkembangan fizikal, sosio-emosi, danmental.

  3. Keseronokan bermain mempercepatkan pembelajaran.

  4. Main membenarkan perkembangan individu mengikutkemajuan kanak2. Kanak2 yang lemah dapat bantuandrp rakan sebaya tanpa rasa terdesak.

  5. Melalui pelbagai permainan, kanak2 akan mengalamiproses asimilasi dan akomodasi. Ini meningkatkanperkembangan mental mereka.

  6. Melalui permainan, penilaian ke atas prestasi kanak2 dapat dijalankan dalam keadaan tidak mengancam.

  7. Kanak2 dapat mempelajari peranan individu dewasamelalui permainan. Contoh: Main Pondok2

  8. Permainan senang digunakan dan disesuaikan dengankeadaan kanak2.

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • KEPENTINGAN BERMAIN DALAM

  PROSES PEMBELAJARAN KANAK2

  9. Permainan membenarkan kanak2 menggunakan tenaga

  yang berlebihan.

  10. Melalui permainan, kanak2 dapat menghilangkan rasa

  kekecewaan dan kegelisahan.

  11. Semasa bermain, kanak2 dapat mengembangkan

  kemahiran berkomunikasi .

  12. Dalam aktiviti menggunting atau memotong, kanak2

  memperolehi kemahiran motor halus iaitu koordinasi

  mata-tangan.

  13. Dalam permainan lalu lintas, kanak2 dapat pelajari

  keselamatan di jalan raya.

  14. Bagi perkembangan koordinasi motor kasar, kanak2

  dilibatkan dengan aktiviti memanjat, berlari, berguling,

  menyepak dsb.

  15. Aktiviti nyanyian dapat meningkatkan kemahiran

  mengingat, mengira dan memperluaskan

  perbendaharaan kata.

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • KEPENTINGAN BERMAIN DALAM

  PROSES PEMBELAJARAN KANAK2

  16. Mengembangkan daya fantasi, menyuburkan imaginasi

  dan memupuk minat pelajar.

  17. Memupuk daya kepimpinan kanak2.

  18. Komunikasi dan interaksi dalam bermain

  meningkatkan penguasaan bahasa kanak2.

  19. Belajar sambil bermain dapat membantu kanak-kanak

  mengkategorikan objek seperti membezakan saiz,

  warna, bentuk, berat dll.

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • TUJUAN BELAJAR

  SAMBIL BERMAIN

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • TUJUAN BELAJAR SAMBIL

  BERMAIN

  PERKEMBANGAN SOSIAL DAN

  EMOSI

  PERKEMBANGAN

  FIZIKAL

  PERKEMBANGAN INTELEKTUAL

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • JENIS-JENIS

  MAIN

  JENIS-JENIS

  BERMAIN

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • KATEGORI MAIN

  MAIN KOGNITIFMAIN SOSIAL

  JENIS-JENIS MAIN

  1. Solitari

  2. Selari

  3. Koperatif

  4. Berkumpulan

  (Assosiatif)

  5. Main Pemerhati

  6. Unoccupied

  1. Fungsian

  2. Kontruktif

  3. Dramatik

  4. Fantasi/ Simbolik

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • JENIS-JENIS BELAJAR (SOSIAL)

  TAHAP PENERANGAN

  1. Main

  sendiri

  (Solitary)

  Kanak2 bermain sendiri sehingga tidak

  menyedari kehadiran rakan yang lain.

  2. Main

  Koperatif

  Kanak2 bermain bersama dalam satu

  kumpulan. Mereka ada peranan

  masing-masing dan bergantung antara

  satu sama lain.

  Bermatlamat & berperaturan

  Cth: Monopoli, Congkak, Chess, Dam

  3. Main

  Selari

  (Parallel)

  Kanak2 masih bermain secara

  bersendirian tetapi caranya adalah

  serupa dengan kanak2 lain atau alat

  permainan masih sama.

  Cth: Lego

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • JENIS-JENIS BERMAIN (SOSIAL)

  TAHAP PENERANGAN

  5. Main

  Asosiatif/

  Gabungan/

  kumpulan

  Kanak2 berinteraksi di antara satu

  sama lain .

  Berkongsi bahan-bahan permainan.

  Kanak2 bermain secara kumpulan

  tetapi dalam bentuk yang tidak

  terancang. Tiada peranan tertentu.

  Dan tiada peraturan.

  6. Main

  Pemerhati

  Dalam permainan ini, kanak2 banyak

  memberi perhatian terhadap

  permainan kawan-kawan lain.

  7. Main

  UnoccupiedKanak2 tidak bermain dengan

  sesiapapun serta tidak terlibat dalam

  sebarang permainan. Kanak2 hanya

  berdiri atau duduk tanpa membantu

  apa-apa.

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • JENIS-JENIS BERMAIN

  KOGNITIF: (PIAGET & INHELDER, 1969)

  JENIS

  BERMAIN

  PENERANGAN

  8. PERMAINAN

  FUNGSIAN(PRACTICE

  PLAY/

  FUNCTIONAL

  PLAY)

  Kanak2 meneroka seberapa banyak

  kegunaan peralatan permainan.

  Contoh: Kanak2 bermain domino, mereka

  akan mengumpul serta menyusun dan

  akhirnya mendirikan sesuatu.

  9. PERMAINAN

  SIMBOLIK/

  FANTASI

  Selepas bermain domino, kanak2 boleh

  menggunakannya secara simbolik.

  Mereka boleh menggunakan domino

  untuk mewakili sesuatu. Dengan domino

  mereka boleh membuat kepongan dan

  mengandaikan domino adalah sekawan

  lembu di dalam kandang.

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • JENIS BERMAIN KOGNITIF:

  (PIAGET & INHELDER, 1969)

  JENIS

  BERMAIN

  PENERANGAN

  11. PERMAINAN

  DENGAN

  PERATURAN

  Kanak2 boleh bermain mengikut

  peraturan yang mereka buat sendiri

  atau peraturan yang sedia ada dalam

  permainan tersebut.

  12. PERMAINANPEMBINAAN/

  KONTRUKTIF

  Permainan ini berbentuk simbolik

  tetapi ke arah penyesuaian peraturan

  sebenar.

  Contohnya: Permainan penyelesaian

  masalah, pembinaan mekanikal dan

  kecerdasan mencipta.

  (Piaget & Inhelder, 1969)

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • JENIS-JENIS BERMAIN

  KOGNITIF: (PIAGET & INHELDER, 1969)

  JENIS

  BERMAIN

  PENERANGAN

  13.

  SOSIODRAMA

  ( Smilansky,

  1971)

  Dalam sosiodrama, kanak2 melakonkan

  watak yang diberikan.

  Penting untuk perkembangan kreativiti,

  peningkatan intelektual dan kemahiran

  sosial

  Kebolehan untuk mengambil alih

  perananorang lain dan mengubah

  perspektif adalah kemahiran asas untuk

  pembelajaran akademik.

  Kawasan permainan dilengkapkan

  dengan prop.

  Penyediaan pakaian/kostum , perabot dan

  alatan lain menghidupkan lagi sosiodrama

  Nj:2

  012/ IP

  GK

  IK

 • KAEDAH SOSIODRAMA

  Smilansky (1971), dalam kajiannya

  terhadap sosiodrama mendapati kaedah

  memudahkan permainan ini